ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [258]  Athakho  tassa  ukkhittakassa  bhikkhuno dhammanca vinayanca
paccavekkhantassa  etadahosi  apatti  esa  nesa  anapatti
apannomhi  namhi  anapanno  ukkhittomhi  namhi  anukkhitto
dhammikenamhi  kammena  ukkhitto  akuppena thanarahenati . athakho
so  ukkhittako  bhikkhu  yena  ukkhittanuvattaka  bhikkhu tenupasankami
upasankamitva  ukkhittanuvattake  bhikkhu  etadavoca  apatti  esa
avuso   nesa   anapatti  apannomhi  namhi  anapanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  thanarahena  etha  mam  ayasmanto  osarethati .
Athakho  te  ukkhittanuvattaka  bhikkhu  tam  ukkhittakam bhikkhum adaya
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  ayam  bhante  ukkhittako  bhikkhu  evamaha  apatti
@Footnote: 1 Ma. senasane. 2 Ma. ayam patho natthi.
Esa  avuso  nesa  anapatti  apannomhi  namhi  anapanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  thanarahena  etha  mam  ayasmanto  osarethati  katham
nu  kho  bhante  patipajjitabbanti . apatti esa bhikkhave nesa
anapatti  apanno  eso  bhikkhu  neso  bhikkhu  anapanno
ukkhitto  eso  bhikkhu  neso bhikkhu anukkhitto dhammikena kammena
ukkhitto  akuppena  thanarahena  yato ca kho so bhikkhave bhikkhu
apanno  ca  ukkhitto  ca  passati  ca tenahi bhikkhave tam bhikkhum
osarethati.
   {258.1}  Athakho  te  ukkhittanuvattaka bhikkhu tam ukkhittakam
bhikkhum   osaretva  yena  ukkhepaka  bhikkhu  tenupasankamimsu
upasankamitva  ukkhepake  bhikkhu  etadavocum  yasmim avuso vatthusmim
ahosi  sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji
sanghavavatthanam  sanghananakaranam  so  eso  bhikkhu  apanno  ca
ukkhitto ca passi ca osarito ca handa mayam avuso tassa vatthussa
vupasamaya sanghasamaggim karomati.
   {258.2} Athakho te ukkhepaka bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna kho te ukkhepaka 1- bhikkhu bhagavantam etadavocum te bhante
ukkhittanuvattaka bhikkhu evamahamsu yasmim avuso vatthusmim ahosi sanghassa
bhandanam  kalaho  viggaho  vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Sanghananakaranam so eso bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca
osarito  ca  handa  mayam  avuso  tassa  vatthussa  vupasamaya
sanghasamaggim  karomati  katham  nu  kho  bhante  patipajjitabbanti .
Yato ca kho so bhikkhave bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca
osarito  ca  tenahi  bhikkhave  sangho  tassa  vatthussa vupasamaya
sanghasamaggim karotu . evanca pana bhikkhave katabba . sabbeheva
ekajjham  sannipatitabbam  gilanehi ca agilanehi ca na kehici chando
databbo  .  sannipatitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo
   {258.3}  sunatu  me  bhante sangho yasmim vatthusmim ahosi
sanghassa  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji
sanghavavatthanam  sanghananakaranam  so  eso  bhikkhu  apanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osarito ca . yadi sanghassa pattakallam
sangho  tassa  vatthussa  vupasamaya  sanghasamaggim  kareyya . esa
natti.
   {258.4}  Sunatu  me  bhante sangho yasmim vatthusmim ahosi
sanghassa  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji
sanghavavatthanam  sanghananakaranam  so  eso  bhikkhu  apanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osarito  ca . sangho tassa vatthussa
vupasamaya  sanghasamaggim  karoti . yassayasmato khamati tassa vatthussa
vupasamaya  sanghasamaggiya  karanam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {258.5}  Kata sanghena tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggi
Nihato  sanghabhedo  nihata  sangharaji  nihatam  sanghavavatthanam  nihatam
sanghananakaranam  1-  .  khamati  sanghassa tasma tunhi . evametam
dharayamiti   .   tavadeva  uposatho  katabbo  patimokkham
uddisitabbanti.
   [259]  Athakho  ayasma  upali  yena  bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  upali  bhagavantam  etadavoca yasmim bhante
vatthusmim  hoti  sanghassa  bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo
sangharaji   sanghavavatthanam   sanghananakaranam  sangho  tam  vatthum
avinicchinitva  amula  mulam  gantva sanghasamaggim karoti dhammika nu
kho sa bhante sanghasamaggiti.
