ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [503] Saññācikā 1- nāma sayaṃ yācitvā purisaṃpi purisatthakaraṃpi
goṇaṃpi  sakaṭaṃpi  vāsiṃpi  pharasuṃpi  kuṭhāriṃpi kuddālaṃpi nikhādanaṃpi .pe.
Tiṇaṃpi mattikaṃpi . kuṭī 2- nāma ullittā vā hoti avalittā vā
ullittāvalittā  vā . kārayamānenāti karonto vā kārāpento
vā  .  assāmikanti  na  añño  koci sāmiko hoti itthī vā
puriso  vā  gahaṭṭho  vā pabbajito vā . attuddesanti attano
atthāya  .  pamāṇikā  kāretabbā  tatridaṃ pamāṇaṃ dīghaso dvādasa
vidatthiyo  sugatavidatthiyāti  bāhirimena  mānena . tiriyaṃ sattantarāti
abbhantarimena mānena.
   [504]  Bhikkhū  abhinetabbā vatthudesanāyāti tena kuṭīkārakena
bhikkhunā  kuṭīvatthuṃ  sodhetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  saññācikāya
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ sohaṃ bhante saṅghaṃ kuṭīvatthuolokanaṃ
yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  3-  tatiyampi  yācitabbā .
@Footnote: 1 Yu. saṃyācikāya. 2 Yu. kuṭiṃ. 3 dutiyampi yācitabbāti bhikkhū
@sandhāya bahuvacanaṃ vuttanti tabbaṇṇanā.
Sace  sabbo  saṅgho  ussahati kuṭīvatthuṃ oloketuṃ sabbena saṅghena
oloketabbaṃ . no ce sabbo saṅgho ussahati kuṭīvatthuṃ oloketuṃ
ye  tattha  honti  bhikkhū  byattā  paṭibalā  sārambhaṃ  anārambhaṃ
saparikkamanaṃ  aparikkamanaṃ  jānituṃ  te  yācitvā  sammannitabbā .
Evañca  pana  bhikkhave  sammannitabbā  byattena  bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {504.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ kuṭīvatthuolokanaṃ yācati.
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca bhikkhū
sammanneyya itthannāmassa bhikkhuno kuṭīvatthuṃ oloketuṃ. Esā ñatti.
   {504.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ kuṭīvatthuolokanaṃ yācati.
Saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhū  sammannati  itthannāmassa
bhikkhuno  kuṭīvatthuṃ oloketuṃ . yassāyasmato khamati itthannāmassa ca
itthannāmassa  ca  bhikkhūnaṃ  sammati  itthannāmassa  bhikkhuno  kuṭīvatthuṃ
oloketuṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {504.3} Sammatā saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhū
itthannāmassa  bhikkhuno  kuṭīvatthuṃ oloketuṃ . khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [505] Tehi sammatehi bhikkhūhi tattha gantvā kuṭīvatthuṃ oloketabbaṃ
sārambhaṃ  anārambhaṃ saparikkamanaṃ aparikkamanaṃ jānitabbaṃ . sace sārambhaṃ
Hoti  aparikkamanaṃ  māyidha  karīti vattabbo . sace anārambhaṃ hoti
saparikkamanaṃ  saṅghassa  ārocetabbaṃ  anārambhaṃ saparikkamananti . tena
kuṭīkārakena  bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  saññācikāya  kuṭiṃ
kattukāmo  assāmikaṃ  attuddesaṃ  sohaṃ  bhante saṅghaṃ kuṭīvatthudesanaṃ
yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā tatiyampi yācitabbā . byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {505.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ kuṭīvatthudesanaṃ yācati.
Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa bhikkhuno kuṭīvatthuṃ deseyya.
Esā ñatti.
   {505.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ kuṭīvatthudesanaṃ yācati.
Saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  kuṭīvatthuṃ  deseti  . yassāyasmato
khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  kuṭīvatthussa  desanā  so  tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {505.3} Desitaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno kuṭīvatthuṃ. Khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [506] Sārambhaṃ nāma kipillikānaṃ vā āsayo hoti upacikānaṃ
vā  āsayo hoti undurānaṃ vā āsayo hoti ahīnaṃ vā āsayo
hoti  vicchikānaṃ  vā  āsayo  hoti  satapadīnaṃ vā āsayo hoti
Hatthīnaṃ  vā  āsayo  hoti  assānaṃ  vā  āsayo hoti sīhānaṃ
vā  āsayo hoti byagghānaṃ vā āsayo hoti dīpīnaṃ vā āsayo
hoti acchānaṃ vā āsayo hoti taracchānaṃ vā āsayo hoti yesaṃ
kesañci  tiracchānagatānaṃ  vā  pāṇānaṃ  āsayo hoti pubbaṇṇanissitaṃ
vā  hoti  aparaṇṇanissitaṃ  vā  hoti  abbhāghātanissitaṃ  vā hoti
āghātananissitaṃ vā hoti susānanissitaṃ vā hoti uyyānanissitaṃ vā hoti
rājavatthunissitaṃ  vā hoti hatthisālānissitaṃ vā hoti assasālānissitaṃ
vā  hoti  bandhanāgāranissitaṃ  vā hoti pānāgāranissitaṃ vā hoti
sūnanissitaṃ  vā  hoti racchānissitaṃ vā hoti caccaranissitaṃ vā hoti
sabhānissitaṃ vā hoti saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti etaṃ sārambhaṃ nāma.
   [507] Aparikkamanaṃ nāma na sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena
anuparigantuṃ samantā nisseṇiyā anuparigantuṃ etaṃ aparikkamanaṃ nāma.
   [508]  Anārambhaṃ nāma na kipillikānaṃ vā āsayo hoti na
upacikānaṃ  vā  āsayo  hoti na undurānaṃ vā āsayo hoti na
ahīnaṃ  vā  āsayo  hoti  na  vicchikānaṃ  vā āsayo hoti na
satapadīnaṃ  vā  āsayo  hoti  .pe.  na  saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti
etaṃ anārambhaṃ nāma.
   [509]  Saparikkamanaṃ  nāma  sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena
anuparigantuṃ samantā nisseṇiyā anuparigantuṃ etaṃ saparikkamanaṃ nāma.
   [510]  Saññācikā  nāma  sayaṃ yācitvā purisaṃpi purisatthakaraṃpi
.pe.  Nikhādanaṃpi  . kuṭī nāma ullittā vā hoti avalittā vā
ullittāvalittā  vā . kāreyyāti karoti vā kārāpeti vā .
Bhikkhū  vā  anabhineyya  vatthudesanāya  pamāṇaṃ  vā atikkāmeyyāti
ñattidutiyena  kammena  kuṭīvatthuṃ  na  desāpetvā  āyāmato  vā
vitthārato  vā  antamaso kesaggamattampi atikkāmetvā karoti vā
kārāpeti  vā payoge 1- dukkaṭaṃ . ekapiṇḍaṃ anāgate āpatti
thullaccayassa  .  tasmiṃ  piṇḍe  āgate āpatti saṅghādisesassa .
Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [511]  Bhikkhu  kuṭiṃ  karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  bhikkhu  kuṭiṃ karoti
adesitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa .
Bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti
saṅghādisesena  dukkaṭassa  .  bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ
anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {511.1} Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ . bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ
anāpatti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu idha. āmeṇḍitaṃ kataṃ.
   [512]  Bhikkhu  kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  bhikkhu  kuṭiṃ karoti
pamāṇātikkantaṃ   sārambhaṃ   saparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa  .  bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ
anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {512.1} Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti
dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  . bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ
anāpatti.
   [513] Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ 1- .
Bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .  bhikkhu  kuṭiṃ karoti
adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti dvinnaṃ
saṅghādisesena dukkaṭassa . bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ
anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
@Footnote: 1 āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānanti ādīsu ca
@dvīhi saṅghādisesehi saddhiṃ dvinnaṃ dukkaṭānantiādinā nayena attho
@veditabboti tabbaṇṇanā.
   [514]  Bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ  sārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  bhikkhu  kuṭiṃ  karoti
desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa .
Bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ
āpatti  dukkaṭassa  .  bhikkhu  kuṭiṃ  karoti  desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ
anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [515]  Bhikkhu  samādisati  kuṭiṃ  me karothāti . tassa kuṭiṃ
karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti saṅghādisesena
dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesena
dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {515.1} Bhikkhu samādisati kuṭiṃ me karothāti. Tassa kuṭiṃ karonti
desitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   {515.2} Bhikkhu samādisati kuṭiṃ me karothāti. Tassa kuṭiṃ karonti
pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {515.3} Bhikkhu samādisati kuṭiṃ me karothāti. Tassa kuṭiṃ karonti
pamāṇikaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   {515.4} Bhikkhu samādisati kuṭiṃ me karothāti. Tassa kuṭiṃ karonti
adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ
saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti
dvinnaṃ  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ
āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ
saparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
   {515.5} Bhikkhu samādisati kuṭiṃ me karothāti. Tassa kuṭiṃ karonti
desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ
.pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ
anāpatti.
   [516]  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ me karothāti na
ca  samādisati  desitavatthukā  ca  hotu  anārambhā ca saparikkamanā
cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ
Āpatti saṅghādisesassa.
   {516.1} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti na ca
samādisati desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti .
Tassa  kuṭiṃ  karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.
Anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ saparikkamanaṃ
anāpatti.
   {516.2} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti na ca samādisati pamāṇikā
ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ karonti pamāṇātikkantaṃ
sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ
.pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa
.pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa
.pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {516.3} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti na ca
samādisati  pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa
kuṭiṃ  karonti  pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ
.pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   {516.4} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti na ca samādisati
desitavatthukā  ca  hotu  pamāṇikā  ca  anārambhā ca saparikkamanā
cāti  .  tassa  kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ
Aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa .pe.
Anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesena  dukkaṭassa
.pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
   {516.5} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti na ca
samādisati desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā
cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  desitavatthukaṃ  pamāṇikaṃ  sārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ āpatti dukkaṭassa
.pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [517] Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa
kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  .  so suṇāti
kuṭī  kira  me  kayirati  adesitavatthukā  sārambhā aparikkamanāti .
Tena bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo desitavatthukā
ca  hotu  anārambhā  ca  saparikkamanā  cāti  .  no  ce
sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.1} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati ca
desitavatthukā  ca  hotu  anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa
kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  .  so suṇāti
Kuṭī  kira  me  kayirati  adesitavatthukā  sārambhā saparikkamanāti .
Tena bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo desitavatthukā
ca  hotu  anārambhā  cāti  .  no  ce  sāmaṃ vā gaccheyya
dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.2} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ
karonti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti kuṭī kira me kayirati
adesitavatthukā  anārambhā aparikkamanāti . tena bhikkhunā sāmaṃ vā
gantabbaṃ  dūto  vā pāhetabbo desitavatthukā ca hotu saparikkamanā
cāti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.3} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ
karonti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ . so suṇāti kuṭī kira me
kayirati adesitavatthukā anārambhā saparikkamanāti . tena bhikkhunā sāmaṃ
vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo desitavatthukā hotūti. No ce sāmaṃ
vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.4} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti kuṭī kira me kayirati
Desitavatthukā  sārambhā  aparikkamanāti  . tena bhikkhunā sāmaṃ vā
gantabbaṃ  dūto  vā  pāhetabbo  anārambhā ca hotu saparikkamanā
cāti  . no ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti
dukkaṭassa.
   {517.5} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ . so suṇāti kuṭī kira me
kayirati  desitavatthukā sārambhā saparikkamanāti . tena bhikkhunā sāmaṃ
vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo anārambhā hotūti. No ce sāmaṃ
vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.6} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa kuṭiṃ
karonti desitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ . so suṇāti kuṭī kira me
kayirati desitavatthukā anārambhā aparikkamanāti . tena bhikkhunā sāmaṃ
vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo saparikkamanā hotūti. No ce sāmaṃ
vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa.
   {517.7} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati ca
desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa kuṭiṃ
karonti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [518] Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
Ca  pamāṇikā  ca  hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa
kuṭiṃ  karonti  pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  . so suṇāti
kuṭī  kira  me  kayirati  pamāṇātikkantā sārambhā aparikkamanāti .
Tena bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo pamāṇikā ca
hotu  anārambhā  ca  saparikkamanā cāti .pe. pamāṇikā ca hotu
anārambhā cāti .pe. pamāṇikā ca hotu saparikkamanā cāti .pe.
Pamāṇikā hotūti . no ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya
āpatti dukkaṭassa.
   {518.1}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ  me karothāti
samādisati  ca  pamāṇikā  ca  hotu  anārambhā  ca  saparikkamanā
cāti  .  tassa  kuṭiṃ karonti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so
suṇāti  kuṭī  kira  me kayirati pamāṇikā sārambhā aparikkamanāti .
Tena  bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo anārambhā
ca  hotu  saparikkamanā  cāti  .pe.  anārambhā  hotūti  .pe.
Saparikkamanā hotūti .pe. Anāpatti.
   {518.2} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati ca
desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā cāti.
Tassa kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ.
So  suṇāti  kuṭī  kira  me kayirati adesitavatthukā pamāṇātikkantā
sārambhā  aparikkamanāti  . tena bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto
vā  pāhetabbo  desitavatthukā  ca  hotu pamāṇikā ca anārambhā
Ca  saparikkamanā  cāti  .pe.  desitavatthukā  ca  hotu pamāṇikā
ca  anārambhā  cāti  .pe.  desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca
saparikkamanā  cāti  .pe.  desitavatthukā  ca  hotu  pamāṇikā
cāti  . no ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti
dukkaṭassa.
   {518.3}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ  me karothāti
samādisati  ca  desitavatthukā  ca  hotu pamāṇikā ca anārambhā ca
saparikkamanā  cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ
sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so suṇāti kuṭī kira me kayirati desitavatthukā
pamāṇikā  sārambhā  aparikkamanāti  .  tena  bhikkhunā  sāmaṃ vā
gantabbaṃ  dūto  vā  pāhetabbo  anārambhā ca hotu saparikkamanā
cāti  .pe.  anārambhā  hotūti  .pe.  saparikkamanā  hotūti
.pe. Anāpatti.
   [519] Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca  desitavatthukā  ca  hotu  anārambhā  ca saparikkamanā cāti .
Tassa  kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti
kārukānaṃ  tiṇṇaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti
kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ āpatti
kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ āpatti
kārukānaṃ dukkaṭassa.
   {519.1}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ  me karothāti
samādisati   ca   desitavatthukā   ca  hoti  anārambhā  ca
Saparikkamanā  cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  desitavatthukaṃ sārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ
saparikkamanaṃ   āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ
aparikkamanaṃ   āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ
saparikkamanaṃ anāpatti.
   {519.2} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati
ca pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti . tassa kuṭiṃ
karonti  pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ
tiṇṇaṃ  dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti kārukānaṃ dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti kārukānaṃ dukkaṭassa.
   {519.3} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti samādisati ca
pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cāti. Tassa kuṭiṃ karonti
pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti kārukānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ
aparikkamanaṃ   āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ
saparikkamanaṃ anāpatti.
   {519.4}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ  me karothāti
samādisati  ca  desitavatthukā  ca  hotu pamāṇikā ca anārambhā ca
saparikkamanā  cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ
pamāṇātikkantaṃ   sārambhaṃ   aparikkamanaṃ   āpatti   kārukānaṃ
Catunnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ
tiṇṇaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ
tiṇṇaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {519.5}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ  me karothāti
samādisati  ca  desitavatthukā  ca  hotu pamāṇikā ca anārambhā ca
saparikkamanā  cāti  .  tassa  kuṭiṃ  karonti  desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ
sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ
aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ saparikkamanaṃ
anāpatti.
   [520]  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  kuṭiṃ me karothāti .
Tassa  kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so ce
vippakate  āgacchati  .  tena  bhikkhunā  sā  kuṭī  aññassa vā
dātabbā  bhinditvā  vā  puna kātabbā . no ce aññassa vā
dadeyya  bhinditvā vā puna kāreyya āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ.
   {520.1}  Bhikkhu  samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti .
Tassa  kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ . so ce
vippakate  āgacchati  .  tena  bhikkhunā  sā  kuṭī  aññassa vā
dātabbā  bhinditvā  vā  puna kātabbā . no ce aññassa vā
dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa
.pe.  Anārambhaṃ  aparikkamanaṃ ... āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa
.pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ ... Āpatti saṅghādisesassa.
   {520.2} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti. Tassa
kuṭiṃ  karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so ce vippakate
āgacchati . tena bhikkhunā sā kuṭī aññassa vā dātabbā bhinditvā
vā puna kātabbā . no ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna
kāreyya  āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ ...
Āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  ...  āpatti
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   {520.3} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti. Tassa
kuṭiṃ karonti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so ce vippakate
āgacchati . tena bhikkhunā sā kuṭī aññassa vā dātabbā bhinditvā
vā puna kātabbā . no ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā
puna  kāreyya  āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  ...  āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa .pe.
Anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  ... āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa .pe.
Anārambhaṃ saparikkamanaṃ ... Āpatti saṅghādisesassa.
   {520.4} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti. Tassa
kuṭiṃ karonti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So ce vippakate āgacchati.
Tena  bhikkhunā  sā kuṭī aññassa vā dātabbā bhinditvā vā puna
Kātabbā  .  no  ce  aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna
kāreyya  āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ ...
Āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  ...  āpatti
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   {520.5} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti. Tassa
kuṭiṃ  karonti  adesitavatthukaṃ  pamāṇātikkantaṃ  sārambhaṃ aparikkamanaṃ .
So ce vippakate āgacchati . tena bhikkhunā sā kuṭī aññassa vā
dātabbā  bhinditvā  vā  puna kātabbā . no ce aññassa vā
dadeyya  bhinditvā vā puna kāreyya āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena
dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ saparikkamanaṃ ... āpatti dvinnaṃ
saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ ... āpatti
dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa  . anārambhaṃ saparikkamanaṃ ... Āpatti
dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.
   {520.6} Bhikkhu samādisitvā pakkamati kuṭiṃ me karothāti. Tassa
kuṭiṃ  karonti  desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so ce
vippakate āgacchati . tena bhikkhunā sā kuṭī aññassa vā dātabbā
bhinditvā vā puna kātabbā . no ce aññassa vā dadeyya bhinditvā
vā puna kāreyya āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe. Sārambhaṃ saparikkamanaṃ ...
Āpatti dukkaṭassa . anārambhaṃ aparikkamanaṃ ... āpatti dukkaṭassa.
Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [521]  Attanā  vippakataṃ  attanā  pariyosāpeti  āpatti
saṅghādisesassa  .  attanā  vippakataṃ  parehi pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa  .  parehi  vippakataṃ  attanā pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa  .  parehi  vippakataṃ  parehi  pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa.
   [522]  Anāpatti  leṇe  guhāya  tiṇakuṭikāya  aññassatthāya
vāsāgāraṃ   ṭhapetvā   sabbattha   anāpatti   ummattakassa
ādikammikassāti.
            Chaṭṭhasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                 ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 338-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6691              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6691              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=503&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=49              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่