ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
   [1]  Kusalam  hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  akusalam  hetum dhammam paticca akusalo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  . abyakatam hetum dhammam paticca abyakato
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [2]  Kusalam  hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  .  akusalam  hetum  dhammam  paticca  akusalo hetu
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  .  abyakatam  hetum  dhammam
paticca abyakato hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya:.
   [3]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini   nissaye   tini   upanissaye   tini  purejate  tini
asevane  tini  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini
avigate tini.
   [4]  Kusalam  hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati
Naadhipatipaccaya:  .  akusalam  hetum  dhammam  paticca  akusalo  hetu
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya:  . abyakatam hetum dhammam paticca
abyakato hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [5]  Naadhipatiya  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane tini navipake tini navippayutte tini.
   [6] Hetupaccaya naadhipatiya tini.
   [7] Naadhipatipaccaya hetuya tini.
     Sahajatavarepi paccayavarepi nissayavarepi
     samsatthavarepi sampayuttavarepi sabbattha tini.
   [8] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   .  akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyakato  hetu  dhammo
abyakatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [9]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo
abyakatassa  hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: . akusalo
hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  tini  .  abyakato  hetu  dhammo abyakatassa hetussa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [10]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo  akusalassa hetussa
dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:   kusalo  hetu  dhammo
abyakatassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tini .
Akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  .  abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .pe.  abyakato  hetu dhammo akusalassa
hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini.
   [11] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  dve  .  akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: dve . abyakato hetu dhammo
abyakatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [12]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  .  abyakato  hetu  dhammo
abyakatassa hetussa dhammassa sahajatapaccayena paccayo:.
      Annamannanissayapaccaya sahajatapaccayasadisa.
   [13]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo
Abyakatassa  hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . akusalo
hetu  dhammo  akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
akusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  akusalo  hetu  dhammo  abyakatassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tini  .  abyakato  hetu  dhammo
abyakatassa   hetussa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
abyakato  hetu  dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  abyakato  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [14]  Abyakato  hetu  dhammo abyakatassa hetussa dhammassa
vipakapaccayena paccayo:.
   [15]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  satta
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  tini  annamanne
tini   nissaye   tini   upanissaye   nava  asevane  tini
vipake  ekam  indriye  dve  magge  dve  sampayutte  tini
atthiya tini natthiya panca vigate panca avigate tini.
   [16]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  kusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo
Hetu  dhammo  abyakatassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  akusalo  hetu  dhammo
akusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:     upanissayapaccayena     paccayo:    akusalo
hetu  dhammo  kusalassa  hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  akusalo  hetu  dhammo  abyakatassa
hetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  .  abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: tini.
   [17] Nahetuya nava naarammane nava.
   [18] Hetupaccaya naarammane tini.
   [19] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
   [20] Kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  kusalam  nahetum  dhammam paticca abyakato nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya: kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu ca
abyakato  nahetu  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: . akusalam
nahetum  dhammam  paticca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
Akusalam   nahetum  dhammam  paticca  abyakato  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  nahetum  dhammam  paticca  akusalo
nahetu  ca abyakato nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: .
Abyakatam  nahetum  dhammam  paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  kusalam  nahetunca abyakatam nahetunca dhammam paticca
abyakato  nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya . akusalam nahetunca
abyakatam  nahetunca dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [21] Kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  .  akusalam  nahetum  dhammam paticca akusalo nahetu
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  .  abyakatam  nahetum  dhammam
paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati arammanapaccaya:.
   [22]  Hetuya  nava  arammane tini adhipatiya nava anantare
tini   samanantare   tini   sahajate  nava  annamanne  tini
nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini  pacchajate tini
asevane  tini  kamme nava vipake ekam ahare nava indriye
nava  jhane  nava  magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte nava
atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava.
   [23]  Abyakatam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccaya:.
   [24]  Kusalam  nahetum  dhammam  paticca abyakato nahetu dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  .  akusalam  nahetum  dhammam  paticca
abyakato  nahetu  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  .
Abyakatam  nahetum  dhammam  paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  .  kusalam  nahetunca  abyakatam  nahetunca dhammam
paticca  abyakato  nahetu  dhammo  uppajjati naarammanapaccaya: .
Akusalam  nahetunca  abyakatam  nahetunca  dhammam  paticca  abyakato
nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya:.
   [25]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya  nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [26] Hetupaccaya naarammane panca.
   [27] Nahetupaccaya arammane ekam.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
   [28]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu  dhammo
abyakatassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: . akusalo
nahetu  dhammo  akusalassa  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo  abyakatassa
nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .  abyakato
nahetu   dhammo  abyakatassa  nahetussa  dhammassaarammanapaccayena
paccayo:  abyakato  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  abyakato  nahetu  dhammo  akusalassa
nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [29]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu dhammo akusalassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  cattari  .  akusalo  nahetu
dhammo  akusalassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
tini  .  abyakato  nahetu  dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  abyakato  nahetu  dhammo  kusalassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini.
   [30] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   kusalo   nahetu   dhammo  abyakatassa  nahetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  .  akusalo  nahetu  dhammo
Akusalassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  akusalo
nahetu  dhammo  abyakatassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  .  abyakato  nahetu  dhammo  abyakatassa  nahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: tini.
   [31]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu  dhammo  akusalassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo
abyakatassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalo  nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   akusalo   nahetu   dhammo   kusalassa   nahetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo
abyakatassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: .
Abyakato   nahetu  dhammo  abyakatassa  nahetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  abyakato  nahetu  dhammo  kusalassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  abyakato  nahetu
dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:.
   [32]  Arammane  nava  adhipatiya  dasa  anantare  satta
samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne  tini nissaye terasa
upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate  tini  asevane
tini  kamme  satta  vipake  ekam  ahare  satta  indriye
Satta   jhane   satta   magge   satta   sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [33] Nahetuya pannarasa naarammane pannarasa.
   [34] Arammanapaccaya nahetuya nava.
   [35] Nahetupaccaya arammane nava.
    Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
         Kusalattikahetudukam nitthitam.
            ---------
           Vedanattikahetudukam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 335-344. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1912&items=35&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1912              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :