ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [675]   Lasunam  khadanti  dve  apattiyo  apajjati
khadissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare
ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [676] Sambadhe lomam samharapenti dve apattiyo apajjati
samharapeti payoge dukkatam samharapite apatti pacittiyassa.
   [677]  Talaghatakam  karonti dve apattiyo apajjati karoti
payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa.
   [678]  Jatumatthakam  adiyanti  dve  apattiyo  apajjati
adiyati payoge dukkatam adinne apatti pacittiyassa.
   [679]  Atirekadvangulapabbaparamam  udakasuddhikam  adiyanti  dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. garupavuranam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Apattiyo apajjati adiyati payoge dukkatam adinne apatti pacittiyassa. [680] Bhikkhussa bhunjantassa paniyena va vidhupanena va upatitthanti dve apattiyo apajjati hatthapase titthati apatti pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa. [681] Amakadhannam vinnapetva bhunjanti dve apattiyo apajjati bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa. [682] Uccaram va passavam va khelam 1- va sankaram va vighasam va tirokudde [2]- chaddenti dve apattiyo apajjati chaddeti payoge dukkatam chaddite apatti pacittiyassa. [683] Uccaram va passavam va khelam va sankaram va vighasam va harite chaddenti dve apattiyo apajjati chaddeti payoge dukkatam chaddite apatti pacittiyassa. [684] Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchanti dve apattiyo apajjati gacchati apatti dukkatassa yattha thita passati va sunati va apatti pacittiyassa. Lasunavaggo pathamo. [685] Rattandhakare appadipe purisena saddhim ekeneka @Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi so ca bhikkhunivibhangepi na dissati @2 Ma. va tiropakare va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Santitthanti dve apattiyo apajjati hatthapase titthati apatti pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa. [686] Paticchanne okase purisena saddhim ekeneka santitthanti dve apattiyo apajjati hatthapase titthati apatti pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa. [687] Ajjhokase purisena saddhim ekeneka santitthanti dve apattiyo apajjati hatthapase titthati apatti pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa. [688] Rathikaya va byuhe va singhatake va purisena saddhim ekeneka santitthanti dve apattiyo apajjati hatthapase titthati apatti pacittiyassa hatthapasam vijahitva titthati apatti dukkatassa. [689] Purebhattam kulani upasankamitva asane nisiditva samike anapuccha pakkamanti dve apattiyo apajjati pathamam padam anovassakam atikkameti apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. [690] Pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane nisidanti dve apattiyo apajjati nisidati payoge dukkatam nisinne apatti pacittiyassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

[691] Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva va santharapetva va abhinisidanti dve apattiyo apajjati abhinisidati payoge dukkatam abhinisinne apatti pacittiyassa. [692] Duggahitena dupadharitena param ujjhapenti dve apattiyo apajjati ujjhapeti payoge dukkatam ujjhapite apatti pacittiyassa. [693] Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va abhisapanti dve apattiyo apajjati abhisapati payoge dukkatam abhisapite apatti pacittiyassa. [694] Attanam vadhitva vadhitva rodanti dve apattiyo apajjati vadhati rodati apatti pacittiyassa vadhati na rodati apatti dukkatassa. Rattandhakaravaggo dutiyo. [695] Nagga nhayanti dve apattiyo apajjati nhayati payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa. [696] Pamanatikkantam udakasatikam karapenti dve apattiyo apajjati karapeti payoge dukkatam karapite apatti pacittiyassa. [697] Bhikkhuniya civaram visibbetva va visibbapetva va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

Neva sibbenti na sibbapanaya ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam. [698] Pancahikam sanghativaram atikkamenti ekam apattim apajjati pacittiyam. [699] Civarasankamaniyam dharenti dve apattiyo apajjati dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa. [700] Ganassa civaralabham antarayam karonti dve apattiyo apajjati karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa. [701] Dhammikam civaravibhangam patibahanti dve apattiyo apajjati patibahati payoge dukkatam patibahite apatti pacittiyassa. [702] Agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va samanacivaram denti dve apattiyo apajjati deti payoge dukkatam dinne apatti pacittiyassa. [703] Dubbalacivarapaccasaya civarakalasamayam atikkamenti dve apattiyo apajjati atikkameti payoge dukkatam atikkamite apatti pacittiyassa. [704] Dhammikam kathinuddharam patibahanti dve apattiyo apajjati patibahati payoge dukkatam patibahite apatti pacittiyassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Nhanavaggo tatiyo. [705] Dve bhikkhuniyo ekamance tuvattentiyo dve apattiyo apajjanti nipajjanti payoge dukkatam nipanne apatti pacittiyassa. [706] Dve bhikkhuniyo ekattharanapapurana 1- tuvattentiyo dve apattiyo apajjanti nipajjanti payoge dukkatam nipanne apatti pacittiyassa. [707] Bhikkhuniya sancicca aphasum karonti dve apattiyo apajjati karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa. [708] Dukkhitam sahajivinim neva upatthenti na upatthapanaya ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam. [709] Bhikkhuniya upassayam datva kupita anattamana nikkaddhanti dve apattiyo apajjati nikkaddhati payoge dukkatam nikkaddhite apatti pacittiyassa. [710] Samsattha bhikkhuni yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti dve apattiyo apajjati nattiya dukkatam kammavacapariyosane apatti pacittiyassa. [711] Antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam caranti dve apattiyo apajjati patipajjati payoge dukkatam patipanne apatti pacittiyassa. @Footnote: 1 Ma. Yu. ...pavurana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

[712] Tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam caranti dve apattiyo apajjati patipajjati payoge dukkatam patipanne apatti pacittiyassa. [713] Antovassam carikam caranti dve apattiyo apajjati patipajjati payoge dukkatam patipanne apatti pacittiyassa. [714] Vassam vuttha bhikkhuni carikam na pakkamanti ekam apattim apajjati pacittiyam. Tuvattavaggo catuttho. [715] Rajagaram va cittagaram va aramam va uyyanam va pokkharanim va dassanaya gacchanti dve apattiyo apajjati gacchati payoge dukkatam 1- yattha thita passati apatti pacittiyassa. [716] Asandim va pallankam va paribhunjanti dve apattiyo apajjati paribhunjati payoge dukkatam paribhutte apatti pacittiyassa. [717] Suttam kantanti dve apattiyo apajjati kantati payoge dukkatam ujjavujjave apatti pacittiyassa. [718] Gihiveyyavaccam karonti dve apattiyo apajjati karoti payoge dukkatam kate apatti pacittiyassa. [719] Bhikkhuniya ehayye imam adhikaranam vupasamehiti vuccamana @Footnote: 1 Ma. Yu. gacchati apatti dukkatassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Sadhuti patissunitva neva vupasamenti na vupasamaya ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam. [720] Agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va sahattha khadaniyam va bhojaniyam va denti dve apattiyo apajjati deti payoge dukkatam dinne apatti pacittiyassa. [721] Avasathacivaram anissajjitva paribhunjanti dve apattiyo apajjati paribhunjati payoge dukkatam paribhutte apatti pacittiyassa. [722] Avasatham anissajijitva carikam pakkamanti dve apattiyo apajjati pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. [723] Tiracchanavijjam pariyapunanti dve apattiyo apajjati pariyapunati payoge dukkatam pade pade apatti pacittiyassa. [724] Tiracchanavijjam vacenti dve apattiyo apajjati vaceti payoge dukkatam pade pade apatti pacittiyassa. Cittagaravaggo pancamo. [725] Janam sabhikkhukam aramam anapuccha pavisanti dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Apattiyo apajjati pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. [726] Bhikkhum akkosanti paribhasanti dve apattiyo apajjati akkosati payoge dukkatam akkosite apatti pacittiyassa. [727] Candikata 1- ganam paribhasanti dve apattiyo apajjati paribhasati payoge dukkatam paribhasite apatti pacittiyassa. [728] Nimantita va pavarita va khadaniyam va bhojaniyam va bhunjanti dve apattiyo apajjati khadissami bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa. [729] Kulam maccharayanti dve apattiyo apajjati maccharayati payoge dukkatam maccharite apatti pacittiyassa. [730] Abhikkhuke avase vassam vasanti dve apattiyo apajjati vassam vasissamiti senasanam pannapeti 2- paniyam paribhojaniyam upatthapeti 3- parivenam sammajjati apatti dukkatassa saha arunuggamana apatti pacittiyassa. [731] Vassam vuttha bhikkhuni ubhatosanghe tihi thanehi nappavarenti ekam apattim apajjati pacittiyam. [732] Ovadaya va samvasaya va na gacchanti ekam apattim apajjati pacittiyam. @Footnote: 1 Yu. candikata . 2 Ma. pannapeti . 3 Ma. upatthapeti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