   {259.1}  Yasmim upali vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho
viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam
sangho tam vatthum avinicchinitva amula mulam gantva sanghasamaggim karoti
adhammika sa upali sanghasamaggiti.
   {259.2}  Yasmim  pana  bhante vatthusmim hoti sanghassa bhandanam
kalaho  viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji  sanghavavatthanam
sanghananakaranam  sangho  tam  vatthum  vinicchinitva  mula mulam gantva
sanghasamaggim  karoti  dhammika  nu kho sa bhante sanghasamaggiti .
@Footnote: 1 Si. Yu. kata sanghena tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggi nihata sangharaji
@nihato sanghabhedo.
Yasmim  upali vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado
sanghabhedo  sangharaji  sanghavavatthanam  sanghananakaranam sangho tam vatthum
vinicchinitva  mula  mulam  gantva  sanghasamaggim karoti dhammika sa
upali sanghasamaggiti.
   {259.3} Kati nu kho bhante sanghasamaggiyoti. Dve 1- upali
sanghasamaggiyo  atthi  upali  sanghasamaggi atthapeta byanjanupeta
atthi upali sanghasamaggi atthupeta ca byanjanupeta ca . Katama ca
upali sanghasamaggi atthapeta byanjanupeta.
   {259.4}  Yasmim upali vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho
viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam
sangho tam vatthum avinicchinitva amula mulam gantva sanghasamaggim karoti
ayam  vuccati upali sanghasamaggi atthapeta byanjanupeta . katama
ca upali sanghasamaggi atthupeta ca byanjanupeta ca . Yasmim upali
vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji
sanghavavatthanam  sanghananakaranam  sangho  tam  vatthum  vinicchinitva mula
mulam  gantva  sanghasamaggim  karoti  ayam vuccati upali sanghasamaggi
atthupeta ca byanjanupeta ca. Ima kho upali dve sanghasamaggiyoti.
   {259.5} Athakho ayasma upali utthayasana ekamsam uttarasangam
karitva yena bhagava tenanjalimpanametva bhagavantam gathaya ajjhabhasi
@Footnote: 1 Ma. dvema.
   [260] Sanghassa kiccesu ca mantanasu ca
      atthesu jatesu vinicchayesu ca
      kathampakarodha naro mahatthiko
      bhikkhu katham hotidha paggaharahoti.
      Ananuvajjo pathamena silato
      avekkhitacarasusamvutindriyo
      paccatthika nopavadanti dhammato
      na hissa tam hoti vadeyyu yena nam 1-.
      So tadiso silavisuddhiya thito
      visarado hoti visayha bhasati
      nacchambhati parisagato na vedhati
      attham na hapeti anuyyutam bhanam
      tatheva panham parisasu pucchito
      na capi 2- pajjhayati na manku hoti.
      So kalagatam byakaranaraham vaco
      ranjeti vinnuparisam vicakkhano
      sagaravo vuddhataresu bhikkhusu
      acerakamhi 3- ca sake visarado
      alam pametum paguno kathetave
      paccatthikananca viraddhikovido 4-
@Footnote: 1 Po. tam. 2 Ma. Yu. ceva. 3 Po. acarakamhi. 4 Po. visandhikovido.
      Paccatthika yena vajanti niggaham
      mahajano pannapananca 1- gacchati
      sakanca adayamayam na rincati
      veyyakaram 2- panhamanupaghatikam
      duteyyakammesu alam samuggaho
      sanghassa kiccesu ca ahunam yatha
      karamvaco bhikkhuganena pesito
      aham karomiti na tena mannati
      apajjati yavatakesu vatthusu
      apattiya hoti yatha ca vutthiti 3-
      ete vibhanga ubhayassa sagata 4-
      apattivutthanapadassa kovido
      nissaranam gacchati yani cacaram
      nissarito hoti yatha ca vatthuna 5-
      osaranam tamvusitassa jantuno
      etampi janati vibhangakovido
      sagaravo vuddhataresu bhikkhusu
      navesu theresu ca majjhimesu ca
      mahajanassatthacarodha pandito
      so tadiso bhikkhu idha paggaharahoti.
@Footnote: 1 Ma. sannapananca. 2 Po. veyyanam karam. 2 Ma. viyakaram. Si. so byakaram.
@Yu. vayakaranam. 3 Yu. vutthati. 4 Ma. svagata. 5 Po. Ma. vattana.
             Kosambikkhandhakam dasamam 1-.
                   ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 349-356. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=258&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=258&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=258&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=258&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=258              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :