ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                  Dutiyasaṅghādisesaṃ
   [377] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
udāyi  araññe  viharati  .  tassāyasmato  vihāro abhirūpo hoti
dassanīyo  pāsādiko  majjhegabbho  samantā  pariyāgāro  supaññattaṃ
mañcapīṭhaṃ   bhisibimbohanaṃ  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  supaṭṭhitaṃ  pariveṇaṃ
susammaṭṭhaṃ  .  bahū  manussā  āyasmato  udāyissa  vihārapekkhakā
āgacchanti  .  aññataropi  brāhmaṇo  sapajāpatiko  yenāyasmā
udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavoca
icchāma mayaṃ bhoto udāyissa vihāraṃ pekkhitunti.
   {377.1} Tenahi brāhmaṇa pekkhassūti apāpuraṇaṃ ādāya ghaṭikaṃ
ugghāṭetvā kavāṭaṃ paṇāmetvā vihāraṃ pāvisi . Sopi kho brāhmaṇo
āyasmato  udāyissa  piṭṭhito  pāvisi  .  sāpi  kho  brāhmaṇī
tassa  brāhmaṇassa  piṭṭhito  pāvisi  .  athakho  āyasmā udāyi
ekacce  vātapāne  vivaranto ekacce vātapāne thakento gabbhaṃ
anuparigantvā  piṭṭhito  āgantvā  tassā  brāhmaṇiyā aṅgamaṅgāni
parāmasi  .  athakho  so  brāhmaṇo  āyasmatā  udāyinā saddhiṃ
paṭisammoditvā  agamāsi  .  athakho  so  brāhmaṇo  attamano
attamanavācaṃ  nicchāresi  uḷārā  ime  samaṇā  sakyaputtiyā  ye
Ime evarūpe araññe viharanti bhavaṃpi udāyi uḷāro yo evarūpe
araññe viharatīti.
   {377.2} Evaṃ vutte sā brāhmaṇī taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca kuto
tassa uḷāratā yatheva me tvaṃ aṅgamaṅgāni parāmasi evameva me samaṇo
udāyi aṅgamaṅgāni parāmasīti . athakho so brāhmaṇo ujjhāyati khīyati
vipāceti alajjino ime samaṇā sakyaputtiyā dussīlā musāvādino ime hi
nāma dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi imesaṃ brahmaññaṃ naṭṭhaṃ
imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ
kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā ime
brahmaññā  kathaṃ  hi  nāma samaṇo udāyi mama bhariyāya aṅgamaṅgāni
parāmasissati  na  hi sakkā kulitthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi
kuladāsīhi ārāmaṃ vā vihāraṃ vā gantuṃ sace hi kulitthiyo kuladhītāyo
kulakumāriyo  kulasuṇhāyo  kuladāsiyo  ārāmaṃ  vā  vihāraṃ  vā
gaccheyyuṃ tāpi samaṇā sakyaputtiyā dūseyyunti.
   {377.3} Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khīyantassa
vipācentassa . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
udāyi  mātugāmena  saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjissatīti . athakho te
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
Etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ
paṭipucchi  saccaṃ  kira  tvaṃ  udāyi  mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ
samāpajjasīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ kathaṃ
hi  nāma  tvaṃ moghapurisa mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjissasi
nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena  virāgāya  dhammo  desito
no  sarāgāya  .pe.  kāmapariḷāhānaṃ  vūpasamo  akkhāto  netaṃ
moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {377.4} yo pana bhikkhu otiṇṇo vipariṇatena cittena mātugāmena
saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjeyya hatthagāhaṃ vā veṇigāhaṃ vā aññatarassa
vā aññatarassa vā aṅgassa parāmasanaṃ saṅghādisesoti.
   [378]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  otiṇṇo  nāma sāratto
apekkhavā  paṭibaddhacitto  .  vipariṇatanti  rattaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ
duṭṭhaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ  mūḷhaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ  apica  rattaṃ
cittaṃ  imasmiṃ  atthe  adhippetaṃ  vipariṇatanti  .  mātugāmo
nāma  manussitthī  na  yakkhī  na  petī  na tiracchānagatā antamaso
tadahujātāpi  dārikā  pageva mahantatarī 1- . saddhinti ekato .
@Footnote: 1 Yu. Ma. mahattarī.
Kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjeyyāti  ajjhācāro  vuccati  .  hattho nāma
kappuraṃ  upādāya  yāva  agganakhā  . veṇi nāma suddhakesā vā
suttamissā  vā  mālāmissā  vā  hiraññamissā  vā  suvaṇṇamissā
vā  muttāmissā  vā  maṇimissā  vā  .  aṅgaṃ  nāma hatthañca
veṇiñca ṭhapetvā avasesaṃ aṅgaṃ nāma.
   [379]  Āmasanā  parāmasanā  omasanā ummasanā olaṅghanā
ullaṅghanā   ākaḍḍhanā  paṭikaḍḍhanā  abhiniggaṇhanā  abhinippīḷanā
gahaṇaṃ chupananti.
   [380]  Āmasanā  nāma  āmaṭṭhamattā  . parāmasanā nāma
ito cito ca sañcopanā . omasanā nāma heṭṭhā oropanā .
Ummasanā  nāma  uddhaṃ  uccāraṇā  .  olaṅghanā  nāma heṭṭhā
onamanā  . ullaṅghanā nāma uddhaṃ uccāraṇā . ākaḍḍhanā nāma
āviñjanā  .  paṭikaḍḍhanā  nāma  paṭipaṇāmanā  .  abhiniggaṇhanā
nāma aṅgaṃ gahetvā nippīḷanā 1- . abhinippīḷanā nāma kenaci saha
nippīḷanā. Gahaṇaṃ nāma gahitamattaṃ. Chupanaṃ nāma phuṭṭhamattaṃ.
   [381] Saṅghādisesoti saṅgho va tassā āpattiyā .pe. Tenapi
vuccati saṅghādisesoti.
   [382]  Itthī  ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
itthiyā  kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati omasati ummasati olaṅghati
@Footnote: 1 Yu. Ma. niggaṇhanā.
Ullaṅghati   ākaḍḍhati   paṭikaḍḍhati   abhiniggaṇhāti   abhinippīḷeti
gaṇhāti  chupati  āpatti saṅghādisesassa . itthī ca hoti vematiko
sāratto  ca bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayassa  .  itthī ca hoti
paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  itthiyā  kāyena kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati āpatti thullaccayassa .
Itthī  ca  hoti  purisasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ itthiyā
kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati āpatti
thullaccayassa  .  itthī  ca  hoti  tiracchānagatasaññī  sāratto  ca
bhikkhu  ca  naṃ  itthiyā  kāyena  kāyaṃ  āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti chupati āpatti thullaccayassa.
   {382.1} Paṇḍako ca hoti paṇḍakasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
paṇḍakassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati .pe. gaṇhāti chupati
āpatti  thullaccayassa  .  paṇḍako ca hoti vematiko sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  paṇḍakassa  kāyena  kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti  chupati  āpatti  dukkaṭassa  .  paṇḍako  ca  hoti
purisasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  paṇḍakassa  kāyena kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dukkaṭassa .
Paṇḍako  ca  hoti  tiracchānagatasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ
paṇḍakassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti
Chupati  āpatti  dukkaṭassa  .  paṇḍako  ca  hoti  itthīsaññī
sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  paṇḍakassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati
parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati āpatti dukkaṭassa.