[733] Uposathampi na pucchanti ovadampi na yacanti ekam apattim apajjati pacittiyam. [734] Pasakhe jatam gandam va ruhitam va anapaloketva sangham va ganam va purisena saddhim ekeneka bhedapenti dve apattiyo apajjati bhedapeti payoge dukkatam bhinne apatti pacittiyassa. Aramavaggo chattho. [735] Gabbhinim vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [736] Payantim vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [737] Dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [738] Dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [739] Unadvadasavassam gihigatam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [740] Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

Dhammesu asikkhitasikkham vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [741] Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [742] Sahajivinim vutthapetva dve vassani neva anugganhanti nanuggahapenti ekam apattim apajjati pacittiyam. [743] Vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhanti ekam apattim apajjati pacittiyam. [744] Sahajivinim vutthapetva neva vupakasenti na vupakasapenti ekam apattim apajjati pacittiyam. Gabbhinivaggo sattamo. [745] Unavisativassam kumaribhutam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [746] Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [747] Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapenti dve apattiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [748] Unadvadasavassa vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [749] Paripunnadvadasavassa sanghena asammata vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [750] Alantava te ayye vutthapitenati vuccamana sadhuti patissunitva paccha khiyanadhammam apajjanti dve apattiyo apajjati khiyati payoge dukkatam khiyite apatti pacittiyassa. [751] Sikkhamanam sace me tvam ayye civaram dassasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapenti na vutthapanaya ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam. [752] Sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapenti na vutthapanaya ussukkam karonti ekam apattim apajjati pacittiyam. [753] Purisasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam sikkhamanam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [754] Matapituhi va samikena va ananunnatam sikkhamanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

Vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [755] Parivasikacchandadanena sikkhamanam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [756] Anuvassam vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. [757] Ekam vassam dve vutthapenti dve apattiyo apajjati vutthapeti payoge dukkatam vutthapite apatti pacittiyassa. Kumaribhutavaggo atthamo. [758] Chattupahanam dharenti dve apattiyo apajjati dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa. [759] Yanena yayanti dve apattiyo apajjati yayati payoge dukkatam yayite apatti pacittiyassa. [760] Sanghanim dharenti dve apattiyo apajjati dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa. [761] Itthalankaram dharenti dve apattiyo apajjati dhareti payoge dukkatam dharite apatti pacittiyassa. [762] Gandhavannakena nhayanti dve apattiyo apajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Nhayati payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa. [763] Vasitakena pinnakena nhayanti dve apattiyo apajjati nhayati payoge dukkatam nhanapariyosane apatti pacittiyassa. [764] Bhikkhuniya ummaddapenti parimaddapenti dve apattiyo apajjati ummaddapeti payoge dukkatam ummaddite apatti pacittiyassa. [765] Sikkhamanaya ummaddapenti parimaddapenti dve apattiyo apajjati ummaddapeti payoge dukkatam ummaddite apatti pacittiyassa. [766] Samaneriya ummaddapenti parimaddapenti dve apattiyo apajjati ummaddapeti payoge dukkatam ummaddite apatti pacittiyassa . gihiniya ummaddapenti parimaddapenti dve apattiyo apajjati ummaddapeti payoge dukkatam ummaddite apatti pacittiyassa . bhikkhussa purato anapuccha asane nisidanti dve apattiyo apajjati nisidati payoge dukkatam nisinne apatti pacittiyassa. [767] Anokasakatam bhikkhum panham pucchanti dve apattiyo apajjati pucchati payoge dukkatam pucchite apatti pacittiyassa. [768] Asankacchika gamam pavisanti dve apattiyo apajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. Chattupahanavaggo navamo. Navavagga khuddaka nitthita.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 188-202. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=675&items=94&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=675&items=94&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=675&items=94&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=675&items=94&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=675              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :