ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
          Vinayapitake cullavaggassa
           dutiyo bhago
              ------
          khuddakavatthukkhandhakam
   [1]  Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape . tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana
rukkhe  kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi 1- urampi pitthimpi .
Manussa  passitva  2- ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
samana  sakyaputtiya  nahayamana  rukkhe kayam ugghamsessanti urumpi
bahumpi  urampi pitthimpi seyyathapi mallamutthika gamaputavati 3- .
Assosum  kho  bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam
vipacentanam .pe. Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   {1.1} Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave  chabbaggiya
bhikkhu  nahayamana  rukkhe  kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi
pitthimpiti . saccam bhagavati 4- . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam 5-
@Footnote: 1 Yu. bahampi. 2 Ma. Yu. Ra. ayam patho natthi. 3 Ma. gamamoddavati.
@Yu. gamapoddavati. 4 Yu. iti na dissati. 5 Yu. ananucchaviyam.
Bhikkhave  tesam  moghapurisanam  ananulomikam  appatirupam  assamanakam
akappiyam  akaraniyam katham hi nama te bhikkhave moghapurisa nahayamana
rukkhe  kayam  ugghamsessanti  urumpi bahumpi urampi pitthimpi netam
bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe. vigarahitva dhammim katham
katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- rukkhe kayo
ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati.
   [2] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana thambhe
kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi  urampi  pitthimpi  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
nahayamana  thambhe  kayam  ugghamsessanti  urumpi  bahumpi  urampi
pitthimpi  seyyathapi  mallamutthika  gamaputavati  .  assosum  kho
bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam
.pe.  athakho  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum .pe.
Saccam  kira  bhikkhave  .pe.  saccam  bhagavati  . vigarahitva dhammim
katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- thambhe
kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati.
   [3]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana
kudde  kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi  urampi  pitthimpi .
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuna.
Sakyaputtiya  nahayamana  kudde kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi
urampi  pitthimpi  seyyathapi  mallamutthika  gamaputavati  .pe.  na
bhikkhave  nahayamanena  kudde  kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya
apatti dukkatassati.
   [4] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana 1-
atthane  nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
.pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam
manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .pe.  athakho
te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam kira bhikkhave
.pe.  saccam  bhagavati  .pe.  vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu
amantesi  na  bhikkhave nahayamanena 1- atthane nahayitabbam yo
nahayeyya apatti dukkatassati.
   [5] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gandhabbahatthakena
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .pe.  athakho  te  bhikkhu
bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave gandhabbahatthakena
nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati.
   [6] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kuruvindakasuttiya
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  kuruvindakasuttiya  nahayitabbam  yo  nahayeyya
apatti dukkatassati.
   [7] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu viggayha parikammam
karapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave viggayha parikammam karapetabbam yo karapeyya
apatti dukkatassati.
   [8]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu mallakena
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.  athakho  te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  mallakena  nahayitabbam
yo nahayeyya apatti dukkatassati.
   [9] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kacchurogabadho
hoti . tassa vina mallaka na phasu hoti 1- .pe. Bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave gilanassa akatamallakanti.
   [10]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu jaradubbalo
nahayamano na sakkoti attano kayam upaghamsetum 2- .pe. bhagavato
@Footnote: 1 Ma. na tassa vina mallakena phasu hoti. 2 Ma. Yu. ugghamsetum.
Etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave ukkasikanti.
   [11]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu pitthiparikammam
katum  kukkuccayati  1- .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami bhikkhave puthupanikanti.
   [12] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu vallikam dharenti.
.pe. Pamangam dharenti . Kanthasuttakam dharenti. Katisuttakam dharenti.
Ovattikam  dharenti . kayuram dharenti . hatthabharanam dharenti .
Angulimuddikam   dharenti   .   manussa   ujjhayanti  khiyanti
vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti . assosum kho
bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam
.pe.  athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam
kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu vallikam dharenti . Pamangam dharenti.
Kanthasuttakam dharenti . katisuttakam dharenti . ovattikam dharenti.
Kayuram dharenti . hatthabharanam dharenti . angulimuddikam dharentiti.
Saccam  bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  vallikam  dharetabbam  na  pamangam  dharetabbam 2- na
kanthasuttakam  dharetabbam  na  katisuttakam  dharetabbam  na  ovattikam
dharetabbam  na  kayuram  dharetabbam  na  hatthabharanam  dharetabbam na
@Footnote: 1 ma Yu. tena kho pana samayena bhikkhu pitthiparikammam katum kukkuccayanti. 2 Ma. Yu.
@vallika dharetabba na pamango dharetabbo.
Angulimuddikam dharetabbam 1- yo dhareyya apatti dukkatassati.
   [13]  Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dighe kese
dharenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
gihi  kamabhoginoti  .pe.  bhagavato etamattham arocesum .pe. na
bhikkhave digha kesa dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassa.
Anujanami bhikkhave dumasikam va duvangulam vati.
   [14] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kocchena kese
osanhenti  .  phanakena kese osanhenti . hatthaphanakena kese
osanhenti  .  sitthatelakena  kese osanhenti . udakatelakena
kese  osanhenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  kocchena  kesa  osanhetabba na phanakena
kesa  osanhetabba  na  hatthaphanakena  kesa  osanhetabba na
sitthatelakena  kesa  osanhetabba  na  udakatelakena  kesa
osanhetabba yo osanheyya apatti dukkatassati.
   [15]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu adasepi
udakapattepi  mukhanimittam  olokenti  .  mamussa ujjhayanti khiyanti
vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato
etamattham arocesum .pe. na bhikkhave adase va udakapatte va
mukhanimittam oloketabbam yo olokeyya apatti dukkatassati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na angulimuddika dharetabba.
   [16] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mukhe vano
hoti . so bhikkhu pucchi kidiso me avuso vanoti. Bhikkhu evamahamsu
idiso 1- te avuso vanoti . so na saddahati. Bhagavato etamattham
arocesum  .pe. anujanami bhikkhave abadhappaccaya adase va
udakapatte va mukhanimittam oloketunti.
   [17] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu mukham alimpenti.
Mukham ummaddenti . mukham cunnenti. Manosilakaya 2- mukham lancenti 3-.
Angaragam karonti . mukharagam karonti . angaragamukharagam karonti.
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi
kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
mukham  alimpitabbam  na  mukham  ummadditabbam  na  mukham  cunnetabbam na
manosilakaya  mukham  lancetabbam  na angarago katabbo na mukharago
katabbo  na  angaragamukharago  katabbo  yo  kareyya  apatti
dukkatassati.
   [18] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno cakkhurogabadho
hoti  .  bhagavato  etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave
abadhappaccaya mukham alimpitunti.
@Footnote: 1 Ma. ediso. 2 Ma. Yu. manosilikaya. 3 ma Yu. lanchenti.
   [19] Tena kho pana samayena rajagahe giraggasamajjo hoti.
Chabbaggiya  bhikkhu  giraggasamajjam  dassanaya  agamamsu  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
naccampi  gitampi  vaditampi dassanaya gacchissanti 1- seyyathapi gihi
kamabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na
bhikkhave  naccam  va  gitam  va vaditam va dassanaya gantabbam yo
gaccheyya apatti dukkatassati.
   [20]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu ayatakena
gitassarena  dhammam  gayanti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
yatheva  mayam  gayama  evamevime  nama  2- samana sakyaputtiya
ayatakena  gitassarena  dhammam gayantiti . assosum kho bhikkhu tesam
manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .  ye  te
bhikkhu  appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti katham
hi nama chabbaggiya bhikkhu ayatakena gitassarena dhammam gayissantiti.
Athakho  te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam kira
bhikkhave  .pe.  saccam  bhagavati  .pe.  dhammim  katham katva bhikkhu
amantesi  pancime  bhikkhave  adinava  ayatakena  gitassarena
dhammam  gayantassa  attanopi  3-  tasmim  sare  sarajjati  parepi
tasmim   sare   sarajjanti  gahapatikapi  ujjhayanti  sarakuttimpi
@Footnote: 1 Yu. agacchissanti. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi. 3 Ma. Yu. attanapi.
Nikamayamanassa   samadhissa   bhango   hoti  pacchima  janata
ditthanugatimapajjati 1- ime kho bhikkhave panca adinava ayatakena
gitassarena  dhammam  gayantassa  na  bhikkhave  ayatakena  gitassarena
dhammo gayitabbo yo gayeyya apatti dukkatassati.
   [21] Tena kho pana samayena bhikkhu sarabhanne kukkuccayanti.
Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
sarabhannanti.
   [22]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu bahiralomim
unnim  dharenti  .  manussa  ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  . bhagavato etamattham arocesum .
.pe.  Na  bhikkhave  bahiralomi  unni  dharetabba yo dhareyya
apatti dukkatassati.
   [23]  Tena  kho  pana  samayena ranno magadhassa seniyassa
bimbisarassa  arame amba phalino 2- honti . ranna ca 3-
magadhena  seniyena  bimbisarena  anunnatam  hoti  yathasukham ayya
ambam  paribhunjantuti  .  chabbaggiya  bhikkhu  tarunanneva  ambam
patapetva paribhunjimsu . ranno ca magadhassa seniyassa bimbisarassa
ambena  attho hoti . athakho raja magadho seniyo bimbisaro
manusse  anapesi  gacchatha  bhane  aramam  gantva  ambam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ditthanugatim apajjati. 2 Yu. phalita. 3 Ma. ayam patho natthi.
Aharathati  .  evam  devati  kho te manussa ranno magadhassa
seniyassa  bimbisarassa  patissutva aramam gantva aramapalam 1-
etadavocum devassa bhane ambena attho ambam dethati . natthayya
ambam  tarunanneva  ambam  patapetva  bhikkhu paribhunjimsuti . athakho
te  manussa  ranno  magadhassa  seniyassa  bimbisarassa  etamattham
arocesum  .  suparibhuttam bhane ayyehi ambam apica bhagavata matta
vannitati  .  manussa  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
samana sakyaputtiya na mattam janitva ranno ambam paribhunjissantiti.
Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam
.pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave
ambam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   [24] Tena kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam hoti.
Supe  ambapesika  2-  pakkhitta  honti . bhikkhu kukkuccayanta
na  patigganhanti  .pe.  patigganhatha  bhikkhave  paribhunjatha anujanami
bhikkhave ambapesikanti.
   [25]  Tena  kho  pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam
hoti . tena pariyapunimsu ambapesikam 3- katum. Bhattagge sakaleheva
ambehi  caranti 4- . bhikkhu kukkuccayanta na patigganhanti .pe.
@Footnote: 1 Yu. aramapale. 2 Ma. Yu. abbapesikayo. 3 Yu. pesikam. 4 Ma. denti.
Patigganhatha   bhikkhave  paribhunjatha  anujanami  bhikkhave  pancahi
samanakappehi  phalam  paribhunjitum  aggiparicitam  satthaparicitam  nakhaparicitam
abijam  nibbattabijanneva  1-  pancamam  anujanami  bhikkhave  imehi
pancahi samanakappehi phalam paribhunjitunti.
   [26]  Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ahina dattho
kalakato  hoti  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. naha 2-
nuna so bhikkhave bhikkhu [3]- cattari ahirajakulani mettena cittena
phari . sace hi so bhikkhave bhikkhu [3]- cattari ahirajakulani mettena
cittena phareyya na hi so bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam kareyya.
Katamani  cattari  ahirajakulani  .  virupakkham  ahirajakulam erapatham
ahirajakulam   chabyaputtam   ahirajakulam  kanhagotamakam  ahirajakulam
naha 2- nuna so bhikkhave bhikkhu imani cattari ahirajakulani mettena
cittena phari . sace hi so bhikkhave bhikkhu imani cattari ahirajakulani
mettena cittena phareyya na hi so bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam
kareyya . anujanami bhikkhave imani cattari ahirajakulani mettena
cittena pharitum attaguttiya attarakkhaya attaparittaya 4- . evanca
pana bhikkhave katabbam
   [27] Virupakkhehi me mettam   mettam erapathehi me
     chabyaputtehi me mettam  mettam kanhagotamakehi ca
@Footnote: 1 Yu. nivattabijanneva. 2 Ma. na hi. 3 Ma. imani. 4 Ma. Yu. Ra.
@attaparittam katum.
     Apadakehi me mettam    mettam dipadakehi 1- me
     catuppadehi me mettam    mettam bahuppadehi me
     ma mam apadako himsi     ma mam himsi dipadako.
     Ma mam catuppado himsi    ma mam himsi bahuppado.
     Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala
     sabbe bhadrani passantu  ma kinci papamagama.
Appamano   buddho   appamano  dhammo  appamano  sangho
pamanavantani  sirimsapani  2-  ahi vicchika satapadi unnanabhi sarabu
musika  kata me rakkha kata me paritta 4- patikkamantu bhutani
soham namo bhagavato namo sattannam sammasambuddhananti [5]-.
   [28] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu anabhiratiya pilito
attano angajatam chindi .pe. bhagavato etamattham arocesum. .pe.
Annamhi  so  bhikkhave  moghapuriso  chinditabbamhi  6-  annam chindi
na  hi 7- bhikkhave attano angajatam chinditabbam 8- yo chindeyya
apatti thullaccayassati.
   [29] Tena kho pana samayena rajagahakassa setthissa mahagghassa
candanasarassa  candanaganthi  uppanna  hoti  .  athakho rajagahakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvipadakehi. 2 Ma. sirisapani. 3 Ma. Yu. unnanabhi.
@4 Ma. katam me parittam. 5 Yu. anujanami bhikkhave lohitam mocetum.
@6 Yu. chetabbamhi. 7 Ma. Yu. ayam patho natthi. 8 Ma. Yu. chetabbam.
Setthissa  etadahosi  yannunaham  imaya  candanaganthiya  pattam
likhapeyyam  1-  likhanca  2-  me paribhogam bhavissati pattanca danam
dassamiti  .  athakho  rajagahako  setthi taya candanaganthiya pattam
likhapetva sikkayam udditva velugge 3- alaggetva veluparamparaya
vahitva  4-  evamaha  yo  samano va brahmano va araha
ceva iddhima ca dinnamyeva pattam oharatuti.
   [30]  Athakho  purano  kassapo  yena  rajagahako  setthi
tenupasankami  upasankamitva  rajagahakam  setthim  etadavoca  aham  hi
gahapati  araha  ceva  iddhima  ca  dehi  me pattanti . sace
bhante  ayasma  araha  ceva  iddhima  ca  dinnamyeva  pattam
oharatuti  .  athakho  makkhali  gosalo  ajito  kesakambalo 5-
pakudho   kaccayano   sanjayo  velatthaputto  6-  niggantho
nataputto  yena  rajagahako  setthi  tenupasankami  upasankamitva
rajagahakam  setthim  etadavoca  aham hi gahapati araha ceva iddhima
ca  dehi  me  pattanti  .  sace bhante ayasma araha ceva
iddhima ca dinnamyeva pattam oharatuti.
   [31]  Tena kho pana samayena ayasma ca mahamoggallano
@Footnote: 1 Ma. lekhapeyyam. 2 Ma. Yu. lekhanca. 3 Yu. pakkhipitva velagge.
@4 Ma. Yu. bandhitva. 5 Yu. kesakambali. 6 Yu. belatthiputto.
Ayasma ca pindolabharadvajo pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
rajagaham  pindaya  pavisimsu  .  ayasmapi  kho pindolabharadvajo
araha ceva iddhima ca . ayasmapi kho mahamoggallano araha
ceva  iddhima ca . athakho ayasma pindolabharadvajo ayasmantam
mahamoggallanam  etadavoca  gacchavuso  moggallana  etam  pattam
ohara tuyheso pattoti . ayasmapi kho moggallano ayasmantam
pindolabharadvajam  etadavoca  gacchavuso  bharadvaja  etam  pattam
ohara tuyheso pattoti 1- . athakho ayasma pindolabharadvajo
vehasam abbhuggantva tam pattam gahetva tikkhattum rajagaham anupariyayi 2-.
   [32] Tena kho pana samayena rajagahako setthi saputtadaro sake
nivesane  thito  hoti  panjaliko namassamano idheva bhante ayyo
bharadvajo  amhakam  nivesane  patitthatuti  .  athakho  ayasma
pindolabharadvajo  rajagahakassa  setthissa  nivesane  patitthati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. tena kho pana samayena ayasma ca mahamoggallano .pe. pavisimsu.
@athakho ayasma pindolabharadvajo ayasmantam mahamoggallanam etadavoca ayasma
@kho moggallano araha ceva iddhima ca gacchavuso moggallana etam pattam ohara
@tuyheso pattoti. ayasma kho pindolabharadvajo araha ceva iddhima ca gacchavuso
@bharadvaja etam pattam ohara tuyheso pattoti. 2 Yu. anupariyasi.
Athakho   rajagahako   setthi   ayasmato  pindolabharadvajassa
hatthato   pattam   gahetva  mahagghassa  khadaniyassa  puretva
ayasmato  pindolabharadvajassa  adasi  1-  .  athakho ayasma
pindolabharadvajo tam pattam gahetva aramam agamasi . Assosum kho
manussa  ayyena  kira  pindolabharadvajena  rajagahakassa  setthissa
patto oharitoti . te ca manussa uccasadda mahasadda ayasmantam
pindolabharadvajam  pitthito  pitthito  anubandhimsu  .  assosi  kho
bhagava  uccasaddam  mahasaddam sutvana ayasmantam anandam amantesi
kim  nu  kho  so  ananda uccasaddo mahasaddoti . ayasmata
bhante  pindolabharadvajena  rajagahakassa setthissa patto oharito
assosum  kho  bhante  manussa  ayyena  kira  pindolabharadvajena
rajagahakassa  setthissa  patto  oharitoti te ca bhante manussa
uccasadda  mahasadda  ayasmantam  pindolabharadvajam  pitthito
pitthito anubandha 2- so eso bhagava 3- uccasaddo mahasaddoti.
   [33] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  ayasmantam  pindolabharadvajam  patipucchi  saccam
kira  taya  bharadvaja rajagahakassa setthissa patto oharitoti .
@Footnote: 1 Yu. padasi. 2 Yu. anubaddha. 3 Ma. Yu. bhante bhagava.
Saccam  bhagavati  . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam 1- bharadvaja
ananulomikam  appatirupam  assamanakam  akappiyam  akaraniyam  katham hi nama
tvam  bharadvaja  chavassa  darupattassa karana gihinam uttarimanussadhammam
iddhipatihariyam  dassessasi  seyyathapi  nama  2-  bharadvaja
matugamo  chavassa  masakarupassa  karana  kopinam dasseti evameva
kho taya bharadvaja chavassa darupattassa karana gihinam uttarimanussadhammam
iddhipatihariyam   dassitam  netam  bharadvaja  appasannanam  va
pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  gihinam  uttarimanussadhammam  iddhipatihariyam  dassetabbam
yo  dasseyya  apatti  dukkatassa  bhindathetam  bhikkhave  darupattam
sakalikam sakalikam karitva 3- bhikkhunam anjanapimsanam 4- detha na ca bhikkhave
darupatto dharetabbo yo dhareyya apatti dukkatassati.
   [34]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
patte  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  sovannamayo
patto  dharetabbo  na  rupiyamayo  patto  dharetabbo  na
manimayo  patto  dharetabbo  na  veluriyamayo  patto dharetabbo
na  phalikamayo  patto  dharetabbo  na kamsamayo patto dharetabbo
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyam. 2 Ma. Yu. ayam saddo natthi. 3 Ma. Yu. katva.
@4 Ma. Yu. anjanupapisanam.
Na  kacamayo patto dharetabbo na tipumayo patto dharetabbo na
sisamayo  patto  dharetabbo  na  tambalohamayo patto dharetabbo
yo  dhareyya  apatti  dukkatassa anujanami bhikkhave dve patte
ayopattam mattikapattanti.
   [35] Tena kho pana samayena pattamulam ghamsiyati. Bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave pattamandalanti.
   [36]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavacani
pattamandalani  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavacani
pattamandalani  dharetabbani  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami  bhikkhave  dve  pattamandalani  tipumayam  sisamayanti .
Bahalani  pattamandalani  1-  na  acchupiyanti  . bhagavato etamattham
arocesum . anujanami bhikkhave likhitunti . vali 2- honti .pe.
Anujanami bhikkhave makaradantakam chinditunti.
   [37]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu citrani
pattamandalani   dharenti   rupakakinnani   bhittikammakatani  3-
tani  rathikayapi  dassenta  ahindanti  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti . bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. mandalani. 2 Yu. valim. 3 Yu. rupakokinnani bhatikammakatani.
Etamattham  arocesum  .  na  bhikkhave  citrani  pattamandalani
dharetabbani   rupakakinnani   bhittikammakatani   yo  dhareyya
apatti dukkatassa anujanami bhikkhave pakatimandalanti.
   [38] Tena kho pana samayena bhikkhu sodakam 1- pattam patisamenti.
Patto  dussati  . bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
sodako  1-  patto  patisametabbo  yo  patisameyya  apatti
dukkatassa anujanami bhikkhave otapetva pattam patisametunti.
   [39] Tena kho pana samayena bhikkhu saudakam pattam otapenti.
Patto  duggandho  hoti . bhagavato etamattham arocesum .pe. na
bhikkhave  saudako  patto  otapetabbo  yo otapeyya apatti
dukkatassa  anujanami  bhikkhave  nirudakam  2-  katva  otapetva
pattam patisametunti.
   [40] Tena kho pana samayena bhikkhu unhe pattam nidahanti .
Pattassa  vanno  dussati  .  bhagavato  etamattham arocesum . na
bhikkhave  unhe  patto  nidahitabbo  yo  nidaheyya  apatti
dukkatassa  anujanami  bhikkhave  muhuttam  unhe  otapetva
pattam patisametunti.
   [41]  Tena  kho pana samayena sambahula patta ajjhokase
anadhara nikkhitta honti . vatamandalikaya avattitva 3- patta
@Footnote: 1 Yu. saudako. 2 Ma. Yu. vodakam. 3 Ma. avattetva.
Bhijjimsu  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave
pattadharakanti.
   [42] Tena kho pana samayena bhikkhu midhante pattam nikkhipanti.
Parivattitva  patto  bhijjati  .  bhagavato  etamattham  arocesum
.pe.  na  bhikkhave  midhante  patto  nikkhipitabbo yo nikkhipeyya
apatti dukkatassati.
   [43]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  paribhandante pattam
nikkhipanti  .  parivattitva 1- patto bhijjati . bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  paribhandante  patto  nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya apatti dukkatassati.
   [44] Tena kho pana samayena bhikkhu chamayam 2- pattam nikkujjanti.
Ottho  ghamsiyati  . bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami
bhikkhave  tinasantharakanti  .  tinasantharako  upacikahi  khajjati .
Bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave colakanti .
Colakam  upacikahi  khajjati  .  bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami  bhikkhave  pattamalakanti  .  pattamalaka  paripatitva
patto  bhijjati  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami
bhikkhave pattakundolikanti . pattakundolikaya patto ugghamsiyati 3- .
Bhagavato   etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripatitva. 2 Ma. Yu. chamaya. 3 Ma. Yu. ghamsiyati.
Pattatthavikanti  .  amsavaddhako  na  hoti  .  bhagavato  etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave amsavaddhakam bandhanasuttakanti.
   [45]  Tena kho pana samayena bhikkhu bhittikhilepi nagadantakepi
pattam  laggenti  . paripatitva patto bhijjati . bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  patto laggetabbo yo laggeyya
apatti dukkatassati.
   [46] Tena kho pana samayena bhikkhu mance pattam nikkhipanti.
Satisammosa  nisidanta  ottharitva  pattam  bhindanti  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .pe. na bhikkhave mance patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya apatti dukkatassati.
   [47] Tena kho pana samayena bhikkhu pithe pattam nikkhipanti .
Satisammosa  nisidanta  ottharitva  pattam  bhindanti  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave pithe patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya apatti dukkatassati.
   [48] Tena kho pana samayena bhikkhu anke pattam nikkhipanti.
Satisammosa  utthahanti 1- . paripatitva patto bhijjati . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe. na bhikkhave anke patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya apatti dukkatassati.
   [49] Tena kho pana samayena bhikkhu chatte pattam nikkhipanti.
Vatamandalikaya  chattam  ukkhipiyati  .  paripatitva  patto bhijjati .
@Footnote: 1 Yu. vutthahanti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave chatte patto
nikkhipitabbo yo nikkhipeyya apatti dukkatassati.
   [50]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  pattahattha kavatam
panamenti  .  kavate 1- avattitva patto bhijjati . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  pattahatthena  bhikkhuna
kavatam panametabbam yo panameyya apatti dukkatassati.
   [51] Tena kho pana samayena bhikkhu tumbakatahena 2- pindaya
caranti  .  manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
titthiyati. Bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave tumbakatahena 2-
pindaya caritabbam yo careyya apatti dukkatassati.
   [52] Tena kho pana samayena bhikkhu ghatikatahena 3- pindaya caranti.
Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi titthiyati .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe. na bhikkhave ghatikatahena 3-
pindaya caritabbam yo careyya apatti dukkatassati.
   [53]  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu sabbapamsukuliko
hoti  .  so  chavasisassa  pattam  dhareti  .  annatara  itthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavato. 2 Ma. Yu. tumbakatahe. 3 Yu. ghatikatahe.
Passitva  bhita  vissaramakasi  abbhumme  pisaco vatayanti 1- .
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana
sakyaputtiya  chavasisassa pattam dharessanti seyyathapi pisacillikati .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe. na bhikkhave chavasisassa patto
dharetabbo  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  na  ca  bhikkhave
sabbapamsukulikena bhavitabbam yo bhaveyya apatti dukkatassati.
   [54]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu calakanipi atthikanipi
ucchitthodakampi  pattena  niharanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti
vipacenti   yasmimyevime  samana  sakyaputtiya  bhunjanti  so
va  nesam  patiggahoti  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. na
bhikkhave  calakani  va  atthikani  va  ucchitthodakam  va pattena
niharitabbam   yo   nihareyya   apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave patiggahanti.
   [55] Tena kho pana samayena bhikkhu hatthena civaram viphaletva 2-
civaram  sibbenti  .  civaram vilomam 3- hoti . bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave satthakam namatakanti.
   [56]  Tena  kho  pana samayena sanghassa dandasatthakam uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vatamanti. 2 Ma. hatthena vipaletva. Yu. hatthena vipatetva.
@3 Ma. vilomikam.
Dandasatthakanti.
   [57]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
satthakadande  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavaca
satthakadanda  dharetabba  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami  bhikkhave  atthimayam  dantamayam  visanamayam  nalamayam  velumayam
katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam sankhanabhimayanti.
   [58]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  kukkutapattenapi
velupesikayapi  civaram  sibbanti . civaram dussibbitam hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave sucinti . suciyo
kannakitayo  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  sucinalikanti .
Nalikayapi  kannakitayo  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave
kinnena  puretunti  .  kinnepi  kannakitayo  honti  .pe.
Anujanami  bhikkhave sattuya 1- puretunti . sattuyapi kannakitayo
honti .pe. anujanami bhikkhave saritakanti . saritakepi kannakitayo
honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  madhusitthakena  saretunti .
Saritakampi paribhijjati. Anujanami bhikkhave saritasipatikanti 2-.
   [59] Tena kho pana samayena bhikkhu tattha tattha khilam nikhanitva
@Footnote: 1 Yu. Ra. satthuya. 2 Ma. saritakasipatikanti.
Sambandhitva  civaram  sibbenti  .  civaram  vikannam hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave  kathinam kathinarajjum
tattha  tattha  obandhitva  civaram  sibbetunti  .  visame  kathinam
pattharanti  .  kathinam  paribhijjati  .pe.  na  bhikkhave visame kathinam
pattharitabbam  yo  patthareyya  apatti  dukkatassati  .  chamayam
kathinam  pattharanti  .  kathinam pamsukitam hoti .pe. anujanami bhikkhave
tinasantharakanti  .  kathinassa  anto  jirati  .pe.  anujanami
bhikkhave  anuvatam  paribhandam  aropetunti  .  kathinam  nappahoti
.pe.  anujanami bhikkhave dandakathinam vidalakam 1- salakam vinaddhanarajjum
vinaddhanasuttakam  vinaddhitva  2-  civaram  sibbetunti . suttantarikayo
visama  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  kalimbakanti . sutta
vanka honti .pe. Anujanami bhikkhave moghasuttakanti.
   [60]  Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi kathinam
akkamanti  .  kathinam  dussati  .  bhagavato  etamattham  arocesum
.pe.  na  bhikkhave  adhotehi  padehi  kathinam  akkamitabbam  yo
akkameyya apatti dukkatassati.
   [61]  Tena  kho pana samayena bhikkhu allehi padehi kathinam
akkamanti  .  kathinam  dussati  .  bhagavato  etamattham  arocesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. pidalakam. 2 Yu. vinandharajjum vinandhanasuttakam vinandhitva.
.pe.  Na  bhikkhave  allehi  padehi  kathinam  akkamitabbam  yo
akkameyya apatti dukkatassati.
   [62] Tena kho pana samayena bhikkhu saupahana kathinam akkamanti.
Kathinam  dussati  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
saupahanena   kathinam   akkamitabbam   yo  akkameyya  apatti
dukkatassati.
   [63] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbenta anguliya
patigganhanti  .  anguliyo  dukkha  honti  .  bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave patiggahanti.
   [64]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
patiggahe  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavaca  patiggaha
dharetabba   yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave atthimayam .pe. Sankhanabhimayanti.
   [65] Tena kho pana samayena suciyopi satthakapi patiggahapi nassanti.
Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave avesanavitthakanti.
Avesanavitthake samakula honti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  patiggahatthavikanti  .  amsavaddhako  na  hoti
.pe. Anujanami bhikkhave amsavaddhakam bandhanasuttakanti.
   [66]  Tena  kho pana samayena bhikkhu ajjhokase 1- civaram
sibbenta  sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  kathinasalam  kathinamandapanti .
Kathinasala  nicavatthuka  hoti  .  udakena otthariyanti . bhagavato
etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti .
Cayo  paripatati  . anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe. anujanami
bhikkhave   tayo   sopane   itthakasopanam   silasopanam
darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.  anujanami
bhikkhave alambanabahanti.
   [67]  Tena  kho pana samayena kathinasalaya tinacunnam paripatati
.pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva 2- ullittavalittam katum
setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam makaradantakam
pancapatthikam civaravamsam civararajjunti.
   [68] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbetva tattheva kathinam
ujjhitva  pakkamanti  .  undurehipi  upacikahipi khajjati . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave kathinam sangharitunti .
Kathinam  paribhijjati  .pe.  anujanami  bhikkhave  goghamsikaya  kathinam
sangharitunti  .  kathinam  vinivethiyati  .pe.  anujanami  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhokase. 2 Yu. ogumphetva.
Bandhanarajjunti.
   [69]  Tena  kho pana samayena bhikkhu kuddepi thambhepi kathinam
ussapetva  pakkamanti  .  paripatitva  kathinam  bhijjati . bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhittikhile va nagadantake
va laggetunti.
   [70]  Athakho  bhagava  rajagahe  yathabhirantam viharitva yena
vesali  tena  carikam  pakkami  . tena kho pana samayena bhikkhu
sucikampi  satthakampi  bhesajjampi  pattena  adaya  gacchanti .
Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhesajjatthavikanti.
Amsavaddhako  1-  na hoti .pe. anujanami bhikkhave amsavaddhakam 1-
bandhanasuttakanti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu upahanayo
kayabandhanena  2-  bandhitva  gamam  pindaya  pavisi . annataro
upasako  tam  bhikkhum  abhivadento  upahanayo sisena ghattesi .
So bhikkhu manku ahosi . athakho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam
etamattham arocesi . bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Anujanami
bhikkhave upahanatthavikanti . amsavaddhako 1- na hoti .pe. Anujanami
bhikkhave amsavaddhakam 1- bandhanasuttakanti.
   [72]  Tena  kho  pana samayena antaramagge udakam akappiyam
hoti  .  parissavanam na hoti . bhagavato etamattham arocesum .
@Footnote: 1 Ma. amsabaddha .... 2 Yu. kayabandhane.
Anujanami  bhikkhave  parissavananti  .  colakam  nappahoti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  katacchuparissavananti  .  colakam  nappahoti .
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave dhammakarakanti.
   [73] Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu janapadesu
addhanamaggapatipanna  honti  .  eko bhikkhu anacaram acarati .
Dutiyo  bhikkhu  tam  bhikkhum  etadavoca  ma  avuso  evarupamakasi
netam  kappatiti  .  so  tasmim upanaddhi 1- . athakho so bhikkhu
pipasaya  pilito  upanaddham 2- bhikkhum etadavoca dehi me avuso
parissavanam  paniyam pivissamiti . upanaddho 3- bhikkhu na adasi .
So  bhikkhu  pipasaya  pilito  kalamakasi  .  athakho  so bhikkhu
aramam  gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  .  kim pana tvam
avuso  parissavanam  yaciyamano  na  adasiti . evamavusoti .
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama bhikkhu parissavanam yaciyamano na dassatiti . athakho
te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [74] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  tam bhikkhum patipucchi saccam kira tvam bhikkhu parissavanam
yaciyamano  na  adasiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi buddho
bhagava  ananucchavikam  4-  te  moghapurisa  ananulomikam  appatirupam
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. upanandhi. 2 Ma. Yu. Ra. upanandham. 3 Ma. Yu. Ra. upanandhi.
@4 Yu. ananucchariyam.
Assamanakam  akappiyam akaraniyam katham hi nama tvam moghapurisa parissavanam
yaciyamano  na  dassasi  netam moghapurisa appasannanam va pasadaya
.pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave addhana-
maggapatipannena  bhikkhuna  parissavanam  yaciyamanena na databbam yo
na dadeyya apatti dukkatassa na ca bhikkhave aparissavanakena addhanamaggo 1-
patipajjitabbo yo patipajjeyya apatti dukkatassa sace na hoti parissavanam
va dhammakarako va sanghatikannopi adhitthatabbo imina parissavetva
pivissamiti.
   [75] Athakho bhagava anupubbena carikancaramano yena vesali
tadavasari. Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam.
   [76] Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam karonti. Parissavanam
na  sammati  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
dandaparissavananti  . dandaparissavanam na sammati . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave ottharikanti 2-
   [77] Tena kho pana samayena bhikkhu makasehi ubbalha honti.
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave makasakutikanti.
   [78]  Tena  kho  pana  samayena vesaliyam panitanam bhattanam
bhattapatipati atthita 3- hoti . bhikkhu panitani bhojanani bhunjitva
@Footnote: 1 Ma. addhano. 2 Ma. Yu. ottharakanti. 3 Yu. adhitthita. Ra. patthita.
Abhisannakaya  honti  bahvabadha  .  athakho jivako komarabhacco
vesalim  agamasi  kenacideva  karaniyena  .  addasa  kho jivako
komarabhacco  bhikkhu  abhisannakaye  bahvabadhe  disvana  yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  jivako  komarabhacco bhagavantam
etadavoca  etarahi  bhante  bhikkhu  abhisannakaya  bahvabadha
sadhu  bhante  bhagava  bhikkhunam  cankamanca  jantagharanca  anujanatu
evam  bhikkhu  appabadha  bhavissantiti  .  athakho  bhagava  jivakam
komarabhaccam  dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi
sampahamsesi  .  athakho jivako komarabhacco bhagavata dhammiya kathaya
sandassito   samadapito  samuttejito  sampahamsito  utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [79]  Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi  anujanami  bhikkhave  cankamanca
jantagharancati.
   [80] Tena kho pana samayena bhikkhu visame cankame cankamanti.
Pada dukkha honti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave samam katunti.
   [81]  Tena  kho pana samayena cankamo nicavatthuko hoti .
Udakena otthariyati .pe. anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  cinitum  tayo  caye
itthakacayam   silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti
.pe.  anujanami  bhikkhave  tayo  sopane  itthakasopanam
silasopanam  darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.
Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   [82]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu cankame cankamanta
paripatanti  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
cankamanavedikanti.
   [83]  Tena  kho pana samayena bhikkhu ajjhokase cankamanta
sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  cankamanasalanti  .  cankamanasalayam  tinacunnam
paripatati  .pe. anujanami bhikkhave ogumbetva 2- ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam pancapatthikam civaravamsam civararajjunti.
   [84] Tena kho pana samayena jantagharam nicavatthukam hoti. Udakena
otthariyati  .pe.  anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti . cayo
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe. anujanami
bhikkhave  tayo  sopane  itthakasopanam  silasopanam  daru-
sopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe. anujanami bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetva.
Alambanabahanti  .  jantagharassa kavatam na hoti .pe. anujanami
bhikkhave  kavatam  pitthasanghatam  udukkhalikam uttarapasakam aggalavattim 1-
kapisisakam  sucikam  ghatikam  talacchiddam avinchanacchiddam avinchanarajjunti .
Jantagharassa  kuddapado  jirati  . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  mandalikam  katunti  .  jantagharassa  dhumanettam
na hoti .pe. Anujanami bhikkhave dhumanettanti.
   [85] Tena kho pana samayena bhikkhu khuddake jantaghare majjhe
aggitthanam  karonti  .  upacaro  na  hoti  .pe.  anujanami
bhikkhave  khuddake  jantaghare  ekamantam  aggitthanam katum mahallake
majjheti  .  jantaghare aggi mukham dahati .pe. anujanami bhikkhave
mukhamattikanti  .  hatthena  mattikam  tementi  .pe.  anujanami
bhikkhave  mattikadonikanti  .  mattika  duggandha  honti  .pe.
Anujanami bhikkhave vasetunti.
   [86] Tena kho pana samayena jantaghare aggi kayam dahati .pe.
Anujanami  bhikkhave  udakam  atiharitunti . patiyapi pattenapi udakam
atiharanti .pe. anujanami bhikkhave udakanidhanam 2- udakasaravakanti.
Jantagharam  tinacchadanam  na  sedeti  .pe.  anujanami  bhikkhave
ogumbetva 3- ullittavalittam katunti . jantagharam cikkhallam hoti
.pe. anujanami bhikkhave santharitum tayo santhare 4- itthakasantharam
@Footnote: 1 Ma. aggalavattikam. 2 Yu. udakatthanam. 3 Ma. Yu. ogumphetva.
@4 Ma. santhare.
Silasantharam  darusantharanti  . cikkhallamyeva hoti .pe. anujanami
bhikkhave  dhovitunti  .  udakam  santitthati .pe. anujanami bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [87] Tena kho pana samayena bhikkhu jantaghare chamayam nisidanti
gattani kandavanti 1- .pe. Anujanami bhikkhave jantagharapithanti.
   [88] Tena kho pana samayena jantagharam aparikkhittam hoti .pe.
Anujanami  bhikkhave  parikkhipitum  tayo  pakare  itthakapakaram
silapakaram  darupakaranti . kotthako na hoti .pe. anujanami
bhikkhave  kotthakanti  .  kotthako  nicavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti . cayo
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe. anujanami
bhikkhave tayo sopane itthakasopanam silasopanam darusopananti .
Arohanta  paripatanti .pe. anujanami bhikkhave alambanabahanti .
Kotthakassa  kavatam  na  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave kavatam
pitthasanghatam  udukkhalikam  uttarapasakam  aggalavattim  2-  kapisisakam
sucikam ghatikam talacchiddam avinchanacchiddam avinchanarajjunti.
   [89] Tena kho pana samayena kotthake tinacunnam paripatati .pe.
Anujanami  bhikkhave  ogumbetva  3-  ullittavalittam  katum
@Footnote: 1 Ma. kanduvanti. Yu. kanduvanti. 2 Ma. aggalavattikam. 3 Ma. Yu. ogumphetva.
Setavannam   kalavannam   gerukaparikammam   malakammam   latakammam
makaradantakam  pancapatthikanti  .  parivenam  cikkhallam  hoti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  marumbam  upakiritunti  . na pariyapunanti .pe.
Anujanami  bhikkhave  padarasilam  1-  nikkhipitunti  . udakam santitthati
.pe. Anujanami bhikkhave udakaniddhamananti.
   [90] Tena kho pana samayena bhikkhu nagga naggam abhivadenti.
Nagga anaggam abhivadenti . nagga naggam abhivadapenti . nagga
anaggam  abhivadapenti  2- . nagga naggassa parikammam karonti .
Nagga  naggassa  parikammam karapenti . nagga naggassa denti .
Nagga  patigganhanti  .  nagga  khadanti  .  nagga bhunjanti .
Nagga sayanti . nagga pivanti . Bhagavato etamattham arocesum .pe.
Na  bhikkhave  naggena  3-  naggo  abhivadetabbo  na  naggena
abhivadetabbam  na  naggena 4- naggo abhivadapetabbo na naggena
abhivadapetabbam  na  naggena  naggassa  parikammam  katabbam  na
naggena [5]- parikammam karapetabbam na naggena naggassa databbam na
naggena  patiggahetabbam  na  naggena khaditabbam na naggena bhunjitabbam
@Footnote: 1 Yu. padasilam. 2 Ma. Yu. nagga naggam abhivadenti. nagga naggam
@abhivadapentiti. 3-4 Ma. Yu. naggenati padam na pannayati.
@5 Ma. Yu. naggassa.
Na  naggena  sayitabbam  na  naggena patabbam yo piveyya apatti
dukkatassati.
   [91]  Tena kho pana samayena bhikkhu jantaghare chamayam civaram
nikkhipanti . civaram pamsukitam hoti . bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami  bhikkhave  jantaghare 1- civaravamsam civararajjunti . deve
vassante civaram ovassati .pe. anujanama bhikkhave jantagharasalanti.
Jantagharasala  nicavatthuka  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.
Anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti  . cayo paripatati .pe.
Anujanami  bhikkhave  cinitum  .pe.  arohanta  vihannanti  .pe.
Arohanta paripatanti .pe. Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   [92]  Tena  kho  pana  samayena  jantagharasalayam  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum .pe. Civaravamsam civararajjunti.
   [93]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu jantagharepi udakepi
pitthiparikammam  2-  katum  kukkuccayanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum . anujanami bhikkhave tisso paticchadiyo jantagharapaticchadim
udakapaticchadim vatthapaticchadinti.
   [94]  Tena kho pana samayena jantaghare udakam na hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Ma. Yu. parikammam.
Bhagavato  etamattham  arocesum . anujanami bhikkhave udapananti .
Udapanassa  kulam  lujjati  .pe.  anujanami  bhikkhave  cinitum tayo
caye  itthakacayam  silacayam  darucayanti  .  udapano  nicavatthuko
hoti  .  udakena  otthariyati . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti  . cayo paripatati .pe.
Arohanta  vihannanti  .pe.  arohanta  paripatanti  .pe.
Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   [95] Tena kho pana samayena bhikkhu valliyapi 1- kayabandhanenapi
udakam vahenti 2- .pe. anujanami bhikkhave udapanarajjunti 3-.
Hattha  dukkha  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  tulam karakatakam
cakkavattakanti . bhajana bahu 4- bhijjanti .pe. anujanami bhikkhave
tayo varake lohavarakam daruvarakam cammakhandanti.
   [96] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase udakam vahenta
sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  udapanasalanti  .  udapanasalaya  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam pancapatthikam civaravamsam civararajjunti.
   [97]  Tena  kho pana samayena udapano aparuto hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vallikayapi. 2 Yu. vahanti. 3 Ma. Yu. udakavahanarajjunti.
@4 Yu. bahum.
Tinacunnehipi  pamsukehipi  okiriyati  .pe.  anujanami  bhikkhave
apidhananti.
   [98]  Tena kho pana samayena udakabhajanam na samvijjati .pe.
Anujanami bhikkhave udakadonim udakakatahanti.
   [99]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu arame taham taham
nahayanti  .  aramo  cikkhallo  hoti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami bhikkhave udakacandanikanti 1- . candanika
pakata  hoti  .  bhikkhu  hiriyanti  nahayitum  .pe.  anujanami
bhikkhave  parikkhipitum  tayo  pakare  itthakapakaram  silapakaram
darupakaranti  .  candanika  cikkhalla  hoti  .pe.  anujanami
bhikkhave  santharitum  tayo  santhare  2- itthakasantharam silasantharam
darusantharanti  .  udakam  santitthati  .pe.  anujanami  bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [100]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhunam gattani sitikatani
honti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave
udakapunchanim colakenapi paccuddharitunti.
   [101]  Tena  kho pana samayena annataro upasako sanghassa
atthaya  pokkharanim  karetukamo  hoti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  pokkharaninti  .  pokkharaniya
@Footnote: 1 Ma. Yu. candanikanti. 2 Ma. santhare.
Kulam  lujjati .pe. anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .  anujanami
bhikkhave   tayo   sopane   itthakasopanam   silasopanam
darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.  anujanami
bhikkhave  alambanabahanti  .  pokkharaniya  udakam  puranam  hoti
.pe. Anujanami bhikkhave udakamatikam 1- udakaniddhamananti.
   [102] Tena kho pana samayena annataro upasako bhikkhusanghassa
atthaya nillekham jantagharam kattukamo 2- hoti . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave nillekham jantagharanti.
   [103]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu catumasam
nisidanena  vippavasanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  na
bhikkhave  catumasam  nisidanena  vippavasitabbam  yo  vippavaseyya
apatti dukkatassati.
   [104] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu pupphabhikinnesu
sayanesu  sayanti  .  manussa  viharacarikam  ahindanta  passitva
ujjhayanti   khiyanti   vipacenti   .pe.   seyyathapi  gihi
kamabhoginoti  .  bhagavato  etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
pupphabhikinnesu   sayanesu   sayitabbam   yo  sayeyya  apatti
@Footnote: 1 Yu. udakayatikam. 2 Ma. Yu. annataro bhikkhu sanghassa atthaya nillekham
@jantagharam kattukamo.
Dukkatassati.
   [105]  Tena  kho  pana  samayena manussa gandhampi malampi
adaya  aramam  agacchanti  .  bhikkhu  kukkuccayanta  na
patigganhanti  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
gandham  gahetva  kavate  pancangulikam  datum  puppham  gahetva
vihare ekamantam nikkhipitunti.
   [106]  Tena  kho  pana  samayena  sanghassa namatakam uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
namatakanti  .  athakho bhikkhunam etadahosi namatakam adhitthatabbam nu kho
udahu  vikappetabbanti  .pe.  na  bhikkhave  namatakam  adhitthatabbam
na vikappetabbanti.
   [107] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu asittakupadhane
bhunjanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  . bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  asittakupadhane  bhunjitabbam  yo  bhunjeyya  apatti
dukkatassati.
   [108]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti  .  so bhunjamano na sakkoti hatthena pattam sandharetum .
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave malorikanti.
   [109] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ekabhajanepi
Bhunjanti  .  ekathalakepi  pivanti  .  ekamancepi tuvattenti .
Ekattharanepi  tuvattenti  .  ekapavuranepi  tuvattenti  .
Ekattharanapavuranepi  tuvattenti  1-  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. Bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave ekabhajane bhunjitabbam na
ekathalake  patabbam  na  ekamance  tuvattitabbam  na  ekattharane
tuvattitabbam  na  ekapavurane  tuvattitabbam  na  ekattharanapavurane
tuvattitabbam 2- yo tuvatteyya apatti dukkatassati.
   [110] Tena kho pana samayena vaddho licchavi mettiyabhummajakanam
bhikkhunam sahayo hoti . athakho vaddho licchavi 3- yena mettiyabhummajaka
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  mettiyabhummajake  bhikkhu etadavoca
vandami ayyati . evam vutte mettiyabhummajaka bhikkhu nalapimsu. Dutiyampi
kho vaddho licchavi 3- mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca vandami ayyati.
Dutiyampi  kho mettiyabhummajaka bhikkhu nalapimsu . tatiyampi kho vaddho
licchavi mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca vandami ayyati. Tatiyampi kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekattharanapi tuvattenti. ekapavuranapi tuvattenti.
@ekattharanapavuranapi tuvattenti. 2 Ma. Yu. na ekattharana tuvattitabbam.
@na ekapavurana tuvattitabbam. na ekattharanapavurana tuvattitabbam.
@3 Ma. licchavi. evamupari.
Mettiyabhummajaka  bhikkhu  nalapimsu  .  kyaham  ayyanam  aparajjhami
kissa  mam  ayya  nalapantiti . tatha hi pana tvam avuso vaddha
amhe  dabbena  mallaputtena  vihethiyamane ajjhupekkhasiti . kyaham
ayya  karomiti  .  sace  kho  tvam  avuso vaddha iccheyyasi
ajjeva  bhagava ayasmantam dabbam mallaputtam nasapeyyati . kyaham
ayya  karomi  kim  maya  sakka  katunti . ehi tvam avuso
vaddha   yena   bhagava   tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
evam  vadehi  idam  bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante
disa  abhaya  anitika  anupaddava  sayam  disa  sabhaya  saitika
saupaddava  yato  nivatam  tato  pavatam  udakam  manne  adittam
ayyena  me  dabbena  mallaputtena  pajapati  dusitati  .  evam
ayyati  kho  vaddho  licchavi  mettiyabhummajakanam  bhikkhunam patissutva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinno kho vaddho licchavi bhagavantam
etadavoca  idam  bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante  disa
abhaya  anitika  anupaddava  sayam disa sabhaya saitika saupaddava
yato  nivatam  tato  pavatam  udakam  manne  adittam ayyena me
dabbena mallaputtena pajapati dusitati.
   [111]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  patipucchi
Sarasi  tvam  dabba  evarupam katta yathayam vaddho ahati . yatha
mam  bhante bhagava janatiti . dutiyampi kho bhagava .pe. tatiyampi
kho  bhagava  ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca sarasi tvam dabba
evarupam  katta  yathayam vaddho ahati . yatha mam bhante bhagava
janatiti . na kho dabba dabba evam nibbethenti sace taya katam
katanti vadehi sace akatam akatanti vadehiti . Yatoham 1- bhante jato
nabhijanami supinantenapi methunam dhammam patisevita pageva jagaroti.
   [112] Athakho bhagava bhikkhu amantesi tenahi bhikkhave sangho
vaddhassa licchavissa pattam nikkujjatu asambhogam sanghena karotu.
   [113]  Atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  upasakassa
patto   nikkujjitabbo   bhikkhunam  alabhaya  parisakkati  bhikkhunam
anatthaya  parisakkati  bhikkhunam  anavasaya  2-  parisakkati  bhikkhu
akkosati  paribhasati  bhikkhu  bhikkhuhi  bhedeti buddhassa avannam bhasati
dhammassa  avannam  bhasati  sanghassa  avannam  bhasati  anujanami
bhikkhave  imehi  atthahangehi  samannagatassa  upasakassa  pattam
nikkujjitum.
   [114]  Evanca  pana  bhikkhave  nikkujjitabbo  . byattena
@Footnote: 1 Ma. yato aham. 2 Ma. Yu. avasaya.
Bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {114.1} sunatu me bhante sangho vaddho licchavi ayasmantam
dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya  anuddhamseti  yadi  sanghassa
pattakallam  sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  nikkujjeyya asambhogam
sanghena kareyya. Esa natti.
   {114.2} Sunatu me bhante sangho vaddho licchavi ayasmantam
dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya  anuddhamseti  .  sangho
vaddhassa  licchavissa  pattam  nikkujjati  asambhogam  sanghena karoti .
Yassayasmato  khamati  vaddhassa  licchavissa  pattassa  nikkujjana
asambhogam sanghena karanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {114.3} Nikkujjito sanghena vaddhassa licchavissa patto asambhogo
sanghena khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti 1-.
   [115]  Athakho  ayasma  anando pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  yena  vaddhassa  licchavissa  nivesanam  tenupasankami
upasankamitva  vaddham  licchavim  etadavoca  sanghena  te  avuso
vaddha  patto  nikkujjito  asambhogosi  sanghenati  .  athakho
vaddho  licchavi  sanghena  kira  me patto nikkujjito asambhogomhi
kira  sanghenati  tattheva  mucchito  papato  .  athakho  vaddhassa
@Footnote: 1 ito param athakho sangho vaddhassa licchavissa pattam nikkujji asambhogam sanghena
@akasiti patho bhavitum arahatiyeva.
Licchavissa   mittamacca   natisalohita   vaddham   licchavim
etadavocum  alam  avuso  vaddha  ma  soci  ma  paridevi  mayam
bhagavantam  pasadessama  bhikkhusanghancati  .  athakho  vaddho  licchavi
saputtadaro  samittamacco  sanatisalohito  allavattho  allakeso
yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato  padesu
sirasa  nipatitva  bhagavantam  etadavoca accayo mam bhante accagama
yathabalam  yathamulham  yathaakusalam  yoham  ayyam  dabbam  mallaputtam
amulikaya  silavipattiya  anuddhamsesim  tassa  me  bhante  bhagava
accayam  accayato  patigganhatu ayatim samvarayati . ingha 1- tvam
avuso  vaddha  accayo  accagama  yathabalam  yathamulham yathaakusalam
yam  tvam  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya anuddhamsesi yato
ca  kho  tvam  avuso  vaddha  accayam  accayato disva yathadhammam
patikarosi  tante  mayam  patigganhama  vuddhi  hesa  avuso
vaddha  ariyassa  vinaye  yo  accayam  accayato  disva  yathadhammam
patikaroti ayatim samvaram apajjatiti.
   [116]  Athakho  bhagava bhikkhu amantesi tenahi 2- bhikkhave
sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  ukkujjatu  sambhogam  sanghena
karotu  .  atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  upasakassa
patto  ukkujjitabbo  na  bhikkhunam  alabhaya  parisakkati  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. taggha. 2 Ma. Yu. tena hi.
Bhikkhunam  anatthaya  parisakkati  na  bhikkhunam anavasaya 1- parisakkati
na  bhikkhu  akkosati paribhasati na bhikkhu bhikkhuhi bhedeti na buddhassa
avannam  bhasati  na  dhammassa  avannam  bhasati  na  sanghassa avannam
bhasati  anujanami  bhikkhave  imehi  atthahangehi  samannagatassa
upasakassa pattam ukkujjitum.
   [117]  Evanca pana bhikkhave ukkujjitabbo . tena bhikkhave
vaddhena  licchavina  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa vacaniyo sanghena me bhante patto nikkujjito asambhogomhi
sanghena soham bhante samma vattami lomam patemi nettharam vattami
sangham  pattukkujjanam  yacamiti  .  dutiyampi yacitabba 2- tatiyampi
yacitabba 2-.
   [118] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {118.1} sunatu me bhante sangho sanghena vaddhassa licchavissa
patto  nikkujjito  asambhogo sanghena . so samma vattati lomam
pateti  nettharam vattati sangham pattukkujjanam yacati . yadi sanghassa
pattakallam  sangho  vaddhassa  licchavissa  pattam  ukkujjeyya  sambhogam
sanghena kareyya. Esa natti.
   {118.2}   Sunatu   me   bhante   sangho  sanghena
vaddhassa    licchavissa    patto   nikkujjito   asambhogo
sanghena  .  so  samma  vattati  lomam  pateti  nettharam
@Footnote: 1 Ma. Yu. avasaya. 2 Ma. yacitabbo.
Vattati  sangham  pattukkujjanam  yacati  .  sangho  vaddhassa licchavissa
pattam  ukkujjati  sambhogam  sanghena  karoti  . yassayasmato khamati
vaddhassa  licchavissa  pattassa  ukkujjana  sambhogam  sanghena  karanam
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {118.3}  Ukkujjito  sanghena  vaddhassa  licchavissa  patto
sambhogo sanghena khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [119] Athakho bhagava vesaliyam yathabhirantam viharitva yena bhagga
tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikam  caramano yena bhagga
tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava  bhaggesu viharati sumsumaragire 1-
bhesakalavane migadaye.
   [120] Tena kho pana samayena bodhissa rajakumarassa kokanudo 2-
nama  pasado  acirakarito  hoti  anajjhavuttho  samanena  va
brahmanena  va  kenaci  va  manussabhutena  .  athakho  bodhi
rajakumaro  sanjikaputtam  manavam  amantesi  ehi  tvam  samma
sanjikaputta   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  mama
vacanena  bhagavato  pade  sirasa  vanda  appabadham  appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  puccha  bodhi  bhante  rajakumaro
bhagavato  pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam
balam  phasuviharam  pucchatiti  3- evanca vadehi 4- adhivasetu kira
@Footnote: 1 Ma. susumaragire. 2 Yu. kokanado. 3 Yu. itisaddo na pannayati.
@4 Yu. evam ca vadeti.
Bhante  bhagava  bodhissa  rajakumarassa  svatanaya  bhattam  saddhim
bhikkhusanghenati  .  evam  bhoti kho sanjikaputto manavo bodhissa
rajakumarassa  patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho sanjikaputto manavo
bhagavantam etadavoca bodhi [2]- rajakumaro bhoto gotamassa pade
sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchati  evanca  vadeti  adhivasetu  kira  bhavam  gotamo  bodhissa
rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.
   {120.1} Adhivasesi bhagava tunhibhavena . Athakho sanjikaputto
manavo  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  yena  bodhi
rajakumaro   tenupasankami   upasankamitva   bodhim   rajakumaram
etadavoca  avocumha  kho  mayam  bhoto vacanena tam bhavantam gotamam
bodhi  [2]-  rajakumaro  bhoto  gotamassa pade sirasa vandati
appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati evanca
vadeti  adhivasetu  kira  bhavam  gotamo  bodhissa  rajakumarassa
svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  adhivutthanca  pana  samanena
gotamenati.
   [121]  Athakho  bodhi  rajakumaro tassa rattiya accayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. saraniyam. 2 Ma. Yu. kho.
Panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  kokanudanca  pasadam
odatehi  dussehi  santharapetva  yava  pacchima sopanakalevara
sanjikaputtam  manavam  amantesi  ehi  tvam  samma  sanjikaputta
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato kalam arocehi
kalo  bhante  nitthitam  bhattanti  . evam bhoti kho sanjikaputto
manavo   bodhissa   rajakumarassa  patissutva  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva bhagavato kalam aroceti kalo 1- kho
bhante nitthitam bhattanti.
   [122] Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  bodhissa  rajakumarassa  nivesanam  tenupasankami  . tena kho
pana   samayena   bodhi  rajakumaro  bahidvarakotthake  thito
hoti  bhagavantam  agamayamano  .  addasa  kho bodhi rajakumaro
bhagavantam  durato  va  agacchantam  disvana  tato  paccuggantva
bhagavantam  abhivadetva  purakkhitva  2-  yena  kokanudo pasado
tenupasankami  .  athakho  bhagava pacchimam sopanakalevaram 3- nissaya
atthasi  .  athakho  bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca akkamatu
bhante  bhagava  dussani  akkamatu  bhante  4- sugato dussani yam
mama  assa  digharattam  hitaya  sukhayati  .  evam  vutte bhagava
tunhi  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  bodhi
rajakumaro  bhagavantam  etadavoca  akkamatu  bhante  bhagava dussani
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalo bho gotama. 2 Ma. purekkhatva. Yu. purakkhatva.
@3 Ma. pacchimasopanakalevara. Yu. sopanakalingara. 4 Ma. Yu. bhanteti natthi.
Akkamatu  bhante  1- sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya
sukhayati.
   {122.1} Athakho bhagava ayasmantam anandam avalokesi 2-.
Athakho  ayasma  anando  bodhim  rajakumaram  etadavoca  samharatu
rajakumara  dussani  na  bhagava  celapatikam  3- akkamissati pacchimam
janatam  tathagato  anukampatiti  .  athakho bodhi rajakumaro dussani
samharapetva  upari  kokanude  pasade asanam pannapesi 4- .
Athakho  bhagava  kokanudam  pasadam  abhiruyhitva  pannatte  asane
nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho bodhi rajakumaro buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappetva
sampavaretva  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  bodhim  rajakumaram  bhagava  dhammiya kathaya
sandassetva   samadapetva   samuttejetva   sampahamsetva
utthayasana pakkami.
   [123]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  na bhikkhave celapatika 3-
akkamitabba yo akkameyya apatti dukkatassati.
   [124]  Tena  kho pana samayena annatara itthi apagatagabbha
bhikkhu  nimantetva  dussam  pannapetva  etadavoca  akkamatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanteti natthi. 2 Ma. Yu. ra apalokesi. 3 Yu. celapattikam.
@4 Ma. pannapesi.
Bhante  dussanti  .  bhikkhu kukkuccayanta na akkamanti . akkamatha
bhante  dussam mangalatthayati . bhikkhu kukkuccayanta na akkamimsu .
Athakho  sa  itthi  ujjhayati khiyati vipaceti katham hi nama ayya
mangalatthaya   yaciyamana   celapatikam  na  akkamissantiti  .
Assosum  kho  bhikkhu  tassa  itthiya  ujjhayantiya  khiyantiya
vipacentiya  . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .
Gihi  bhikkhave  mangalika  anujanami  bhikkhave  gihinam  mangalatthaya
yaciyamanena celapatikam akkamitunti.
   [125]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu dhotapadakam akkamitum
kukkuccayanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami
bhikkhave dhotapadakam akkamitunti.
         Dutiyabhanavaram 1-.
   [126]  Athakho  bhagava  bhaggesu  yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano yena
savatthi  tadavasari  .  tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  athakho  visakha migaramata ghatakanca
katakanca   sammajjaninca   adaya  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva  ekamantam  nisidi  .
Ekamantam  nisinna  kho  visakha  migaramata  bhagavantam etadavoca
patigganhatu  me  bhante  bhagava  ghatakanca  katakanca  sammajjaninca
@Footnote: 1 Ma. dutiyabhanavaro nitathito.
Yam  mama  assa  digharattam  hitaya  sukhayati  . patiggahesi bhagava
ghatakanca  sammajjaninca  .  na  bhagava  katakam patiggahesi . athakho
bhagava  visakham  migaramataram  dhammiya  kathaya sandassesi samadapesi
samuttejesi  sampahamsesi  .  athakho  visakha  migaramata bhagavata
dhammiya  kathaya  sandassita  samadapita  samuttejita  sampahamsita
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [127]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  anujanami bhikkhave ghatakanca
sammajjaninca  na  bhikkhave  katakam  paribhunjitabbam  yo  paribhunjeyya
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  tisso  padaghamsaniyo
sakkharam kathalam samuddaphenakanti.
   [128]  Athakho  visakha  migaramata  vidhupananca talavantanca
adaya   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinna kho visakha
migaramata   bhagavantam  etadavoca  patigganhatu  me  bhante
bhagava  vidhupananca  talavantanca  yam  mama  assa  digharattam  hitaya
sukhayati  .  patiggahesi  bhagava  vidhupananca talavantanca . athakho
bhagava  visakham  migaramataram  dhammiya  kathaya  sandassesi  .pe.
Padakkhinam katva pakkami.
   [129]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
Dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi anujanami bhikkhave vidhupananca
talavantancati.
   [130]  Tena  kho pana samayena sanghassa makasavijani uppanna
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
makasavijaninti . camarivijani 1- uppanna hoti . bhagavato etamattham
arocesum . na bhikkhave camarivijani 1- dharetabba yo dhareyya
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  tisso  vijaniyo  vakamayam
usiramayam morapinchamayanti.
   [131] Tena kho pana samayena sanghassa chattam uppannam hoti.
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave chattanti.
   [132] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu chattapaggahita 2-
ahindanti  .  tena  kho  pana  samayena  annataro  upasako
sambahulehi  ajivakasavakehi  saddhim  uyyanam  agamasi  .  addasamsu
kho 3- te ajivakasavaka chabbaggiye bhikkhu durato va chattapaggahite
agacchante  disvana tam upasakam etadavocum ete kho ayya 4-
tumhakam   bhaddanta   chattapaggahita   agacchanti   seyyathapi
ganakamahamattati  .  na  ayya 5- ete bhikkhu paribbajakati .
Bhikkhu na bhikkhuti abbhutam akamsu . athakho so upasako upagato 6-
sanjanitva  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham  hi  nama bhaddanta
@Footnote: 1 Yu. camaravijani. 2 Yu. chattam paggahetva. 3 Ma. Yu. addasasum kho.
@4 Ma. Yu. ayyo. 5 Ma. nayya. Yu. nayayo. 6 Ma. Yu. gupagate
Chattapaggahita  ahindissantiti  .  assosum  kho  bhikkhu  tassa
upasakassa  ujjhayantassa  khiyantassa  vipacentassa  .  athakho
te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum  . saccam kira bhikkhave
.pe.  saccam  bhagavati  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva
bhikkhu  amantesi  na  bhikkhave  chattam  dharetabbam  yo  dhareyya
apatti dukkatassati.
   [133]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti . tassa vina chattam phasu na hoti 1- . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave gilanassa chattanti 2-.
   [134]  Tena  kho  pana samayena bhikkhu gilanasseva bhagavata
chattam  anunnatam  no  agilanassati  arame  aramupacare
chattam  dharetum  kukkuccayanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum
.pe.  anujanami  bhikkhave agilanenapi 3- bhikkhuna 4- arame
aramupacare chattam dharetunti.
   [135] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sikkaya pattam
udditva  5- dande alaggetva vikale annatarena gamadvarena
atikkamati . manussa esayya 6- coro gacchati asissa vijotalatiti
@Footnote: 1 Ma. na phasu hoti. Yu. chattena na phasu hoti. 2 Ma. chattam dharetunti.
@3 Yu. gilanenapi atilanenapi. 4 Ma. Yu. ayam patho natthi. 5 Yu. uttitva.
@6 Ma. Yu. esayyo.
Anupatitva  gahetva  sanjanitva  muncimsu  .  athakho  so bhikkhu
aramam  gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  .  kim pana tvam
avuso  dandasikkam  dharesiti  .  evamavusoti . ye te bhikkhu
appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi
nama  bhikkhu  dandasikkam  dharessatiti  . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu
amantesi  na  bhikkhave  dandasikka  dharetabba  yo  dhareyya
apatti dukkatassati.
   [136]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti  na  sakkoti  vina  dandena ahinditum . bhagavato etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasammatim 1-
datum.
   [137]  Evanca  pana  bhikkhave databba . tena gilanena
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante gilano na sakkomi vina dandena
ahinditum  soham  bhante  sangham  dandasammatim  1- yacamiti 2- .
Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [138]  Byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho  napetabbo
sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo  bhikkhu gilano na
@Footnote: 1 Ma. Yu. dandasammutim. 2 Yu. itisaddo natthi.
Sakkoti  vina  dandena  ahinditum  so  sangham  dandasammatim
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
dandasammatim  dadeyya  .  esa  natti  .  sunatu  me  bhante
sangho  ayam  itthannamo  bhikkhu gilano na sakkoti vina dandena
ahinditum  so  sangham  dandasammatim  yacati  . sangho itthannamassa
bhikkhuno  dandasammatim  deti  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno  dandasammatiya  danam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya  .  dinna  sanghena  itthannamassa  bhikkhuno  dandasammati
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [139] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti
na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam  pariharitum . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  gilanassa bhikkhuno sikkasammatim
datum.
   [140]  Evanca  pana  bhikkhave databba . tena gilanena
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante gilano na sakkomi vina sikkaya
pattam  pariharitum soham bhante sangham sikkasammatim yacamiti . dutiyampi
yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [141] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {141.1} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano
na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam pariharitum so sangham sikkasammatim
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
sikkasammatim dadeyya. Esa natti.
