ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Kusalattikaajjhattikaduke
          nakusalattikanaajjhattikadukaṃ
   [408] Kusalaṃ  ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... cittadukasadisaṃ.
Kusalaṃ  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nabāhiro dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
      Kusalattikaupādāduke nakusalattikanaupādādukaṃ
   [409]  Abyākataṃ  upādā  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naupādā
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  kusalaṃ  noupādā dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nanoupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Nava.
          Kusalattikaupādinnaduke
          nakusalattikanaupādinnadukaṃ
   [410]  Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  upādinnaṃ  dhammaṃ paṭicca
naakusalo  naupādinno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naupādinno  ca  naakusalo
naupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
          Kusalattikadvigocchakaduke
          nakusalattikadvigocchakadukaṃ
   [411]  Akusalaṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo noupādāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
         Kusalattikadassanenapahātabbaduke
         nakusalattikanadassanenapahātabbadukaṃ
   [412]  Akusalaṃ  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo
nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati   hetupaccayā:   akusalaṃ
dassanenapahātabbaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nadassanenapahātabbo  ca  naakusalo  nadassanena-
pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [413] Hetuyā tīṇi.
   [414]  Abyākataṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nanadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nanadassanenapahātabbo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  nadassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanadassanenapahātabbo  ca  naabyākato
nanadassanenapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [415] Hetuyā tīṇi.
         Kusalattikabhāvanāyapahātabbaduke
         nakusalattikanabhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [416]  Akusalaṃ  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo
nabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ
bhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nabhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nabhāvanāyapahātabbo  ca  naakusalo  nabhāvanāya-
pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [417] Hetuyā tīṇi.
   [418]  Abyākataṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [419] Hetuyā tīṇi.
        Kusalattikadassanenapahātabbahetukaduke
        nakusalattikanadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [420]  Akusalaṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo
nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [421] Hetuyā tīṇi.
   [422]  Akusalaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
nanadassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ  nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nanadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [423] Hetuyā cha.
        Kusalattikabhāvanāyapahātabbahetukaduke
        nakusalattikanabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ
   [424]  Akusalaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo
nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [425] Hetuyā tīṇi.
   [426]  Akusalaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
nanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ   nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [427] Hetuyā cha.
          Kusalattikasavitakkaduke
          nakusalattikanasavitakkadukaṃ
   [428] Kusalaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavitakko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [429] Hetuyā terasa.
   [430]  Kusalaṃ  avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo naavitakko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [431] Hetuyā nava.
          Kusalattikasavicāraduke
          nakusalattikanasavicāradukaṃ
   [432] Kusalaṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavicāro dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [433] Hetuyā terasa.
   [434] Kusalaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naavicāro dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [435] Hetuyā nava.
          Kusalattikasappītikaduke
          nakusalattikanasappītikadukaṃ
   [436]  Kusalaṃ  sappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nasappītiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [437] Hetuyā terasa.
   [438]  Kusalaṃ  appītikaṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo naappītiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [439] Hetuyā nava.
          Kusalattikapītisahagataduke
          nakusalattikanapītisahagatadukaṃ
   [440]  Kusalaṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo napītisahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [441] Hetuyā terasa.
   [442]  Kusalaṃ  napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nanapīti-
sahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [443] Hetuyā nava.
          Kusalattikasukhasahagataduke
          nakusalattikanasukhasahagatadukaṃ
   [444]  Kusalaṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [445] Hetuyā terasa.
   [446]  Kusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanasukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [447] Hetuyā nava.
         Kusalattikaupekkhāsahagataduke
         nakusalattikanaupekkhāsahagatadukaṃ
   [448] Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupekkhāsahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [449] Hetuyā terasa.
   [450]  Kusalaṃ  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [451] Hetuyā nava.
     Kusalattikakāmāvacaraduke nakusalattikanakāmāvacaradukaṃ
   [452] Abyākataṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nakāmāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . kusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
          Kusalattikarūpāvacaraduke
          nakusalattikanarūpāvacaradukaṃ
   [453]  Kusalaṃ  rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo narūpāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha  . abyākataṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nanarūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
          Kusalattikaarūpāvacaraduke
          nakusalattikanaarūpāvacaradukaṃ
   [454]  Kusalaṃ  arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naarūpāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha  .  abyākataṃ  naarūpāvacaraṃ
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nanaarūpāvacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: pañca.
          Kusalattikapariyāpannaduke
          nakusalattikanapariyāpannadukaṃ
   [455]  Abyākataṃ  pariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
napariyāpanno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  kusalaṃ
apariyāpannaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naapariyāpanno  dhammo
uppajjati hetupaccayā: cha.
          Kusalattikaniyyānikaduke
          nakusalattikananiyyānikadukaṃ
   [456]  Kusalaṃ  niyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naniyyāniko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  aniyyānikaṃ
dhammaṃ   paṭicca  naabyākato  naaniyyāniko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
       Kusalattikaniyataduke nakusalattikananiyatadukaṃ
   [457]  Kusalaṃ  niyataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naniyato dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  cha  .  abyākataṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca
naabyākato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
          Kusalattikasauttaraduke
          nakusalattikanasauttaradukaṃ
   [458] Abyākataṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasauttaro
dhammo  uppajjati hetupaccayā: pañca . kusalaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
        Kusalattikasaraṇaduke nakusalattikanasaraṇadukaṃ
   [459]  Akusalaṃ  saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nasaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo nasaraṇo ca naakusalo nasaraṇo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato
naaraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  naaraṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ
araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo naaraṇo ca naabyākato  naaraṇo ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 246-254. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=928&items=52              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=928&items=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=928              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :