ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Panhavaro
   [574]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: tini . nadassanenapahatabbo dhammo
nadassanenapahatabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nadassanena-
pahatabba  hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane .pe.
   [575]  Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  dassanenapahatabbam  ragam  assadeti
abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi ...
Vicikiccha  ...  dassanenapahatabbam  domanassam  uppajjati  dassanena-
pahatabbam  ditthim  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanena-
pahatabbo  rago uppajjati ditthi ... vicikiccha ... dassanena-
pahatabbam   domanassam   uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha
uppajjati  ditthi  ...  domanassam  uppajjati  dassanenapahatabbam
domanassam   arabbha   dassanenapahatabbam   domanassam   uppajjati
ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati.
   {575.1}  Dassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ariya  dassanenapahatabbe
pahine kilese paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  ... dassanena-
pahatabbe  khandhe  aniccato  ... vipassanti  cetopariyananena
dassanenapahatabbacittasamangissa   cittam  jananti  dassanenapahatabba
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  yathakammupaga-
nanassa   anagatamsananassa   avajjanaya   arammanapaccayena
paccayo.
   {575.2}   Nadassanenapahatabbo   dhammo   nadassanena-
pahatabbassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  danam  ...
Silam  ...  uposathakammam katva tam paccavekkhati assadeti abhinandati
tam  arabbha  nadassanenapahatabbo  rago  uppajjati  nadassanena-
pahatabbam domanassam uppajjati pubbe sucinnani ... Jhana ... Ariya
magga vutthahitva maggam  paccavekkhanti  .pe.  phalassa  avajjanaya
arammanapaccayena  paccayo  ariya  nadassanenapahatabbe  pahine
Kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
.pe. cakkhum ... Vatthum ... nadassanenapahatabbe khandhe aniccato ...
Vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha nadassanenapahatabbo
rago  uppajjati  uddhaccam  ...  nadassanenapahatabbam  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  .pe.  anagatamsananassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {575.3}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ...
Pubbe ... Jhana .pe. Cakkhum ... Vatthum ... Nadassanenapahatabbe khandhe
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbo  rago
uppajjati  ditthi  ...  vicikiccha  ... dassanenapahatabbam domanassam
uppajjati.
   [576]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  dassanenapahatabbam  ragam  garum  katva  assadeti
abhinandati  tam  garum katva dassanenapahatabbo  rago  ...  ditthi
uppajjati  ditthim garum katva .pe. sahajatadhipati: dassanenapahatabba
adhipati  sampayuttakanam  khandhanam adhipatipaccayena paccayo . dassanena-
pahatabbo   dhammo   nadassanenapahatabbassa  dhammassa  adhipati-
paccayena  paccayo:  sahajatadhipati:  dassanenapahatabba  adhipati
cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {576.1}  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
ca  nadassanenapahatabbassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajatadhipati:    dassanenapahatabba   adhipati   sampayuttakanam
khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam    adhipatipaccayena
paccayo  .  nadassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: danam ... silam ... Uposathakammam ... Pubbe sucinnani
... jhana  vutthahitva  jhanam  assadeti abhinandati tam garum katva
nadassanenapahatabbo  rago  uppajjati  .pe.  ariya  magga
vutthahitva maggam garum katva .pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo.
Sahajatadhipati:   nadassanenapahatabba   adhipati   sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {576.2}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  danam  datva
.pe. jhanam ... cakkhum ... Vatthum ... nadassanenapahatabbe khandhe garum
katva  assadeti  abhinandati  tam garum  katva  dassanenapahatabbo
rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [577]  Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo:  purima  purima  dassanenapahatabba khandha
pacchimanam  pacchimanam  khandhanam anantarapaccayena paccayo . dassanena-
pahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa  dhammassa  anantarapaccayena
Paccayo:  dassanenapahatabba  khandha  vutthanassa  anantarapaccayena
paccayo  .  mulam  purima purima nadassanenapahatabba khandha .pe.
Phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo  .  mulam  avajjana
dassanenapahatabbanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  .  ...
Samanantarapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
annamannapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo:.
   [578]  Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  dassanenapahatabbam  ragam
upanissaya  panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  dassanenapahatabbam
domanassam ...  moham ... ditthim ... patthanam upanissaya panam hanati
.pe.  sangham  bhindati  dassanenapahatabbo  rago  .pe.  patthana
dassanenapahatabbassa  ragassa  .pe.  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {578.1}  Dassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  dassanenapahatabbam  ragam  upanissaya  danam
deti  .pe.  samapattim uppadeti dassanenapahatabbam domanassam ...
Moham ...  ditthim ... Patthanam upanissaya danam deti .pe. Samapattim
uppadeti  dassanenapahatabbo  rago  .pe.  patthana  saddhaya
.pe.  pannaya  nadassanenapahatabbassa  ragassa  dosassa  mohassa
Manassa  patthanaya  kayikassa sukhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo.
   {578.2}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe.
