ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [506] Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro
upadahatabboti  .  adhammacodakassa  upali  bhikkhuno  pancahakarehi
vippatisaro   upadahatabbo   akalenayasma   codesi   no
kalena  alante  vippatisaraya  abhutenayasma  codesi  no
bhutena  alante  vippatisaraya  pharusenayasma  codesi  no
sanhena  alante  vippatisaraya  anatthasanhitenayasma  codesi
no  atthasanhitena  alante  vippatisaraya  dosantaro  ayasma
codesi  no  mettacitto  alante  vippatisarayati adhammacodakassa
upali   bhikkhuno   imehi   pancahakarehi   vippatisaro
upadahatabbo  .  tam  kissa  hetu  .  yatha  na annopi bhikkhu
abhutena codetabbam manneyyati.
   [507]  Adhammacuditassa  1- pana bhante bhikkhuno katihakarehi
avippatisaro  upadahatabboti  .  adhammacuditassa  upali  bhikkhuno
pancahakarehi   avippatisaro   upadahatabbo   akalenayasma
cudito  no  kalena  alante  avippatisaraya  abhutenayasma
cudito  no  bhutena  alante  avippatisaraya  pharusenayasma
@Footnote: 1 Yu. ... cuditakassa.
Cudito  no  sanhena  alante  avippatisaraya anatthasanhitenayasma
cudito  no  atthasanhitena alante avippatisaraya dosantarenayasma
cudito  no  mettacittena  alante  avippatisarayati adhammacuditassa
upali bhikkhuno imehi pancahakarehi avippatisaro upadahatabboti.
   [508] Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi avippatisaro
upadahatabboti  .  dhammacodakassa  upali  bhikkhuno  pancahakarehi
avippatisaro  upadahatabbo  kalenayasma  codesi  no akalena
alante  avippatisaraya  bhutenayasma codesi no abhutena alante
avippatisaraya  sanhenayasma  codesi  no  pharusena  alante
avippatisaraya  atthasanhitenayasma  codesi  no  anatthasanhitena
alante avippatisaraya mettacitto ayasma codesi no dosantaro
alante  avippatisarayati  dhammacodakassa  upali  bhikkhuno  imehi
pancahakarehi  avippatisaro  upadahatabbo  .  tam kissa hetu .
Yatha annopi bhikkhu bhutena codetabbam manneyyati.
   [509]  Dhammacuditassa  pana  bhante  bhikkhuno  katihakarehi
vippatisaro  upadahatabboti  .  dhammacuditassa  upali  bhikkhuno
pancahakarehi  vippatisaro  upadahatabbo  kalenayasma  cudito
no  akalena  alante  vippatisaraya  bhutenayasma  cudito  no
Abhutena  alante  vippatisaraya  sanhenayasma cudito no pharusena
alante   vippatisaraya   atthasanhitenayasma   cudito   no
anatthasanhitena   alante   vippatisaraya   mettacittenayasma
cudito  no  dosantarena  alante  vippatisarayati  dhammacuditassa
upali   bhikkhuno   imehi   pancahakarehi   vippatisaro
upadahatabboti.
   [510] Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme
ajjhattam  manasikaritva  paro  codetabboti . codakenupali bhikkhuna
param  codetukamena  panca  dhamme  ajjhattam  manasikaritva  paro
codetabbo  karunnata  hitesita  anukampita 1- apattivutthanata
vinayapurekkharatati  codakenupali  bhikkhuna  param  codetukamena
ime panca dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabboti.
   [511]  Cuditena  pana  bhante  bhikkhuna  katisu  dhammesu
patitthatabbanti   .   cuditenupali   bhikkhuna  dvisu  dhammesu
patitthatabbam sacce ca akuppe cati.
        Patimokkhatthapanakkhandhakam nitthitam navamam.
            Imamhi khandhake vatthu timsa.
               Bhanavara dve.
                 -----------
@Footnote: 1 Yu. anukampata.
                Tassuddanam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 314-317. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=506&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=506&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :