ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Pañhāvāro
   [574]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: tīṇi . nadassanenapahātabbo dhammo
nadassanenapahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nadassanena-
pahātabbā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [575]  Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  assādeti
abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Vicikicchā ... dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati dassanena- pahātabbaṃ diṭṭhiṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanena- pahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... dassanena- pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi ... domanassaṃ uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati. {575.1} Dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ariyā dassanenapahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe ... dassanena- pahātabbe khandhe aniccato ... vipassanti cetopariyañāṇena dassanenapahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti dassanenapahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammupaga- ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. {575.2} Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanena- pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha nadassanenapahātabbo rāgo uppajjati nadassanena- pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti .pe. phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā nadassanenapahātabbe pahīne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe .pe. cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... nadassanenapahātabbe khandhe aniccato ... Vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha nadassanenapahātabbo rāgo uppajjati uddhaccaṃ ... nadassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā .pe. anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. {575.3} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nadassanenapahātabbe khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. [576] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo ... diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ katvā .pe. sahajātādhipati: dassanenapahātabbā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo . dassanena- pahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa adhipati- paccayena paccayo: sahajātādhipati: dassanenapahātabbā adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

{576.1} Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nadassanenapahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati: dassanenapahātabbā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā nadassanenapahātabbo rāgo uppajjati .pe. ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā .pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati: nadassanenapahātabbā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. {576.2} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā .pe. jhānaṃ ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... nadassanenapahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [577] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā dassanenapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . dassanena- pahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa anantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

Paccayo: dassanenapahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimā purimā nadassanenapahātabbā khandhā .pe. Phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ āvajjanā dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . ... Samanantarapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: aññamaññapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo:. [578] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ ... mohaṃ ... diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbo rāgo .pe. patthanā dassanenapahātabbassa rāgassa .pe. patthanāya upanissayapaccayena paccayo. {578.1} Dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ ... Mohaṃ ... diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. Samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbo rāgo .pe. patthanā saddhāya .pe. paññāya nadassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Mānassa patthanāya kāyikassa sukhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. {578.2} Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti sīlaṃ ... paññaṃ nadassanenapahātabbaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti saddhā .pe. Paññā ... Nadassanenapahātabbo rāgo .pe. Patthanā ... Kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ saddhāya .pe. paññāya nadassanenapahātabbassa rāgassa .pe. Patthanāya kāyikassa sukhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. {578.3} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya ... diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe. paññaṃ upanissāya ... Nadassanenapahātabbaṃ rāgaṃ ... dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ dassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [579] Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha nadassanenapahātabbo rāgo ... uddhaccaṃ ... Nadassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ... vatthu nadassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. {579.1} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ... Dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [580] Dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo: . saṅkhittaṃ . nadassanena- pahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa pacchājāta- paccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ. ... Āsevanapaccayena paccayo: dve. [581] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo: dassanenapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . dassanenapahātabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: dassanenapahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: dassanenapahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. {581.1} Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nadassanenapahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: dassanenapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ citta- samuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nadassanena- pahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nadassanenapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: nadassanenapahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [582] Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa vipākapaccayena paccayo: . ... Āhārapaccayena paccayo: cattāri indriyapaccayena paccayo: cattāri jhānapaccayena paccayo: cattāri maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena paccayo dve. [583] Dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page345.

Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Saṅkhittaṃ. Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [584] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ . dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nadassanenapahātabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisā . nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ. {584.1} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: purejātaṃ: cakkhuṃ ... . Saṅkhittaṃ purejātasadisaṃ . dassanenapahātabbo ca nadassanenapahātabbo ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: dassanenapahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... {584.2} Dassanenapahātabbo ca nadassanenapahātabbo ca dhammā nadassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page346.

Āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . ... natthi- paccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:. [585] Hetuyā cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā pañca anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte pañca aññamaññe dve nissaye satta upanissaye cattāri purejāte dve pacchājāte dve āsevane dve kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge cattāri sampayutte dve vippayutte tīṇi atthiyā satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta. [586] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . dassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page347.

Ca nadassanenapahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo: . Nadassanenapahātabbo dhammo nadassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissaya- paccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. {586.1} Nadassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: . dassanenapahātabbo ca nadassanena- pahātabbo ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa sahajāta- paccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: . dassanenapahātabbo ca nadassanenapahātabbo ca dhammā nadassanenapahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. [587] Nahetuyā satta naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte pañca naaññamaññe pañca nanissaye pañca naupanissaye satta napurejāte cha napacchājāte satta .pe. namagge satta nasampayutte pañca navippayutte cattāri noatthiyā cattāri nonatthiyā satta novigate satta noavigate cattāri. [588] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... naadhipatiyā nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page348.

Naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri sabbattha cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [589] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā pañca. Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta. Dassanadukaṃ niṭṭhitaṃ. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 337-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=574&items=16&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=574&items=16&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=574&items=16&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=574&items=16&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=574              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :