ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [344]  Anāpatti  supinantena  namocanādhippāyassa  ummatta
kassa khittacittassa vedanaṭṭassa ādikammikassāti.
   [345] Supinoccārapassāvo        vitakkuṇhodakena ca
         bhesajjaṃ kaṇḍuvaṃ maggo      vatthi jantāgharaṃ ūru 2-
         sāmaṇero ca sutto ca       ūru muṭṭhinā pīḷayi
         ākāse thambhaṃ nijjhāyi     chiddaṃ kaṭṭhena ghaṭṭayi
@Footnote: 1 Yu. Ma. piṭṭhicakkapeyyālo niṭṭhito. tesu tesu potthakesu
@āgato peyyālavidhi yebhuyyena visadiso hoti katthaci saṅkhitto katthaci
@vitthāro. tadatthikena tato tato pariyesitabbaṃ. 2 Yu. Ma. vatthiṃ jantāgharupakkamo.
@* neṄ‡aṅacākalekhakhṛ´a [341]-[342] ”nachaḗṢḗasayāmarṢṭhakhāā´ahāy์ pa
         Sote udañjalaṃ dhāvaṃ       pupphāvaḷiya pokkharaṃ
         vālikā kaddamusseko 1-    sayanaṅguṭṭhakena cāti.
   [346] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno supinantena
asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ
āpattiṃ  āpannoti  .  athakho  so  bhikkhu  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesi. Anāpatti bhikkhu supinantenāti.
   [347]  Tena  kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno uccāraṃ
karontassa  asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho ahaṃ
saṅghādisesaṃ  āpattiṃ āpannoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesi .
Kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā mocanādhippāyoti . anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   [348]  Tena  kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno passāvaṃ
karontassa  asuci  mucci  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   [349] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kāmavitakkaṃ
vitakkentassa  asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu kāmavitakkaṃ 2- vitakkentassāti.
   [350] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno uṇhodakena
nahāyantassa  asuci  mucci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
@Footnote: 1 Yu. kaddamudako. 2 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti.
Kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā mocanādhippāyoti . anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {350.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
uṇhodakena nahāyantassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {350.2} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
uṇhodakena nahāyantassa asuci na mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [351] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno aṅgajāte
vaṇo hoti . bhesajjena ālimpantassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ
ahosi kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpannoti . Bhagavato
etamatthaṃ ārocesi. Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti. Nāhaṃ bhagavā mocanādhippāyoti.
Anāpatti bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {351.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno aṅgajāte
vaṇo  hoti  .  tassa  mocanādhippāyassa  bhesajjena ālimpantassa
asuci mucci .pe. asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [352]  Tena  kho  pana  samayena aññatarassa bhikkhuno aṇḍaṃ
kaṇḍuvantassa  asuci  mucci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Anāpatti bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {352.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
aṇḍaṃ kaṇḍuvantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [353]  Tena  kho  pana  samayena aññatarassa bhikkhuno maggaṃ
gacchantassa  asuci  mucci  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {353.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
maggaṃ gacchantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [354] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno vatthiṃ gahetvā
passāvaṃ karontassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {354.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
vatthiṃ gahetvā passāvaṃ karontassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti
thullaccayassāti.
   [355] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno jantāghare
udaravaṭṭiṃ  tāpentassa  asuci  mucci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhu  namocanādhippāyassāti  .  tena  kho
Pana  samayena  aññatarassa  bhikkhuno  mocanādhippāyassa  jantāghare
udaravaṭṭiṃ  tāpentassa  asuci  mucci  .pe.  asuci  na  mucci .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa
āpatti thullaccayassāti.
   [356] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno jantāghare
upajjhāyassa  piṭṭhiparikammaṃ  karontassa  asuci mucci . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {356.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
jantāghare upajjhāyassa piṭṭhiparikammaṃ karontassa asuci mucci .pe. Asuci
na mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa
āpatti thullaccayassāti.
   [357] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno ūruṃ ghaṭṭāpentassa
asuci  mucci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhu
namocanādhippāyassāti.
   {357.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
ūruṃ ghaṭṭāpentassa asuci mucci .pe. asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [358] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mocanādhippāyo
aññataraṃ  sāmaṇeraṃ  etadavoca  ehi  me  tvaṃ āvuso sāmaṇera
aṅgajātaṃ  gaṇhāhīti  .  so  tassa  aṅgajātaṃ aggahesi . tassa
Asuci  mucci  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno saṅghādisesanti.
   [359]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu suttassa
sāmaṇerassa  aṅgajātaṃ  aggahesi  .  tassa  asuci mucci . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   [360] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno ūrūhi aṅgajātaṃ
pīḷentassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
namocanādhippāyassāti.
   {360.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
ūrūhi aṅgajātaṃ pīḷentassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [361] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno muṭṭhinā aṅgajātaṃ
pīḷentassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
namocanādhippāyassāti.
   {361.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
muṭṭhinā aṅgajātaṃ pīḷentassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [362] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
ākāse   kaṭiṃ   kampentassa  asuci  mucci  .pe.  asuci
Na  mucci  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti saṅghādisesassa
āpatti thullaccayassāti.
   [363]  Tena  kho  pana  samayena aññatarassa bhikkhuno kāyaṃ
thambhentassa  asuci  mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {363.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
kāyaṃ thambhentassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [364]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sāratto
mātugāmassa  aṅgajātaṃ  upanijjhāyi  .  tassa asuci mucci . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  na  ca
bhikkhave  sārattena  mātugāmassa  aṅgajātaṃ  upanijjhāyitabbaṃ  yo
upanijjhāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [365] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
tālacchiddaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa asuci mucci .pe. asuci na mucci.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti
thullaccayassāti.
   [366] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
kaṭṭhena  aṅgajātaṃ  ghaṭṭentassa  asuci  mucci  .pe.  asuci  na
mucci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
Saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [367]  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno paṭisote
nahāyantassa  asuci  mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {367.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa paṭisote
nahāyantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [368]  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udañjale
kīḷantassa  asuci  mucci  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {368.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
udañjale kīḷantassa asuci mucci .pe. asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [369]  Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno udake
dhāvantassa  asuci  mucci  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {369.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
udake dhāvantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [370] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pupphāvaḷiyaṃ
Kīḷantassa  asuci  mucci  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {370.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
pupphāvaḷiyaṃ kīḷantassa asuci mucci .pe. asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [371] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pokkharavane
dhāvantassa  asuci  mucci  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu namocanādhippāyassāti.
   {371.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
pokkharavane dhāvantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [372] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
vālikaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [373] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
kaddamaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa asuci mucci .pe. asuci na mucci .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa
āpatti thullaccayassāti.
   [374] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udakena aṅgajātaṃ
Osiñcantassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
namocanādhippāyassāti.
   {374.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
udakena aṅgajātaṃ osiñcantassa asuci mucci .pe. Asuci na mucci. Tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [375] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
sayane aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci mucci .pe. asuci na mucci. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [376] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
aṅguṭṭhena aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci mucci . tassa kukkuccaṃ ahosi
kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpannoti. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {376.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa
aṅguṭṭhena aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi kacci
nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpannoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
                Paṭhamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                     -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 241-250. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4765              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4765              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=344&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=38              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่