ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Aṭṭhamasikkhāpadaṃ
   [304] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā sandiṭṭhā
sambhattā  bhikkhū  vaggumudāya  nadiyā  tīre  vassaṃ  upagacchiṃsu .
Tena  kho  pana samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhitikā setaṭṭhikā
salākāvuttā  na  sukarā  uñchena  paggahena  yāpetuṃ  . athakho
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  etarahi  kho  vajjī dubbhikkhā dvīhitikā
setaṭṭhikā  salākāvuttā  na  sukarā  uñchena  paggahena  yāpetuṃ
kena  nu  kho  mayaṃ  upāyena  samaggā sammodamānā avivadamānā
phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti 1-.
   {304.1} Ekacce evamāhaṃsu handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ kammantaṃ
adhiṭṭhema  evante  amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti evaṃ mayaṃ samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ  vaseyyāma  2-  na ca
piṇḍakena  kilamissāmāti  .  ekacce  evamāhaṃsu alaṃ āvuso kiṃ
gihīnaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhitena  handa  mayaṃ  āvuso  gihīnaṃ  dūteyyaṃ
harāma  evante  amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti  evaṃ  mayaṃ samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ  vaseyyāma  na  ca
piṇḍakena kilamissāmāti.
   {304.2}  Ekacce  evamāhaṃsu  alaṃ  āvuso  kiṃ  gihīnaṃ
kammantaṃ  adhiṭṭhitena  kiṃ  gihīnaṃ  dūteyyaṃ  haṭena  handa  mayaṃ
āvuso   gihīnaṃ   aññamaññassa   uttarimanussadhammassa   vaṇṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. kilameyyāmāti . 2 Ma. vasissāma. evamuparipi.
Bhāsissāma asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī asuko bhikkhu dutiyassa
jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu  tatiyassa jhānassa lābhī asuko bhikkhu
catutthassa  jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu  sotāpanno asuko bhikkhu
sakadāgāmī  asuko bhikkhu anāgāmī asuko bhikkhu arahā asuko bhikkhu
tevijjo  asuko  bhikkhu  chaḷabhiññoti  evante  amhākaṃ  dātuṃ
maññissanti  evaṃ  mayaṃ  samaggā  sammodamānā  avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ vaseyyāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti esoyeva kho āvuso
seyyo  yo  amhākaṃ  gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa
vaṇṇo bhāsitoti.
   {304.3}  Athakho  te bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussa-
dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsiṃsu asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī .pe.
Asuko bhikkhu chaḷabhiññoti . athakho te manussā lābhā vata no suladdhaṃ
vata no yesaṃ no evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā na vata no ito pubbe
evarūpā  bhikkhū  vassaṃ  upagatā  yathāyime  1-  bhikkhū  sīlavanto
kalyāṇadhammāti  .  te  na  tādisāni  bhojanāni attanā bhuñjanti
mātāpitūnaṃ   denti   puttadārassa  denti  dāsakammakaraporisassa
denti  mittāmaccānaṃ  denti  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
bhikkhūnaṃ  denti  na  tādisāni  khādanīyāni  sāyanīyāni  pānāni
attanā   pivanti   mātāpitūnaṃ   denti  puttadārassa  denti
dāsakammakaraporisassa  denti  mittāmaccānaṃ  denti  ñātisālohitānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yathayime.
Denti yādisāni bhikkhūnaṃ denti . athakho te bhikkhū vaṇṇavanto 1-
ahesuṃ pīnindriyā pasannamukhavaṇṇā vippasannacchavivaṇṇā.
   [305]  Āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamituṃ . athakho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena
senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena vesālī tenupasaṅkamiṃsu 2-
anupubbena  yena  vesālī  mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  yena  bhagavā
tenupaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  . tena kho pana samayena disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū kisā
honti  lūkhā  dubbaṇṇā  uppaṇḍuppaṇḍukajātā  dhamanisanthatagattā .
Vaggumudātīriyā   pana   bhikkhū  vaṇṇavanto  honti  pīnindriyā
pasannamukhavaṇṇā  vippasannacchavivaṇṇā  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ
buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ .
Athakho  bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ
kacci  yāpanīyaṃ  kacci  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ
vassaṃ  vasittha na ca piṇḍakena kilamitthāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ
bhagavā  samaggā  ca  mayaṃ  bhante sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ  vasimhā  na ca piṇḍakena kilamimhāti . jānantāpi tathāgatā
pucchanti jānantāpi na pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti kālaṃ viditvā
na  pucchanti  atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ
anatthasañhite   setughāto   tathāgatānaṃ   .   dvīhākārehi
@Footnote: 1 Ma. vaṇṇavā. evamuparipi . 2 Ma. tena pakkamiṃsu.
Buddhā  bhagavanto  bhikkhū paṭipucchanti dhammaṃ vā desessāma sāvakānaṃ
vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmāti.
   {305.1} Athakho bhagavā vaggu mudātīriye bhikkhū etadavoca yathākathaṃ
pana  tumhe bhikkhave samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ
vasittha na ca piṇḍakena kilamitthāti . Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . kacci pana vo bhikkhave bhūtanti. Bhūtaṃ bhagavāti. Vigarahi buddho
bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe bhikkhave udarassa kāraṇā gihīnaṃ aññamaññassa
uttarimanussadhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsissatha  netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā
pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {305.2}  yo  pana  bhikkhu  anupasampannassa  uttarimanussadhammaṃ
āroceyya bhūtasmiṃ pācittiyanti.
   [306] Yo panāti yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto  bhikkhūti  .  anupasampanno  nāma  bhikkhuñca  bhikkhuniñca
ṭhapetvā avaseso anupasampanno nāma.
   [307] Uttarimanussadhammo nāma jhānaṃ vimokkho samādhi samāpatti
ñāṇadassanaṃ  maggabhāvanā  phalasacchikiriyā  kilesappahānaṃ  vinīvaraṇatā
cittassa suññāgāre abhirati.
   [308]  Jhānanti  paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ
jhānaṃ . vimokkhoti suññato vimokkho animitto vimokkho appaṇihito
vimokkho  .  samādhīti  suññato  samādhi  animitto  samādhi
Appaṇihito  samādhi  .  samāpattīti  suññatā  samāpatti  animittā
samāpatti  appaṇihitā  samāpatti  . ñāṇanti 1- tisso vijjā .
Maggabhāvanāti   cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  phalasacchikiriyāti  sotāpattiphalassa
sacchikiriyā  sakadāgāmiphalassa  sacchikiriyā  anāgāmiphalassa  sacchikiriyā
arahattaphalassa  sacchikiriyā  .  kilesappahānanti  rāgassa  pahānaṃ
dosassa  pahānaṃ  mohassa  pahānaṃ  . vinīvaraṇatā cittassāti rāgā
cittassa  2-  vinīvaraṇatā  dosā  cittassa  3- vinīvaraṇatā mohā
cittassa  4-  vinīvaraṇatā  . suññāgāre abhiratīti paṭhamena jhānena
suññāgāre  abhirati  dutiyena  jhānena  suññāgāre abhirati tatiyena
jhānena suññāgāre abhirati catutthena jhānena suññāgāre abhirati.
   [309]  Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti
bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .  āroceyyāti  anupasampannassa
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmīti  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa .
Āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannoti  bhaṇantassa
āpatti  pācittiyassa  .  āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamassa
jhānassa   lābhimhīti   bhaṇantassa   āpatti   pācittiyassa  .
Āroceyyāti   anupasampannassa   paṭhamassa   jhānassa   vasimhīti
bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .  āroceyyāti  anupasampannassa
@Footnote: 1 Ma. ñāṇadassananti . 2-3-4 Ma. cittaṃ.
Paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [310]  Āroceyyāti anupasampannassa dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ
catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno catutthassa jhānassa
lābhimhi  vasimhi  catutthaṃ  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti bhaṇantassa āpatti
pācittiyassa.
   [311]  Āroceyyāti anupasampannassa suññataṃ vimokkhaṃ animittaṃ
vimokkhaṃ  appaṇihitaṃ  vimokkhaṃ suññataṃ samādhiṃ animittaṃ samādhiṃ appaṇihitaṃ
samādhiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  appaṇihitassa  samādhissa
lābhimhi  vasimhi  appaṇihito  samādhi  sacchikato  mayāti  bhaṇantassa
āpatti pācittiyassa.
   [312]  Āroceyyāti  anupasampannassa  suññataṃ  samāpattiṃ
animittaṃ  samāpattiṃ  appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  appaṇihitāya  samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  appaṇihitā
samāpatti sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [313]  Āroceyyāti anupasampannassa tisso vijjā samāpajjiṃ
samāpajjāmi   samāpanno  tissannaṃ  vijjānaṃ  lābhimhi  vasimhi
tisso vijjā sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [314]  Āroceyyāti  anupasampannassa  cattāro satipaṭṭhāne
cattāro  sammappadhāne  cattāro  iddhipāde samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno   catunnaṃ  iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi  cattāro
Iddhipādā sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [315]  Āroceyyāti  anupasampannassa  pañcindriyāni  pañca
balāni  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  pañcannaṃ balānaṃ lābhimhi
vasimhi  pañca  balāni  sacchikatāni  mayāti  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa.
   [316]  Āroceyyāti  anupasampannassa  satta  bojjhaṅge
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi
vasimhi  satta  bojjhaṅgā  sacchikatā  mayāti  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa.
   [317]  Āroceyyāti  anupasampannassa  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa
lābhimhi  vasimhi  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  sacchikato  mayāti
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [318]   Āroceyyāti   anupasampannassa   sotāpattiphalaṃ
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ  arahattaphalaṃ  1-  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  arahattaphalassa  lābhimhi  vasimhi  arahattaphalaṃ  sacchikataṃ
mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [319] Āroceyyāti anupasampannassa rāgo me catto doso
me  catto  moho  me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. Yu. arahattaṃ. evamīdisesu padesu.
Ukkheṭito samukkheṭitoti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [320] Āroceyyāti anupasampannassa rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dosā  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa
āpatti pācittiyassa.
   [321]  Āroceyyāti  anupasampannassa  suññāgāre  paṭhamaṃ
jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno  suññāgāre  catutthassa  jhānassa  lābhimhi  vasimhi
suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa.
   [322]  Āroceyyāti  anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa
ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ sacchikataṃ
mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa . āroceyyāti anupasampannassa
paṭhamañca  jhānaṃ  tatiyañca jhānaṃ .pe. paṭhamañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno paṭhamassa ca jhānassa catutthassa ca
jhānassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  catutthañca jhānaṃ sacchikataṃ
mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [323]   Āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamañca  jhānaṃ
suññatañca  vimokkhaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ
Suññatañca   samādhiṃ   animittañca  samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ
samāpajjiṃ   samāpajjāmi   samāpanno   paṭhamassa  ca  jhānassa
appaṇihitassa  ca  samādhissa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ
appaṇihito  ca  samādhi  sacchikato  mayāti  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa.
   [324]   Āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamañca  jhānaṃ
suññatañca   samāpattiṃ   animittañca   samāpattiṃ   appaṇihitañca
samāpattiṃ   samāpajjiṃ   samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca
jhānassa  appaṇihitāya  ca  samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca
jhānaṃ  appaṇihitā  ca  samāpatti  sacchikatā  mayāti  bhaṇantassa
āpatti pācittiyassa.
   [325]  Āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamañca jhānaṃ tisso
ca  vijjā  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno paṭhamassa ca jhānassa
tissannañca  vijjānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  tisso
ca vijjā sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [326]  Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ cattāro
ca  satipaṭṭhāne  cattāro ca sammappadhāne cattāro ca iddhipāde
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa catunnañca
iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca iddhipādā
sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [327]  Āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamañca  jhānaṃ pañca
ca  indriyāni  pañca  ca  balāni samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno
paṭhamassa  ca  jhānassa  pañcannañca  balānaṃ  lābhimhi vasimhi paṭhamañca
jhānaṃ  pañca  ca  balāni  sacchikatāni  mayāti  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa.
   [328]  Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ satta ca
bojjhaṅge  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa ca jhānassa
sattannañca  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ satta ca
bojjhaṅgā sacchikatā mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [329]  Āroceyyāti  anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ ariyañca
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno paṭhamassa ca jhānassa
ariyassa ca aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhimhi vasimhi paṭhamañca jhānaṃ ariyo
ca aṭṭhaṅgiko maggo sacchikato mayāti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [330] Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ sotāpatti-
phalañca  sakadāgāmiphalañca  anāgāmiphalañca  arahattaphalañca  samāpajjiṃ
samāpajjāmi samāpanno paṭhamassa ca jhānassa arahattaphalassa ca lābhimhi
vasimhi paṭhamañca jhānaṃ arahattaphalañca sacchikataṃ mayāti bhaṇantassa āpatti
pācittiyassa.
   [331]  Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi samāpanno rāgo ca me catto doso ca me catto moho ca
me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭitoti
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [332]  Āroceyyāti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi samāpanno rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [333]  Āroceyyāti  anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ tatiyañca
jhānaṃ  .pe.  dutiyañca  jhānaṃ catutthañca jhānaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno dutiyassa ca jhānassa catutthassa ca jhānassa lābhimhi vasimhi
dutiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  sacchikataṃ mayāti bhaṇantassa āpatti
pācittiyassa  .  āroceyyāti anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ .pe.
Mohā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa .
Āroceyyāti  anupasampannassa  dutiyañca  jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  dutiyassa ca jhānassa paṭhamassa ca
jhānassa  lābhimhi  vasimhi  dutiyañca  jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ sacchikataṃ
mayāti  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe.  āroceyyāti
anupasampannassa   mohā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  paṭhamañca
Jhānaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
paṭhamassa  ca  jhānassa lābhimhi vasimhi mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
paṭhamañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa
.pe.  āroceyyāti  anupasampannassa mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [334]  Āroceyyāti  anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca
jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ animittañca
vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  suññatañca  samādhiṃ  animittañca
samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ  suññatañca  samāpattiṃ  animittañca
samāpattiṃ  appaṇihitañca  samāpattiṃ  tisso  ca  vijjā cattāro ca
satipaṭṭhāne cattāro ca sammappadhāne cattāro ca iddhipāde pañca
ca indriyāni pañca ca balāni satta ca bojjhaṅge ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ    sotāpattiphalañca    sakadāgāmiphalañca   anāgāmiphalañca
arahattaphalañca samāpajjiṃ .pe. rāgo ca me catto doso ca me catto
moho  ca me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭito rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.
   [335]   Āroceyyāti   anupasampannassa   paṭhamaṃ  jhānaṃ
Samāpajjinti  vattukāmo  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .  āroceyyāti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti
vattukāmo tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ suññataṃ vimokkhaṃ animittaṃ vimokkhaṃ
appaṇihitaṃ  vimokkhaṃ  suññataṃ  samādhiṃ animittaṃ samādhiṃ appaṇihitaṃ samādhiṃ
suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ  appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  tisso
vijjā  cattāro  satipaṭṭhāne  cattāro  sammappadhāne  cattāro
iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ   sotāpattiphalaṃ   sakadāgāmiphalaṃ   anāgāmiphalaṃ
arahattaphalaṃ samāpajjiṃ rāgo me catto doso me catto moho me
catto  vanto  mutto  pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito
rāgā me cittaṃ  vinīvaraṇaṃ dosā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā me cittaṃ
vinīvaraṇanti   bhaṇantassa   paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa
nappaṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa.
   [336]   Āroceyyāti   anupasampannassa   dutiyaṃ  jhānaṃ
samāpajjinti  vattukāmo  .pe.  mohā  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa
āpatti   dukkaṭassa   .   āroceyyāti   anupasampannassa
dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti
Bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa
āpatti  dukkaṭassa  .pe. āroceyyāti anupasampannassa mohā me
cittaṃ  vinīvaraṇanti  vattukāmo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  āroceyyāti  anupasampannassa  mohā me cittaṃ
vinīvaraṇanti  vattukāmo  dosā  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .  āroceyyāti  anupasampannassa  paṭhamañca  jhānaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca jhānaṃ .pe. dosā me
cittaṃ  vinīvaraṇanti  vattukāmo mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pācittiyassa  nappaṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa.
   [337]  Āroceyyāti  anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ tatiyañca
jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  .pe.  mohā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇanti
vattukāmo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti pācittiyassa nappaṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa.
   [338] Āroceyyāti anupasampannassa yo te vihāre vasi so
bhikkhu  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajji  samāpajjati  samāpanno  so
Bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī vasī tena bhikkhunā paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikatanti
bhaṇantassa  āpatti  dukkaṭassa  . āroceyyāti anupasampannassa yo
te vihāre vasi so bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajji
samāpajjati  samāpanno so bhikkhu catutthassa jhānassa lābhī vasī tena
bhikkhunā catutthaṃ jhānaṃ sacchikatanti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.
   {338.1} Āroceyyāti anupasampannassa yo te vihāre vasi so
bhikkhu  suññataṃ  vimokkhaṃ animittaṃ vimokkhaṃ appaṇihitaṃ vimokkhaṃ suññataṃ
samādhiṃ  animittaṃ  samādhiṃ  appaṇihitaṃ  samādhiṃ  samāpajji  samāpajjati
samāpanno so bhikkhu appaṇihitassa samādhissa lābhī vasī tena bhikkhunā
appaṇihito samādhi sacchikatoti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.
   {338.2} Āroceyyāti anupasampannassa yo te vihāre vasi so
bhikkhu  suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ  appaṇihitaṃ  samāpattiṃ
tisso vijjā cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne cattāro
iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ   sotāpattiphalaṃ   sakadāgāmiphalaṃ   anāgāmiphalaṃ
arahattaphalaṃ  samāpajji  .pe.  tassa  bhikkhuno rāgo catto doso
catto  moho  catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭito  tassa  bhikkhuno  rāgā  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  dosā cittaṃ
vinīvaraṇaṃ mohā cittaṃ vinīvaraṇanti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.
   {338.3} Āroceyyāti anupasampannassa yo te vihāre vasi
so  bhikkhu  suññāgāre paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  samāpajji  samāpajjati  samāpanno  so  bhikkhu  suññāgāre
catutthassa  jhānassa  lābhī  vasī  tena  bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ
jhānaṃ  sacchikatanti  bhaṇantassa  āpatti  dukkaṭassa  . āroceyyāti
anupasampannassa yo te vihāraṃ paribhuñji yo te cīvaraṃ paribhuñji yo te
piṇḍapātaṃ paribhuñji yo te senāsanaṃ paribhuñji yo te gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ  paribhuñji  so  bhikkhu  suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ
samāpajji  samāpajjati  samāpanno  so  bhikkhu suññāgāre catutthassa
jhānassa lābhī vasī tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikatanti
bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.
   [339] Āroceyyāti anupasampannassa yena te vihāro paribhutto
yena te cīvaraṃ paribhuttaṃ yena te piṇḍapāto paribhutto yena te senāsanaṃ
paribhuttaṃ  yena  te gilānapaccayabhesajjaparikkhāro paribhutto so bhikkhu
suññāgāre  catutthaṃ jhānaṃ samāpajji samāpajjati samāpanno so bhikkhu
suññāgāre  catutthassa jhānassa lābhī vasī tena bhikkhunā suññāgāre
catutthaṃ jhānaṃ sacchikatanti bhaṇantassa āpatti dukkaṭassa.
   [340]  Āroceyyāti anupasampannassa yaṃ tvaṃ āgamma vihāraṃ
adāsi   cīvaraṃ  piṇḍapātaṃ  senāsanaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
Adāsi  so  bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji .pe. tena
bhikkhunā   suññāgāre   catutthaṃ  jhānaṃ  sacchikatanti  bhaṇantassa
āpatti dukkaṭassa.
   [341] Anāpatti upasampannassa bhūtaṃ ārocesi ādikammikassāti.
          Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 208-224. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=3721              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=3721              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=304&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=304              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6403              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6403              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]