Samapattim uppadeti manam jappeti silam ... pannam nadassanenapahatabbam
ragam dosam moham manam patthanam kayikam sukham ... Senasanam upanissaya danam
deti .pe. samapattim uppadeti manam jappeti saddha .pe. Panna
... Nadassanenapahatabbo rago .pe. Patthana ... Kayikam sukham ... Senasanam
saddhaya .pe. pannaya nadassanenapahatabbassa ragassa .pe. Patthanaya
kayikassa sukhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {578.3}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  ...  ditthim ganhati silam .pe. pannam upanissaya ...
Nadassanenapahatabbam  ragam ... dosam moham manam patthanam kayikam sukham
... senasanam  upanissaya  panam  hanati  .pe. sangham bhindati saddha
.pe.  senasanam  dassanenapahatabbassa  ragassa  dosassa  mohassa
ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [579]  Nadassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
Dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Vipassati assadeti
abhinandati tam arabbha nadassanenapahatabbo rago ... uddhaccam ...
Nadassanenapahatabbam  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  .pe.
Photthabbayatanam   kayavinnanassa  .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa  kayayatanam   ...  vatthu  nadassanenapahatabbanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {579.1}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam  cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
dassanenapahatabbo rago ... Ditthi ... Vicikiccha ... Dassanenapahatabbam
domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  dassanenapahatabbanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [580]   Dassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  .  sankhittam . nadassanena-
pahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa  dhammassa  pacchajata-
paccayena paccayo:. Sankhittam. ... Asevanapaccayena paccayo: dve.
   [581]  Dassanenapahatabbo   dhammo   dassanenapahatabbassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  dassanenapahatabba  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo . dassanenapahatabbo
Dhammo  nadassanenapahatabbassa   dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  dassanenapahatabba  cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
dassanenapahatabba  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   {581.1}  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
ca  nadassanenapahatabbassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
dassanenapahatabba   cetana   sampayuttakanam   khandhanam  citta-
samutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nadassanena-
pahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  . sahajata: nadassanenapahatabba
cetana   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena   paccayo  .  nanakhanika:  nadassanenapahatabba
cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [582]  Nadassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa vipakapaccayena paccayo:  .  ... Aharapaccayena paccayo:
cattari  indriyapaccayena  paccayo:  cattari jhanapaccayena paccayo:
cattari  maggapaccayena  paccayo:  cattari sampayuttapaccayena paccayo
dve.
   [583]   Dassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam.
Nadassanenapahatabbo   dhammo   nadassanenapahatabbassa   dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . Sankhittam.
Nadassanenapahatabbo   dhammo   dassanenapahatabbassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejatam:  vatthu  dassanenapahatabbanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [584]  Dassanenapahatabbo   dhammo   dassanenapahatabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  paticcasadisam  . dassanenapahatabbo
dhammo  nadassanenapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam
pacchajatam  .  dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
ca  nadassanenapahatabbassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
paticcasadisa  .  nadassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam
indriyam. Sankhittam.
   {584.1}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejatam: cakkhum ... . Sankhittam
purejatasadisam   .  dassanenapahatabbo  ca  nadassanenapahatabbo
ca  dhamma  dassanenapahatabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam purejatam . sahajato: dassanenapahatabbo eko khandho ca
vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   {584.2} Dassanenapahatabbo ca nadassanenapahatabbo ca dhamma
nadassanenapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam
Aharam indriyam . sahajata: dassanenapahatabba khandha ca mahabhuta
ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajata:
dassanenapahatabba khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha ca
rupajivitindriyanca  katattarupanam atthipaccayena paccayo . ... natthi-
paccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [585] Hetuya cattari arammane cattari adhipatiya panca anantare
cattari samanantare cattari sahajate panca annamanne dve nissaye
satta upanissaye cattari purejate dve pacchajate dve asevane
dve kamme cattari vipake ekam ahare cattari indriye cattari
jhane cattari magge cattari sampayutte dve vippayutte tini atthiya
satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta.
   [586]  Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .  dassanenapahatabbo  dhammo  nadassanenapahatabbassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:   .  dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
Ca  nadassanenapahatabbassa  ca  dhammassa sahajatapaccayena paccayo: .
Nadassanenapahatabbo   dhammo   nadassanenapahatabbassa   dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:  aharapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo:.
   {586.1}  Nadassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo:  .  dassanenapahatabbo  ca nadassanena-
pahatabbo  ca  dhamma  dassanenapahatabbassa  dhammassa  sahajata-
paccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: . dassanenapahatabbo
ca  nadassanenapahatabbo  ca  dhamma  nadassanenapahatabbassa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [587]  Nahetuya  satta  naarammane satta naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajate panca naannamanne
panca nanissaye panca naupanissaye satta napurejate cha napacchajate
satta  .pe.  namagge satta nasampayutte panca navippayutte cattari
noatthiya  cattari  nonatthiya  satta  novigate  satta noavigate
cattari.
   [588] Hetupaccaya naarammane cattari ... naadhipatiya nava
Naanantare  cattari  nasamanantare  cattari  naannamanne  dve
naupanissaye   cattari  sabbattha  cattari  nasampayutte  dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [589] Nahetupaccaya arammane cattari ... Adhipatiya panca.
Anulomamatika katabba. ... Avigate satta.
           Dassanadukam nitthitam.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 337-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=574&items=16&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=574&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=574&items=16&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=574&items=16&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=574              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :