ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                Pañcamasaṅghādisesaṃ
   [423] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
udāyi  sāvatthiyaṃ  kulūpako  hoti  bahukāni kulāni upasaṅkamati yattha
passati  kumārakaṃ  vā  apajāpatikaṃ  kumārikaṃ  vā apatikaṃ kumārakassa
mātāpitūnaṃ  santike  kumārikāya  vaṇṇaṃ  bhaṇati  amukassa  kulassa
kumārikā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā paṇḍitā byattā medhāvinī
dakkhā analasā channā sā kumārikā imassa kumārakassāti.
   {423.1} Te evaṃ vadenti 1- ete kho bhante amhe na jānanti ke vā
ime kassa vāti sace bhante ayyo dāpeyya āneyyāma 2- mayaṃ
taṃ  kumārikaṃ  imassa kumārakassāti . kumārikāya mātāpitūnaṃ santike
kumārakassa  vaṇṇaṃ  bhaṇati  amukassa  kulassa  kumārako  abhirūpo
dassanīyo  pāsādiko  paṇḍito  byatto  medhāvī  dakkho  analaso
channo so kumārako imissā kumārikāyāti 3- . te evaṃ vadenti
ete kho bhante amhe na jānanti ke vā ime kassa vāti kasmiṃ
viya kumārikāya vatthuṃ sace bhante ayyo yācāpeyya dajjeyyāma mayaṃ
imaṃ kumārikaṃ tassa kumārakassāti . eteneva upāyena āvāhānipi
@Footnote: 1 Yu. Ma. vadanti. 2 Yu. Ma. ānema. 3 Yu. Ma. channāyaṃ
@kumārikā tassa kumārakassāti.
Kārāpeti vivāhānipi kārāpeti vāreyyānipi vattāpeti.
   [424]  Tena  kho  pana  samayena aññatarissā purāṇagaṇakiyā
dhītā  abhirūpā  hoti  dassanīyā  pāsādikā  .  tīrogāmakā  ca
ājīvakasāvakā  āgantvā  taṃ  gaṇakiṃ  etadavocuṃ  dehayye  imaṃ
kumārikaṃ  amhākaṃ  kumārakassāti  .  sā  evamāha  ahaṃ khvayyā
tumhe na jānāmi ke vā ime kassa vāti ayañca me ekadhītikā
tīrogāmo ca gantabbo nāhaṃ dassāmīti . manussā te ājīvakasāvake
etadavocuṃ  kissa  tumhe  ayyā  āgatatthāti . idha mayaṃ ayyā
amukaṃ  nāma gaṇakiṃ dhītaraṃ yācimhā amhākaṃ kumārakassa sā evamāha
ahaṃ  khvayyā tumhe na jānāmi ke vā ime kassa vāti ayañca
me  ekadhītikā  tīrogāmo  ca gantabbo nāhaṃ dassāmīti . kissa
tumhe  ayyā  taṃ  gaṇakiṃ  dhītaraṃ  yācittha  nanu  ayyo  udāyi
vattabbo ayyo udāyi dāpessatīti.
   {424.1} Athakho te ājīvakasāvakā yenāyasmā udāyi tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavocuṃ idha mayaṃ bhante amukaṃ nāma
gaṇakiṃ dhītaraṃ yācimhā amhākaṃ kumārakassa sā evamāha ahaṃ khvayyā
tumhe na jānāmi ke vā ime kassa vāti ayañca me ekadhītikā tīrogāmo
ca gantabbo nāhaṃ dassāmīti sādhu bhante ayyo taṃ gaṇakiṃ dhītaraṃ dāpetu
amhākaṃ  kumārakassāti  . athakho āyasmā udāyi yena sā gaṇakī
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  gaṇakiṃ etadavoca kissa imesaṃ dhītaraṃ
Na desīti . ahaṃ khvayya ime na jānāmi ke vā ime kassa vāti
ayañca  me  ekadhītikā tīrogāmo ca gantabbo nāhaṃ dassāmīti .
Dehi  imesaṃ  ahaṃ ime jānāmīti . sace bhante ayyo jānāti
dassāmīti . athakho sā gaṇakiṃ tesaṃ ājīvakasāvakānaṃ dhītaraṃ adāsi.
Athakho te ājīvakasāvakā taṃ kumārikaṃ netvā māsaṃyeva suṇisābhogena
bhuñjiṃsu tato aparena dāsībhogena bhuñjanti.
   [425]  Athakho  sā kumārikā mātuyā santike dūtaṃ pāhesi
ahaṃ  hi duggatā dukkhitā na sukhaṃ labhāmi māsaṃyeva maṃ suṇisābhogena
bhuñjiṃsu  tato  aparena  dāsībhogena  bhuñjanti āgacchatu me mātā
maṃ  1-  nessatūti  . athakho sā gaṇakī yena te ājīvakasāvakā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā te ājīvakasāvake etadavoca mā ayyā
imaṃ  kumārikaṃ  dāsībhogena  bhuñjittha  suṇisābhogena  imaṃ  kumārikaṃ
bhuñjathāti  .  te evamāhaṃsu natthamhākaṃ tayā saddhiṃ āhārūpahāro
samaṇena  saddhiṃ  amhākaṃ  āhārūpahāro  gaccha  tvaṃ  na  mayantaṃ
jānāmāti  .  athakho  sā gaṇakī tehi ājīvakasāvakehi apasāditā
punadeva  sāvatthiṃ paccāgañchi . dutiyampi kho sā kumārikā mātuyā
santike  dūtaṃ  pāhesi  ahaṃ  hi  duggatā dukkhitā na sukhaṃ labhāmi
māsaṃyeva  maṃ  suṇisābhogena  bhuñjiṃsu  tato  aparena  dāsībhogena
bhuñjanti  āgacchatu  me  mātā maṃ nessatūti . athakho sā gaṇakī
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti.
Yenāyasmā  udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ
etadavoca  sā  kira  bhante  kumārikā  duggatā dukkhitā na sukhaṃ
labhati  māsaṃyeva  naṃ suṇisābhogena bhuñjiṃsu tato aparena dāsībhogena
bhuñjanti  vadeyyātha  bhante  mā  ayyā imaṃ kumārikaṃ dāsībhogena
bhuñjittha suṇisābhogena imaṃ kumārikaṃ bhuñjathāti.
   {425.1} Athakho āyasmā udāyi yena te ājīvakasāvakā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā te ājīvakasāvake etadavoca mā ayyā imaṃ kumārikaṃ
dāsībhogena  bhuñjittha  suṇisābhogena  imaṃ kumārikaṃ bhuñjathāti . te
evamāhaṃsu  natthamhākaṃ  tayā  saddhiṃ  āhārūpahāro  gaṇakiyā saddhiṃ
amhākaṃ  āhārūpahāro  samaṇena  bhavitabbaṃ  abyāvaṭena  samaṇo
assa sussamaṇo gaccha tvaṃ na mayantaṃ jānāmāti.
   {425.2} Athakho āyasmā udāyi tehi ājīvakasāvakehi apasādito
punadeva sāvatthiṃ paccāgañchi . Tatiyampi kho sā kumārikā mātuyā santike
dūtaṃ pāhesi ahaṃ hi duggatā dukkhitā na sukhaṃ labhāmi māsaṃyeva maṃ suṇisābhogena
bhuñjiṃsu  tato aparena dāsībhogena bhuñjanti āgacchatu me mātā maṃ
nessatūti . dutiyampi kho sā gaṇakī yenāyasmā udāyi tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca sā kira bhante kumārikā
duggatā  dukkhitā  na  sukhaṃ  labhati  māsaṃyeva  naṃ  suṇisābhogena
bhuñjiṃsu   tato   aparena   dāsībhogena  bhuñjanti  vadeyyātha
bhante  mā  ayyā imaṃ kumārikaṃ dāsībhogena bhuñjittha suṇisābhogena
Imaṃ  kumārikaṃ  bhuñjathāti  .  paṭhamaṃ  cāhaṃ  tehi  ājīvakasāvakehi
apasādito gaccha tvaṃ nāhaṃ gamissāmīti.
   [426]  Athakho  sā  gaṇakī  ujjhāyati khīyati vipāceti evaṃ
duggato  hotu  ayyo  udāyi  evaṃ dukkhito hotu ayyo udāyi
evaṃ  mā  sukhaṃ  labhatu ayyo udāyi yathā me kumārikā duggatā
dukkhitā  na  sukhaṃ  labhati  pāpikāya  sassuyā  pāpakena  sassurena
pāpakena  sāmikenāti  .  sāpi  kho  kumārikā  ujjhāyati khīyati
vipāceti  evaṃ  duggato  hotu ayyo udāyi evaṃ dukkhito hotu
ayyo  udāyi  evaṃ mā sukhaṃ labhatu ayyo udāyi yathāhaṃ duggatā
dukkhitā  na  sukhaṃ  labhāmi  pāpikāya  sassuyā  pāpakena sassurena
pāpakena sāmikenāti.
   {426.1} Aññāpi itthiyo asantuṭṭhā sassūhi vā sassurehi vā
sāmikehi vā tā evaṃ oyācanti evaṃ duggato hotu ayyo udāyi evaṃ dukkhito
hotu ayyo udāyi evaṃ mā sukhaṃ labhatu ayyo udāyi yathā mayaṃ duggatā
dukkhitā na sukhaṃ labhāma pāpikāhi sassūhi pāpakehi sassurehi pāpakehi
sāmikehīti . yā pana tā itthiyo santuṭṭhā sassūhi vā sassurehi vā
sāmikehi vā tā evaṃ āyācanti evaṃ sukhito hotu ayyo udāyi
evaṃ sajjito hotu ayyo udāyi evaṃ sukhamedhatu ayyo udāyi yathā
mayaṃ  sukhitā sajjitā sukhamedhāma bhaddakāhi sassūhi bhaddakehi sassurehi
bhaddakehi sāmikehīti.
   [427]  Assosuṃ  kho  bhikkhū  ekaccānaṃ itthīnaṃ oyācantīnaṃ
ekaccānaṃ itthīnaṃ āyācantīnaṃ . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā
.pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
udāyi  sañcarittaṃ  samāpajjissatīti  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  paṭipucchi
saccaṃ  kira  tvaṃ udāyi sañcarittaṃ samāpajjasīti . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisa  ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa
sañcarittaṃ  samāpajjissasi  netaṃ  moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {427.1} yo pana bhikkhu sañcarittaṃ samāpajjeyya itthiyā vā purisamatiṃ
purisassa vā itthīmatiṃ jāyattane vā jārattane vā saṅghādisesoti.
   {427.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [428] Tena kho pana samayena sambahulā dhuttā uyyāne paricārentā
aññatarissā  vesiyā  santike  dūtaṃ  pāhesuṃ  āgacchatu  uyyāne
paricāressāmāti . sā evamāha ahaṃ khvayyā tumhe na jānāmi ke
vā  ime  kassa  vāti  ahañcamhi  bahubhaṇḍā  bahuparikkhārā
bahinagarañca  gantabbaṃ  nāhaṃ  gamissāmīti  .  athakho  so  dūto
tesaṃ  dhuttānaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  evaṃ  vutte aññataro
Puriso te dhutte etadavoca kissa tumhe ayyā taṃ vesiṃ yācittha
nanu  ayyo udāyi vattabbo ayyo udāyi uyyojessatīti . evaṃ
vutte  aññataro  upāsako  taṃ purisaṃ etadavoca mā ayyo evaṃ
avaca  na  kappati  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  evarūpaṃ  kātuṃ nāyyo
udāyi  evarūpaṃ  karissatīti  .  evaṃ vutte karissati na karissatīti
abbhutaṃ akaṃsu . athakho te dhuttā yenāyasmā udāyi tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavocuṃ  idha  mayaṃ  bhante
uyyāne paricārentā amukāya nāma vesiyā santike dūtaṃ pahiṇimhā
āgacchatu  uyyāne  paricāressāmāti  sā  evamāha ahaṃ khvayyā
tumhe  na  jānāmi ke vā ime kassa vāti ahañcamhi bahubhaṇḍā
bahuparikkhārā   bahinagarañca  gantabbaṃ  nāhaṃ  gamissāmīti  sādhu
bhante ayyo taṃ vesiṃ uyyojetūti.
   {428.1} Athakho āyasmā udāyi yena sā vesī tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā taṃ vesiṃ etadavoca kissa imesaṃ na gacchasīti. Ahaṃ khvayya
ime na jānāmi ke vā ime kassa vāti ahañcamhi bahubhaṇḍā bahuparikkhārā
bahinagarañca gantabbaṃ nāhaṃ gamissāmīti. Gaccha imesaṃ ahaṃ ime jānāmīti.