   {382.2} Puriso ca hoti purisasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
purisassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe. gaṇhāti chupati
āpatti dukkaṭassa . puriso ca hoti vematiko sāratto ca bhikkhu ca
naṃ  purisassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti
chupati  āpatti  dukkaṭassa  .  puriso  ca  hoti  tiracchānagatasaññī
sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  purisassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati
parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dukkaṭassa  .  puriso
ca  hoti  itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ purisassa kāyena
kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti
dukkaṭassa  .  puriso  ca  hoti  paṇḍakasaññī  sāratto  ca bhikkhu
ca  naṃ  purisassa  kāyena  kāyaṃ āmasati parāmasati .pe. gaṇhāti
chupati āpatti dukkaṭassa.
   {382.3}  Tiracchānagato  ca  hoti tiracchānagatasaññī sāratto
ca bhikkhu ca naṃ tiracchānagatassa kāyena kāyaṃ parāmasati .pe. Gaṇhāti
chupati āpatti dukkaṭassa . tiracchānagato ca hoti vematiko sāratto
ca bhikkhu ca naṃ tiracchānagatassa kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti chupati āpatti dukkaṭassa . tiracchānagato ca hoti itthīsaññī
Sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ tiracchānagatassa kāyena kāyaṃ āmasati
parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati āpatti dukkaṭassa . tiracchānagato
ca  hoti  paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ tiracchānagatassa
kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati āpatti
dukkaṭassa  .  tiracchānagato  ca  hoti  purisasaññī  sāratto  ca
bhikkhu  ca  naṃ  tiracchānagatassa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati
.pe. Gaṇhāti chupati āpatti dukkaṭassa 1-.
   [383]  Dve  itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ  itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesānaṃ  . dve
itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ vematiko sāratto ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ
itthīnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
āpatti  dvinnaṃ  thullaccayānaṃ  .  dve  itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ
paṇḍakasaññī  .pe.  dve  itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ  purisasaññī
.pe.  dve  itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ  tiracchānagatasaññī  sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {383.1} Dve paṇḍakā dvinnaṃ paṇḍakānaṃ paṇḍakasaññī sāratto
ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ paṇḍakānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
@Footnote: 1 ito paraṃ Yu. Ma. potthakesu ekamūlakanti dissati.
Gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ  thullaccayānaṃ  .  dve  paṇḍakā
dvinnaṃ  paṇḍakānaṃ  vematiko  .pe.  dve  paṇḍakā  dvinnaṃ
paṇḍakānaṃ  purisasaññī  .pe.  dve  paṇḍakā  dvinnaṃ  paṇḍakānaṃ
tiracchānagatasaññī   .pe.   dve  paṇḍakā  dvinnaṃ  paṇḍakānaṃ
itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ paṇḍakānaṃ kāyena
kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .  dve  purisā  dvinnaṃ  purisānaṃ  purisasaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ dvinnaṃ purisānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {383.2} Dve purisā dvinnaṃ purisānaṃ vematiko .pe. Dve purisā
dvinnaṃ  purisānaṃ tiracchānagatasaññī .pe. dve purisā dvinnaṃ purisānaṃ
itthīsaññī  .pe.  dve  purisā  dvinnaṃ  purisānaṃ  paṇḍakasaññī
sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ dvinnaṃ purisānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati
parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {383.3} Dve tiracchānagatā dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ tiracchānagata-
saññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ kāyena kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .  dve  tiracchānagatā  dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ vematiko
.pe.  dve  tiracchānagatā  dvinnaṃ  tiracchānagatānaṃ  itthīsaññī
.pe.  dve  tiracchānagatā  dvinnaṃ  tiracchānagatānaṃ  paṇḍakasaññī
.pe.  Dve  tiracchānagatā  dvinnaṃ  tiracchānagatānaṃ  purisasaññī
sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ kāyena kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   [384]  Itthī  ca  paṇḍako  ca  ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti  chupati  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .  itthī  ca
paṇḍako  ca  ubhinnaṃ  vematiko  sāratto  ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ
kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati āpatti
thullaccayena  dukkaṭassa  .  itthī  ca  paṇḍako  ca  ubhinnaṃ
paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ
thullaccayānaṃ  .  itthī  ca  paṇḍako ca ubhinnaṃ purisasaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa  .  itthī  ca
paṇḍako  ca  ubhinnaṃ  tiracchānagatasaññī  sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ
ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {384.1}  Itthī ca puriso ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati .pe.
Gaṇhāti   chupati   āpatti   saṅghādisesena   dukkaṭassa  .
Itthī  ca  puriso  ca  ubhinnaṃ vematiko sāratto ca bhikkhu ca naṃ
ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa  .  itthī  ca  puriso ca ubhinnaṃ
paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayena
dukkaṭassa  .  itthī  ca  puriso  ca  ubhinnaṃ  purisasaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa  .  itthī  ca
puriso  ca  ubhinnaṃ  tiracchānagatasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ
ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {384.2} Itthī ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati
āpatti  saṅghādisesena dukkaṭassa . itthīca tiracchānagato ca ubhinnaṃ
vematiko sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti thullaccayena dukkaṭassa . itthī ca
tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ
ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa  .  itthī  ca  tiracchānagato  ca
ubhinnaṃ  purisasaññī  sāratto  ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ
Āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayena
dukkaṭassa  .  itthī  ca  tiracchānagato  ca ubhinnaṃ tiracchānagatasaññī
sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe. Gaṇhāti chupati āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {384.3}  Paṇḍako ca puriso ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto
ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe. Gaṇhāti
chupati  āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa  .  paṇḍako ca puriso ca
ubhinnaṃ  vematiko  .pe.  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  . paṇḍako
ca  puriso  ca  ubhinnaṃ  purisasaññī  .pe.  paṇḍako ca puriso ca
ubhinnaṃ  tiracchānagatasaññī  .pe.  paṇḍako  ca  puriso  ca  ubhinnaṃ
itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ
āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   {384.4}  Paṇḍako  ca  tiracchānagato  ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī
sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe.  gaṇhāti  chupati  āpatti  thullaccayena  dukkaṭassa .
Paṇḍako  ca  tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  vematiko  .pe. paṇḍako
ca  tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  purisasaññī  .pe.  paṇḍako  ca
tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  tiracchānagatasaññī  .pe.  paṇḍako  ca
tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ
ubhinnaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati
Āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {384.5} Puriso ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ purisasaññī sāratto
ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati .pe. Gaṇhāti
chupati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ . puriso ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ
vematiko  .pe. puriso ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ tiracchānagatasaññī
.pe. puriso ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ itthīsaññī .pe. puriso ca
tiracchānagato ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ
kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti chupati āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ 1-.
   [385] Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati
āpatti thullaccayassa.
   {385.1} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati .pe. gaṇhāti
chupati āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {385.2} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati .pe.
Gaṇhāti chupati āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {385.3} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati
@Footnote: 1 ito paraṃ Yu. Ma. potthakesu dumūlakanti dissati.
Āpatti thullaccayassa.
   {385.4}  Dve  itthiyo  dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ  itthīnaṃ  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ āmasati
parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {385.5}  Itthī  ca  paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati parāmasati
.pe. Gaṇhāti chupati āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {385.6} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti
chupati āpatti dukkaṭassa.
   {385.7}  Dve  itthiyo  dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati
parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.8}  Itthī  ca  paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati
parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.9} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
nissaggiyena kāyaṃ āmasati parāmasati 1- āpatti dukkaṭassa.
   {385.10} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena kāyaṃ āmasati parāmasati āpatti
@Footnote: 1 Yu. potthake ayaṃ pāṭho na dissati. evaṃ sabbasmiṃ īdise ṭhāne daṭṭhabbaṃ.
Dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.11} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ nissaggiyena kāyaṃ āmasati parāmasati āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   {385.12} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati āpatti dukkaṭassa.
   {385.13} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.14} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca bhikkhu
ca  naṃ  ubhinnaṃ  nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.15} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā
nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati parāmasati āpatti dukkaṭassa.
