ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                Tatiyasaṅghādisesaṃ
   [399] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
udāyi  araññe  viharati  1- . tena kho pana samayena sambahulā
itthiyo ārāmaṃ agamaṃsu vihārapekkhikāyo.
   {399.1} Athakho tā itthiyo yenāyasmā udāyi tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavocuṃ  icchāma  mayaṃ bhante
ayyassa  vihāraṃ pekkhitunti . athakho āyasmā udāyi tā itthiyo
vihāraṃ  pekkhāpetvā  tāsaṃ  itthīnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa
vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  yācatipi  āyācatipi  pucchatipi
paṭipucchatipi  ācikkhatipi  anusāsatipi  akkosatipi . yā tā itthiyo
chinnakā  dhuttikā  ahirikāyo  ahesuṃ 2- tā āyasmatā udāyinā
saddhiṃ ūhasantipi ullapantipi ujjhaggantipi upphaṇḍentipi.
   {399.2}  Yā  pana  tā  itthiyo hirimanā tā nikkhamitvā
bhikkhū  ujjhāpenti  idaṃ  bhante  na  channaṃ  na paṭirūpaṃ sāmikenapi
mayaṃ  evaṃ  vuttā  na  iccheyyāma  kiṃ  panayyena udāyināti .
Ye  te  bhikkhū  appicchā  santuṭṭhā  lajjino  kukkuccakā
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyapotthake tassāyasmato vihāro abhirūpo hoti
@dassanīyo pāsādikoti paññāyati. 2 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ
@pāṭho na dissati.
Sikkhākāmā  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma
āyasmā udāyi mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsissatīti.
   {399.3}  Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā   āyasmantaṃ   udāyiṃ  paṭipucchi  saccaṃ  kira
tvaṃ  udāyi  mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsasīti .
Saccaṃ   bhagavāti   .   vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ
moghapurisa   ananulomikaṃ   appaṭirūpaṃ   assāmaṇakaṃ   akappiyaṃ
akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa  mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi
vācāhi  obhāsissasi  nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya
dhammo  desito  no  sarāgāya  .pe.  kāmapariḷāhānaṃ  vūpasamo
akkhāto  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {399.4}  yo  pana  bhikkhu  otiṇṇo  vipariṇatena  cittena
mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāseyya  yathātaṃ  yuvā  yuvatiṃ
methunūpasañhitāhi saṅghādisesoti.
   [400]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  otiṇṇo  nāma sāratto
apekkhavā  paṭibaddhacitto  .  vipariṇatanti  rattaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ
duṭṭhaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ  mūḷhaṃpi  cittaṃ vipariṇataṃ apica rattaṃ cittaṃ
imasmiṃ atthe adhippetaṃ vipariṇatanti . mātugāmo nāma manussitthī na
yakkhī  na  petī  na  tiracchānagatā  viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ
Duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ . duṭṭhullā nāma vācā vaccamaggapassāva-
maggamethunadhammapaṭisaṃyuttā vācā . obhāseyyāti ajjhācāro vuccati.
Yathātaṃ yuvā yuvatinti daharo dahariṃ taruṇo taruṇiṃ kāmabhogī kāmabhoginiṃ.
Methunūpasañhitāhīti  methunadhammapaṭisaṃyuttāhi  vācāhi  .  saṅghādisesoti
.pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [401]  Dve  magge  ādissa  vaṇṇaṃpi bhaṇati avaṇṇaṃpi bhaṇati
yācatipi  āyācatipi  pucchatipi  paṭipucchatipi  ācikkhatipi  anusāsatipi
akkosatipi.
   [402]  Vaṇṇaṃ  bhaṇati  nāma  dve  magge thometi vaṇṇeti
pasaṃsati  .  avaṇṇaṃ  bhaṇati  nāma  dve  magge  khuṃseti  vambheti
garahati . yācati nāma dehi me dadāhi me arahasi me dātunti.
Āyācati  nāma  kadā  te  mātā  pasīdissati  kadā  te pitā
pasīdissati  kadā  te  devatāyo  pasīdissanti  kadā  te  sukhaṇo
sulayo  sumuhutto  bhavissati  kadā  te methunaṃ dhammaṃ labhissāmīti .
Pucchati  nāma  kathaṃ  tvaṃ  sāmikassa  desi kathaṃ jārassa desīti .
Paṭipucchati  nāma  evaṃ  kira  tvaṃ  sāmikassa  desi evaṃ jārassa
desīti  .  ācikkhati  nāma puṭṭho bhaṇati evaṃ dehi evaṃ dentī
sāmikassa  piyā  bhavissasi manāpā cāti . anusāsati nāma apuṭṭho
bhaṇati  evaṃ  dehi  evaṃ  dentī sāmikassa piyā bhavissasi manāpā
cāti  .  akkosati  nāma  animittāsi  nimittamattāsi  alohitāsi
Dhuvalohitāsi   dhuvacoḷāsi   paggharantīsi   sikhiraṇīsi  itthīpaṇḍakāsi
vepurisikāsi sambhinnāsi ubhatobyañjanakāsīti.
   [403]  Itthī  ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
itthiyā  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi
bhaṇati   yācatipi  āyācatipi  pucchatipi  paṭipucchatipi  ācikkhatipi
anusāsatipi akkosatipi āpatti saṅghādisesassa.
   {403.1}  Itthī  ca  hoti  vematiko  paṇḍakasaññī purisasaññī
tiracchānagatasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  itthiyā  vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.
Akkosatipi āpatti thullaccayassa.
   {403.2}  Paṇḍako  ca  hoti paṇḍakasaññī sāratto ca bhikkhu
ca  naṃ  paṇḍakassa  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati
avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi āpatti thullaccayassa . paṇḍako
ca  hoti  vematiko  purisasaññī  tiracchānagatasaññī itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  paṇḍakassa vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi
bhaṇati avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dukkaṭassa.
   {403.3} Puriso ca hoti purisasaññī vematiko tiracchānagatasaññī
itthīsaññī  paṇḍakasaññī  sāratto  ca bhikkhu ca naṃ purisassa vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi bhaṇati avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. akkosatipi
āpatti dukkaṭassa.
   {403.4}  Tiracchānagato  ca  hoti tiracchānagatasaññī vematiko
itthīsaññī   paṇḍakasaññī  purisasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca
Naṃ  tiracchānagatassa  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dukkaṭassa.
   [404]  Dve  itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ  itthīnaṃ  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa
vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti
dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
   {404.1}  Dve  itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ vematiko paṇḍakasaññī
purisasaññī  tiracchānagatasaññī  sāratto ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ
vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati
.pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {404.2} Dve paṇḍakā dvinnaṃ paṇḍakānaṃ paṇḍakasaññī sāratto
ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ paṇḍakānaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi
bhaṇati avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {404.3}  Dve paṇḍakā dvinnaṃ paṇḍakānaṃ vematiko purisasaññī
tiracchānagatasaññī  itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ
paṇḍakānaṃ  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi
bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {404.4}  Dve  purisā  dvinnaṃ purisānaṃ purisasaññī vematiko
tiracchānagatasaññī   itthīsaññī  paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu
ca  naṃ  dvinnaṃ  purisānaṃ  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi
bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti  dvinnaṃ
Dukkaṭānaṃ.
   {404.5} Dve tiracchānagatā dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ tiracchānagata-
saññī  vematiko  itthīsaññī  paṇḍakasaññī  purisasaññī  sāratto  ca
bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa
vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   [405] Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca bhikkhu
ca  naṃ  ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi bhaṇati avaṇṇaṃpi
bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.
   {405.1} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ vematiko .pe. Āpatti
thullaccayena  dukkaṭassa  .pe.  paṇḍakasaññī  .pe.  āpatti dvinnaṃ
thullaccayānaṃ  .pe.  purisasaññī  .pe.  tiracchānagatasaññī  sāratto
ca  bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {405.2}  Itthī  ca  puriso  ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi
bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa.
   {405.3} Itthī ca puriso ca ubhinnaṃ vematito paṇḍakasaññī purisasaññī
tiracchānagatasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ
ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe. akkosatipi āpatti
Thullaccayena dukkaṭassa.
   {405.4} Itthī ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.
   {405.5} Itthī ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ vematiko paṇḍakasaññī
purisasaññī tiracchānagatasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi bhaṇati avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. akkosatipi
āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {405.6} Paṇḍako ca puriso ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {405.7}  Paṇḍako  ca puriso ca ubhinnaṃ vematiko purisasaññī
tiracchānagatasaññī  itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ
vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati
.pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {405.8}  Paṇḍako  ca  tiracchānagato  ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī
sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi
bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti  thullaccayena
dukkaṭassa.
   {405.9} Paṇḍako ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ vematiko purisasaññī
tiracchānagatasaññī  itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ
vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati
.pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {405.10}  Puriso  ca  tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ purisasaññī
vematiko   tiracchānagatasaññī   itthīsaññī   paṇḍakasaññī  sāratto
ca  bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇaṃpi bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   [406]  Itthī  ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
itthiyā  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ṭhapetvā  adhakkhakaṃ  ubbhajāṇumaṇḍalaṃ
ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi
āpatti thullaccayassa.
   {406.1} Paṇḍako ca hoti itthīsaññī .pe. puriso ca hoti
itthīsaññī  .pe.  tiracchānagato  ca  hoti  itthīsaññī  .pe.
Āpatti dukkaṭassa.
   {406.2}  Dve  itthiyo  dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ  itthīnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ṭhapetvā
adhakkhakaṃ   ubbhajāṇumaṇḍalaṃ   ādissa   vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi
bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {406.3} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ṭhapetvā  adhakkhakaṃ
ubbhajāṇumaṇḍalaṃ   ādissa   vaṇṇaṃpi   bhaṇati   avaṇṇaṃpi   bhaṇati
.pe. Akkosatipi āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   [407]  Itthī  ca  hoti  itthīsaññī  sāratto ca bhikkhu ca
Naṃ  itthiyā  ubbhakkhakaṃ  adhojāṇumaṇḍalaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati
avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. Akkosatipi āpatti dukkaṭassa.
   {407.1} Paṇḍako ca hoti itthīsaññī .pe. pariso ca hoti
itthīsaññī  .pe.  tiracchānagato  ca hoti itthīsaññī .pe. āpatti
dukkaṭassa  .  dve  itthiyo  dvinnaṃ  itthīnaṃ  itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ itthīnaṃ ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ ādissa
vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi  āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .  itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  ubbhakkhakaṃ  adhojāṇumaṇḍalaṃ  ādissa  vaṇṇaṃpi
bhaṇati  avaṇṇaṃpi bhaṇati .pe. akkosatipi āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .
Itthī ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe. akkosatipi āpatti
dukkaṭassa.
   {407.2} Paṇḍako ca hoti .pe. Puriso ca hoti .pe. Tiracchānagato
ca hoti .pe. āpatti dukkaṭassa .  dve itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ
itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati   avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi
āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  itthī  ca  paṇḍako  ca  ubhinnaṃ
itthīsaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa  vaṇṇaṃpi  bhaṇati  avaṇṇaṃpi  bhaṇati  .pe.  akkosatipi
Āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   [408]   Anāpatti   atthapurekkhārassa   dhammapurekkhārassa
anusāsanīpurekkhārassa ummattakassa ādikammikassāti.
   [409] Lohitaṃ kakkasākiṇṇaṃ    kharaṃ dīghañca vāpitaṃ
         kacci saṃsarati 1- maggo   saddhā dānena kammunāti.
   [410] Tena kho pana samayena aññatarā itthī navarattaṃ kambalaṃ
pārutā  hoti  .  aññataro  bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca
lohitaṃ kho te bhaginīti . sā na paṭivijānāti āma ayya navaratto
kambaloti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ
āpattiṃ  āpannoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti
bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   {410.1} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kakkasakambalaṃ
pārutā hoti . aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca kakkasalomaṃ
kho te bhaginīti . sā na paṭivijānāti āma ayya kakkasakambaloti.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti
dukkaṭassāti.
   {410.2} Tena kho pana samayena aññatarā itthī navadhotaṃ kambalaṃ
pārutā hoti . aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca ākiṇṇalomaṃ
kho te bhaginīti. Sā na paṭivijānāti āma ayya navadhoto kambaloti. Tassa
@Footnote: 1 Yu. Ma. saṃsīdati.
Kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  saṅghādisesassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   {410.3}  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī kharakambalaṃ
pārutā  hoti  .  aññataro  bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca
kharalomaṃ  kho  te  bhaginīti  .  sā  na paṭivijānāti āma ayya
kharakambaloti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [411]  Tena  kho  pana samayena aññatarā itthī dīghapāvāraṃ
pārutā  hoti  .  aññataro  bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca
dīghalomaṃ  kho  te  bhaginīti  .  sā  na paṭivijānāti āma ayya
dīghapāvāroti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [412]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  itthī khettaṃ
vapāpetvā  āgacchati  .  aññataro  bhikkhu  sāratto  taṃ  itthiṃ
etadavoca  vāpitaṃ  kho  te bhaginīti . sā na paṭivijānāti āma
ayya  no  ca  kho  paṭivuttanti  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   [413]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu paribbājikaṃ
paṭipathe  passitvā  sāratto  taṃ  paribbājikaṃ  etadavoca  kacci
bhagini  te maggo saṃsaratīti 1- . sā na paṭivijānāti āma bhikkhu
@Footnote: 1 Yu. Ma. saṃsīdatīti.
Paṭipajjissasīti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti thullaccayassāti.
   [414]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sāratto
aññataraṃ  itthiṃ  etadavoca  saddhāsi  tvaṃ bhagini apica yaṃ sāmikassa
desi  taṃ  namhākaṃ  desīti  .  kiṃ  bhanteti . methunadhammanti .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
saṅghādisesanti.
   {414.1}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto
aññataraṃ  itthiṃ  etadavoca  saddhāsi  tvaṃ bhagini apica yaṃ aggadānaṃ
taṃ  namhākaṃ  desīti . kiṃ bhante aggadānanti . methunadhammanti .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
saṅghādisesanti.
   [415] Tena kho pana samayena aññatarā itthī kammaṃ karoti.
Aññataro  bhikkhu  sāratto  taṃ  itthiṃ  etadavoca tiṭṭha bhagini ahaṃ
karissāmīti  . sā na paṭivijānāti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   {415.1} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kammaṃ karoti.
Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca nisīda bhagini ahaṃ karissāmīti.
Sā na paṭivijānāti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
   {415.2} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kammaṃ karoti. Aññataro bhikkhu
Sāratto taṃ itthiṃ etadavoca nipajja bhagini ahaṃ karissāmīti . Sā na
paṭivijānāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
saṅghādisesassa āpatti dukkaṭassāti.
              Tatiyasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 273-285. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=5394              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=5394              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=399&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=397              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=807              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=807              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่