ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [422]  Nasanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam  paticca nasanidassana-
sappatigho  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nasanidassana-
sappatigham  nakusalam  dhammam  paticca  naanidassanasappatigho  nakusalo
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam
paticca  naanidassanaappatigho  nakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
cha  .  naanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam  paticca naanidassanasappatigho
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naanidassanasappatigham  nakusalam
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . naanidassana-
appatigham  nakusalam  dhammam  paticca  naanidassanaappatigho nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  cha  .  nasanidassanasappatigham  nakusalanca
naanidassanaappatigham   nakusalanca  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cha  . naanidassanasappatigham
nakusalanca  naanidassanaappatigham  nakusalanca  dhammam  paticca  nasanidassana-
sappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.
   [423] Hetuya timsa arammane nava sabbattha vittharo.
   [424]  Nasanidassanasappatigham  naakusalam  dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [425] Hetuya timsa arammane nava sabbattha vittharo.
   [426]  Nasanidassanasappatigham naabyakatam dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [427] Hetuya nava sabbattha nava.
         Nasanidassanattikanavedanattikam
   [428]  Nasanidassanasappatigham nasukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca
... timsa . nasanidassanasappatigham nadukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca
...  timsa  .  nasanidassanasappatigham  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam paticca ... Timsa.
         Nasanidassanattikanavipakattikam
   [429] Nasanidassanasappatigham  navipakam  dhammam paticca ... timsa.
Nasanidassanasappatigham  navipakadhammadhammam  paticca ... timsa . nasanidassana-
sappatigham nanevavipakanavipakadhammadhammam paticca ... Nava.
       Nasanidassanattikanaupadinnupadaniyattikam
   [430] Nasanidassanasappatigham naupadinnupadaniyam dhammam paticca ...
Timsa  .  nasanidassanasappatigham  naanupadinnupadaniyam  dhammam paticca ...
Timsa  .  nasanidassanasappatigham naanupadinnaanupadaniyam dhammam paticca ...
Timsa.
       Nasanidassanattikanasankilitthasankilesikattikam
   [431]   Nasanidassanasappatigham   nasankilitthasankilesikam   dhammam
paticca  ...   nasanidassanasappatigham   naasankilitthasankilesikam  dhammam
paticca   ...  nasanidassanasappatigham  naasankilitthaasankilesikam  dhammam
paticca ....
         Nasanidassanattikanavitakkattikam
   [432]  Nasanidassanasappatigham  nasavitakkasavicaram  dhammam  paticca
...  nasanidassanasappatigham  naavitakkavicaramattam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham naavitakkaavicaram dhammam paticca ....
          Nasanidassanattikanapitittikam
   [433]  Nasanidassanasappatigham  napitisahagatam  dhammam  paticca ...
Nasanidassanasappatigham  nasukhasahagatam  dhammam  paticca  ...  nasanidassana-
sappatigham naupekkhasahagatam dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanadassanattikam
   [434]   Nasanidassanasappatigham   nadassanenapahatabbam   dhammam
paticca  ...  nasanidassanasappatigham  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca
...   nasanidassanasappatigham   nanevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam
paticca ....
      Nasanidassanattikanadassanenapahatabbahetukattikam
   [435]   Nasanidassanasappatigham  nadassanenapahatabbahetukam  dhammam
paticca  ...  nasanidassanasappatigham  nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
paticca  ...  nasanidassanasappatigham  nanevadassanenanabhavanayapahatabba-
hetukam dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanaacayagamittikam
   [436]  Nasanidassanasappatigham  naacayagamim  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham  naapacayagamim  dhammam  paticca ... nasanidassanasappatigham
nanevacayagaminapacayagamim dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanasekkhattikam
   [437]  Nasanidassanasappatigham  nasekkham  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham  naasekkham  dhammam  paticca  ...  nasanidassanasappatigham
nanevasekkhanasekkham dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanaparittattikam
   [438]  Nasanidassanasappatigham  naparittam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham  namahaggatam  dhammam  paticca  ...  nasanidassanasappatigham
naappamanam dhammam paticca ....
        Nasanidassanattikanaparittarammanattikam
   [439]  Nasanidassanasappatigham  naparittarammanam  dhammam paticca ...
Nasanidassanasappatigham   namahaggatarammanam   dhammam   paticca   ...
Nasanidassanasappatigham naappamanarammanam dhammam paticca ....
          Nasanidassanattikanahinattikam
   [440] Nasanidassanasappatigham nahinam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham
namajjhimam    dhammam    paticca    ...    nasanidassanasappatigham
napanitam dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanamicchattattikam
   [441]  Nasanidassanasappatigham  namicchattaniyatam  dhammam  paticca ...
Nasanidassanasappatigham  nasammattaniyatam  dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham
naaniyatam dhammam paticca ....
        Nasanidassanattikanamaggarammanattikam
   [442]  Nasanidassanasappatigham  namaggarammanam  dhammam  paticca ...
Nasanidassanasappatigham  namaggahetukam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigham
namaggadhipatim dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanauppannattikam
   [443]  Nasanidassanasappatigham  naanuppannam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham nauppadim dhammam paticca ....
          Nasanidassanattikanaatitattikam
   [444]  Nasanidassanasappatigham  naatitam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham naanagatam dhammam paticca ....
        Nasanidassanattikanaatitarammanattikam
   [445]  Nasanidassanasappatigham   naatitarammanam  dhammam  paticca
...  nasanidassanasappatigham  naanagatarammanam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham napaccuppannarammanam dhammam paticca ....
         Nasanidassanattikanaajjhattattikam
   [446]  Nasanidassanasappatigham  naajjhattam  dhammam  paticca  ...
Nasanidassanasappatigham nabahiddha dhammam paticca ....
        Nasanidassanattikanaajjhattarammanattikam
   [447]  Nasanidassanasappatigham  naajjhattarammanam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho   naajjhattarammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:  nasanidassanasappatigham  naajjhattarammanam  dhammam  paticca
naanidassanasappatigho    naajjhattarammano    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [448] Hetuya timsa avigate timsa sabbattha vittharo.
   [449]  Nasanidassanasappatigham  nabahiddharammanam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho    nabahiddharammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:    nasanidassanasappatigham    nabahiddharammanam   dhammam
paticca    naanidassanasappatigho    nabahiddharammano    dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   nasanidassanasappatigham   nabahiddharammanam
dhammam   paticca   naanidassanaappatigho   nabahiddharammano   dhammo
uppajjati hetupaccaya: cha.
   [450]  Naanidassanasappatigham  nabahiddharammanam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho    nabahiddharammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya: cha.
   [451]  Naanidassanaappatigham  nabahiddharammanam  dhammam  paticca
naanidassanaappatigho    nabahiddharammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya: cha.
   [452]   Nasanidassanasappatigham  nabahiddharammananca  naanidassana-
appatigham   nabahiddharammananca  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho
nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.
   [453]   Naanidassanasappatigham  nabahiddharammananca  naanidassana-
appatigham   nabahiddharammananca  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho
nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.
   [454] Hetuya timsa arammane nava avigate timsa.
    Sahajatavarepi paccayavarepi nissayavarepi samsatthavarepi
    sampayuttavarepi panhavarepi vittharo.
         Paccaniyatikattikapatthanam nitthitam.
               ----------
          Paccaniyadukadukapatthanam
          nahetudukanasahetukadukam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 110-117. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=422&items=33&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=422&items=33&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=422&items=33&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=422&items=33&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :