ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Surusuruvaggo
   [851] Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme.
Tena  kho  pana  samayena  aññatarena  brāhmaṇena  saṅghassa
Payopānaṃ  paṭiyattaṃ  hoti  .  bhikkhū  surusurukārakaṃ  khīraṃ pivanti .
Aññataro  naṭapubbako  bhikkhu  evamāha  sabbāyaṃ  maññe  saṅgho
sītīkatoti  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhu  saṅghaṃ  ārabbha  davaṃ
karissatīti  .pe.  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhikkhu  saṅghaṃ  ārabbha  davaṃ
akāsīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
tvaṃ  moghapurisa  saṅghaṃ  ārabbha  davaṃ  karissasi  netaṃ  moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi na bhikkhave buddhaṃ
vā  dhammaṃ  vā  saṅghaṃ  vā ārabbha davo kātabbo yo kareyya
āpatti  dukkaṭassāti  .  athakho  bhagavā taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  .pe.  evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {851.1} na surusurukārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na surusurukārakaṃ bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ
bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [852]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū hatthanillehakaṃ bhuñjanti .pe.
   {852.1} Na hatthanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  hatthanillehakaṃ  bhuñjitabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
hatthanillehakaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [853] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
pattanillehakaṃ bhuñjanti .pe.
   {853.1} Na pattanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  pattanillehakaṃ  bhuñjitabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
pattanillehakaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
parittake  sese  ekato  saṅkaḍḍhitvā  nillehitvā  bhuñjati
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [854] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
oṭṭhanillehakaṃ bhuñjanti .pe.
   {854.1} Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  oṭṭhanillehakaṃ  bhuñjitabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
oṭṭhanillehakaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [855] Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. susumāragire. evamuparipi.
Bhesakaḷāvane  migadāye  . tena kho pana samayena bhikkhū kokanade
pāsāde  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggaṇhanti . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggahessanti  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  sāmisena
hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggahessantīti  .pe.  saccaṃ  kira bhikkhave
bhikkhū  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggaṇhantīti  .  saccaṃ
bhagavāti.
   {855.1}  Vigarahi  buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave
moghapurisā  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggahessanti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {855.2}  na  sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  sāmisena  hatthena  pānīyathālako  paṭiggahetabbo . yo
anādariyaṃ  paṭicca  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggaṇhāti
āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
dhovissāmīti  vā  dhovāpessāmīti  vā  paṭiggaṇhāti  āpadāsu
ummattakassa ādikammikassāti.
   [856] Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire
bhesakaḷāvane  migadāye  . tena kho pana samayena bhikkhū kokanade
pāsāde  sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare  chaḍḍenti  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare  chaḍḍessanti  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  sasitthakaṃ
pattadhovanaṃ  antaraghare  chaḍḍessantīti  .  saccaṃ  kira  bhikkhave
bhikkhū  sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaghare chaḍḍentīti . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  te  bhikkhave moghapurisā
sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare  chaḍḍessanti  netaṃ  bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {856.1}  na  sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare chaḍḍessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍetabbaṃ . yo anādariyaṃ
paṭicca sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍeti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
udridhatvā  vā  bhinditvā  vā  paṭiggahe  vā nīharitvā chaḍḍeti
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
        Soḷasa dhammadesanāpaṭisaṃyuttā 1-
   [857]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū chattapāṇissa dhammaṃ desenti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te
ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū chattapāṇissa
dhammaṃ  desessantīti  .pe.  saccaṃ kira tumhe bhikkhave chattapāṇissa
dhammaṃ desethāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  tumhe  moghapurisā  chattapāṇissa  dhammaṃ  desessatha  netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {857.1} na chattapāṇissa dhammaṃ desessāmīti 2- sikkhā karaṇīyā.
   {857.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [858]  Tena  kho pana samayena bhikkhū chattapāṇissa gilānassa
dhammaṃ  desetuṃ  kukkuccāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  chattapāṇissa
gilānassa  dhammaṃ  na  desessantīti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  chattapāṇissa  gilānassa  dhammaṃ desetuṃ evañca
@Footnote: 1 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi . 2 yebhuyyena desissāmīti paṭhanti. evaṃ sabbattha
@ñātabbaṃ.
Pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {858.1}  na  chattapāṇissa  agilānassa  dhammaṃ  desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Chattaṃ  nāma  tīṇi  chattāni setacchattaṃ kilañjacchattaṃ paṇṇacchattaṃ
maṇḍalabaddhaṃ  salākabaddhaṃ  .  dhammo  nāma buddhabhāsito sāvakabhāsito
isibhāsito   devatābhāsito   atthupasañhito   dhammupasañhito  .
Deseyyāti  1-  padena deseti pade pade āpatti dukkaṭassa .
Akkharāya  deseti  akkharakkharāya  āpatti  dukkaṭassa  .  na
chattapāṇissa  agilānassa  dhammo  desetabbo  .  yo  anādariyaṃ
paṭicca   chattapāṇissa   agilānassa   dhammaṃ  deseti  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [859]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū daṇḍapāṇissa dhammaṃ desenti .pe.
   {859.1}  Na  daṇḍapāṇissa  agilānassa  dhammaṃ  desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Daṇḍo  nāma  majjhimassa  purisassa  catuhattho daṇḍo . tato
ukkaṭṭho  adaṇḍo  omako  adaṇḍo  .  na  daṇḍapāṇissa
agilānassa  dhammo desetabbo . yo anādariyaṃ paṭicca daṇḍapāṇissa
agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho vicāretabbo mātikāyaṃ avijjamānattā.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [860]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū satthapāṇissa dhammaṃ desenti .pe.
   {860.1}  Na  satthapāṇissa  agilānassa  dhammaṃ  desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Satthaṃ  nāma ekatodhāraṃ ubhatodhāraṃ paharaṇi . na satthapāṇissa
agilānassa  dhammo  desetabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
satthapāṇissa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [861]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū āvudhapāṇissa dhammaṃ desenti .pe.
   {861.1}  Na  āvudhapāṇissa  agilānassa  dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Āvudhaṃ  nāma cāpo kodaṇḍo . na āvudhapāṇissa agilānassa
dhammo desetabbo . yo anādariyaṃ paṭicca āvudhapāṇissa agilānassa
dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Surusuruvaggo chaṭṭho.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. paharaṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 553-560. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=10064              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=10064              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=851&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=140              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=851              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10526              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10526              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]