ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                    Terasamasaṅghādisesaṃ
   [616] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme . tena kho pana samayena assajipunabbasukā
nāma kiṭāgirismiṃ āvāsikā honti alajjino pāpabhikkhū . Te evarūpaṃ
anācāraṃ  ācaranti  mālāvacchaṃ  ropentipi  ropāpentipi siñcantipi
siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi  ganthentipi  ganthāpentipi
ekatovaṇṭikamālaṃ  karontipi  kārāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ karontipi
kārāpentipi  mañjarikaṃ  karontipi  kārāpentipi  vidhutikaṃ  karontipi
kārāpentipi vaṭaṃsakaṃ karontipi kārāpentipi āveḷaṃ karontipi kārāpentipi
uracchadaṃ karontipi kārāpentipi.
   {616.1} Te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārikānaṃ kulasuṇhānaṃ kuladāsīnaṃ
ekatovaṇṭikamālaṃ  harantipi  harāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ  harantipi
harāpentipi mañjārikaṃ harantipi harāpentipi vidhutikaṃ harantipi harāpentipi
vaṭaṃsakaṃ  harantipi  harāpentipi  āveḷaṃ harantipi harāpentipi uracchadaṃ
harantipi harāpentipi . te kulitthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi
kuladāsīhi saddhiṃ ekabhājanepi bhuñjanti ekathālakepi pivanti ekāsanepi
nisīdanti ekamañcepi tuvaṭṭenti ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti ekapāvuraṇāpi
tuvaṭṭenti  ekattharaṇapāvuraṇāpi  tuvaṭṭenti  vikālepi  bhuñjanti
majjaṃpi  pivanti  mālāgandhavilepanaṃpi  dhārenti  naccantipi  gāyantipi
Vādentipi  lāsentipi  naccantiyāpi  naccanti  naccantiyāpi  gāyanti
naccantiyāpi  vādenti  naccantiyāpi  lāsenti  gāyantiyāpi naccanti
gāyantiyāpi  gāyanti  gāyantiyāpi  vādenti  gāyantiyāpi lāsenti
vādentiyāpi  naccanti  vādentiyāpi gāyanti vādentiyāpi vādenti
vādentiyāpi  lāsenti  lāsentiyāpi naccanti lāsentiyāpi gāyanti
lāsentiyāpi  vādenti  lāsentiyāpi  lāsenti  aṭṭhapadepi kīḷanti
dasapadepi  kīḷanti  ākāsepi kīḷanti parihārapathepi kīḷanti santikāyapi
kīḷanti  khalikāyapi kīḷanti ghaṭikāyapi 1- kīḷanti salākahatthenapi kīḷanti
akkhenapi kīḷanti paṅkacīrenapi 2- kīḷanti vaṅkakenapi kīḷanti mokkhacikāyapi
kīḷanti  ciṅgulakenapi  kīḷanti  pattāḷhakenapi kīḷanti rathakenapi kīḷanti
dhanukenapi kīḷanti akkharikāyapi kīḷanti manesikāyapi kīḷanti yathāvajjenapi
kīḷanti hatthismimpi sikkhanti assasmimpi sikkhanti rathasmimpi sikkhanti
dhanusmimpi  sikkhanti  tharusmimpi  sikkhanti  hatthissapi  purato dhāvanti
assassapi purato dhāvanti rathassapi purato dhāvanti dhāvantipi ādhāvantipi
usseḷhentipi  apphoṭentipi  3-  nibbujjhantipi  muṭṭhīhipi yujjhanti
raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ 4- evaṃ vadenti 5- idha bhagini
naccassūti nalāṭikaṃpi denti vividhampi anācāraṃ ācaranti.
   [617] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kāsīsu vassaṃ vuttho
@Footnote: 1 Yu. Ma. Rā. ghaṭikenapi. 2 Yu. Ma. paṅgacīrenapi.
@3 Yu. appoṭhentipi. 4 Yu. naccakiṃ. 5 Yu. Ma. Rā. vadanti.
Sāvatthiṃ  gacchanto  bhagavantaṃ  dassanāya  yena  kiṭāgiri tadavasari .
Athakho  so  bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kiṭāgiriṃ
piṇḍāya  pāvisi  pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena ālokitena
vilokitena  sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhu iriyāpathasampanno .
Manussā  taṃ  bhikkhuṃ  passitvā  evamāhaṃsu  kvāyaṃ  abalabalo  viya
mandamando  viya  bhākuṭikabhākuṭiko  viya  ko  imassa  upagatassa
piṇḍakaṃpi  dassati  amhākaṃ  pana  ayyā  assajipunabbasukā  saṇhā
sakhilā  sukhasambhāsā  mihitapubbaṅgamā  ehisvāgatavādino  abbhākuṭikā
uttānamukhā pubbabhāsino tesaṃ kho nāma piṇḍo dātabboti.
   {617.1} Addasā kho aññataro upāsako taṃ bhikkhuṃ kiṭāgirismiṃ
piṇḍāya carantaṃ disvāna yena so bhikkhu tenupasaṅkami upasaṅkamitvā taṃ
bhikkhuṃ  abhivādetvā  etadavoca  api bhante piṇḍo labbhatīti . na
kho  āvuso  piṇḍo labbhatīti . ehi bhante gharaṃ gamissāmāti .
Athakho  so  upāsako taṃ bhikkhuṃ gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca
kahaṃ bhante ayyo gamissatīti . sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi
bhagavantaṃ  dassanāyāti . tenahi bhante mama vacanena bhagavato pāde
sirasā  vanda  evañca  vadehi  duṭṭho bhante kiṭāgirismiṃ āvāso
assajipunabbasukā  nāma  kiṭāgirismiṃ  āvāsikā  alajjino  pāpabhikkhū
te  evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi
siñcantipi  siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi  ganthentipi
Ganthāpentipi    ekatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ  karontipi  kārāpentipi  .pe.  vividhampi anācāraṃ
ācaranti  yepi  te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā
tepi  etarahi  assaddhā  appasannā  yānipi tāni saṅghassa pubbe
dānapathāni  tānipi  etarahi  upacchinnāni  riñcanti  pesalā  bhikkhū
nivasanti  pāpabhikkhū  sādhu  bhante  bhagavā  kiṭāgiriṃ bhikkhū pahiṇeyya
yathāyaṃ  kiṭāgirismiṃ  āvāso  saṇṭhaheyyāti  .  evamāvusoti kho
so  bhikkhu  tassa  upāsakassa  paṭissutvā 1- yena sāvatthī tena
pakkāmi  anupubbena  yena  sāvatthī  jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa
ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [618]  Āciṇṇaṃ  kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi
bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ  .  athakho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca
kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci  appakilamathena addhānaṃ
āgato  kuto  ca tvaṃ bhikkhu āgacchasīti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ
bhagavā  appakilamathena  cāhaṃ  bhante addhānaṃ āgato idhāhaṃ bhante
kāsīsu  vassaṃ  vuttho  sāvatthiṃ āgacchanto bhagavantaṃ dassanāya yena
kiṭāgiri  tadavasariṃ  athakhvāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  kiṭāgiriṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  addasā kho maṃ bhante
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyapotthake uṭṭhāyāsanāti dissati.
Aññataro  upāsako  kiṭāgirismiṃ  piṇḍāya  carantaṃ  disvāna yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā etadavoca api bhante
piṇḍo  labbhatīti  na  kho  āvuso  piṇḍo  labbhatīti ehi bhante
gharaṃ  gamissāmāti  athakho  bhante  so  upāsako maṃ gharaṃ netvā
bhojetvā  etadavoca  kahaṃ  bhante  ayyo gamissatīti sāvatthiṃ kho
ahaṃ  āvuso  gamissāmi  bhagavantaṃ  dassanāyāti  tenahi bhante mama
vacanena  bhagavato pāde sirasā vanda evañca vadehi duṭṭho bhante
kiṭāgirismiṃ  āvāso  assajipunabbasukā  nāma  kiṭāgirismiṃ āvāsikā
alajjino  pāpabhikkhū  te  evarūpaṃ  anācāraṃ  ācaranti mālāvacchaṃ
ropentipi  ropāpentipi  siṃñcantipi  siñcāpentipi  .pe.  vividhampi
anācāraṃ  ācaranti yepi te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ
pasannā  tepi  etarahi  assaddhā appasannā yānipi tāni saṅghassa
pubbe  dānapathāni  tānipi  etarahi  upacchinnāni  riñcanti pesalā
bhikkhū  nivasanti  pāpabhikkhū  sādhu  bhante  bhagavā  kiṭāgiriṃ  bhikkhū
pahiṇeyya  yathāyaṃ  kiṭāgirismiṃ  āvāso  saṇṭhaheyyāti  tato  ahaṃ
bhagavā āgacchāmīti.
   [619] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā
nāma  kiṭāgirismiṃ  āvāsikā  alajjino  pāpabhikkhū  te  evarūpaṃ
anācāraṃ ācaranti
   {619.1}  mālāvacchaṃ  ropentipi  ropāpentipi  siñcantipi
Siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi  ganthentipi  ganthāpentipi
ekatovaṇṭikamālaṃ  karontipi  kārāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ karontipi
kārāpentipi  mañjarikaṃ  karontipi  kārāpentipi  vidhutikaṃ  karontipi
kārāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  karontipi  kārāpentipi  āveḷaṃ  karontipi
kārāpentipi uracchadaṃ karontipi kārāpentipi .pe. vividhampi anācāraṃ
ācaranti yepi te 1- manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā tepi etarahi
assaddhā  appasannā yānipi tāni saṅghassa pubbe dānapathāni tānipi
etarahi  upacchinnāni  riñcanti pesalā bhikkhū nivasanti pāpabhikkhūti .
Saccaṃ bhagavāti.
   {619.2}  Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ
moghapurisānaṃ  .pe.  kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā evarūpaṃ
anācāraṃ  ācarissanti  mālāvacchaṃ  ropessantipi  ropāpessantipi
siñcissantipi   siñcāpessantipi   ocinissantipi   ocināpessantipi
ganthissantipi   ganthāpessantipi   ekatovaṇṭikamālaṃ   karissantipi
kārāpessantipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ  karissantipi kārāpessantipi mañjarikaṃ
karissantipi  kārāpessantipi vidhutikaṃ karissantipi kārāpessantipi vaṭaṃsakaṃ
karissantipi  kārāpessantipi  āveḷaṃ  karissantipi  kārāpessantipi
uracchadaṃ karissantipi kārāpessantipi te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ
kulasuṇhānaṃ  kuladāsīnaṃ  ekatovaṇṭikamālaṃ  harissantipi  harāpessantipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ  harissantipi  harāpessantipi  mañjarikaṃ  harissantipi
@Footnote: 1 ito paraṃ Yu. Ma. Rā. potthakesu bhikkhaveti pāṭho paññāyati.
Harāpessantipi  vidhutikaṃ  harissantipi  harāpessantipi vaṭaṃsakaṃ harissantipi
harāpessantipi  āveḷaṃ harissantipi harāpessantipi uracchadaṃ harissantipi
harāpessantipi
   {619.3}  te  kulitthīhi  kuladhītāhi  kulakumārīhi  kulasuṇhāhi
kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjissanti  ekathālakepi  pivissanti
ekāsanepi  nisīdissanti  ekamañcepi  tuvaṭṭessanti  ekattharaṇāpi
tuvaṭṭessanti   ekapāvuraṇāpi  tuvaṭṭessanti  ekattharaṇapāvuraṇāpi
tuvaṭṭessanti
   {619.4} vikālepi bhuñjissanti majjaṃpi pivissanti mālāgandhavilepanaṃpi
dhāressanti  naccissantipi  gāyissantipi  vādessantipi  lāsessantipi
naccantiyāpi   naccissanti  naccantiyāpi  gāyissanti  naccantiyāpi
vādessanti  naccantiyāpi  lāsessanti  gāyantiyāpi  naccissanti
gāyantiyāpi  gāyissanti  gāyantiyāpi  vādessanti  gāyantiyāpi
lāsessanti  vādentiyāpi  naccissanti  vādentiyāpi  gāyissanti
vādentiyāpi  vādessanti  vādentiyāpi  lāsessanti  lāsentiyāpi
naccissanti  lāsentiyāpi  gāyissanti  lāsentiyāpi  vādessanti
lāsentiyāpi lāsessanti
   {619.5}  aṭṭhapadepi kīḷissanti dasapadepi kīḷissanti ākāsepi
kīḷissanti   parihārapathepi   kīḷissanti   santikāyapi   kīḷissanti
khalikāyapi  kīḷissanti  ghaṭikāyapi  kīḷissanti  salākahatthenapi  kīḷissanti
akkhenapi  kīḷissanti  paṅkacīrenapi  kīḷissanti  vaṅkakenapi  kīḷissanti
mokkhacikāyapi  kīḷissanti  ciṅgulakenapi  kīḷissanti  pattāḷhakenapi
kīḷissanti  rathakenapi  kīḷissanti  dhanukenapi  kīḷissanti  akkharikāyapi
Kīḷissanti manesikāyapi kīḷissanti yathāvajjenapi kīḷissanti
   {619.6}  hatthismimpi  sikkhissanti  assasmimpi  sikkhissanti
rathasmimpi sikkhissanti dhanusmimpi sikkhissanti tharusmimpi sikkhissanti
hatthissapi  purato  dhāvissanti  assassapi  purato dhāvissanti rathassapi
purato  dhāvissanti  dhāvissantipi  ādhāvissantipi  usseḷhessantipi
apphoṭessantipi   1-   nibbujjhissantipi   muṭṭhīhipi  yujjhissanti
raṅgamajjhepi  saṅghāṭiṃ  pattharitvā  naccantiṃ evaṃ vakkhanti idha bhagini
naccassūti  nalāṭikaṃpi  dassanti  vividhampi  anācāraṃ ācarissanti netaṃ
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. Aññathattāyāti.
   [620]  Athakho  bhagavā assajipunabbasuke bhikkhū anekapariyāyena
vigarahitvā  dhammiṃ kathaṃ katvā sāriputtamoggallāne āmantesi gacchatha
tumhe sāriputtā kiṭāgiriṃ gantvā assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ karotha tumhākaṃ ete saddhivihārikāti.
   {620.1} Kathaṃ mayaṃ bhante assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ karoma caṇḍā te bhikkhū pharusāti. Tenahi tumhe sāriputtā
bahukehi bhikkhūhi saddhiṃ gacchathāti. Evaṃ bhanteti kho sāriputtamoggallānā
bhagavato paccassosuṃ.
   [621] Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ . paṭhamaṃ assajipunabbasukā
bhikkhū  codetabbā  codetvā  sāretabbā  sāretvā  āpatti
@Footnote: 1 Yu. appoṭhissanti.
Ropetabbā  āpattiṃ  ropetvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
ñāpetabbo
   {621.1} suṇātu me bhante saṅgho ime assajipunabbasukā bhikkhū
kuladūsakā pāpasamācārā . imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva
suyyanti ca kulāni ca imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  nāssajipunabbasukehi  1-  bhikkhūhi kiṭāgirismiṃ
vatthabbanti. Esā ñatti.
   {621.2} Suṇātu me bhante saṅgho ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā
pāpasamācārā . imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca
kulāni ca imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Saṅgho assajipunabbasukānaṃ
bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ karoti nāssajipunabbasukehi bhikkhūhi
kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  .  yassāyasmato  khamati  assajipunabbasukānaṃ
bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammassa  karaṇaṃ  nāssajipunabbasukehi
bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati so
bhāseyya.
   {621.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho .pe. So bhāseyya.
   {621.4}  Kataṃ  saṅghena assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ    nāssajipunabbasukehi    bhikkhūhi    kiṭāgirismiṃ
vatthabbanti. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
@Footnote: 1 yebhuyyena padacchedo kato.
   [622]  Athakho  sāriputtamoggallānappamukho bhikkhusaṅgho kiṭāgiriṃ
gantvā  assajipunabbasukānaṃ  bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ
akāsi  nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  . te
saṅghena  pabbājanīyakammakatā  na  sammā vattanti na lomaṃ pātenti
na  netthāraṃ  vattanti  na  bhikkhū khamāpenti akkosanti paribhāsanti
chandagāmitā  dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā pāpenti pakkamantipi
vibbhamantipi . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ hi nāma assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājanīya-
kammakatā  na sammā vattissanti na lomaṃ pātessanti na netthāraṃ
vattissanti  na  bhikkhū  khamāpessanti  akkosissanti  paribhāsissanti
chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā  bhayagāmitā  pāpessanti
pakkamissantipi vibbhamissantipīti.
   [623] Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
bhikkhū   paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  assajipunabbasukā  bhikkhū
saṅghena   pabbājanīyakammakatā   na   sammā  vattanti  .pe.
Vibbhamantipīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
bhikkhave  tesaṃ  moghapurisānaṃ  .pe.  kathaṃ  hi  nāma te bhikkhave
moghapurisā  saṅghena  pabbājanīyakammakatā  na  sammā  vattissanti
.pe.  vibbhamissantipi  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {623.1} bhikkhu paneva aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya
viharati  kuladūsako  pāpasamācāro  . tassa kho pāpakā samācārā
dissanti ceva suyyanti ca kulāni ca tena duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti
ca  . so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo āyasmā kho kuladūsako
pāpasamācāro  āyasmato  kho  pāpakā  samācārā dissanti ceva
suyyanti  ca  kulāni  cāyasmatā  duṭṭhāni  dissanti  ceva suyyanti
ca  pakkamatāyasmā  imamhā  āvāsā  alante idha vāsenāti .
Evañca  so  bhikkhu  bhikkhūhi  vuccamāno  te bhikkhū evaṃ vadeyya
chandagāmino  ca  bhikkhū  dosagāmino ca bhikkhū mohagāmino ca bhikkhū
bhayagāmino  ca  bhikkhū  tādisikāya  āpattiyā  ekaccaṃ pabbājenti
ekaccaṃ  na  pabbājentīti  . so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo
mā  āyasmā  evaṃ  avaca na ca bhikkhū chandagāmino na ca bhikkhū
dosagāmino  na  ca  bhikkhū  mohagāmino  na  ca bhikkhū bhayagāmino
āyasmā  kho  kuladūsako  pāpasamācāro  āyasmato  kho pāpakā
samācārā  dissanti  ceva  suyyanti  ca kulāni cāyasmatā duṭṭhāni
dissanti  ceva  suyyanti  ca  pakkamatāyasmā  imamhā  āvāsā
alante  idha  vāsenāti  . evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno
tatheva  paggaṇheyya  so  bhikkhu  bhikkhūhi  yāvatatiyaṃ  samanubhāsitabbo
tassa paṭinissaggāya . yāvatatiyañce samanubhāsiyamāno taṃ paṭinissajjeyya
Iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjeyya saṅghādisesoti.
   [624] Bhikkhu paneva aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vāti gāmopi nigamopi
nagaraṃpi gāmo ceva nigamo ca . upanissāya viharatīti tattha paṭibaddhā
honti    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   .
Kulaṃ  nāma  cattāri  kulāni  khattiyakulaṃ  brāhmaṇakulaṃ  vessakulaṃ
suddakulaṃ . kuladūsakoti kulāni dūseti pupphena vā phalena vā cuṇṇena
vā mattikāya vā dantakaṭṭhena vā veḷunā 1- vā vejjikāya vā
jaṅghapesanikena vā . pāpasamācāroti mālāvacchaṃ ropetipi ropāpetipi
siñcatipi siñcāpetipi ocinātipi ocināpetipi ganthetipi ganthāpetipi.
   [625] Dissanti ceva suyyanti cāti ye sammukhā te passanti
ye  tirokkhā  te  suṇanti  . kulāni ca tena duṭṭhānīti pubbe
saddhā  hutvā  taṃ  āgamma  assaddhā  honti  pasannā  hutvā
appasannā  honti  .  dissanti  ceva suyyanti cāti ye sammukhā
te passanti ye tirokkhā te suṇanti.
   [626]  So  bhikkhūti  yo  so kuladūsako bhikkhu . bhikkhūhīti
aññehi  bhikkhūhi  .  ye  passanti  ye  suṇanti  tehi vattabbo
āyasmā  kho  kuladūsako  pāpasamācāro  āyasmato  kho pāpakā
samācārā  dissanti  ceva  suyyanti  ca kulāni cāyasmatā duṭṭhāni
@Footnote: 1 Yu. Ma. veḷuyā.
Dissanti  ceva  suyyanti  ca  pakkamatāyasmā  imamhā  āvāsā
alante  idha  vāsenāti  . evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno
te  bhikkhū  evaṃ  vadeyya  chandagāmino  ca bhikkhū dosagāmino ca
bhikkhū  mohagāmino  ca  bhikkhū  bhayagāmino  ca  bhikkhū  tādisikāya
āpattiyā ekaccaṃ pabbājenti ekaccaṃ na pabbājentīti.
   [627]  So  bhikkhūti  yo  so kammakato bhikkhu . bhikkhūhīti
aññehi  bhikkhūhi  .  ye  passanti  ye  suṇanti  tehi vattabbo
mā  āyasmā  evaṃ  avaca na ca bhikkhū chandagāmino na ca bhikkhū
dosagāmino  na  ca  bhikkhū  mohagāmino  na  ca bhikkhū bhayagāmino
āyasmā  kho  kuladūsako  pāpasamācāro  āyasmato  kho pāpakā
samācārā  dissanti  ceva  suyyanti  ca kulāni cāyasmatā duṭṭhāni
dissanti  ceva  suyyanti  ca  pakkamatāyasmā  imamhā  āvāsā
alante idha vāsenāti. Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo.
   {627.1} Sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati
āpatti dukkaṭassa . sutvā na vadanti āpatti dukkaṭassa. So bhikkhu
saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbo  mā  āyasmā  evaṃ avaca na
ca  bhikkhū  chandagāmino  na  ca  bhikkhū  dosagāmino  na ca bhikkhū
mohagāmino  na  ca  bhikkhū  bhayagāmino  āyasmā  kho  kuladūsako
pāpasamācāro  āyasmato  kho  pāpakā  samācārā dissanti ceva
suyyanti  ca  kulāni  cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca
Pakkamatāyasmā imamhā āvāsā alante idha vāsenāti . dutiyampi
vattabbo  tatiyampi  vattabbo  .  sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ
no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [628]  So  bhikkhu  samanubhāsitabbo . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbo  .  byattena  bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato
bhikkhū  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā bhayagāmitā pāpeti .
So  taṃ  vatthuṃ  nappaṭinissajjati  .  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāseyya  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Esā  ñatti  . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
saṅghena pabbājanīyakammakato bhikkhū chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā
bhayagāmitā  pāpeti  .  so  taṃ  vatthuṃ nappaṭinissajjati . saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāsati  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  samanubhāsanā  tassa
vatthussa  paṭinissaggāya so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya .
Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi .
Suṇātu  me  bhante  saṅgho  .pe.  so bhāseyya . samanubhaṭṭho
saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  tassa  vatthussa paṭinissaggāya . khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [629]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
Kammavācāpariyosāne  āpatti  saṅghādisesassa  .  saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjantassa  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
paṭippassambhanti  .  saṅghādisesoti  saṅgho  va  tassā  āpattiyā
parivāsaṃ  deti mūlāya paṭikassati mānattaṃ deti abbheti na sambahulā
na ekapuggalo tena vuccati saṅghādisesoti . Tasseva āpattinikāyassa
nāmakammaṃ adhivacanaṃ tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [630]  Dhammakamme  dhammakammasaññī  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematiko  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa   .  dhammakamme  adhammakammasaññī  nappaṭinissajjati
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññī  āpatti
dukkaṭassa . adhammakamme vematiko āpatti dukkaṭassa . adhammakamme
adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [631]  Anāpatti asamanubhāsantassa paṭinissajjantassa ummattakassa
khittacittassa 1- vedanaṭṭassa 2- ādikammikassāti.
                Terasamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                     ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 415-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=8199              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8199              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=616&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=614              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=2685              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=2685              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่