   {141.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
gilano  na  sakkoti  vina  sikkaya  pattam  pariharitum  so sangham
sikkasammatim  yacati  .  sangho  itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim
deti  .  yassayasmato  khamati itthannamassa bhikkhuno sikkasammatiya
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {141.3}  Dinna  sanghena itthannamassa bhikkhuno sikkasammati
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [142] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti na
sakkoti  vina  dandena  ahinditum  na  sakkoti  vina  sikkaya
pattam  pariharitum  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami
bhikkhave  gilanassa  bhikkhuno  dandasikkasammatim  datum  .  evanca
pana bhikkhave databba . tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva
ekamsam  uttarasangam  karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva
ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham
bhante  gilano  na  sakkomi  vina dandena ahinditum na sakkomi
vina  sikkaya  pattam  pariharitum  soham bhante sangham dandasikkasammatim
Yacamiti. Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [143] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {143.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano
na  sakkoti  vina  dandena  ahinditum  na sakkoti vina sikkaya
pattam  pariharitum  so  sangham dandasikkasammatim yacati . yadi sanghassa
pattakallam   sangho   itthannamassa   bhikkhuno   dandasikkasammatim
dadeyya. Esa natti.
   {143.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
gilano  na  sakkoti  vina  dandena  ahinditum na sakkoti vina
sikkaya  pattam  pariharitum  so  sangham  dandasikkasammatim  yacati .
Sangho   itthannamassa   bhikkhuno  dandasikkasammatim  deti  .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  dandasikkasammatiya
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {143.3}   Dinna   sanghena   itthannamassa   bhikkhuno
dandasikkasammati  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
dharayamiti.
   [144] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu romatthako ahosi 1-.
So  romatthitva  romatthitva  2- ajjhoharati . bhikkhu ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  vikalayam  3-  bhikkhu  bhojanam  bhunjatiti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  eso  bhikkhave  bhikkhu  aciram
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandhako hoti. 2 Ma. Yu. romandhitva romandhitva. 3 Yu. vikale yam.
Goyoniya  cuto  anujanami  bhikkhave romatthakassa romattham 1- na
ca  bhikkhave  bahimukhadvaram  niharitva ajjhoharitabbam yo ajjhohareyya
yathadhammo karetabboti.
   [145]  Tena  kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam
hoti . bhattagge bahu sitthani parikirimsu 2- . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  odane
diyyamane  na  sakkaccam  patiggahessanti  ekamekam sittham kammasatena
nitthayatiti  .  assosum  kho  bhikkhu  tesam manussanam ujjhayantanam
khiyantanam  vipacentanam  .  athakho  te  bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave yam diyyamanam patati tam samam
gahetva  paribhunjitum  tam  kissa  hetu  3-  pariccattam tam bhikkhave
dayakehiti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  bhikkhu dighehi
nakhehi  pindaya  carati  .  annatara  itthi  passitva  tam bhikkhum
etadavoca  ehi  bhante  methunam  dhammam  patisevati . alam bhagini
netam  kappatiti  . sace kho tvam bhante na patisevissasi idanaham
attano  nakhehi  gattani  vilikhitva  kuppam  karissami  ayam  mam
bhikkhu  vippakarotiti  .  pajanahi  4- tvam bhaginiti . athakho sa
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandha .... 2 Ma. Yu. bahu sitthani pakiriyimsu. 3 Ma. Yu. Ra. idam
@pathattayam na dissati. 4 Ma. Yu. Ra. pajanasi.
Itthi  attano  nakhehi  gattani  vilikhitva  kuppam  akasi ayam mam
bhikkhu  vippakarotiti  .  manussa upadhavitva tam bhikkhum aggahesum .
Addasamsu  kho  te  manussa tassa itthiya nakhe chavimpi lohitampi
disva  imissayeva  itthiya  idam  kammam  akarako  bhikkhuti
tam  bhikkhum  muncimsu  .  athakho  so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam
etamattham arocesi . kim pana tvam avuso dighe nakhe dharesiti.
Evamavusoti  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham hi nama bhikkhu dighe nakhe dharessatiti .
Athakho  te  bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
digha nakha dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassati.
   [147] Tena kho pana samayena bhikkhu nakhenapi nakham chindanti.
Mukhenapi  nakham  chindanti  .  kuddepi  nakham  ghamsenti  . anguliyo
dukkha  honti  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami
bhikkhave  nakhacchedananti  .  salohitam  nakham  chindanti  .  anguliyo
dukkha  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  mamsappamanena  nakham
chinditunti.
   [148] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu visatimattham 1-
karapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. visatimattam.
.pe.  Na  bhikkhave  visatimattham  karapetabbam  yo  karapeyya
apatti dukkatassa anujanami bhikkhave malamattam apakaddhitunti.
   [149] Tena kho pana samayena bhikkhunam kesa digha honti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  ussahanti  pana  bhikkhave bhikkhu
annamannam  kese  oropetunti  .  ussahanti  bhagavati . athakho
bhagava  etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva
.pe.  bhikkhu  amantesi anujanami bhikkhave khuram khurasilam khurasipatikam
namatakam sabbam khurabhandanti.
   [150] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu massum kappapenti.
Massum vaddhapenti golomikam karapenti . caturassakam karapenti .
Parimukham karapenti . addharukam 1- karapenti . dathikam thapenti.
Sambadhe lomam samharapenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
.pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. Bhagavato etamattham arocesum
.pe. na bhikkhave massu 2- kappapetabbam na massu 2- vaddhapetabbam
na  golomikam  karapetabbam  na  caturassakam karapetabbam na parimukham
karapetabbam  na  addharukam 1- karapetabbam na dathika thapetabba
na sambadhe lomam samharapetabbam yo samharapeyya apatti dukkatassati.
   [151]  Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sambadhe
vano  hoti  .  bhesajjam  na  santitthati .pe. bhagavato etamattham
@Footnote: 1 Ma. Yu. addhadukam. 2 massum.
Arocesum  .  anujanami  bhikkhave abadhappaccaya sambadhe lomam
samharapetunti.
   [152]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kattarikaya
kese  chedapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
.pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  kattarikaya  kesa chedapetabba
yo chedapeyya apatti dukkatassati.
   [153]  Tena  kho  pana  samayena annatarassa bhikkhuno sise
vano  hoti  .  na sakkoti khurena kese oropetum . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  abadhappaccaya
kattarikaya kese chedapetunti.
   [154]  Tena  kho pana samayena bhikkhu dighani nasikalomani
dharenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  pisacillikati  .pe.  bhagavato  etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  digham  nasikalomam  dharetabbam  yo dhareyya apatti
dukkatassati.
   [155] Tena kho pana samayena bhikkhu sakkharikayapi madhusitthakenapi
nasikalomam gahapenti . nasika dukkha honti .pe. anujanami
bhikkhave sandasanti.
   [156]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya  bhikkhu palitam
Gahapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  palitam  gahapetabbam yo gahapeyya apatti
dukkatassati.
   [157] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kannaguthakehi
kanna  thakita  honti  .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami bhikkhave kannamalaharaninti.
   [158]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavaca
kannamalaharaniyo   dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamattham arocesum .pe. na bhikkhave uccavaca
kannamalaharaniyo  dharetabba  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami   bhikkhave  kannamalaharaniyo  1-  atthimayam  dantamayam
visanamayam  nalamayam  velumayam  katthamayam  jatumayam  phalamayam  lohamayam
sankhanabhimayanti.
   [159]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya  bhikkhu  bahum
lohabhandam  kamsabhandam  sannicayam  karonti  .  manussa  viharacarikam
ahindanta  passitva  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi
nama  samana  sakyaputtiya  bahum  lohabhandam  kamsabhandam  sannicayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. potthakesu ayam kannamalaharaniyoti patho na dissati.
Karissanti  seyyathapi  kamsapattharikati  .pe.  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  lohabhandam  kamsabhandam  sannicayo
katabbo yo kareyya apatti dukkatassati.
   [160] Tena kho pana samayena bhikkhu anjanimpi anjanisalakampi
kannamalaharanimpi  bandhanamattam  kukkuccayanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum .pe. anujanami bhikkhave anjanim anjanisalakam kannamalaharanim
bandhanamattanti.
   [161] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghatipallatthikaya
nisidanti  .  sanghatiya  patta  lujjanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  sanghatipallatthikaya  nisiditabbam yo
nisideyya apatti dukkatassati.
   [162] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
Tassa  vina ayoga 1- na phasu hoti .pe. bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave ayoganti . athakho bhikkhunam
etadahosi katham nu kho ayogo veditabboti 2-. Bhagavato etamattham
arocesum .pe. anujanami bhikkhave tantakam vemakam vatam salakam sabbam
tantabhandakanti.
   [163]  Tena kho pana samayena annataro bhikkhu akayabandhano
gamam pindaya pavisi . tassa rathiya 3- antaravasako pabhassittha.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayogena. 2 Ma. Yu. katabboti. 3 Ma. Yu. rathiyaya.
Manussa  passitva  1- ukkutthimakamsu . so bhikkhu manku ahosi .
Athakho  so  bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi .
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave akayabandhanena
gamo  pavisitabbo  yo  paviseyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave kayabandhananti.
   [164]  Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavacani
kayabandhanani dharenti kalabukam deddubhakam 2- murajjam maddavinam 3-.
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi
kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
uccavacani   kayabandhanani   dharetabbani  kalabukam  deddubhakam
murajjam  maddavinam yo dhareyya apatti dukkatassa anujanami bhikkhave
dve  kayabandhanani  pattikam  sukarantakanti  .pe.  kayabandhanassa
dasa jiranti 4- .pe. anujanami bhikkhave murajjam maddavinanti 3-.
Kayabandhanassa  anto  jirati  4- .pe. anujanami bhikkhave sobhakam
ganakanti  5-  .  kayabandhanassa  pavananto jirati .pe. anujanami
bhikkhave vithanti 6-.
   [165]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
vithe  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa  ujjhayanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. passitvati patho na dissati. 2 Ma. detthbhakam. 3 Ma. maddavinam.
@4 Ma. Yu. jiranti. 5 Ma. Yu. sobhanam gunakanti. 6 Ma. Yu. vidhanati.
Khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave uccavaca vitha 1-
dharetabba   yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave  vithe  2-  atthimayam  dantamayam  visanamayam  nalamayam velumayam
.pe. Sankhanabhimayam suttamayanti.
   [166]  Tena  kho  pana samayena ayasma anando lahuka
sanghatiyo parupitva gamam pindaya pavisi . Tassa 3- vatamandalikaya
sanghatiyo  ukkhipiyimsu  .  athakho  ayasma  anando  aramam
gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  . bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave ganthikam pasakanti.
   [167]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavaca
ganthikayo  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavaca
ganthika  dharetabba  yo  dhareyya  apatti dukkatassa anujanami
bhikkhave  ganthikam  4-  atthimayam  dantamayam  visanamayam nalamayam velumayam
katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam sankhanabhimayam suttamayanti.
   [168]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu ganthikampi pasakampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vidha. 2 Ma. Yu. vitheti saddo natthi. 3 Ma. Yu. tassati saddo natthi.
@4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Civare appenti . civaram jirati . bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami  bhikkhave  ganthikaphalakam  pasakaphalakanti  .  ganthikaphalakampi
pasakaphalakampi  ante  appenti . kono 1- vivariyati . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave ganthikaphalakam ante
appetum  pasakaphalakam  sattangulam  va  atthangulam  va  ogahetva
appetunti.
   [169]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu gihinivattham
nivasenti  hatthisondikam  2-  macchavalakam  catukkannakam  talavantakam
satavallikam  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe. na bhikkhave gihinivattham nivasetabbam hatthisondikam 2- macchavalakam
catukkannakam   talavantakam  satavallikam  yo  nivaseyya  apatti
dukkatassati.
   [170]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu gihiparutam
parupanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  gihiparutam  parupitabbam yo parupeyya apatti
dukkatassati.
   [171]  Tena  kho  samayena  chabbaggiya  bhikkhu  samvelliyam
nivasenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. koco 2 Ma. Yu. hatthisondakam.
Seyyathapi   ranno   mundavattiti  .pe.  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe. na bhikkhave samvelliyam nivasetabbam yo nivaseyya
apatti dukkatassati.
   [172]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ubhatokajam
haranti  .  manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
ranno  mundavattiti  .pe.  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Na  bhikkhave  ubhatokajam  haritabbam  yo  hareyya apatti dukkatassa
anujanami  bhikkhave  ekatokajam  antarakajam  sisabharam  khandhabharam
katibharam olambakanti.
   [173] Tena kho pana samayena bhikkhu dantakattham na khadanti.
Mukham  duggandham  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Pancime  bhikkhave  adinava  dantakatthassa  akhadane  acakkhussam
mukham  duggandham  hoti  rasaharaniyo  na  visujjhanti  pittampi  semhampi
bhattam  pariyonaddhati  1-  bhattamassa  na chadeti ime kho bhikkhave
panca  adinava  dantakatthassa  akhadane  .  pancime  bhikkhave
anisamsa  dantakatthassa  khadane  cakkhussam  mukham  na  duggandham hoti
rasaharaniyo  visujjhanti  pittampi  semhampi  bhattam  na pariyonaddhati 1-
bhattamassa  chadeti  ime  kho bhikkhave panca anisamsa dantakatthassa
khadane. Anujanami bhikkhave dantakatthanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pittam semham bhattam pariyonandhati.
   [174]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu dighani
dantakatthani khadanti teheva samanere 1- akotenti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave digham dantakattham khaditabbam
yo  khadeyya  apatti  dukkatassa anujanami bhikkhave atthangulaparamam
dantakattham  na  ca  teneva  2-  samanero  akotetabbo  yo
akoteyya apatti dukkatassati.
   [175] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno atimandahakam 3-
dantakattham  khadantassa  kanthe  vilaggam  hoti  . bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  na bhikkhave atimandahakam 3- dantakattham khaditabbam
yo khadeyya apatti dukkatassa anujanami bhikkhave caturangulam pacchimam
dantakatthanti.
   [176] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dayam alepenti 4-.
Manussa  ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi davadahakati
.pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave dayo alepetabbo
yo alepeyya apatti dukkatassati.
   [177]  Tena kho pana samayena vihara tinagahana honti .
Davadahe  dayhamane  vihara  dayhanti  .  bhikkhu  kukkuccayanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. samaneram. 2 Ma. Yu. tena. 3 Ma. Yu. atimatahakam. 4 Ma. Yu.
@alimpenti.
Pataggim  datum  parittam  katum  .  bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  davadahe  dayhamane  pataggim  datum  parittam
katunti.
   [178]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya  bhikkhu rukkham
abhiruhanti  rukkha  rukkham  sankamanti  .  manussa ujjhayanti khiyanti
vipacenti  .pe.  seyyathapi  makkatati  .pe. bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave rukkho abhiruhitabbo yo abhiruheyya
apatti dukkatassati.
   [179]  Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kosalesu
janapadesu  savatthim  gacchantassa  antaramagge  hatthi  pariyutthasi .
Athakho  so  bhikkhu  rukkhamulam  upadhavitva  kukkuccayanto  rukkham
nabhiruhi  1-  . so hatthi annena agamasi . athakho so bhikkhu
savatthim  gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  . bhikkhu bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave sati karaniye porisiyam 2-
rukkham abhiruhitum apadasu yavadatthanti.
   [180] Tena kho pana samayena metthakokuttha 3- nama bhikkhu
dve  bhatika  honti  brahmanajatika  kalyanavaca  kalyana-
vakkarana  .  te  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna
@Footnote: 1 Yu. na abhiruhati. 2 Ma. porisam. 3 Ma. yamelakekula. Yu. yamelutekula.
Kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum etarahi bhante bhikkhu nananama
nanagotta  nanajacca  nanakula  pabbajita  te  sakaya
niruttiya  buddhavacanam  dusenti  handa  mayam  bhante  buddhavacanam
chandaso  aropemati  .  vigarahi  buddho  bhagava  katham hi nama
tumhe  moghapurisa  evam  vakkhatha  handa  mayam  bhante  buddhavacanam
chandaso  aropemati  netam  moghapurisa appasannanam va pasadaya
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave
buddhavacanam  chandaso  aropetabbam  yo  aropeyya  apatti
dukkatassa   anujanami  bhikkhave  sakaya  niruttiya  buddhavacanam
pariyapunitunti.
   [181]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu lokayatam
pariyapunanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .pe.  athakho  te  bhikkhu
bhagavato etamattham arocesum .pe. api nu kho bhikkhave lokayate
saradassavi imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjeyyati.
No  hetam bhanteti 1- . imasmim va pana dhammavinaye saradassavi
lokayatam pariyapuneyyati . no hetam bhanteti 1- . na bhikkhave
lokayatam pariyapunitabbam yo pariyapuneyya apatti dukkatassati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
   [182] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu lokayatam vacenti.
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi
kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
lokayatam vacetabbam yo vaceyya apatti dukkatassati.
   [183] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu tiracchanavijjam
pariyapunanti  .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
tiracchanavijja pariyapunitabba yo pariyapuneyya apatti dukkatassati.
   [184] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu tiracchanavijjam
vacenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
gihi kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave
tiracchanavijja vacetabba yo vaceyya apatti dukkatassati.
   [185]  Tena  kho pana samayena buddho 1- bhagava mahatiya
parisaya parivuto dhammam desento khipi . bhikkhu jivatu bhante bhagava
jivatu  sugatoti  uccasaddam  mahasaddam  akamsu  .  tena  saddena
dhammakatha  antara  ahosi  .  athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi
api  nu kho bhikkhave khipite jivati vutto 2- tappaccaya jiveyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Yu. vutte.
Va mareyya vati . no hetam bhanteti 1- . na bhikkhave khipite
jivati vattabbo yo vadeyya apatti dukkatassati.
   [186]  Tena kho pana samayena manussa bhikkhunam khipite jivatha
bhanteti  vadanti  .  bhikkhu  kukkuccayanta  nalapanti  . manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
jivatha  bhanteti  vuccamana  nalapissantiti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe.  gihi  bhikkhave  mangalika  anujanami  bhikkhave
gihinam jivatha bhanteti vuccamanena ciram jivati vattunti.
   [187] Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parivuto
dhammam  desento  nisinno  hoti  .  annatarena  bhikkhuna  lasunam
khayitam hoti . so ca 2- ma bhikkhu byabahimsuti 3- ekamantam nisidi.
Addasa  kho  bhagava  tam  bhikkhum  ekamantam  nisinnam disvana bhikkhu
amantesi  kinnu  kho  so  bhikkhave bhikkhu ekamantam nisinnoti .
Etena bhante bhikkhuna lasunam khayitam so ca 2- ma bhikkhu byabahimsuti 3-
ekamantam nisinnoti . api nu kho bhikkhave bhikkhuna 4- tam khaditabbam
yam  khaditva  evarupaya  dhammakathaya  paribahiro  assati . no
hetam bhanteti . na bhikkhave lasunam khaditabbam yo khadeyya apatti
dukkatassati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na pannayati. 2 Ma. Yu. casaddo natthi. 3 Ma. byabadhimsuti.
@Yu. vyabahimsuti 4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
   [188]  Tena  kho  pana  samayena  ayasmato  sariputtassa
udaravatabadho  hoti  .  athakho  ayasma  mahamoggallano
yenayasma  sariputto  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
sariputtam  etadavoca  pubbe te avuso sariputta udaravatabadho
kena  phasu hotiti . lasunena me avusoti . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave abadhappaccaya lasunam khaditunti.
   [189] Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham passavam
karonti . aramo dussati . bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami bhikkhave ekamantam passavam katunti . aramo duggandho
hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave passavakumbhinti . dukkham nisinna
passavam  karonti  .pe.  anujanami  bhikkhave  passavapadukanti .
Passavapaduka  pakata  honti  .  bhikkhu  hiriyanti passavam katum
.pe.  anujanami  bhikkhave parikkhipitum tayo pakare itthakapakaram
silapakaram  darupakaranti  .  passavakumbhi  aparuta  duggandha
hoti .pe. Anujanami bhikkhave apidhananti.
   [190] Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham vaccam
karonti  .  aramo  dussati .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  Anujanami  bhikkhave  ekamantam  vaccam katunti . aramo
duggandho  hoti .pe. anujanami bhikkhave vaccakupanti . vaccakupassa
kulam  lujjati .pe. anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  vaccakupo  nicavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  cinitum  tayo  caye
itthakacayam  silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti .pe.
Anujanami  bhikkhave  tayo  sopane  itthakasopanam  silasopanam
darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.  anujanami
bhikkhave  alambanabahanti  .  ante  nisinna  vaccam  karonta
paripatanti  .pe.  anujanami  bhikkhave  santharitva  majjhe  chiddam
katva  vaccam  katunti  .  dukkham  nisinna  vaccam karonti .pe.
Anujanami bhikkhave vaccapadukanti . bahiddha passavam karonti .pe.
Anujanami  bhikkhave  passavadonikanti  .  avalekhanakattham  na  hoti
.pe. anujanami bhikkhave avalekhanakatthanti . avalekhanapitharo 1- na
hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave  avalekhanapitharanti  .  vaccakupo
aparuto duggandho hoti .pe. Anujanami bhikkhave apidhananti.
   [191]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu ajjhokase vaccam
karonta  sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  te  bhikkhu  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. pidharo
Etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave  vaccakutinti .
Vaccakutiya  kavatam  na  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave kavatam
pitthasanghatam  udukkhalikam  uttarapasakam  aggalavattim  kapisisakam  sucikam
ghatikam  talacchiddam  avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  vaccakutiya
tinacunnam  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  1-
ullittavalittam  katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam malakammam
latakammam makaradantakam pancapatthikam civaravamsam civararajjunti.
   [192]  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu jaradubbalo
vaccam katva vutthahanto paripatati . te bhikkhu 2- bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave olambakanti.
   [193] Tena kho pana samayena vaccakuti 3- aparikkhitta hoti.
Te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . Anujanami bhikkhave parikkhipitum
tayo pakare itthakapakaram silapakaram darupakaranti.
   [194] Kotthako na hoti .pe. Anujanami bhikkhave kotthakanti.
Kotthako  nicavatthuko  hoti  .pe.  anujanami bhikkhave uccavatthukam
katunti  .  cayo  paripatati .pe. anujanami bhikkhave cinitum tayo
caye  itthakacayam  silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti
.pe.  anujanami  bhikkhave  tayo  posane  itthakasopanam
silasopanam  darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  alambanabahanti  .  kotthakassa  kavatam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetva 2 Ma. Yu. te bhikkhuti pathadvayam na dissati.
@3 Ma. vaccakuti.
Na  hoti  .pe.  anujanami bhikkhave kavatam pitthasanghatam udukkhalikam
uttarapasakam   aggalavattim   kapisisakam  sucikam  ghatikam  talacchiddam
avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  kotthake  tinacunnam  paripatati
.pe. anujanami bhikkhave ogumbetva ullitavalittam katum setavannam
kalavannam   gerukaparikammam   malakammam   latakammam   makaradantakam
pancapatthikanti  .  parivenam cikkhallam hoti .pe. anujanami bhikkhave
marumbam  pakiritunti  .  na  pariyapunanti  .pe. anujanami bhikkhave
padarasilam 1- nikkhipitunti . udakam santitthati .pe. anujanami bhikkhave
udakaniddhamananti  .  acamanakumbhi na hoti .pe. anujanami bhikkhave
acamanakumbhinti  .  acamanasaravako  na  hoti  .pe.  anujanami
bhikkhave  acamanasaravakanti  .  dukkham  nisinna  acamenti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  acamanapadukanti  .  acamanapaduka  pakata
hoti  .  bhikkhu  hiriyanti  acametum  .pe.  anujanami  bhikkhave
parikkhipitum tayo pakare itthakapakaram silapakaram darupakaranti.
Acamanakumbhi   aparuta   hoti   .  tinacunnehipi  pamsukehipi
okiriyati .pe. Anujanami bhikkhave apidhananti.
   [195] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu evarupam anacaram
acaranti   malavaccham   ropentipi   ropapentipi   sincantipi
sincapentipi  ocinantipi  ocinapentipi  ganthentipi  ganthapentipi
ekatovantikamalam   karontipi   karapentipi   ubhatovantikamalam
@Footnote: 1 Yu. padasilam.
Karontipi  karapentipi  manjarikam karontipi karapentipi vidhutikam 1-
karontipi  karapentipi  vatamsakam  karontipi  karapentipi  avelam
karontipi  karapentipi uracchadam karontipi karapentipi te kulitthinam
kuladhitanam   kulakumarinam  kulasunhanam  kuladasinam  ekatovantikamalam
harantipi  harapentipi  ubhatovantikamalam  harantipi harapentipi manjarikam
harantipi harapentipi vidhutikam 1- harantipi harapentipi vatamsakam harantipi
harapentipi  avelam  harantipi  harapentipi  uracchadam  harantipi
harapentipi  te  kulitthihi  kuladhitahi  kulakumarihi  kulasunhahi
kuladasihi  saddhim  ekabhajanepi  bhunjanti  ekathalakepi  pivanti
ekasanepi   nisidanti   ekamancepi  tuvattenti  ekattharanapi
tuvattenti   ekapavuranapi   tuvattenti   ekattharanapavuranapi
tuvattenti  vikalepi  bhunjanti  majjampi  pivanti malagandhavilepanampi
dharenti  naccantipi  gayantipi  vadentipi  lasentipi  naccantiyapi
naccanti  naccantiyapi  gayanti  naccantiyapi  vadenti  naccantiyapi
lasenti .pe.
   {195.1} Lasentiyapi naccanti lasentiyapi gayanti lasentiyapi
vadenti  lasentiyapi lasenti atthapadepi kilanti dasapadepi kilanti
akasepi  kilanti  pariharapathepi kilanti santikayapi kilanti khalikayapi
kilanti  ghatikayapi  kilanti  salakahatthenapi  kilanti  akkhenapi kilanti
pankacirenapi kilanti vankakenapi kilanti mokkhacikayapi kilanti cingulakenapi
kilanti   pattalhakenapi  kilanti  rathakenapi  kilanti  dhanukenapi
@Footnote: 1 Ma. vidhutikam.
Kilanti  akkharikayapi  kilanti  manesikayapi  kilanti  yathavajjenapi
kilanti hatthismimpi sikkhanti assasmimpi sikkhanti rathasmimpi sikkhanti
dhanusmimpi  sikkhanti  tharusmimpi  sikkhanti  hatthissapi  purato dhavanti
assassapi  purato  dhavanti  rathassapi  purato  dhavanti  dhavantipi
adhavantipi  usselhentipi  apphotentipi  nibbajjhantipi 1- mutthihipi
yujjhanti  rangamajjhepi sanghatim pattharitva naccantim 2- evam vadenti
idha bhagini naccassuti nalatikampi denti vividhampi anacaram acaranti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave vividham anacaram
acaritabbam yo acareyya yathadhammo karetabboti.
   [196]  Tena  kho  pana samayena ayasmante uruvelakassape
pabbajite   sanghassa   bahum  lohabhandam  darubhandam  mattikabhandam
uppannam  hoti  .  athakho  bhikkhunam  etadahosi kinnu kho bhagavata
lohabhandam  anunnatam  kim  ananunnatam  kim  darubhandam  anunnatam
kim  ananunnatam  kim  mattikabhandam  anunnatam  kim  ananunnatanti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  athakho bhagava etasmim nidane
etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi anujanami
bhikkhave  thapetva  paharanim  sabbam  lohabhandam  thapetva  asandim
pallankam  darupattam  darupadukam  sabbam  darubhandam  thapetva katakanca
kumbhakarikanca sabbam mattikabhandanti.
       Khuddakavatthukkhandhakam nitthitam pancamam 3-.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. nibbujjhanti. 2 Ma. naccagim. 3 Ma. khuddakavatthukkhandhako pancamo.
            Tassuddanam.
   [197] Rukkhe thambhe ca kudde ca    atthane 1- gandhasuttiya
    viggayha mallako kacchu       jara ca puthupanika
    vallikapica pamango        kanthasuttam 2- na dharaye
    kati ovatti kayuram          hatthabharanamuddika
    dighe kocche phane hatthe      sittha udakatelake
    adasudapattavana         alepo maddacunnana
    lancenti angaraganca       mukharagam tadubhayam
    cakkhurogam giragganca         ayatam sara bahiram
    ambapesisakalehi           ahi chindi 3- ca candanam
    uccavaca pattamula        suvanna 4- bahala vali
    citradussati 5- duggandho      unhe bhijjimsu midhiya
    paribhandam tinam colam         malo 6- kundolikaya ca
    thavika amsavaddhanca          tatha bandhanasuttaka
    khilam mance ca pithe ca         ange chatte panamana 7-
    tumbaghatichavasisam            calakani patiggaho
    viphalidandasovannam 8-      patte pesi ca nalika
    kinna sattu 9- saritanca     madhusittham 10- sipatikam
    vikannam bandhi visamam         chama jirappahoti 11- ca
@Footnote: 1 Yu. attane. 2 Yu. kannasuttam. 3 Ma. Yu. ahicchindi. 4 Ma. Yu. suvanno.
@5 Ma. citradussati. Yu. citradussanti. 6 Ma. malam. Yu. colam malam.
@7 Yu. panamita. 8 Yu. vippari.... 9 Ma. kannasattu.... Yu. kinnasatthu
@sarikanca. 10 Yu. madhusittha.... 11 Yu. jirapatoti ca.
    Kalimbam 1- moghasuttanca     adhotallam upahana
    angule patiggahanca        avesananca vitthakam
    patiggahatthavikanca         amsasuttam ca bandhaka 2-
    ajjhokase nicavatthu        cayo capi vihannare
    paripatam tinacunnam          ullittancavalittakam 3-
    setam kalakavannanca        parikammanca gerukam
    malakammam latakammam       makaradantapatikam 4-
    civaravamsam rajjunca           anunnasi vinayako.
    Ujjhitva pakkamanti ca       kathinam paribhijjati
    vinivethiyati kudde 5-        pattenadaya gacchare
    thavika bandhasuttantam 6-      bandhitva ca upahana
    upahanatthavikanca          amsavaddhanca suttakam 7-
    udakakappiyam magge         parissavanacolakam
    dhammakarakam 8- dve bhikkhu      vesalim agama muni
    dandam ottharikam 9- tattha-     nunnasi parissavanam.
    Makasehi panitena           bahvadadha ca jivako
    cankamanajantagharam           visame nicavatthuko 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalimbham. 2 Ma. Yu. angule patiggahanca vithatkam thavikabandhaka.
@3 Ma. ullittaavalittakam. Yu. ullittavalittakam. 4 Ma. Yu. makaradantakam patika.
@5 Ma. Yu. vinivethiya kuddepi. 6 Ma. Yu. bandhasuttanca. 7 Ma. Yu. ayam patho na
@dissati. 8 Yu. dhammakarake. 9 Ma. ottharakam. Yu. dandaottarakam.
@10 Yu. nicavatthuka.
    Tayo caye vihannanti        sopanalambavedikam
    ajjhokase tinacunnam       ullittancavalittakam
    setakam kalavannanca        parikammanca gerukam
    malakammam latakammam       makaradantapatikam
    vamsam civararajjunca           uccam va 1- vatthukam kare
    cayo sopanabahanca       kavatam pitthasanghatam
    udukkhaluttarapasakam         vattinca kapisisakam
    sucighatitalachiddam           avinchananca rajjukam
    mandalam dhumanettanca        majjhe ca mukhamattika
    doni duggandha ca dahati      udadhanam saravakam 2-
    na sedeti ca cikkhallam         dhovi niddhamanam kare
    pithanca 3- kotthake kammam     marumba silaniddhamam 4-
    nagga chamayam vassante       paticchadi tayo tahim
    udapanam lujjati ca 5-        valliya kayabandhane
    tulam karakatam cakkam           bahu bhijjanti bhajana
    lohadarucammakhandam         sala tinapidhani ca
    doni candani pakara 6-     cikkhallam niddhamena ca
    sitikatam pokkharani           purananca nillekhakam
    catumasam sayanti ca          gandhapuppham nadhitthahe 7-
@Footnote: 1 Ma. uccam ca. Yu. ucca ca. 2 Yu. duggandho ca dahatica uddakatala saravakam.
@3 Yu. pitheca. 4 Ma. silaniddhamanam. Yu. silaniddhamana. 5 Yu. lujjati nica.
@6 Ma. Yu. pakaram. 7 Ma. Yu. namatakanca nadhitthahe.
    Asittakamalorikam 1-        bhunjantekam tuvattayum 2-
    vaddho bodhi ca akkami 3-     ghatam katakasammajjani
    sakkharam 4- kathalanceva        phenakam padaghamsani
    vidhupanam talavantam           makasancapi camari
    chattam vina ca arame        tayo sikkaya sammati
    roma sittha 5- nakha digha    chindantangulika dukkha
    salohitam pamananca         visati dighakesata
    khuram silam sipatikam            namatam 6- khurabhandakam
    massum kappenti vaddhenti     golomi caturassakam
    parimukham addharukanca         dathi sambadhasamhare
    abadha kattari vano        digham sakkharikaya ca
    palitam thakitam ucca           lohabhandanjani saha
    pallatthikanca ayogo       vatam ca kayabandhanam 7-
    kalabukam deddubhakam          murajjam maddavinakam
    pattika sukarantanca        dasa murajjavenika
    anto sobhagunakanca        pavanantopi jirati
    ganthika uccavacanca        phalakantepi ogahe
    gihivattham sondam macchavalakam   catukkannakam 8-
    talavantam satavalli          gihiparutaparupam
@Footnote: 1 Ma. asittakam malorikam. Yu. asittaka maloratham. 2 Yu. bhnjantoka tuvatteyyum.
@3 Ma. na akkami. 4 Yu. sakkhara.... 5 Ma. romasittha. 6 Ma. Yu. namatakam.
@7 Yu. patam salakabandhanam. 8 Yu. pattika...catukkannakanti ime patha na
@dissanti.
    Samvelli ubhatokajam          dantakatthabhikotane 1-
    kanthe vilaggam dayanca       pataggi rukkhahatthina
    sakate 2- lokayatakam        pariyapunimsu vacayum 3-
    tiracchanakatha vijja        khipi mangalam khadi ca
    vatabadho dussati ca        duggandho dukkhapaduka
    hiriyanti 4- paruduggandho     taham taham karonti ca
    duggandho kupam lujjati 5-      uccavatthu cayena ca
    sopanalambanabaha       ante dukkhanca paduka
    bahiddha doni katthanca      pitharo 6- ca aparuto
    vaccakuti 7- kavatanca       pitthasanghatameva ca
    udukkhaluttarapaso          vattinca kapisisakam
    sucighatitalachiddam           avinchanachiddameva ca
    rajju ullittavalittam        setavannanca kalakam
    malakammam latakammam       makaram pancapatikam
    civaravamsam rajjunca            jaradubbalapakaram
    kotathake capi tatheva         marumbapadarasila 8-
    santitthati niddhamanam         kumbhincapi saravakam
    dukkham hiri apidhanam          anacaranca acarum.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dantakattham akotane. 2 Ma. Yu. yamele. 3 Yu. vacesum.
@4 Yu. hiriyanti. 5 Ma. kupam lujjanati. 6 Yu. pidharo. 7 Ma. Yu. vaccakutim.
@8 Ma. marumbam padarasila. Yu. marumbanca padasila.
    Lohabhandam anunnasi       thapayitva paharanim.
    Thapayitvasandim pallankam 1-    darupattanca padukam
    sabbam darumayam bhandam        anunnasi mahamuni.
    Katakam kumbhakaranca         thapayitva tathagato
    sabbampi mattikabhandam      anunnasi anukampako.
    Yassa vatthussa niddeso       purimena yadi samam
    tampi sankhittam uddane       nayato tam vijaniya.
    Evam dasasata vatthu          vinaye khuddakavatthuke
    saddhammatthitiko 2- ceva      pesalanancanuggaho
    susikkhito vinayadharo          hitacitto supesalo
    padipakarano dhiro           pujaraho bahussutoti.
         Khuddakavatthukkhandhako nitthito
                ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. thapayitvasandipallankam. 2 Yu. saddhammathittika.
           Senasanakkhandhakam
   [198] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  . tena kho pana samayena bhagavata bhikkhunam senasanam
appannattam  hoti  . te ca 1- bhikkhu taham taham viharanti aranne
rukkhamule  pabbate kandarayam giriguhayam susane vanapatthe ajjhokase
palalapunje  .  te  kalasseva  tato tato upanikkhamanti aranna
rukkhamula  pabbata  kandara  giriguha susana vanapattha ajjhokasa
palalapunja  pasadikena  abhikkantena  patikkantena  alokitena
vilokitena samminjitena pasaritena okkhittacakkhu iriyapathasampanna.
   [199]  Tena kho pana samayena rajagahako setthi kalasseva
uyyanam  agamasi  .  addasa  kho  rajagahako setthi te bhikkhu
kalasseva  tato  tato  upanikkhamante  aranna  rukkhamula pabbata
kandara  giriguha  susana  vanapattha  ajjhokasa  palalapunja
pasadikena  abhikkantena  patikkantena  alokitena  vilokitena
samminjitena   pasaritena   okkhittacakkhu  iriyapathasampanne  .
Disvanassa cittam pasidi . athakho rajagahako setthi yena te bhikkhu
tenupasankami  upasankamitva  te  bhikkhu  etadavoca  sacaham  bhante
vihare kareyyam 2- vaseyyatha me viharesuti. Na kho gahapati bhagavata
@Footnote: 1 Yu. tedha. 2 Ma. karapeyyam. Yu. karapeyya.
Vihara  anunnatati  .  tenahi  bhante  bhagavantam  patipucchitva
mama  aroceyyathati . evam gahapatiti kho te bhikkhu rajagahakassa
setthissa  patissutva  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna
kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum rajagahako bhante setthi vihare
karapetukamo katham nu kho bhante amhehi 1- patipajjitabbanti.
   [200] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane 2- dhammim
katham katva bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave panca senasanani 3-
viharam addhayogam pasadam hammiyam guhanti.
   [201] Athakho te bhikkhu yena rajagahako setthi tenupasankamimsu
upasankamitva   rajagahakam   setthim   etadavocum   anunnata
kho  gahapati  bhagavata  vihara  yassidani  kalam  mannasiti .
Athakho rajagahako setthi ekaheneva satthi vihare patitthapesi .
Athakho  rajagahako  setthi  te  satthi  vihare  pariyosapetva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  rajagahako  setthi
bhagavantam  etadavoca  adhivasetu  me  bhante  bhagava  svatanaya
bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  .  adhivasesi bhagava tunhibhavena .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 2 Yu. etasmim pakaraneti pathadvayam natthi.
@3 Ma. lenani. Yu. lenani.
Athakho  rajagahako  setthi  bhagavato adhivasanam viditva utthayasana
bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva  pakkami  .  athakho
rajagahako  setthi  tassa  rattiya  accayena  panitam  khadaniyam
bhojaniyam  patiyadapetva  bhagavato  kalam  arocapesi  kalo
bhante nitthitam bhattanti.
   [202] Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  rajagahakassa  setthissa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  saddhim  bhikkhusanghena . athakho rajagahako
setthi  buddhappamukham  bhikkhusangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha
santappetva  sampavaretva  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim
ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho rajagahako setthi bhagavantam
etadavoca ete me bhante satthi vihara punnatthikena saggatthikena
karapita kathaham bhante tesu viharesu patipajjamiti . tenahi tvam
gahapati  te  satthi  vihare  agatanagatassa  catuddisassa sanghassa
patitthapehiti . evam bhanteti kho rajagahako setthi bhagavato patissutva
te satthi vihare agatanagatassa catuddisassa sanghassa patitthapesi.
Athakho bhagava rajagahakam setthim imahi gathahi anumodi
   [203] Sitam unham patihanti     tato balamigani ca
         sirimsape ca makase       sisire capi vutthiyo
         Tato vatatapo ghoro    sanjato patihannati.
         Lenatthanca sukhatthanca   jhayitunca vipassitum
         viharadanam sanghassa     aggam buddhehi 1- vannitam.
         Tasma hi pandito poso  sampassam atthamattano
         vihare karaye ramme     vasayettha bahussute
         tesam annanca pananca   vatthasenasanani ca
         dadeyya ujubhutesu       vippasannena cetasa.
         Te tassa dhammam desenti   sabbadukkha panudanam
         yam so dhammam idhannaya   parinibbati anasavoti.
Athakho  bhagava  rajagahakam  setthim  imahi  gathahi  anumoditva
utthayasana pakkami.
   [204] Assosum kho manussa bhagavata kira vihara anunnatati.
Te  2-  sakkaccam vihare karapenti . te vihara akavataka
honti  .  ahivicchikapi  satapadiyopi  pavisanti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami bhikkhave kavatanti . bhitticchiddam karitva
valliyapi  rajjuyapi  kavatam  bandhanti  .  undurehipi  upacikahipi
khajjanti . khayitabandhanani 3- kavatani patanti . bhagavato etamattham
arocesum   .  anujanami  bhikkhave  pitthasanghatam  udukkhalikam
@Footnote: 1 Ma. Yu. buddhena. 2 Ma. Yu. tesaddo na dissati. 3 Ma. khayitabandhanani.
Uttarapasakanti . kavata na phusiyanti 1- .pe. anujanami bhikkhave
avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  kavata  na  thakiyanti  .pe.
Anujanami bhikkhave aggalavattim kapisisakam sucikam ghatikanti.
   [205]  Tena  kho  pana samayena bhikkhu na sakkonti kavatam
apapuritum  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
talacchiddam  tini  talani  lohatalam  katthatalam  visanatalanti .
Yepi 2- te ugghatetva pavisanti . vihara agutta honti .
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave yantakam sucikanti.
   [206]  Tena  kho  pana samayena vihara tinacchadana honti
sitakale sita unhakale unha . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katunti.
   [207]  Tena kho pana samayena vihara avatapanaka honti
acakkhussa  duggandha . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave   tini   vatapanani   vedikavatapanam   jalavatapanam
salakavatapananti  .  vatapanantarikaya  kalakapi  3-  vagguliyopi
pavisanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . anujanami bhikkhave
vatapanacakkalikanti  . cakkalikantarikaya 4- kalakapi 3- vagguliyopi
pavisanti .pe. Anujanami bhikkhave vatapanakavatam vatapanabhisikanti.
   [208]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu chamayam sayanti .
@Footnote: 1 Yu. phassiyanti. 2 Ma. yehi. 3 Ma. kalakapi. 4 Ma. Yu. cakkalikantarikayapi.
Gattanipi  civaranipi  pamsukitani  honti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave tinasantharikanti . tinasantharika 1-
undurehipi  upacikahipi  khajjati .pe. anujanami bhikkhave midhinti .
Midhiya  gattani  dukkhani  2-  honti  .pe. anujanami bhikkhave
vidalamancakanti 3-.
   [209]  Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko masarako
manco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  masarakam  mancanti  .  masarakam  pitham uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
masarakam pithanti.
   [210] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko bundikabaddho
manco uppanno hoti . bhagavato etamattham arocesum . Anujanami
bhikkhave  bundikabaddham mancanti . bundikabaddham pitham uppannam hoti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave bundikabaddham
pithanti.
   [211] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko kulirapadako 4-
manco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  kulirapadakam  4-  mancanti  . kulirapadakam 4-
pitham  uppannam  hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
@Footnote: 1 Ma. Yu. tinasantharako. 2 Ma. Yu. dukkha. 3 Ma. Yu. bidalamancakanti.
@4 Ma. kulira .... Yu. kulira ...
Bhikkhave kulirapadakam pithanti.
   [212] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko ahaccapadako
manco uppanno hoti . bhagavato etamattham arocesum . Anujanami
bhikkhave ahaccapadakam mancanti . ahaccapadakam pitham uppannam hoti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave ahaccapadakam
pithanti.
   [213]  Tena kho pana samayena sanghassa asandiko uppanno
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
asandikanti  .  uccako  asandiko  uppanno  hoti . bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave uccakampi asandikanti .
Sattango  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  sattanganti  .  uccako  sattango  uppanno
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
uccakampi  sattanganti  .  bhaddapitham uppannam hoti .pe. anujanami
bhikkhave  bhaddapithanti . pithika uppanna hoti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  pithikanti  . elakapadakam pitham
uppannam hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
elakapadakam pithanti . amalakavantikam pitham uppannam  hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  amalakavantikam
pithanti  .  phalakam  uppannam  hoti  .  bhagavato  etamattham
Arocesum  .  anujanami  bhikkhave  phalakanti  .  koccham uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
kocchanti  .  palalapitham  uppannam  hoti  .  bhagavato  etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave palalapithanti.
   [214] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ucce mance
sayanti  .  manussa  viharacarikam  ahindanta passitva ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham arocesum . na bhikkhave ucce mance sayitabbam
yo sayeyya apatti dukkatassati.
   [215]  Tena kho pana samayena annataro bhikkhu nice mance
sayanto  ahina  dattho  hoti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave mancapatipadakanti.
   [216]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu ucce
mancapatipadake  dharenti  .  saha  mancapatipadakehi  pavedhenti .
Manussa  viharacarikam  ahindanta  passitva  ujjhayanti  khiyanti
vipacenati  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  ucca  mancapatipadaka
dharetabba   yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave atthangulaparamam mancapatipadakanti.
   [217]  Tena  kho  pana  samayena  sanghassa  suttam uppannam
Hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave suttam 1-
mancam  vethetunti  2-  .  angani bahum suttam pariyadiyanti .pe.
Anujanami  bhikkhave  ange  vijjhitva atthapadakam vethetunti 2- .
Colakam uppannam hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave cimilikam katunti . tulika uppanna hoti .pe. anujanami
bhikkhave  vijatetva  bimbohanam  katum  tini tulani rukkhatulam latatulam
potakitulanti.
   [218] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu addhakayikani
bimbohanani  dharenti . manussa viharacarikam ahindanta passitva
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave addhakayikani
bimbohanani  dharetabbani  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami bhikkhave sisappamanam bimbohanam katunti.
   [219] Tena kho pana samayena rajagahe giraggasamajjo hoti.
Manussa  mahamattanam  atthaya  bhisiyo  patiyadenti  unnabhisim
colabhisim  vakabhisim  tinabhisim  pannabhisim  . te vitivatte samajje chavim
uppatetva  3-  haranti . addasamsu 4- kho bhikkhu samajjatthane
bahum  unnampi  colampi 5- vakampi tinampi pannampi chadditam 6- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 2 Ma. vedhetunti. Yu. vetunti. 3 Ma. Yu.
@opatetva. 4 Ma. Yu. addasasum. 5 Ma. colakampi. 6 Yu. chadditani.
Disvana  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami bhikkhave panca
bhisiyo unnabhisim colabhisim vakabhisim tinabhisim pannabhisinti.
   [220] Tena kho pana samayena sanghassa senasanaparikkharikam 1-
dussam  uppannam hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave bhisim onaddhitunti 2-.
   [221] Tena kho pana samayena bhikkhu mancabhisim pithe samharanti 3-
pithabhisim  mance  samharanti . bhisiyo paribhijjanti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  onaddhamancam  onaddhapithanti .
Ullokam akaritva santharanti 4- . hetthato nippatenti 5- .pe.
Anujanami  bhikkhave ullokam karitva santharitva bhisim onaddhitunti .
Chavim uppatetva haranti .pe. anujanami bhikkhave phositunti 6-.
Harantiyeva  .pe.  anujanami  bhikkhave  bhittikammanti . harantiyeva
.pe. Anujanami bhikkhave hatthabhittinti 7-.
   [222] Tena kho pana samayena titthiyanam seyyayo setavannayo
honti  .  kalavannakata  bhumi  .  gerukaparikammakata  bhitti .
Bahu  manussa  seyyapekkhaka  gacchanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  vihare  setavannam  kalavannam
@Footnote: 1 Yu. senasanaparikkharadussam. 2 Ma. Yu. onandhitunti. 3 Ma. santharanti.
@4 Yu. samharanti. 5 Ma. Yu. nipphatanti. 6 Ma. posetunti. Yu. positunti.
@7 Ma. Yu. bhattikammanti.
Gerukaparikammanti.
   [223]  Tena  kho pana samayena pharusaya bhittiya setavanno
na  nipatati  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
thusapindam datva panikaya patibahetva 1- setavannam nipatetunti .
Setavanno  anibandhaniyo  hoti  . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  sanhamattikam  datva  panikaya  patibahetva
setavannam  nipatetunti  .  setavanno  anibandhaniyo  hoti  .pe.
Anujanami bhikkhave ikkasam pitthamaddanti.
   [224]  Tena kho pana samayena pharusaya bhittiya geruka na
nipatati  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave
thusapindam  datva  panikaya  patibahetva  gerukam  nipatetunti .
Geruka  anibandhaniya  hoti  .pe. anujanami bhikkhave kundakamattikam
datva  panikaya  patibahetva  gerukam  nipatetunti  .  geruka
anibandhaniya  hoti  .  bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave sasapakutam 2- sitthatelakanti . accussannam hoti . bhagavato
etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave colakena paccuddharitunti.
   [225]  Tena  kho  pana samayena pharusaya bhumiya kalavanno
na  nipatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  thusapindam datva panikaya
patibahetva  kalavannam  nipatetunti  .  kalavanno  anibandhaniyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. patibahitva. 2 Ma. sasapakuttam. Yu. sasapakuddam.
Hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
landumattikam   1-  datva  panikaya  patibahetva  kalavannam
nipatetunti  .  kalavanno  anibandhaniyo  hoti  .  bhagavato
etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave ikkasam kasavanti.
   [226]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiya bhikkhu vihare
patibhanacittam 2- karapenti itthirupakam purisarupakam. Manussa viharacarikam
ahindanta  passitva  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  patibhanacittam  karapetabbam  itthirupakam  purisarupakam  yo
karapeyya  apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  malakammam
latakammam makaradantakam pancapatikanti.
   [227] Tena kho pana samayena vihara nicavatthuka honti .
Udakena  otthariyanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti  . cayo paripatati .pe.
Anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam silacayam darucayanti.
Arohanta  vihannanti  .pe.  anujanami  bhikkhave tayo sopane
itthakasopanam   silasopanam   darusopananti  .  arohanta
paripatanti .pe. Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   [228] Tena kho pana samayena vihara alakamanda pakata 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. gandumattikam. 2 Ma. Yu. patibhanacittam. 3 ayam patho na dissati.
Honti . bhikkhu hiriyanti nipajjitum . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami   bhikkhave  tirokaraninti  .  tirokaranim  ukkhipitva
olokenti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami
bhikkhave  addhakuddakanti  .  addhakuddaka  uparito  olokenti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave tayo gabbhe
sivikagabbham nalikagabbham hammiyagabbhanti.
   [229] Tena kho pana samayena bhikkhu khuddake vihare majjhe
gabbham karonti . upacaro na hoti . Bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami  bhikkhave khuddake vihare ekamantam gabbham katum mahallake
majjheti.
   [230] Tena kho pana samayena viharassa kuddapado jirati .
Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave kulankapadakanti.
Viharassa  kuddo  ovassati .pe. anujanami bhikkhave parittanakitikam
uddhasudhanti 1-.
   [231] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno tinacchadana
ahi  khandhe  papati . so bhimto vissaramakasi . bhikkhu upadhavitva
tam  bhikkhum  etadavocum  kissa  tvam avuso vissaramakasiti . athakho
so  bhikkhunam  2-  etamattham arocesi . bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave vitananti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uddhasudhanti. 2 Yu. so bhikkhu bhikkhunam.
   [232]  Tena kho pana samayena bhikkhu mancapadepi pithapadepi
thavikayo  laggenti  .  undurehipi upacikahipi khajjanti . bhagavato
etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave bhittikhilam nagadantakanti.
   [233]  Tena  kho pana samayena bhikkhu mancepi pithepi civaram
nikkhipanti . civaram paribhijjati 1- . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami bhikkhave vihare 2- civaravamsam civararajjunti.
   [234]  Tena  kho pana samayena vihara analindaka honti
appatisarana  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami
bhikkhave  alindam  paghanam  pakuttam 3- osarakinti 4- . alinda
pakata  honti  .  bhikkhu  hiriyanti  nipajjitum  .pe.  anujanami
bhikkhave samsaranakitikam ugghatanakitikanti.
   [235] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase bhattavissaggam
karonta  sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave upatthanasalanti . upatthanasala
nicavatthuka  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.  anujanami
bhikkhave  uccavatthukam  katunti  .  cayo paripatati .pe. anujanami
bhikkhave  cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam  darucayanti .
Arohanta  vihannanti  .pe.  anujanami  bhikkhave tayo sopane
itthakasopanam   silasopanam   darusopananti  .  arohanta
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhijjiti. 2 Yu. ayam patho na dissati. 3 Ma. Yu. pakutam.
@4 Ma. osarakanti. Yu. osarakanti.
Paripatanti   .pe.  anujanami  bhikkhave  alambanabahanti  .
Upatthanasalaya  tinacunnam  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave
ogumbetva   ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam
gerukaparikammam  malakammam  latakammam  makaradantakam  pancapatikam  civaravamsam
civararajjunti.
   [236] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase chamayam civaram
pattharanti  .  civaram  pamsukitam  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave
ajjhokase  civaravamsam  civararajjunti  .pe.  paniyam otappati .pe.
Anujanami  bhikkhave  paniyasalam  paniyamandapanti  .  paniyasala
nicavatthuka  hoti  . udakena otthariyati .pe. anujanami bhikkhave
uccavatthukam  katunti  .  cayo  paripatati .pe. anujanami bhikkhave
cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam darucayanti . arohanta
vihannanti  .pe.  anujanami bhikkhave tayo sopane itthakasopanam
silasopanam  darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  alambanabahanti  .  paniyasalaya  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam  pancapatikam  civaravamsam  civararajjunti  .  paniyabhajanam  na
samvijjati .pe. Anujanami bhikkhave paniyasankham paniyasaravakanti.
   [237]  Tena  kho pana samayena vihara aparikkhitta honti
.pe.  anujanami  bhikkhave parikkhipitum tayo pakare itthakapakaram
silapakaram  darupakaranti . kotthako na hoti .pe. anujanami
bhikkhave kotthakanti . kotthako nicavatthuko hoti. Udakena otthariyati
.pe.  anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti . kotthakassa kavatam
na  hoti  .pe.  anujanami bhikkhave kavatam pitthasanghatam udukkhalikam
uttarapasakam   aggalavattim   kapisisakam  sucikam  ghatikam  talacchiddam
avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  kotthake  1-  tinacunnam
paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva  ullittavalittam
katum  setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam
makaradantakam pancapatikanti.
   [238] Tena kho pana samayena parivenam cikkhallam hoti. Bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave marumbam upakiritunti . na
pariyapunanti  .pe.  anujanami  bhikkhave  padarasilam  nikkhipitunti .
Udakam santitthati .pe. Anujanami bhikkhave udakaniddhamananti.
   [239]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu parivene taham taham
aggitthanam  karonti  .  parivenam  uklapam  2- hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  ekamantam aggisalam
@Footnote: 1 Yu. kotthaka. 2 Ma. Yu. ukkalapam.
Katunti . aggisala nicavatthuka hoti . udakena otthariyati .pe.
Anujanami  bhikkhave  uccavatthukam  katunti  . cayo paripatati .pe.
Anujanami  bhikkhave  cinitum  tayo  caye  itthakacayam  silacayam
darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe.  anujanami bhikkhave
tayo  sopane  itthakasopanam  silasopanam  darusopananti .
Arohanta paripatanti .pe. Anujanami bhikkhave alambanabahanti.
   {239.1} Aggisalaya kavatam na hoti .pe. Anujanami bhikkhave
kavatam  pitthasanghatam  udukkhalikam  uttarapasakam  aggalavattim  kapisisakam
sucikam  ghatikam  talacchiddam  avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .
Aggisalaya   tinacunnam  paripatati  .pe.  anujanami  bhikkhave
ogumbetva   ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam
gerukaparikammam   malakammam   latakammam   makaradantakam   pancapatikam
civaravamsam civarajjunti . aramo aparikkhitto hoti . Ajakapi pasukapi
uparope  vihethenti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  parikkhipitum  tayo  vate veluvatam kantakavatam 1- parikhanti .
Kotthako na hoti . tatheva ajakapi pasukapi uparope vihethenti.
Anujanami  bhikkhave  kotthakam  apesim yamakakavatam toranam palighanti .
Kotthake 2- tinacunnam paripatati .pe. anujanami bhikkhave ogumbetva
ullittavalittam   katum   setavannam   kalavannam   gerukaparikammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vate veluvatam kantakavatam. Ma. kantakavatam. 2 Yu. kotthaka.
Malakammam  latakammam  makaradantakam  pancapatikanti  .  aramo
cikkhallo  hoti  .pe.  anujanami  bhikkhave marumbam upakiritunti .
Na  pariyapunanti  .pe.  anujanami bhikkhave padarasilam nikkhipitunti .
Udakam santitthati .pe. Anujanami bhikkhave udakaniddhamananti.
   [240] Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro
sanghassa   atthaya  sudhamattikalepanam  pasadam  karapetukamo
hoti  .  athakho  bhikkhunam  etadahosi  kim  nu kho bhagavata chadanam
anunnatanti  1-  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave   panca   chadanani  itthakachadanam  silachadanam  sudhachadanam
tinacchadanam pannacchadananti.
         Bhanavaram nitthitam pathamam. 2-
   [241]  Tena  kho  pana  samayena  anathapindiko  gahapati
rajagahakassa  setthissa  bhaginipatiko  hoti  .  athakho anathapindiko
gahapati rajagaham agamasi kenacideva karaniyena.
   [242] Tena kho pana samayena rajagahakena setthina svatanaya
buddhappamukho  sangho  nimantito  hoti  . athakho rajagahako setthi
dase  ca kammakare ca anapesi tenahi bhane kalasseva utthaya
yaguyo  pacatha  bhattani  pacatha  supani  sampadetha  uttaribhangani
sampadethati.
   [243]  Athakho  anathapindikassa  gahapatissa  etadahosi pubbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. anunnatam kim ananunnatam. 2 Ma. pathamabhanavaro nitthito. ito param
@idisameva yojetabbam.
Khvayam  gahapati  mayi  agate  sabbakiccani  nikkhipitva  mamanneva
saddhim  patisammodi  sodanayam  vikkhittarupo  dase  ca  kammakare
ca  anapesi  1- tenahi bhane kalasseva utthaya yaguyo pacatha
bhattani  pacatha  supani  sampadetha  uttaribhangani  sampadethati
kinnu  kho  imassa  gahapatissa  avaho va bhavissati vivaho va
bhavissati  mahayanno  va  paccupatthito raja va magadho seniyo
bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balanikayenati 2-.
   [244]  Athakho  rajagahako  setthi  dase ca kammakare ca
anapetva   yena   anathapindiko   gahapati   tenupasankami
upasankamitva   anathapindikena  gahapatina  saddhim  patisammoditva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho  rajagahakam  setthim
anathapindiko  gahapati  etadavoca  pubbe  kho  tvam  gahapati  mayi
agate  sabbakiccani  nikkhipitva  mamanneva  saddhim  patisammodasi
sodani  tvam  vikkhittarupo  dase  ca  kammakare  ca  anapesi
tenahi  bhane  kalasseva  utthaya  yaguyo  pacatha  bhattani pacatha
supani  sampadetha  uttaribhangani  sampadethati  kinnu  kho  te
gahapati  avaho  va  bhavissati  vivaho  va bhavissati mahayanno
va  paccupatthito  raja va magadho seniyo bimbisaro nimantito
svatanaya  saddhim  balanikayenati  2- . na me kho 3- gahapati
@Footnote: 1 Yu. anapeti. 2 Ma. Yu. balakayenati. 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Avaho va 1- bhavissati napi 2- vivaho va 1- bhavissati napi 2-
raja  magadho  seniyo  bimbisaro  nimantito  svatanaya  saddhim
balanikayena  3-  apica  me  mahayanno  paccupatthito  svatanaya
buddhappamukho  sangho  nimantitoti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham  4- gahapati vadamiti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham  4- gahapati vadamiti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham 4- gahapati vadamiti . ghosopi kho eso gahapati dullabho
lokasmim  yadidam  buddhoti  5- . sakka nu kho gahapati imam kalam
tam  bhagavantam  dassanaya  upasankamitum  arahantam  sammasambuddhanti .
Akalo  kho  gahapati  imam  kalam tam bhagavantam dassanaya upasankamitum
arahantam  sammasambuddham  svedani  tvam  kalena  tam  bhagavantam
dassanaya upasankamissasi arahantam sammasambuddhanti.
   [245]  Athakho  anathapindiko  gahapati  svedanaham  kalena
tam  bhagavantam  dassanaya  upasankamissami  arahantam  sammasambuddhanti
buddhagataya  satiya nipajji 6- rattiya sudam tikkhattum utthasi pabhatam
mannamano  .  athakho  anathapindiko gahapati yena sitavanadvaram 7-
tenupasankami  .  amanussa  dvaram vivarimsu . athakho anathapindikassa
gahapatissa   nagaramha  nikkhamantassa  aloko  antaradhayi  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasaddo sabbattha na dissati. 2 Ma. Yu. napi. 3 Ma. Yu. balakayena.
@4 Ma. buddhotyaham. 5 Ma. Yu. yadidam buddho buddhoti. 6 Ma. Yu. nipajjitva.
@7 Ma. sivagadvaram.
Andhakaro  paturahosi  .  bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi .
Tato va nivattitukamo ahosi.
   [246] Athakho sivako yakkho   antarahito saddamanussavesi
      satam hatthi satam assa     satam assatariratha
      satam kanna sahassani   amuttamanikundala 1-
      ekassa padavitiharassa   kalam nagghanti solasim 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
patikkantanti.
   [247]   Athakho   anathapindikassa  gahapatissa  andhakaro
antaradhayi  .  aloko  paturahosi  . yam ahosi bhayam chambhitattam
lomahamso  so  patippassambhi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi
kho  anathapindikassa  gahapatissa  aloko  antaradhayi . andhakaro
paturahosi  .  bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi  .  tato va
puna  nivattitukamo  ahosi  .  tatiyampi  kho  sivako  yakkho
antarahito saddamanussavesi
      satam hatthi satam assa     satam assatariratha
      satam kanna sahassani   amuttamanikundala 1-
      ekassa padavitiharassa   kalam nagghanti solasim 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
patikkantanti  .  tatiyampi  kho  anathapindikassa gahapatissa andhakaro
@Footnote: 1 Ma. amukkamanikundala. 2 Ma. solasinti.
Antaradhayi  .  aloko  paturahosi  . yam ahosi bhayam chambhitattam
lomahamso  so  patippassambhi  .  athakho  anathapindiko  gahapati
yena sitavanam tenupasankami.
   [248]  Tena  kho  pana samayena bhagava rattiya paccusasamayam
paccutthaya  ajjhokase  cankamati  .  addasa kho bhagava tam 1-
anathapindikam  gahapatim  durato  va  agacchantam  disvana  cankama
orohitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja  kho  bhagava
anathapindikam  gahapatim  etadavoca  ehi  sudattati  .  athakho
anathapindiko  gahapati  namena  mam  bhagava  alapatiti  hattho
udaggo   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato
padesu  sirasa  nipatitva  bhagavantam etadavoca kacci bhante bhagava
sukham sayitthati.
   [249] Sabbada ve sukham seti    brahmano parinibbuto
      yo na limpati kamesu      sitibhuto nirupadhi.
      Sabba asattiyo chetva   vineyya hadaye daram
      upasanto sukham seti        santim pappuyya 2- cetasoti.
   [250]  Athakho  bhagava  anathapindikassa  gahapatissa anupubbikatham
kathesi  .  seyyathidam  .  danakatham  silakatham  saggakatham  kamanam
adinavam  okaram  sankilesam  nekkhamme  anisamsam  pakasesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam tamsaddo na dissati. 2 Yu. appuyya.
Yada  bhagava  annasi  anathapindikam  gahapatim  kallacittam  muducittam
vinivaranacittam  udaggacittam  pasannacittam  atha  ya buddhanam samukkamsika
dhammadesana  tam  pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi
nama  suddham  vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya
evameva  anathapindikassa  gahapatissa  tasmimyeva  asane  virajam
vitamalam   dhammacakkhum   udapadi   yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti.
   [251]  Athakho  anathapindiko  gahapati  ditthadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho   vigatakathamkatho
vesarajjappatto  aparappaccayo  satthu  sasane  bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti evametam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca
upasakam  mam  bhagava  dharetu  ajjatagge  panupetam  saranam  gatam
adhivasetu  ca  me  bhante  bhagava  svatanaya  bhattam  saddhim
bhikkhusanghenati  .  adhivasesi  bhagava  tunhibhavena  .  athakho
anathapindiko  gahapati  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [252]  Assosi  kho  rajagahako setthi anathapindikena kira
gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantitoti  .  athakho
rajagahako  setthi  anathapindikam  gahapatim  etadavoca  taya  kira
gahapati  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantito  tvancasi
agantuko  demi  te  gahapati  veyyayikam yena tvam buddhappamukhassa
sanghassa  bhattam  kareyyasiti  .  alam gahapati atthi me veyyayikam
yenaham buddhappamukhassa sanghassa bhattam karissamiti.
   [253]  Assosi  kho  rajagahako  negamo  anathapindikena
kira  gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantitoti .
Athakho  rajagahako  negamo  anathapindikam  gahapatim  etadavoca taya
kira  gahapati  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantito  tvancasi
agantuko  demi  te  gahapati  veyyayikam yena tvam buddhappamukhassa
sanghassa  bhattam  kareyyasiti  .  alam  ayya atthi me veyyayikam
yenaham buddhappamukhassa sanghassa bhattam karissamiti.
   [254]  Assosi  kho  raja  magadho  seniyo bimbisaro
anathapindikena  kira  gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho
nimantitoti . athakho raja magadho seniyo bimbisaro anathapindikam
gahapatim  etadavoca  taya  kira  gahapati  svatanaya  buddhappamukho
sangho  nimantito  tvancasi  agantuko  demi  te  gahapati
veyyayikam  yena  tvam  buddhappamukhassa sanghassa bhattam kareyyasiti .
Alam  deva  atthi  me  veyyayikam  yenaham buddhappamukhassa sanghassa
bhattam karissamiti.
   [255]  Athakho anathapindiko gahapati tassa rattiya accayena
rajagahakassa   setthissa   nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam
patiyadapetva  bhagavato  kalam  arocapesi kalo bhante nitthitam
bhattanti  .  athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  rajagahakassa  setthissa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi saddhim bhikkhusanghena . athakho anathapindiko
gahapati  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha  santappetva  sampavaretva  bhagavantam bhuttavim onitapatta-
panim  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho anathapindiko
gahapati  bhagavantam  etadavoca adhivasetu me bhante bhagava savatthiyam
vassavasam saddhim bhikkhusanghenati . sunnagare kho gahapati tathagata
abhiramantiti  .  annatam  bhagava annatam sugatati . athakho bhagava
anathapindikam  gahapatim  dhammiya  kathaya  saddassetva  samadapetva
samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [256] Tena kho pana samayena anathapindiko gahapati bahumitto
hoti  bahusahayo  adeyyavaco  .  athakho  anathapindiko gahapati
rajagahe tam karaniyam tiretva yena savatthi tena pakkami . Athakho
anathapindiko   gahapati   antaramagge   manusse   anapesi
Arame  ayya  karotha  vihare  patitthapetha  danani patthapetha
idani  buddho  loke  uppanno  so  ca maya bhagava nimantito
imina  maggena agacchissatiti . athakho te manussa anathapindikena
gahapatina  uyyojita  arame  akamsu  vihare  patitthapesum
danani  patthapesum  .  athakho  anathapindiko  gahapati  savatthim
gantva  samanta  savatthim  anuvilokesi  kattha  nu  kho  bhagava
vihareyya  yam  assa  gamato  neva  atidure  na  accasanne
gamanagamanasampannam   atthikanam   atthikanam  manussanam  abhikkamaniyam
diva   appakinnam   rattim  appasaddam  appanigghosam  vijanavatam
manussarahaseyyakam patisallanasaruppanti.
   {256.1}  Addasa  kho  anathapindiko  gahapati  jetassa
rajakumarassa  uyyanam  gamato  neva  atidure  na  accasanne
gamanagamanasampannam     atthikanam    atthikanam    manussanam
abhikkamaniyam   diva  appakinnam  rattim  appasaddam  appanigghosam
vijanavatam   manussarahaseyyakam  patisallanasaruppam  disvana  yena
jeto  rajakumaro  tenupasankami  upasankamitva  jetam  rajakumaram
etadavoca  dehi  me  ayyaputta  uyyanam  aramam  katunti .
Adeyyo  gahapati  aramo  api  kotisantharenati  .  gahito
ayyaputta  aramoti  .  na  gahapati gahito aramoti . gahito
na  gahitoti  voharike mahamatte pucchimsu . mahamatta evamahamsu
yato  taya  ayyaputta  aggho  kato gahito aramoti . athakho
Anathapindiko  gahapati  sakatehi hirannam nibbahapetva jetavane 1-
kotisantharam  santharapesi  .  sakim  nihatam hirannam thokassa okasassa
kotthakasamanta  2-  nappahoti  .  athakho  anathapindiko  gahapati
manusse  anapesi  gacchatha  bhane  hirannam  aharatha  imam okasam
santharissamati  3-  . athakho jetassa rajakumarassa etadahosi na
kho  idam  orakam  bhavissati  yathayam  gahapati  tavabahum  hirannam
pariccajatiti  .  athakho  jeto rajakumaro 4- anathapindikam gahapatim
etadavoca  alam  gahapati  matam  5-  okasam  santharapesi  dehi
metam okasam mametam danam bhavissatiti.
   {256.2}  Athakho  anathapindiko  gahapati  ayam  kho  jeto
rajakumaro   abhinnato   natamanusso  mahiddhiko  kho  pana
evarupanam   natamanussanam  imasmim  dhammavinaye  pasadoti  tam
okasam  jetassa  rajakumarassa  adasi  6-  .  athakho  jeto
rajakumaro  tasmim  okase  kotthakam  mapesi  .  athakho
anathapindiko  gahapati  jetavane  vihare  karapesi  parivenani
karapesi  kotthake  karapesi  upatthanasalayo  karapesi
aggisalayo   karapesi  kappiyakutiyo  karapesi  vaccakutiyo
karapesi   cankame   karapesi  cankamanasalayo  karapesi
udapane   karapesi  udapanasalayo  karapesi  jantaghare
karapesi  jantagharasalayo  karapesi  pokkharaniyo  karapesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jetavanam. 2 Yu. kotthakam samanta. 3 Yu. santharissamiti.
@4 Ma. Yu. athakho jeto rajakumaroti ime patha na dissati. 5 Yu. metam.
@6 Ma. Yu. padasi.
Mandape karapesi.
   [257]  Athakho  bhagava  rajagahe yathabhirantam viharitva yena
vesali  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano
yena  vesali  tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava vesaliyam viharati
mahavane kutagarasalayam.
   [258]  Tena  kho  pana  samayena manussa sakkaccam navakammam
karonti  yepi  bhikkhu  navakammam adhitthenti tepi sakkaccam upatthenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena.
   [259]  Athakho  annatarassa  daliddassa tunnavayassa etadahosi
na kho idam orakam bhavissati yathayime 1- manussa sakkaccam navakammam
karonti  yannunahampi  navakammam  kareyyanti  .  athakho so daliddo
tunnavayo  samam  cikkhallam  madditva  itthayo cinitva kuddam 2-
utthapesi . tena akusalena cita vanka bhitti paripatati . Dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho  so daliddo tunnavayo samam cikkhallam
madditva  itthakayo  cinitva  kuddam utthapesi . tena akusalena
cita  vanka  bhitti  paripatati  .  athakho so daliddo tunnavayo
ujjhayati  khiyati  vipaceti  ye  imesam 3- samananam sakyaputtiyanam
denti civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam
te  ime  ovadanti  anusasanti  tesanca  navakammam  adhitthenti
@Footnote: 1 Ma. yathayime. 2 Yu. kudde. 3 Yu. ime.
Aham  panamhi  daliddo  na  mam  koci  ovadati va anusasati va
navakammam  va  adhitthetiti  .  assosum  kho bhikkhu tassa daliddassa
tunnavayassa  ujjhayantassa  khiyantassa  vipacentassa  .  athakho
te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava etasmim
nidane  etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi
anujanami  bhikkhave  navakammam  datum  navakammiko  bhikkhave  bhikkhu
ussukkam  apajjissati  kinti  nu  kho  viharo  khippam  pariyosanam
gaccheyyati  khandaphullam  patisankharissati  .  evanca  pana  bhikkhave
databbam  .  pathamam bhikkhu yacitabbo . yacitva byattena bhikkhuna
patibalena sangho napetabbo
   {259.1}  sunatu  me bhante sangho yadi sanghassa pattakallam
sangho  itthannamassa  gahapatino  viharam  itthannamassa  bhikkhuno
navakammam dadeyya. Esa natti.
   {259.2}  Sunatu  me  bhante  sangho sangho itthannamassa
gahapatino viharam itthannamassa bhikkhuno navakammam deti . Yassayasmato
khamati  itthannamassa  gahapatino  viharassa 1- itthannamassa bhikkhuno
navakammassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {259.3}  Dinno  sanghena  itthannamassa  gahapatino viharo
itthannamassa  bhikkhuno  navakammam  khamati  sanghassa  tasma  tunhi .
Evametam dharayamiti.
   [260]  Athakho  bhagava  vesaliyam yathabhirantam viharitva yena
savatthi tena carikam pakkami . tena kho pana samayena chabbaggiyanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. viharam.
Bhikkhunam  antevasika  bhikkhu  buddhappamukhassa  sanghassa  purato purato
gantva  vihare  parigganhanti  seyyayo  parigganhanti  idam
amhakam  upajjhayanam  bhavissati  idam  amhakam  acariyanam  bhavissati
idam  amhakam bhavissatiti . athakho ayasma sariputto buddhappamukhassa
sanghassa  pitthito  pitthito  gantva viharesu pariggahitesu seyyasu
pariggahitasu  seyyam  alabhamano  annatarasmim  rukkhamule  nisidi .
Athakho  bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya ukkasi . ayasmapi
sariputto ukkasi . ko etthati . aham bhagava sariputtoti .
Kissa  tvam  sariputta idha nisinnoti . athakho ayasma sariputto
bhagavato etamattham arocesi.
   [261]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave
chabbaggiyanam  bhikkhunam  antevasika  bhikkhu  buddhappamukhassa  sanghassa
purato  purato  gantva vihare parigganhanti seyyayo parigganhanti
idam  amhakam  upajjhayanam  bhavissati  idam  amhakam  acariyanam
bhavissati  idam  amhakam  bhavissatiti  .  saccam  bhagavati  . vigarahi
buddho  bhagava  katham hi nama te bhikkhave moghapurisa buddhappamukhassa
sanghassa  purato  purato  gantva vihare pariggahessanti seyyayo
pariggahessanti  idam  amhakam  upajjhayanam  bhavissati  idam  amhakam
acariyanam  bhavissati  idam  amhakam  bhavissatiti  netam  bhikkhave
Appasannanam  va  pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim katham katva
bhikkhu  amantesi  ko  bhikkhave  arahati  aggasanam  aggodakam
aggapindanti  .  ekacce  bhikkhu evamahamsu yo bhagava khattiyakula
pabbajito  so  arahati  aggasanam  aggodakam  aggapindanti .
Ekacce  bhikkhu  evamahamsu  yo  bhagava  brahmanakula  pabbajito
so  arahati  aggasanam  aggodakam  aggapindanti  . ekacce bhikkhu
evamahamsu  yo  bhagava  gahapatikula pabbajito so arahati aggasanam
aggodakam  aggapindanti  .  ekacce  bhikkhu evamahamsu yo bhagava
suttantiko  so  arahati  aggasanam  aggodakam  aggapindanti .
Ekacce  bhikkhu  evamahamsu  yo  bhagava  vinayadharo  .pe. yo
bhagava dhammakathiko so arahati aggasanam aggodakam aggapindanti.
   {261.1} Ekacce bhikkhu evamahamsu yo bhagava pathamassa jhanassa
labhi so arahati aggasanam aggodakam aggapindanti . ekacce bhikkhu
evamahamsu  yo bhagava dutiyassa jhanassa labhi so arahati aggasanam
aggodakam  aggapindanti  .  ekacce  bhikkhu evamahamsu yo bhagava
tatiyassa  jhanassa  labhi  .pe.  yo  bhagava  catutthassa  jhanassa
labhi  so  arahati  aggasanam  aggodakam  aggapindanti . ekacce
bhikkhu  evamahamsu  yo  bhagava  sotapanno  so arahati aggasanam
aggodakam  aggapindanti  .  ekacce  bhikkhu  evamahamsu  yo
bhagava  sakidagami  1-  .pe.  yo bhagava anagami .pe. yo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakadagami.
Bhagava  araha  so  arahati  aggasanam  aggodakam  aggapindanti .
Ekacce  bhikkhu  evamahamsu  yo  bhagava  tevijjo  so  arahati
aggasanam  aggodakam  aggapindanti  .  ekacce  bhikkhu  evamahamsu
yo   bhagava  chalabhinno  so  arahati  aggasanam  aggodakam
aggapindanti.
   [262]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi  bhutapubbam bhikkhave
himavantapasse 1- mahanigrodho ahosi . tam tayo sahaya upanissaya
viharimsu  tittiro  ca  makkato  ca hatthinago ca . te annamannam
agarava  appatissa  asabhagavuttika viharimsu 2- . athakho bhikkhave
tesam  sahayanam  etadahosi  aho  nuna  mayam  janeyyama  yam
amhakam  jatiya  mahantataram tam mayam sakkareyyama garukareyyama 3-
maneyyama  pujeyyama  tassa  ca mayam ovade tittheyyamati .
Athakho  bhikkhave  tittiro  ca  makkato  ca  hatthinagam pucchimsu tvam
samma  kim poranam sarasiti . yadaham samma potako 4- homi imam
nigrodham  antara  satthinam  karitva  atikkamami  aggankurakam  me
udaram  chupati  imaham  samma  poranam  saramiti . athakho bhikkhave
tittiro  ca  hatthinago  ca  makkatam pucchimsu tvam samma kim poranam
sarasiti  .  yadaham  samma  chapo  homi chamayam nisiditva imassa
nigrodhassa  aggankurakam  khadami  imaham samma poranam saramiti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. himavantapadese. 2 Ma. Yu. viharanti. 3 Ma. garum kareyyama.
@4 Yu. chapo.
Athakho  bhikkhave  makkato  ca  hatthinago  ca  tittiram pucchimsu tvam
samma  kim poranam sarasiti . amukasmim samma okase mahanigrodho
ahosi  tato  aham  phalam  1-  bhakkhitva  imasmim  okase vaccam
akasim  tassayam  nigrodho  jato  tadaham  2-  samma  jatiya
mahantataroti  .  athakho  bhikkhave makkato ca hatthinago ca tittiram
etadavocum  tvam  samma  amhakam  jatiya  mahantataro  tam  mayam
sakkarissama  garukarissama  manessama  pujessama  tuyhanca  mayam
ovade  tittheyyamati  3- . athakho bhikkhave tittiro makkatanca
hatthinaganca  pancasu  silesu  samadapesi  attana ca pancasu silesu
samadaya vattati . te annamannam sagarava sappatissa sabhagavuttika
viharitva  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam
upapajjimsu. Etam kho bhikkhave tittiriyam nama brahmacariyam ahositi.
   [263] Ye vuddhamapacayanti   nara dhammassa kovida
   ditthe dhamme ca pasamsa 4-    samparayo 5- ca suggatiti.
Te  hi  nama  bhikkhave  tiracchanagata  pana annamannam sagarava
sappatissa  sabhagavuttika  viharissanti  idha  khvetam  6-  bhikkhave
sobhetha  yam  tumhe  evamsvakkhate  dhammavinaye pabbajita samana
annamannam  sagarava  sappatissa sabhagavuttika 7- vihareyyatha netam
@Footnote: 1 Yu. ekam phalam. 2 Yu. tadapaham. 3 Yu. titthissamati. Ma. patitthiyamati.
@4 Yu. ditthe va dhamme pasamsa. 5 Ma. Yu. samparaye. 6 Ma. Yu. khotam.
@7 Ma. agarava apatissa asabhagavuttika.
Bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi  anujanami  bhikkhave  yathavuddham
abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  aggasanam  aggodakam
aggapindam  na  ca  bhikkhave  sanghikam  yathavuddham  patibahitabbam  yo
patibaheyya apatti dukkatassati.
   [264]  Dasayime bhikkhave avandiya pure upasampannena paccha
upasampanno  avandiyo  anupasampanno  avandiyo  nanasamvasako
vuddhataro  adhammavadi  avandiyo  matugamo  avandiyo  pandako
avandiyo  parivasiko  1-  avandiyo mulayapatikassanaraho avandiyo
manattaraho  avandiyo  manattacariko  avandiyo  abbhanaraho
avandiyo  ime  kho  bhikkhave  dasa avandiya . tayome bhikkhave
vandiya   paccha  upasampannena  pure  upasampanno  vandiyo
nanasamvasako  vuddhataro  dhammavadi  vandiyo  sadevake  loke
bhikkhave  2-  samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya
sadevamanussaya  tathagato  araham  sammasambuddho  vandiyo ime kho
bhikkhave tayo vandiyati.
   [265] Tena kho pana samayena manussa sangham uddissa mandape
patiyadenti santhare patiyadenti okase patiyadenti . Chabbaggiyanam
bhikkhunam  antevasika  bhikkhu  sanghikanneva  bhagavata  yathavuddham
@Footnote: 1 Yu. parivasiko. 2 Yu. sadevake bhikkhave loke.
Anunnatam  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  sanghassa  purato
purato  gantva  mandape 1- parigganhanti santhare 2- parigganhanti
okase  3-  parigganhanti  idam amhakam upajjhayanam bhavissati idam
amhakam  acariyanam  bhavissati  idam  amhakam  bhavissatiti  . athakho
ayasma  sariputto  buddhappamukhassa  sanghassa  pitthito  pitthito
gantva  mandapesu  pariggahitesu  santharesu  pariggahitesu  okasesu
pariggahitesu  okasam  alabhamano  annatarasmim  rukkhamule  nisidi .
Athakho  bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya ukkasi . ayasmapi
sariputto ukkasi . ko etthati . aham bhagava sariputtoti .
Kissa  tvam  sariputta idha nisinnoti . athakho ayasma sariputto
bhagavato etamattham arocesi.
   [266]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave
chabbaggiyanam  bhikkhunam  antevasika  bhikkhu  sanghikanneva  bhagavata
yathavuddham  anunnatam  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  sanghassa
purato  purato  gantva  mandape  parigganhanti santhare parigganhanti
okase   parigganhanti  idam  amhakam  upajjhayanam  bhavissati
idam  amhakam  acariyanam  bhavissati  idam  amhakam  bhavissatiti .
Saccam  bhagavati  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu
amantesi  na  bhikkhave  uddissakatampi  yathavuddham  patibahitabbam
@Footnote: 1 Ma. mandapepi. 2 Ma. santharepi. 3 Ma. okasepi.
Yo patibaheyya apatti dukkatassati.
   [267]  Tena kho pana samayena manussa bhattagge antaraghare
uccasayanamahasayanani  pannapenti  1-  seyyathidam  asandim pallankam
gonakam  cittakam  patikam  patalikam  tulikam  vikatikam uddhalomim ekantalomim
katissam 2- koseyyam kambalam 3- kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam
ajinappavenim  kadalimigapavarapaccattharanam  sauttaracchadam ubhatolohitakupadhanam .
Bhikkhu   kukkuccayanta   nabhinisidanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave thapetva tini asandim pallankam
tulikam avasesam 4- gihivikatam abhinisiditum na tveva abhinipajjitunti.
   [268]  Tena kho pana samayena manussa bhattagge antaraghare
tulonaddham  mancampi  pithampi pannapenti 1- . bhikkhu kukkuccayanta
na  abhinisidanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami
bhikkhave gihivikatam abhinisiditum na tveva abhinipajjitunti.
   [269]  Athakho  bhagava  anupubbena  carikancaramano  yena
savatthi  tadavasari  .  tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  athakho  anathapindiko  gahapati  yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho anathapindiko gahapati
@Footnote: 1 Ma. pannapenti. 2 Yu. katthissam. 3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
@4 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Bhagavantam  etadavoca  adhivasetu  me  bhante  bhagava  svatanaya
bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  .  adhivasesi bhagava tunhibhavena .
Athakho   anathapindiko   gahapati  bhagavato  adhivasanam  viditva
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [270]  Athakho anathapindiko gahapati tassa rattiya accayena
panitam  khadaniyam  bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi
kalo  bhante  nitthitam  bhattanti  .  athakho  bhagava  pubbanhasamayam
nivasetva   pattacivaramadaya  yena  anathapindikassa  gahapatissa
nivesanam  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi
saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho  anathapindiko  gahapati  buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappetva
sampavaretva   bhagavantam   bhuttavim   onitapattapanim  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  anathapindiko  gahapati bhagavantam
etadavoca  kathaham  bhante  jetavane  patipajjamiti  .  tenahi
tvam  gahapati  jetavanam  agatanagatassa  catuddisassa  sanghassa
patitthapehiti  .  evam  bhanteti  kho  anathapindiko  gahapati
bhagavato  patissutva  jetavanam  agatanagatassa  catuddisassa sanghassa
patitthapesi  .  athakho  bhagava  anathapindikam  gahapatim  imahi
gathahi anumodi
   [271] Sitam unham patihanti   tato valamigani ca
      Sirimsape ca makase        sisire capi vutthiyo
      tato vatatapo ghoro    sanjato patihannati.
      Lenatthanca sukhatthanca   jhayitunca vipassitum
      viharadanam sanghassa      aggam buddhehi vannitam.
      Tasma hi pandito poso  sampassam atthamattano
      vihare karaye ramme     vasayettha bahussute
      tesam annanca pananca   vatthasenasanani ca
      dadeyya ujubhutesu       vippasannena cetasa.
      Te tassa dhammam desenti   sabbadukkha panudanam
      yam so dhammam idhannaya    parinibbati anasavoti.
Athakho  bhagava  anathapindikam  gahapatim  imahi  gathahi  anumoditva
utthayasana pakkami.
   [272]  Tena  kho  pana samayena annatarassa ajivakasavakassa
mahamattassa  sanghabhattam  hoti  .  ayasma  upanando  sakyaputto
paccha  agantva vippakatabhojane 1- anantarikam bhikkhum vutthapesi .
Bhattaggam  kolahalam  ahosi  .  athakho  so  mahamatto ujjhayati
khiyati  vipaceti  katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  paccha
agantva  vippakatabhojane  anantarikam  bhikkhum  2-  vutthapessanti
bhattaggam  kolahalam  ahosi  nanu  nama labbha annatrapi nisinnena
@Footnote: 1 Ma. vippakatabhojanam. 2 Yu. vippatabhojane bhikkhu.
Yavadattham  bhunjitunti  .  assosum  kho  bhikkhu  tassa  mahamattassa
ujjhayantassa  khiyantassa  vipacentassa  . ye te bhikkhu appiccha
.pe.  te  ujjhayanti  khiyanti vipacenti katham hi nama ayasma
upanando  sakyaputto paccha agantva vippakatabhojane 1- anantarikam
bhikkhum  vutthapessati  bhattaggam  kolahalam  ahositi  .  athakho te
bhikkhu  bhagavato  etamattham arocesum .pe. saccam kira tvam upananda
paccha  agantva  vippakatabhojane  anantarikam  bhikkhum  vutthapesi
bhattaggam kolahalam ahositi. Saccam bhagavati.
   {272.1}  Vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa
paccha  agantva  vippakatabhojane  anantarikam  bhikkhum  vutthapessasi
bhattaggam  kolahalam ahosi netam moghapurisa appasannanam va pasadaya
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave
vippakatabhojane  1-  anantariko  2-  bhikkhu  vutthapetabbo  yo
vutthapeyya  apatti  dukkatassa sace vutthapeti pavarito ca hoti
gaccha udakam aharati vattabbo evance tam labhetha iccetam kusalam no
ce  labhetha sadhukam sitthani gilitva vuddhatarassa bhikkhuno 3- asanam
databbam  na  tvevaham  bhikkhave  kenaci  pariyayena  vuddhatarassa
bhikkhuno   asanam   patibahitabbanti  vadami  yo  patibaheyya
apatti dukkatassati.
@Footnote: 1 Ma. vippakatabhojano. 2 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 3 Yu. ayam patho na dissati.
   [273] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gilane bhikkhu
vutthapenti . gilana evam vadenti na mayam avuso sakkoma vutthatum
gilanamhati  .  mayam  ayasmante  vutthapessamati  pariggahetva
vutthapetva  thitake  muncanti  .  gilana  mucchita  papatanti
.pe.  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe. na bhikkhave gilano
vutthapetabbo yo vutthapeyya apatti dukkatassati.
   [274]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiya bhikkhu gilana
mayamha  avutthapaniyati varaseyyayo palibuddhanti 1- .pe. bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave gilanassa patirupam
seyyam datunti.
   [275]  Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu lesakappena
senasanam  patibahanti  .pe.  bhagavato  etamattham arocesum .pe.
Na  bhikkhave  lesakappena  senasanam  patibahitabbam  yo patibaheyya
apatti dukkatassati.
   [276]  Tena kho pana samayena sattarasavaggiya bhikkhu annataram
paccantimam  mahaviharam  patisankharonti  idha mayam vassam vasissamati .
