ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [255] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū   bhikkhūnaṃ   bhaṇḍanajātānaṃ   kalahajātānaṃ   vivādāpannānaṃ
pesuññaṃ  upasaṃharanti  imassa  sutvā  amussa  akkhāyanti  imassa
bhedāya  amussa  sutvā  imassa  akkhāyanti amussa bhedāya tena
anuppannāni   ceva   bhaṇḍanāni   uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  .  ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma   chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ  pesuññaṃ  upasaṃharissanti  imassa  sutvā  amussa
akkhāyissanti  imassa  bhedāya  amussa  sutvā imassa akkhāyissanti
amussa  bhedāya  tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti
uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantīti.
   {255.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ   pesuññaṃ   upasaṃharatha  imassa  sutvā  amussa
akkhāyatha  imassa  bhedāya  amussa  sutvā  imassa  akkhāyatha
amussa  bhedāya  tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti
uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattantīti .
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā
bhikkhūnaṃ   bhaṇḍanajātānaṃ   kalahajātānaṃ   vivādāpannānaṃ  pesuññaṃ
upasaṃharissatha  imassa  sutvā  amussa  akkhāyissatha  imassa  bhedāya
amussa  sutvā  imassa  akkhāyissatha  amussa  bhedāya  tena
anuppannāni   ceva   bhaṇḍanāni   uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  netaṃ  moghapurisā
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {255.2} bhikkhupesuññe pācittiyanti.
   [256]  Pesuññaṃ nāma dvīhākārehi pesuññaṃ hoti piyakamyassa
vā  bhedādhippāyassa  vā  .  dasahi ākārehi pesuññaṃ upasaṃharati
jātitopi  nāmatopi  gottatopi  kammatopi  sippatopi  ābādhatopi
liṅgatopi  kilesatopi  āpattitopi akkosatopi . jāti nāma dve
jātiyo  hīnā  ca  jāti ukkaṭṭhā ca jāti . hīnā nāma jāti
caṇḍālajāti   veṇajāti   nesādajāti  rathakārajāti  pukkusajāti
esā  hīnā  nāma  jāti  .  ukkaṭṭhā  nāma jāti khattiyajāti
brāhmaṇajāti  esā  ukkaṭṭhā  nāma  jāti  .pe.  akkoso
nāma  dve akkosā hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso .
Hīno  nāma  akkoso  oṭṭhosi  meṇḍosi  goṇosi  gadrabhosi
tiracchānagatosi  nerayikosi  natthi  tuyhaṃ  sugati  duggatiyeva  tuyhaṃ
pāṭikaṅkhāti  yakārena  vā  bhakārena  vā  kāṭakoṭacikāya  vā
Eso  hīno nāma akkoso . ukkaṭṭho nāma akkoso paṇḍitosi
byattosi  medhāvīsi  bahussutosi  dhammakathikosi  natthi  tuyhaṃ  duggati
sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti eso ukkaṭṭho nāma akkoso.
   [257]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  caṇḍālo  veṇo  nesādo
rathakāro pukkusoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [258]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  khattiyo  brāhmaṇoti  bhaṇatīti
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [259]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  avakaṇṇako  javakaṇṇako
dhaniṭṭhako   saviṭṭhako  kulavaḍḍhakoti  bhaṇatīti  āpatti  vācāya
vācāya pācittiyassa.
   [260]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  buddharakkhito  dhammarakkhito
saṅgharakkhitoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [261]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  kosiyo  bhāradvājoti bhaṇatīti
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [262]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  gotamo  moggallāno
kaccāyano   vāseṭṭhoti  bhaṇatīti  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [263]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  koṭṭhako  pupphachaḍḍakoti
bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [264]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  kasako  vāṇijo  gorakkhoti
bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [265]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati   itthannāmo  taṃ  naḷakāro  kumbhakāro
pesakāro  cammakāro  nahāpitoti  bhaṇatīti  āpatti  vācāya
vācāya pācittiyassa.
   [266]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  muddhiko  gaṇako  lekhakoti
bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [267]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  kuṭṭhiko  gaṇḍiko  kilāsiko
sosiko apamārikoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [268]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati   itthannāmo   taṃ  madhumehikoti  bhaṇatīti
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [269]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  atidīgho  atirasso  atikaṇho
accodātoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [270]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati   itthannāmo  taṃ  nātidīgho  nātirasso
nātikaṇho  nāccodātoti  bhaṇatīti  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [271]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  rāgapariyuṭṭhito  dosapariyuṭṭhito
mohapariyuṭṭhitoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [272]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati   itthannāmo   taṃ  vītarāgo  vītadoso
vītamohoti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [273]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  pārājikaṃ  ajjhāpanno
saṅghādisesaṃ   ajjhāpanno   thullaccayaṃ   ajjhāpanno  pācittiyaṃ
Ajjhāpanno   pāṭidesanīyaṃ   ajjhāpanno   dukkaṭaṃ  ajjhāpanno
dubbhāsitaṃ   ajjhāpannoti  bhaṇatīti  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [274]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  sotāpannoti  bhaṇatīti āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [275]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo taṃ oṭṭho meṇḍo goṇo gadrabho
tiracchānagato  nerayiko  natthi  tassa  sugati  duggatiyeva  tassa
pāṭikaṅkhāti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [276]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  taṃ  paṇḍito  byatto  medhāvī
bahussuto  dhammakathiko  natthi  tassa  duggati  sugatiyeva  tassa
pāṭikaṅkhāti bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [277]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  santi  idhekacce  caṇḍālā
veṇā  nesādā  rathakārā  pukkusāti  bhaṇati  na so aññaṃ bhaṇati
taññeva bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [278]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati  itthannāmo  santi  idhekacce  khattiyā
brāhmaṇāti  bhaṇati  na  so  aññaṃ  bhaṇati  taññeva  bhaṇatīti
Āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa .pe.
   [279]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ   upasaṃharati  itthannāmo  santi  idhekacce  paṇḍitā
byattā  medhāvino  bahussutā  dhammakathikā  natthi  tesaṃ  duggati
sugatiyeva  tesaṃ  pāṭikaṅkhāti  bhaṇati  na  so aññaṃ bhaṇati taññeva
bhaṇatīti āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [280]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  ye  nūna  caṇḍālā  veṇā
nesādā  rathakārā  pukkusāti  bhaṇati  na so aññaṃ bhaṇati taññeva
bhaṇatīti  āpatti  vācāya  vācāya  dukkaṭassa  .pe.  upasampanno
upasampannassa   sutvā   upasampannassa   pesuññaṃ   upasaṃharati
itthannāmo  ye  nūna  paṇḍitā  byattā  medhāvino  bahussutā
dhammakathikā  natthi  tesaṃ  duggati  sugatiyeva  tesaṃ  pāṭikaṅkhāti
bhaṇati  na  so  aññaṃ  bhaṇati  taññeva  bhaṇatīti  āpatti  vācāya
vācāya dukkaṭassa.
   [281]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  itthannāmo  na  mayaṃ  caṇḍālā  veṇā
nesādā  rathakārā  pukkusāti  bhaṇati  na so aññaṃ bhaṇati taññeva
bhaṇatīti  āpatti  vācāya  vācāya  dukkaṭassa  .pe.  upasampanno
upasampannassa     sutvā     upasampannassa     pesuññaṃ
Upasaṃharati  itthannāmo  na  mayaṃ  paṇḍitā  byattā  medhāvino
bahussutā  dhammakathikā  natthi  amhākaṃ  duggati  sugatiyeva  amhākaṃ
pāṭikaṅkhāti  bhaṇati  na  so  aññaṃ  bhaṇati  taññeva  bhaṇatīti
āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [282]  Upasampanno  upasampannassa  sutvā  upasampannassa
pesuññaṃ  upasaṃharati  āpatti  vācāya  vācāya  pācittiyassa .
Upasampanno   upasampannassa   sutvā   anupasampannassa  pesuññaṃ
upasaṃharati  āpatti  dukkaṭassa  .  upasampanno  anupasampannassa
sutvā  upasampannassa  pesuññaṃ  upasaṃharati  āpatti  dukkaṭassa .
Upasampanno   anupasampannassa   sutvā  anupasampannassa  pesuññaṃ
upasaṃharati āpatti dukkaṭassa.
   [283]  Anāpatti  napiyakamyassa  nabhedādhippāyassa ummattakassa
ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 183-190. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=3270              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=3270              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=255&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=255              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6092              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]