   {385.16} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca bhikkhu
ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati parāmasati āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {385.17} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati parāmasati āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
              Bhikkhupeyyālo niṭṭhito.
   [386]  Itthī  ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ
bhikkhussa  kāyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  omasati  ummasati
olaṅgheti   ullaṅgheti   ākaḍḍhati   paṭikaḍḍhati   abhiniggaṇhāti
Abhinippīḷeti  gaṇhāti  chupati  sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ
paṭivijānāti āpatti saṅghādisesassa.
   {386.1} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca itthiyo
ca naṃ bhikkhussa kāyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti omasanti ummasanti
olaṅghenti  ullaṅghenti  ākaḍḍhanti  paṭikaḍḍhanti  abhiniggaṇhanti
abhinippīḷenti  gaṇhanti  chupanti  sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati
phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
   {386.2} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca ubho
ca  naṃ  bhikkhussa kāyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti .pe. gaṇhanti
chupanti  sevanādhippāyo  kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti
saṅghādisesena dukkaṭassa.
   {386.3} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ bhikkhussa
kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati .pe. Gaṇhāti chupati sevanādhippāyo
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti thullaccayassa.
   {386.4} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca itthiyo
ca naṃ bhikkhussa kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti .pe. Gaṇhanti
chupanti sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ
thullaccayānaṃ.
   {386.5} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca ubho ca
naṃ bhikkhussa kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti .pe. gaṇhanti
chupanti  sevanādhippāyo  kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti
thullaccayena dukkaṭassa.
   {386.6} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ bhikkhussa
kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti  chupati
sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati  phassaṃ  paṭivijānāti  āpatti
thullaccayassa.
   {386.7}  Dve  itthiyo  dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca itthiyo ca naṃ bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasanti parāmasanti
.pe.  gaṇhanti  chupanti  sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati  phassaṃ
paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {386.8}  Itthī  ca  paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca ubho ca naṃ bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasanti parāmasanti .pe.
Gaṇhanti  chupanti  sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti
āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {386.9} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ bhikkhussa
kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  parāmasati  .pe.  gaṇhāti
chupati  sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti
dukkaṭassa.
   {386.10}  Dve  itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  itthiyo  ca  naṃ  bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti
parāmasanti  .pe.  gaṇhanti  chupanti  sevanādhippāyo  kāyena
vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {386.11} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca ubho
ca naṃ bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti .pe.
Gaṇhanti  chupanti  sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti
Āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {386.12} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ
bhikkhussa  nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  parāmasati  sevanādhippāyo
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dukkaṭassa.
   {386.13} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca itthiyo
ca naṃ bhikkhussa nissaggiyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti sevanādhippāyo
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {386.14} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca ubho
ca naṃ bhikkhussa nissaggiyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti sevanādhippāyo
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {386.15} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ bhikkhussa
nissaggiyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati parāmasati sevanādhippāyo kāyena
vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dukkaṭassa.
   {386.16} Dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca
itthiyo ca naṃ bhikkhussa nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti
sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   {386.17}  Itthī  ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  ubho  ca  naṃ  bhikkhussa  nissaggiyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasanti
parāmasanti  sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati  phassaṃ  paṭivijānāti
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {386.18} Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca itthī ca naṃ
bhikkhussa    nissaggiyena   nissaggiyaṃ   āmasati   parāmasati
Sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati  phassaṃ  paṭivijānāti  āpatti
dukkaṭassa.