Sace  bhante  ayyo jānāti gamissāmīti . athakho te dhuttā taṃ
vesiṃ  ādāya  uyyānaṃ  agamaṃsu . athakho so upāsako ujjhāyati
khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  ayyo  udāyi taṃkhaṇikaṃ sañcarittaṃ
samāpajjissatīti  . assosuṃ kho bhikkhū tassa upāsakassa ujjhāyantassa
Khīyantassa  vipācentassa  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  udāyi
taṃkhaṇikaṃ  sañcarittaṃ  samāpajjissatīti  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  paṭipucchi
saccaṃ  kira  tvaṃ udāyi taṃkhaṇikaṃ sañcarittaṃ samāpajjasīti 1- . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi  buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisa ananulomikaṃ
.pe.  kathaṃ  hi nāma tvaṃ moghapurisa taṃkhaṇikaṃ sañcarittaṃ samāpajjissasi
netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {428.2} yo pana bhikkhu sañcarittaṃ samāpajjeyya itthiyā vā
purisamatiṃ purisassa vā itthīmatiṃ jāyattane vā jārattane vā antamaso
taṃkhaṇikāyapi saṅghādisesoti.
   [429]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  sañcarittaṃ  samāpajjeyyāti
itthiyā  vā  pahito  purisassa santike gacchati purisena vā pahito
itthiyā  santike  gacchati  .  itthiyā  vā  purisamatinti  purisassa
matiṃ  itthiyā  vā  āroceti . purisassa vā itthīmatinti itthiyā
matiṃ purisassa vā āroceti . jāyattane vāti jāyā bhavissasi .
Jārattane  vāti  jārī bhavissasi . antamaso taṃkhaṇikāyapīti muhuttikā
@Footnote: 1 Yu. Ma. samāpajjīti.
Bhavissasi. Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [430]  Dasa  itthiyo māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā  bhaginīrakkhitā  ñātirakkhitā  gottarakkhitā  dhammarakkhitā
sārakkhā saparidaṇḍā.
   [431] Dasa bhariyāyo dhanakkītā chandavāsinī bhogavāsinī paṭavāsinī
odapattakinī  obhatacumbaṭā  dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā
ca dhajāhaṭā muhuttikā.
   [432]  Māturakkhitā  nāma  mātā  rakkhati gopeti issariyaṃ
kāreti  vasaṃ  vatteti  .  piturakkhitā nāma pitā rakkhati gopeti
issariyaṃ  kāreti vasaṃ vatteti . mātāpiturakkhitā nāma mātāpitaro
rakkhanti  gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ  vattenti  .
Bhāturakkhitā  nāma  bhātā  rakkhati  gopeti  issariyaṃ kāreti vasaṃ
vatteti  .  bhaginīrakkhitā  nāma  bhaginī  rakkhati  gopeti  issariyaṃ
kāreti  vasaṃ  vatteti  .  ñātirakkhitā  nāma  ñātakā  rakkhanti
gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ vattenti . gottarakkhitā nāma
sagottā rakkhanti gopenti issariyaṃ kārenti vasaṃ vattenti. Dhammarakkhitā
nāma  sahadhammikā  rakkhanti  gopenti  issariyaṃ  kārenti  vasaṃ
vattenti . sārakkhā nāma gabbhepi pariggahitā hoti mayhaṃ esāti
antamaso  mālāgulaparikkhittāpi  .  saparidaṇḍā  nāma kenaci daṇḍo
ṭhapito hoti yo itthannāmaṃ itthiṃ gacchati ettako daṇḍoti.
   [433] Dhanakkītā nāma dhanena kīṇitvā vāseti . chandavāsinī
nāma  piyo  piyaṃ  vāseti  .  bhogavāsinī  nāma  bhogaṃ  datvā
vāseti  .  paṭavāsinī  nāma  paṭaṃ datvā vāseti . odapattakinī
nāma  udakapattaṃ  āmasitvā  vāseti . obhatacumbaṭā nāma cumbaṭaṃ
oropetvā vāseti . dāsī nāma dāsī ceva hoti bhariyā ca.
Kammakārī  nāma kammakārī ceva hoti bhariyā ca . dhajāhaṭā nāma
karamarānītā vuccati. Muhuttikā nāma taṃkhaṇikā vuccati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 295-304. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=5835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=5835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=423&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=421              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่