Addasamsu  kho  chabbaggiya  bhikkhu  sattarasavaggiye  bhikkhu  viharam
patisankharonte  disvana  evamahamsu  ime  avuso  sattarasavaggiya
bhikkhu  viharam  patisankharonti  handa  ne  vutthapessamati  2-
@Footnote: 1 Ma. paribuddhenti. 2 Yu. vutthapemati.
Ekacce  evamahamsu  agamethavuso  yava patisankharonti patisankhate
vutthapessamati  .  athakho  chabbaggiya  bhikkhu  sattarasavaggiye
bhikkhu  etadavocum  utthethavuso amhakam viharo papunatiti . nanu
avuso patikacceva 1- acikkhitabbam mayanca annam patisankhareyyamati.
Nanu  avuso sanghiko viharoti . amavuso sanghiko viharoti .
Utthethavuso  amhakam  viharo  papunatiti  .  mahallako avuso
viharo  tumhepi  vasatha mayampi vasissamati . utthethavuso amhakam
viharo papunatiti kupita anattamana givayam gahetva nikkaddhanti .
Te tehi 2- nikkaddhiyamana rodanti.
   {276.1} Bhikkhu evamahamsu kissa tumhe avuso rodathati .
Ime  avuso  chabbaggiya  bhikkhu kupita anattamana amhe sanghika
vihara nikkaddhantiti . ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti katham hi nama chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana
bhikkhu  sanghika vihara nikkaddhissantiti . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham arocesum .pe. saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu kupita
anattamana  bhikkhu  sanghika  vihara  nikkaddhantiti . saccam bhagavati
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. patigacceva. 2 Ma. Yu. tehisaddo na pannayati.
Kupitena  anattamanena  bhikkhu sanghika vihara nikkaddhitabba 1- yo
nikkaddheyya   yathadhammo   karetabbo   anujanami   bhikkhave
senasanam gahetunti.
   [277]  Athakho  bhikkhunam  etadahosi  kena nu kho senasanam
gahetabbanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .pe. anujanami
bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  bhikkhum  senasanagahapakam sammannitum
yo  na  chandagatim  gaccheyya  na dosagatim gaccheyya na mohagatim
gaccheyya na bhayagatim gaccheyya gahitagahitanca 2- janeyya.
   [278]  Evanca  pana  bhikkhave sammannitabbo . pathamam bhikkhu
yacitabbo  .  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  yadi  sanghassa pattakallam
sangho  itthannamam  bhikkhum  senasanagahapakam  sammanneyya . esa
natti  .  sunatu  me  bhante  sangho  sangho  itthannamam bhikkhum
senasanagahapakam  sammannati  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno   senasanagahapakassa   sammati  so  tunhassa  yassa
nakkhamati  so  bhaseyya  .  sammato  sanghena  itthannamo bhikkhu
senasanagahapako  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu sanghika vihara nikkaddhitabbo.
@2 Yu. Ma. gahitagahitanca.
Dharayamiti.
   [279]  Athakho  senasanagahapakanam  bhikkhunam  etadahosi katham
nu  kho  senasanam  gahapetabbanti  1-  .  bhagavato  etamattham
arocesum . anujanami bhikkhave pathamam bhikkhu ganetum bhikkhu ganetva
seyya  ganetum  seyya  ganetva  seyyaggena  gahetunti .
Seyyaggena  gahenta  seyya  ussadiyimsu 2- .pe. anujanami
bhikkhave  viharaggena  gahetunti . viharaggena gahenta vihara
ussadiyimsu  .pe.  anujanami  bhikkhave parivenaggena gahetunti .
Parivenaggena  gahenta  parivena  ussadiyimsu  .  anujanami
bhikkhave  anubhagampi  datum  gahite anubhage anno bhikkhu agacchati
na akama databboti.
   [280] Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam
gahenti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave
nissime  thitassa  senasanam  gahetabbam  yo  gaheyya  apatti
dukkatassati.
   [281]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu senasanam gahetva
sabbakalam  patibahanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Na  bhikkhave  senasanam  gahetva  3-  sabbakalam patibahitabbam yo
patibaheyya  apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  vassanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gahetabbanti. 2 Ma. ussarayimsu. 3 Ma. gahetva.
Temasam patibahitum utukalam 1- na patibahitunti.
   [282] Athakho bhikkhunam etadahosi kati nu kho senasanagahati.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  tayome bhikkhave senasanagaha
purimako   pacchimako  antaramuttako  aparajjugataya  asalhiya
purimako  gahetabbo  masagataya  asalhiya pacchimako gahetabbo
aparajjugataya  pavaranaya  ayatim  vassavasatthaya  antaramuttako
gahetabbo ime kho bhikkhave tayo senasanagahati.
           Dutiyabhanavaram.
   [283] Tena kho pana samayena ayasma upanando sakyaputto
savatthiyam senasanam gahetva annataram gamakavasam agamasi tatrapi 2-
senasanam  agahesi  .  athakho  tesam  bhikkhunam etadahosi ayam kho
avuso  ayasma  upanando  sakyaputto  bhandanakarako kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  sacayam  idha
vassam  vasissati  sabbe  va  mayam  na  phasu  vasissama  handa nam
pucchamati  .  athakho  te  bhikkhu  ayasmantam  upanandam sakyaputtam
etadavocum  nanu  taya  avuso  upananda  savatthiyam  senasanam
gahitanti  .  evamavusoti . kim pana tvam avuso upananda eko
dve  patibahasiti  .  idhadanaham  avuso  muncami  tattha
te  ganhamiti  .  ye te bhikkhu appiccha santuttha .pe. te
@Footnote: 1 Ma. pana. 2 Ma. Yu. tatthapi.
Ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama ayasma upanando
sakyaputto  eko  dve  patibahessatiti  .  bhagavato  etamattham
arocesum .pe. saccam kira tvam upananda eko dve patibahasiti.
Saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa
eko dve patibahessasi tattha taya moghapurisa gahitam idha mukkam 1-
idha  gahitam  2- tatra mukkam 1- evam kho tvam moghapurisa ubhayattha
paribahiro  3-  netam  moghapurisa appasannanam va pasadaya .pe.
Vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave ekena
dve patibahitabba yo patibaheyya apatti dukkatassati.
   [284] Tena kho pana samayena bhagava bhikkhunam anekapariyayena
vinayakatham  katheti  vinayassa  vannam  bhasati  vinayapariyattiya  vannam
bhasati  adissa  adissa  ayasmato  upalissa  vannam  bhasati .
Bhikkhunam  etadahosi  4- bhagava kho bhikkhunam anekapariyayena vinayakatham
katheti  vinayassa  vannam  bhasati  vinayapariyattiya  vannam  bhasati
adissa  adissa  ayasmato  upalissa  vannam  bhasati  handa
mayam  avuso  ayasmato upalissa santike vinayam pariyapunamati .
Te  ca 5- bahu bhikkhu thera ca nava ca majjhima ca ayasmato
@Footnote: 1 Ma. muttam. 2 Ma. idha taya gahitam. Yu. idha gahitam kho. 3 Yu. patibahiro.
@4 Ma. Yu. bhikkhunam etadahositi ime patha natthi. tattha bhikkhu bhagava kho
@bhikkhunam anekapariyayena vinayakatham kathetitiadivacanamyeva agatam. 5 Yu. tedha.
Upalissa  santike  vinayam  pariyapunanti  . ayasma upali thitako
va 1- uddisati theranam bhikkhunam garavena. Therapi bhikkhu thitaka va 1-
uddisapenti dhammagaravena . tatra 2- thera ceva bhikkhu kilamanti
ayasma ca upali 3- . bhagavato etamattham arocesum. Anujanami
bhikkhave  navakena  bhikkhuna  uddisantena samake va asane nisiditum
uccatarake  4-  va dhammagaravena therena bhikkhuna uddisapentena
samake va asane nisiditum nicatarake 5- va dhammagaravenati.
   [285] Tena kho pana samayena bahu bhikkhu ayasmato upalissa
santike  thitaka  va  uddesam  patimanenta  kilamanti  . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  samanasanikehi saha
nisiditunti.
   [286] Athakho bhikkhunam etadahosi kittavata nu kho samanasaniko
hotiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave
tivassantarena saha nisiditunti.
   [287] Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu 6- samanasanika
ekamance 7- nisiditva mancam bhindimsu . ekapithe 8- nisiditva pitham
bhindimsu  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. tattha. 3 Ma. kilamati. 4 Ma. Yu. uttare.
@5 Ma. Yu. nicatare. 6 Yu. bhikkhuti na dissati. 7 Ma. Yu. mance. 8 Ma. Yu. pithe.
Tivaggassa  mancam  tivaggassa  pithanti  .  tivaggopi mance nisiditva
mancam  bhindi  .  pithe nisiditva pitham bhindi . te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  duvaggassa  mancam
duvaggassa pithanti.
   [288]  Tena  kho  pana samayena bhikkhu asamanasanikehi saha
dighasane  nisiditum  kukkuccayanti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  thapetva  pandakam  matugamam  ubhatobyanjanam
asamanasanikehi saha dighasane nisiditunti.
   [289]  Athakho bhikkhunam etadahosi kittakam pacchimam 1- nu kho
dighasanam  hotiti  .pe.  anujanami  bhikkhave  yam  tinnannam  2-
pahoti ettakam pacchimam 3- dighasananti.
   [290]  Tena kho pana samayena visakha migaramata sanghassa
atthaya  salindam  pasadam  karapetukama  hoti  hatthinakhakam .
Athakho  bhikkhunam  etadahosi  kinnu  kho  bhagavata  pasadaparibhogo
anunnato  kim  ananunnatoti  .  bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave sabbam pasadaparibhoganti.
   [291]  Tena  kho pana samayena ranno pasenadissa kosalassa
ayyika  4-  kalakata  hoti . tassa kalakiriyaya sanghassa bahum
akappiyabhandam   uppannam   hoti  seyyathidam  asandi  pallanko
@Footnote: 1 Yu. kittakapacchimam. 2 Ma. Yu. tinnam. 3 Yu. ettakapacchimam. 4 Yu. ayyaka.
Gonako  cittaka  patika  patalika  tulika  vikatika  uddhalomi
ekantalomi  katissam  koseyyam  kuttakam  hatthattharam assattharam rathattharam
ajinappaveni  kadalimigapavarapaccattharanam  sauttaracchadam ubhatolohitakupadhanam .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave asandiya
pade   chinditva   paribhunjitum  pallankassa  vale  bhinditva
paribhunjitum  tulikam  vijatetva  bimbohanam  katum  avasesam  bhummattharanam
katunti.
   [292] Tena kho pana samayena savatthiya avidure annatarasmim
gamakavase  avasika  bhikkhu  upadduta  honti  agantukagamikanam
bhikkhunam  senasanam  pannapenta  . athakho tesam bhikkhunam etadahosi
etarahi  kho  mayam  avuso  upadduta  agantukagamikanam  bhikkhunam
senasanam  pannapenta  handa  mayam avuso sabbam sanghikam senasanam
ekassa  dema  tassa  santakam  paribhunjissamati  . te sabbam 1-
sanghikam senasanam ekassa adamsu . agantuka 2- te avasike 3-
bhikkhu  etadavocum  amhakam  avuso  senasanam  pannapethati .
Natthavuso  sanghikam  senasanam sabbam amhehi ekassa dinnanti . kim
pana tumhe avuso sanghikam senasanam vissajjethati . Evamavusoti.
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama  bhikkhu sanghikam senasanam vissajjessantiti . bhagavato
@Footnote: 1 Yu. sabbampi. 2 Ma. Yu. agantuka bhikkhu. 3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Etamattham  arocesum  . saccam kira bhikkhave bhikkhu sanghikam senasanam
vissajjentiti . saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama
te  bhikkhave  moghapurisa  sanghikam  senasanam  vissajjessanti  netam
bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe. vigarahitva dhammim katham
katva  bhikkhu  amantesi  pancimani  bhikkhave  avissajjiyani  na
vissajjetabbani sanghena va ganena va puggalena va vissajjitanipi
avissajjitani honti yo vissajjeyya apatti thullaccayassa.
   {292.1}  Katamani panca . aramo aramavatthu idam pathamam
avissajjiyam  na  vissajjetabbam  sanghena  va  ganena va puggalena
va  vissajjitampi  avissajjitam  hoti  yo  vissajjeyya  apatti
thullaccayassa  viharo  viharavatthu  idam  dutiyam  avissajjiyam  na
vissajjetabbam  sanghena  va  ganena va puggalena va vissajjitampi
avissajjitam  hoti  yo  vissajjeyya  apatti  thullaccayassa  manco
pitham  bhisi  1-  bimbohanam  idam  tatiyam avissajjiyam na vissajjetabbam
sanghena  va  ganena  va  puggalena  va vissajjitampi avissajjitam
hoti   yo   vissajjeyya   apatti  thullaccayassa  lohakumbhi
lohabhanakam  lohavarako  lohakataham  vasi  pharasu  kuthari kuddalo
nikhadanam  idam  catuttham  avissajjiyam  na  vissajjetabbam  sanghena va
ganena  va  puggalena  va  vissajjitampi  avissajjitam  hoti
yo  vissajjeyya  apatti  thullaccayassa  valli  velu  munjam
@Footnote: 1 Ma. bhisi.
Pabbajam  1-  tinam  mattika  darubhandam  mattikabhandam  idam  pancamam
avissajjiyam  na vissajjetabbam sanghena va ganena va puggalena va
vissajjitampi  avissajjitam  hoti yo vissajjeyya apatti thullaccayassa
imani  kho  bhikkhave  panca  avissajjiyani  na  vissajjetabbani
sanghena   va  ganena  va  puggalena  va  vissajjitanipi
avissajjitani honti yo vissajjeyya apatti thullaccayassati.
   [293]  Athakho  bhagava  savatthiyam yathabhirantam viharitva yena
kitagiri  tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim pancamattehi
bhikkhusatehi  sariputtamoggallanehi  ca  .  assosum  kho assaji-
punabbasuka  bhikkhu bhagava kira kitagirim agacchati mahata bhikkhusanghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  sariputtamoggallanehi  ca  handa
mayam  avuso  sabbam  sanghikam senasanam bhajema papiccha sariputta-
moggallana  papikanam icchanam vasam gata na mayam tesam senasanam
pannapessamati. Te sabbam sanghikam senasanam bhajesum.
   {293.1}  Athakho  bhagava  anupubbena  carikancaramano yena
kitagiri  tadavasari  .  athakho  bhagava  sambahule  bhikkhu amantesi
gacchatha  tumhe  bhikkhave  assajipunabbasuke  bhikkhu  upasankamitva
evam  vadetha  bhagava  avuso  agacchati  mahata  bhikkhusanghena
saddhim    pancamattehi    bhikkhusatehi    sariputtamoggallanehi
@Footnote: 1 Yu. munjapabbajam.
Ca  bhagavato  ca  avuso  senasanam  pannapetha  bhikkhusanghassa  ca
sariputtamoggallananancati  .  evambhanteti  kho  te  bhikkhu
bhagavato  patissutva  yena  assajipunabbasuka  bhikkhu  tenupasankamimsu
upasankamitva  assajipunabbasuke  bhikkhu  etadavocum  bhagava  avuso
agacchati  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi
sariputtamoggallanehi  ca  bhagavato ca avuso senasanam pannapetha
bhikkhusanghassa   ca   sariputtamoggallananancati  .  natthavuso
sanghikam  senasanam  sabbam  amhehi  bhajitam svagatam avuso bhagavato
yasmim  vihare  bhagava  icchissati  tasmim vihare vasissati papiccha
sariputtamoggallana  papikanam  icchanam  vasam  gata na mayam tesam
senasanam  pannapessamati  .  kimpana  tumhe  avuso  sanghikam
senasanam bhajitthati . evamavusoti . ye te bhikkhu appiccha .pe.
Te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham hi nama assajipunabbasuka
bhikkhu sanghikam senasanam bhajessantiti.
   {293.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
Saccam kira bhikkhave assajipunabbasuka bhikkhu sanghikam senasanam bhajentiti.
Saccam  bhagavati  .  katham  hi nama te bhikkhave moghapurisa sanghikam
senasanam  bhajessanti  netam  bhikkhave  appasannanam  va pasadaya
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi pancimani
bhikkhave  avebhangiyani  na  vibhajitabbani  sanghena  va ganena va
Puggalena  va  vibhattanipi  avibhattani  honti  yo  vibhajeyya
apatti  thullaccayassa  .  katamani  panca . aramo aramavatthu
idam  pathamam  avebhangiyam  na  vibhajitabbam  sanghena  va  ganena va
puggalena  va  vibhattampi  avibhattam  hoti  yo  vibhajeyya apatti
thullaccayassa  viharo  viharavatthu  idam  dutiyam  avebhangiyam  na
vibhajitabbam  sanghena  va  ganena  va  puggalena  va  vibhattampi
avibhattam  hoti  yo  vibhajeyya  apatti  thullaccayassa  manco
pitham  bhisi  bimbohanam  idam  tatiyam  avebhangiyam na vibhajitabbam sanghena
va  ganena  va  puggalena  va  vibhattampi  avibhattam  hoti yo
vibhajeyya  apatti  thullaccayassa  lohakumbhi  lohabhanakam  lohavarako
lohakataham  vasi  pharasu  kuthari  kuddalo  nikhadanam  idam  catuttham
avebhangiyam  na  vibhajitabbam  sanghena  va  ganena  va  puggalena
va  vibhattampi  avibhattam  hoti  yo vibhajeyya apatti thullaccayassa
valli  velu  munjam  pabbajam  tinam  mattika  darubhandam  mattikabhandam
idam  pancamam  avebhangiyam  na  vibhajitabbam  sanghena  va ganena va
puggalena  va  vibhattampi  avibhattam  hoti  yo  vibhajeyya apatti
thullaccayassa  imani kho bhikkhave panca avebhangiyani na vibhajitabbani
sanghena  va  ganena  va  puggalena  va  vibhattanipi avibhattani
honti yo vibhajeyya apatti thullaccayassati.
   [294]  Athakho  bhagava kitagirismim yathabhirantam viharitva yena
alavi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano  yena
alavi tadavasari. Tatra sudam bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye.
   [295] Tena kho pana samayena alavika 1- bhikkhu evarupani
navakammani   denti   pindanikkhepanamattenapi   navakammam   denti
kuddalepanamattenapi    navakammam   denti   dvaratthapanamattenapi
navakammam   denti   aggalavattikaranamattenapi   navakammam   denti
alokasandhikaranamattenapi   navakammam   denti  setavannakaranamattenapi
navakammam   denti   kalavannakaranamattenapi   navakammam   denti
gerukaparikammakaranamattenapi  navakammam  denti  chadanamattenapi  navakammam
denti  bandhanamattenapi  navakammam  denti  bhandikadhanamattenapi  2-
navakammam   denti   khandaphullapatisankharanamattenapi  navakammam  denti
paribhandakaranamattenapi   navakammam   denti  visativassikampi  navakammam
denti  timsavassikampi  navakammam  denti  yavajivikampi  navakammam denti
dhumakalikampi pariyositam viharam navakammam denti.
   {295.1} Ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  alavika  bhikkhu  evarupani  navakammam
dassanti   pindanikkhepanamattenapi  navakammam  dassanti  kuddalepana-
mattenapi   navakammam   dassanti   dvaratthapanamattenapi  navakammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. alavaka. 2 Yu. gandikadhanamattenapi. Ma. bhandikathapanamattenapi.
Dassanti   aggalavattikaranamattenapi   navakammam  dassanti  aloka-
sandhikaranamattenapi   navakammam   dassanti   setavannakaranamattenapi
navakammam   dassanti   kalavannakaranamattenapi   navakammam   dassanti
gerukaparikammakaranamattenapi   navakammam   dassanti   chadanamattenapi
navakammam  dassanti  bandhanamattenapi  navakammam  dassanti  bhandikadhana-
mattenapi    navakammam   dassanti   khandaphullapatisankharanamattenapi
navakammam   dassanti   paribhandakaranamattenapi   navakammam   dassanti
visativassikampi  navakammam  dassanti  timsavassikampi  navakammam  dassanti
yavajivikampi  navakammam  dassanti  dhumakalikampi  pariyositam  viharam
navakammam dassantiti.
   {295.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
Saccam kira bhikkhave .pe. saccam bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham
katva   bhikkhu  amantesi  na  bhikkhave  pindanikkhepanamattena
navakammam  databbam  na  kuddalepanamattena  navakammam  databbam  na
dvaratthapanamattena  navakammam  databbam  na  aggalavattikaranamattena
navakammam  databbam  na  alokasandhikaranamattena  navakammam  databbam
na  setavannakaranamattena  navakammam  databbam  na  kalavannakaranamattena
navakammam  databbam  na  gerukaparikammakaranamattena  navakammam  databbam
na  chadanamattena  navakammam  databbam  na  bandhanamattena  navakammam
databbam  na  bhandikadhanamattena  navakammam  databbam  na  khandaphulla-
patisankharanamattena   navakammam   databbam  na  paribhandakaranamattena
Navakammam   databbam   na  visativassikam  navakammam  databbam  na
timsavassikam  navakammam  databbam  na  yavajivikam  navakammam  databbam
na  dhumakalikam  pariyositam  viharam  navakammam  databbam  yo  dadeyya
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  akatam  va  viharam
vippakatam  va  navakammam  datum  khuddake vihare kammam oloketva
chappancavassikam  navakammam  datum  addhayoge  kammam  oloketva
sattatthavassikam  navakammam  datum  mahallake  vihare  pasade  va
kammam oloketva dasadvadasavassikam navakammam datunti.
   [296] Tena kho pana samayena bhikkhu sabbam viharam 1- navakammam
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . na bhikkhave sabbe
vihare navakammam databbam 2- yo dadeyya apatti dukkatassati.
   [297] Tena kho pana samayena bhikkhu ekassa dve navakamme 3-
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave ekassa
dve databba yo dadeyya apatti dukkatassati.
   [298] Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva annam
vasenti  .  bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave navakammam
gahetva anno vasetabbo yo vaseyya apatti dukkatassati.
   [299]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu navakammam gahetva
@Footnote: 1 Ma. sabbe vihare. 2 Yu. na bhikkhave sabbo viharo navakammam databbo.
@3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Sanghikam  patibahanti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
navakammam  gahetva  sanghikam  patibahitabbam  yo  patibaheyya apatti
dukkatassa anujanami bhikkhave ekam varaseyyam gahetunti.
   [300] Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa navakammam
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave nissime
thitassa navakammam databbam yo dadeyya apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 1-140. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=1&items=664&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=1&items=664&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=1&items=664&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=1&items=664&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6814              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6814              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :