ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

         Ovādavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [406] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena kho pana samayena therā bhikkhū
bhikkhuniyo   ovadantā  lābhino  honti  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  athakho  chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ
etadahosi  etarahi  kho āvuso therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadantā
lābhino     honti    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ  handāvuso  mayaṃpi  bhikkhuniyo  ovadāmāti  . athakho
chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  etha  1-
amhepi bhaginiyo upasaṅkamatha mayaṃpi ovadissāmāti.
   {406.1} Athakho tā bhikkhuniyo yena chabbaggiyā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  chabbaggiye  bhikkhū  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Athakho  chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīnaṃ parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ
tiracchānakathāya  vītināmetvā  uyyojesuṃ gacchatha bhaginiyoti . athakho
tā  bhikkhuniyo  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo
bhagavā etadavoca kacci bhikkhuniyo ovādo iddho ahosīti. Kuto bhante
ovādo  iddho  bhavissati  ayyā chabbaggiyā parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ
katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesunti. Athakho bhagavā
tā  bhikkhuniyo  dhammiyā  kathāya  sandassesi samādapesi samuttejesi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Sampahaṃsesi  .  athakho  tā  bhikkhuniyo  bhagavatā  dhammiyā  kathāya
sandassitā   samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   {406.2}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  chabbaggiye  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ
kira  tumhe  bhikkhave  bhikkhunīnaṃ  parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ
tiracchānakathāya  vītināmetvā  uyyojethāti  .  saccaṃ  bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma tumhe moghapurisā bhikkhunīnaṃ
parittaṃyeva  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  divasaṃ  tiracchānakathāya vītināmetvā
uyyojessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  bhikkhunovādakaṃ  sammannituṃ
evañca  pana  bhikkhave  sammannitabbo  paṭhamaṃ  bhikkhu  yācitabbo .
Yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {406.3}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhunovādakaṃ  sammanneyya  .  esā
ñatti.
   {406.4}  Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ
bhikkhunovādakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  bhikkhunovādakassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {406.5}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  itthannāmaṃ
Bhikkhuṃ  bhikkhunovādakaṃ  sammannati  . yassāyasmato khamati itthannāmassa
bhikkhuno  bhikkhunovādakassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya . sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu bhikkhunovādako.
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ dhārayāmīti . athakho bhagavā
chabbaggiye  bhikkhū  anekapariyāyena  vigarahitvā  dubbharatāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {406.6}  yo  pana  bhikkhu  asammato  bhikkhuniyo ovadeyya
pācittiyanti.
   {406.7} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [407] Tena kho pana samayena therā bhikkhū sammatā bhikkhuniyo
ovadantā  tatheva  lābhino  honti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  .  athakho  chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi
etarahi  kho  āvuso  therā  bhikkhū sammatā bhikkhuniyo ovadantā
tatheva   lābhino   honti   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  handāvuso  mayaṃpi  nissīmaṃ  gantvā  aññamaññaṃ
bhikkhunovādakaṃ  sammannitvā  bhikkhuniyo  ovadāmāti  .  athakho
chabbaggiyā   bhikkhū  nissīmaṃ  gantvā  aññamaññaṃ  bhikkhunovādakaṃ
sammannitvā  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  mayaṃpi  bhaginiyo
sammatā amhe upasaṅkamatha mayaṃpi ovadissāmāti.
   {407.1}   Athakho  tā  bhikkhuniyo  yena  chabbaggiyā
bhikkhū   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   chabbaggiye   bhikkhū
abhivādetvā   ekamantaṃ   nisīdiṃsu   .   athakho  chabbaggiyā
Bhikkhū  bhikkhunīnaṃ  parittaṃyeva  dhammiṃ  kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya
vītināmetvā  uyyojesuṃ  gacchatha bhaginiyoti . athakho tā bhikkhuniyo
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho tā bhikkhuniyo bhagavā
etadavoca kacci bhikkhuniyo ovādo iddho ahosīti . kuto bhante
ovādo  iddho  bhavissati  ayyā chabbaggiyā parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ
katvā divasaṃ tiracchānakathāya vītināmetvā uyyojesunti.
   {407.2} Athakho bhagavā tā bhikkhuniyo dhammiyā kathāya sandassesi
samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi . athakho tā bhikkhuniyo bhagavatā
dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkamiṃsu .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  chabbaggiye  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  tumhe
bhikkhave  bhikkhunīnaṃ  parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ katvā divasaṃ tiracchānakathāya
vītināmetvā uyyojethāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā bhikkhunīnaṃ parittaṃyeva dhammiṃ kathaṃ katvā
divasaṃ  tiracchānakathāya  vītināmetvā  uyyojessatha  netaṃ moghapurisā
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave
aṭṭhahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  bhikkhunovādakaṃ  sammannituṃ  sīlavā
Hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  anumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  bahussuto
hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti dhatā
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  ubhayāni
kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni
suppavattīni   suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  kalyāṇavāco
hoti  kalyāṇavākkaraṇo  yebhuyyena  bhikkhunīnaṃ  piyo  hoti manāpo
paṭibalo  hoti  bhikkhuniyo  ovadituṃ na kho panetaṃ bhagavantaṃ uddissa
pabbajitāya   kāsāyavatthavasanāya   garudhammaṃ    ajjhāpannapubbo
hoti vīsativasso vā hoti atirekavīsativasso vā anujānāmi bhikkhave
imehi aṭṭhahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannitunti.
   [408] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti . asammato nāma ñatticatutthena kammena
asammato. Bhikkhuniyo nāma ubhatosaṅghe upasampannā.
   [409]  Ovadeyyāti  aṭṭhahi  garudhammehi  ovadati  āpatti
pācittiyassa  .  aññena  dhammena  ovadati  āpatti dukkaṭassa .
Ekato upasampannaṃ ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [410]  Tena  sammatena bhikkhunā pariveṇaṃ sammajjitvā pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetvā  āsanaṃ  paññāpetvā  dutiyaṃ  gahetvā
nisīditabbaṃ  .  bhikkhunīhi  tattha  gantvā  taṃ  bhikkhuṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīditabbaṃ  .  tena  sammatena  1- bhikkhunā pucchitabbā
samaggattha  bhaginiyoti  .  sace  samaggamhāyyāti  bhaṇanti  vattanti
bhaginiyo  aṭṭha  garudhammāti  .  sace vattanti ayyāti 2- bhaṇanti
eso  bhaginiyo  ovādoti  niyyādetabbo  .  sace na vattanti
ayyāti   bhaṇanti  osāretabbā  vassasatūpasampannāya  bhikkhuniyā
tadahupasampannassa   bhikkhuno   abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ  kātabbaṃ  ayaṃ 3- dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā
pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
   {410.1} Na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ vasitabbaṃ ayampi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo
anvaḍḍhamāsaṃ  bhikkhuniyā  bhikkhusaṅghato dve dhammā paccāsiṃsitabbā 4-
uposathapucchakañca  ovādupasaṅkamanañca ayampi dhammo sakkatvā garukatvā
mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo. Vassaṃ vutthāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe
tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā ayampi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
Garudhammaṃ  ajjhāpannāya  bhikkhuniyā  ubhatosaṅghe  pakkhamānattaṃ caritabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti . 2 Ma. vattantāyyāti. evamuparipi . 3 Ma.
@ayampi . 4 Ma. paccāsīsitabbā.
Ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo . dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya
ubhatosaṅghe  upasampadā  pariyesitabbā  ayampi  dhammo  sakkatvā
garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ anatikkamanīyo na bhikkhuniyā
kenaci  pariyāyena  bhikkhu  akkositabbo paribhāsitabbo ayampi dhammo
sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo
ajjatagge  ovaṭo  bhikkhunīnaṃ  bhikkhūsu  vacanapatho  anovaṭo  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīsu  vacanapatho  ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā mānetvā
pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyoti  . sace samaggamhāyyāti bhaṇanti
aññaṃ  dhammaṃ  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .  sace  vaggamhāyyāti
bhaṇanti  aṭṭha  garudhamme  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .  ovādaṃ
aniyyādetvā aññaṃ dhammaṃ bhaṇati āpatti dukkaṭassa.
   [411]  Adhammakamme  adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhusaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  āpatti  pācittiyassa  .  adhammakamme  adhammakammasaññī
vaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vematiko ovadati āpatti pācittiyassa. Adhammakamme
adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  samaggasaññī  ovadati  āpatti
pācittiyassa.
   [412]  Adhammakamme  vematiko  vaggaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti pācittiyassa.
   [413]  Adhammakamme  dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati .pe. vematiko ovadati .pe. samaggasaññī ovadati āpatti
pācittiyassa.
   [414]  Adhammakamme  adhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti pācittiyassa.
   [415]  Adhammakamme  vematiko  amaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti pācittiyassa.
   [416]   Adhammakamme  dhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematīko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti pācittiyassa.
   [417]   Dhammakamme   adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī   ovadati   āpatti   dukkaṭassa   .   dhammakamme
adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vematiko  ovadati  āpatti
dukkaṭassa   .  dhammakamme  adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
samaggasaññī ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [418]  Dhammakamme  vematiko  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti dukkaṭassa.
   [419]   Dhammakamme   dhammakammasaññī   vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [420]   Dhammakamme  adhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [421]  Dhammakamme  vematiko  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti dukkaṭassa.
   [422]  Dhammakamme  dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  āpatti  dukkaṭassa  .  dhammakamme  dhammakammasaññī  samaggaṃ
bhikkhunīsaṅghaṃ  vematiko  ovadati  āpatti  dukkaṭassa  .  dhammakamme
dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ samaggasaññī ovadati anāpatti.
   [423] Anāpatti uddesaṃ dento paripucchaṃ dento osārehi
ayyāti  vuccamāno  osāreti  pañhaṃ  pucchati pañhaṃ puṭṭho katheti
aññassatthāya  bhaṇantaṃ  bhikkhuniyo  suṇanti  sikkhamānāya  sāmaṇeriyā
ummattakassa ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 265-273. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=4754              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=4754              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=406&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=406              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=7400              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=7400              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่