   {386.19}  Dve  itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca itthiyo ca naṃ bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasanti parāmasanti
sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   {386.20} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca ubho
ca naṃ bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasanti parāmasanti sevanādhippāyo
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   [387]  Sevanādhippāyo  kāyena  vāyamati phassaṃ paṭivijānāti
āpatti saṅghādisesassa . sevanādhippāyo kāyena vāyamati na ca phassaṃ
paṭivijānāti  āpatti  dukkaṭassa  . sevanādhippāyo na ca kāyena
vāyamati phassaṃ paṭivijānāti anāpatti . sevanādhippāyo na ca kāyena
vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānāti anāpatti . Mokkhādhippāyo kāyena
vāyamati  phassaṃ  paṭivijānāti  anāpatti  . mokkhādhippāyo kāyena
vāyamati  na  ca phassaṃ paṭivijānāti anāpatti . mokkhādhippāyo na
ca  kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti anāpatti . mokkhādhippāyo
na ca kāyena vāyamati na ca phassaṃ paṭivijānāti anāpatti.
   [388]  Anāpatti asañcicca asatiyā ajānantassa asādiyantassa
ummattakassa khittacittassa vedanaṭṭassa ādikammikassāti.
   [389] Mātā dhītā ca bhaginī 1-        jāyā yakkhī ca paṇḍako
         suttā matā tiracchānā        dārudhītalikāya ca
         sampīḷe saṅkamo 2- maggo      rukkho nāvā ca rajju ca
         daṇḍo pattaṃ 3- paṇāmesi     vande vāyami nacchusīti.
   [390]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu mātuyā
mātupemena  āmasati  .  tassa kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho ahaṃ
saṅghādisesaṃ  āpattiṃ āpannoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesi .
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   {390.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dhītuyā dhītupemena
āmasati .pe. bhaginiyā bhaginīpemena āmasati . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa
āpatti dukkaṭassāti.
   [391] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu purāṇadutiyikāya
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno saṅghādisesanti.
   {391.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yakkhiniyā kāyasaṃsaggaṃ
samāpajji . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa
āpatti  thullaccayassāti .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu
paṇḍakassa  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajji  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
@Footnote: 1 Yu. Ma. mātā dhītā bhaginī ca. 2 Rā. saṅkame. 3 Rā. pattena.
.pe.  Anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti thullaccayassāti .
Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  suttitthiyā kāyasaṃsaggaṃ
samāpajji  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  saṅghādisesanti  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
bhikkhu matitthiyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajji . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   {391.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiracchānagatitthiyā
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
saṅghādisesassa  āpatti  dukkaṭassāti  .  tena  kho pana samayena
aññataro  bhikkhu  dārudhītalikāya  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajji  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   [392]  Tena  kho  pana samayena sambahulā itthiyo aññataraṃ
bhikkhuṃ  sampīḷetvā  bāhāparamparāya  nesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  sādiyasi  tvaṃ  bhikkhūti  .  nāhaṃ  bhagavā  sādiyāmīti .
Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
   [393]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu itthiyā
abhiruḷhaṃ  saṅkamaṃ  sāratto  sañcālesi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [394] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiṃ paṭipathe
Passitvā  sāratto  aṃsakūṭena  pahāraṃ  adāsi  .  tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   [395]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu itthiyā
abhiruḷhaṃ  rukkhaṃ  sāratto  sañcālesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [396]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu itthiyā
abhiruḷhaṃ  nāvaṃ  sāratto  sañcālesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [397] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā gahitaṃ
rajjuṃ  sāratto  āviñji . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti  thullaccayassāti  .  tena kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu itthiyā gahitaṃ daṇḍaṃ sāratto āviñji .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa
āpatti thullaccayassāti.
   [398] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto itthiṃ
pattena  paṇāmesi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   {398.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā vandantiyā
sāratto pādaṃ uccāresi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno saṅghādisesanti . tena kho pana samayena aññataro
Bhikkhu  itthiṃ  gahessāmīti  vāyamitvā  na  chupi  . tassa kukkuccaṃ
ahosi  kacci  nu  kho  ahaṃ  saṅghādisesaṃ  āpattiṃ āpannoti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  anāpatti  bhikkhu saṅghādisesassa
āpatti dukkaṭassāti.
             Dutiyasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                   ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 251-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4953              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4953              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=377&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=375              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=415              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=415              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่