ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

page335.

Abhidhammapitake patthanam anulomatikadukapatthanam -------------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa kusalattikahetudukam [1] Kusalam hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: . akusalam hetum dhammam paticca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: . abyakatam hetum dhammam paticca abyakato hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:. [2] Kusalam hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya: . akusalam hetum dhammam paticca akusalo hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya: . abyakatam hetum dhammam paticca abyakato hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya:. [3] Hetuya tini arammane tini adhipatiya tini anantare tini samanantare tini sahajate tini annamanne tini nissaye tini upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare tini avigate tini. [4] Kusalam hetum dhammam paticca kusalo hetu dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Naadhipatipaccaya: . akusalam hetum dhammam paticca akusalo hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccaya: . abyakatam hetum dhammam paticca abyakato hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:. [5] Naadhipatiya tini napurejate tini napacchajate tini naasevane tini navipake tini navippayutte tini. [6] Hetupaccaya naadhipatiya tini. [7] Naadhipatipaccaya hetuya tini. Sahajatavarepi paccayavarepi nissayavarepi samsatthavarepi sampayuttavarepi sabbattha tini. [8] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:. [9] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

[10] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini . Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo .pe. abyakato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini. [11] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:. [12] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa sahajatapaccayena paccayo:. Annamannanissayapaccaya sahajatapaccayasadisa. [13] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Abyakatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tini . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyakato hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyakato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:. [14] Abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa vipakapaccayena paccayo:. [15] Hetuya tini arammane nava adhipatiya satta anantare panca samanantare panca sahajate tini annamanne tini nissaye tini upanissaye nava asevane tini vipake ekam indriye dve magge dve sampayutte tini atthiya tini natthiya panca vigate panca avigate tini. [16] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: kusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . abyakato hetu dhammo abyakatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: tini. [17] Nahetuya nava naarammane nava. [18] Hetupaccaya naarammane tini. [19] Nahetupaccaya arammane nava. Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam. [20] Kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: kusalam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu ca abyakato nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: . akusalam nahetum dhammam paticca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Akusalam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam nahetum dhammam paticca akusalo nahetu ca abyakato nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: . Abyakatam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: . kusalam nahetunca abyakatam nahetunca dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya . akusalam nahetunca abyakatam nahetunca dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:. [21] Kusalam nahetum dhammam paticca kusalo nahetu dhammo uppajjati arammanapaccaya: . akusalam nahetum dhammam paticca akusalo nahetu dhammo uppajjati arammanapaccaya: . abyakatam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati arammanapaccaya:. [22] Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare tini samanantare tini sahajate nava annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte tini vippayutte nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava. [23] Abyakatam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati nahetupaccaya:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

[24] Kusalam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: . akusalam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: . Abyakatam nahetum dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: . kusalam nahetunca abyakatam nahetunca dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya: . Akusalam nahetunca abyakatam nahetunca dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya:. [25] Nahetuya ekam naarammane panca naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. [26] Hetupaccaya naarammane panca. [27] Nahetupaccaya arammane ekam. Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba. [28] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Dhammassa arammanapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: . akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: . abyakato nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassaarammanapaccayena paccayo: abyakato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: abyakato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:. [29] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: cattari . akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini . abyakato nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyakato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tini. [30] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: . akusalo nahetu dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Akusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: . abyakato nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tini. [31] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . Abyakato nahetu dhammo abyakatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyakato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyakato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:. [32] Arammane nava adhipatiya dasa anantare satta samanantare satta sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Satta jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. [33] Nahetuya pannarasa naarammane pannarasa. [34] Arammanapaccaya nahetuya nava. [35] Nahetupaccaya arammane nava. Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam. Kusalattikahetudukam nitthitam. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 335-344. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1912              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :