ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [744] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ
kathenti  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ [1]-
surākathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ  itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā vikāle gāmaṃ
pavisitvā  sabhāyaṃ  nisīditvā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathessanti
seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ   bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sanayakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ
surākathaṃ   visikhākathaṃ   kumbhaṭṭhānakathaṃ   pubbapetakathaṃ   nānattakathaṃ
lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ  itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  seyyathāpi
gihī kāmabhoginoti.
   {744.1}  Assosuṃ  kho  bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. Yu. purisakathaṃ. evamīdisesu ṭhānesu.
Vikāle  gāmaṃ  pavisitvā  sabhāyaṃ  nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ
kathessati  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  .pe.  itibhavābhavakathaṃ  iti  vāti
.pe.  saccaṃ  kira  tumhe bhikkhave vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ
nisīditvā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathetha  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ
.pe.  itibhavābhavakathaṃ iti vāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tumhe moghapurisā vikāle gāmaṃ pavisitvā
sabhāyaṃ  nisīditvā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathessatha  seyyathīdaṃ
rājakathaṃ  .pe. itibhavābhavakathaṃ iti vā netaṃ moghapurisā appasannānaṃ
vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {744.2} yo pana bhikkhu vikāle gāmaṃ paviseyya pācittiyanti.
   {744.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [745]  Tena  kho  pana  samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
janapadesu  sāvatthiṃ  gacchantā  sāyaṃ  aññataraṃ  gāmaṃ  upagacchiṃsu .
Manussā  te  bhikkhū  passitvā  etadavocuṃ  pavisatha  bhanteti .
Athakho  te  bhikkhū  bhagavatā  paṭikkhittaṃ  vikāle  gāmaṃ  pavisitunti
kukkuccāyantā na pavisiṃsu . corā te bhikkhū acchindiṃsu. Athakho te
bhikkhū sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave
Āpucchā  vikāle gāmaṃ pavisituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {745.1}  yo pana bhikkhu anāpucchā vikāle gāmaṃ paviseyya
pācittiyanti.
   {745.2}  Evañcidaṃ  bhagavatā  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ
hoti.
   [746]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu kosalesu
janapadesu  sāvatthiṃ  gacchanto  sāyaṃ  aññataraṃ  gāmaṃ  upagacchi .
Manussā  taṃ  bhikkhuṃ  passitvā etadavocuṃ pavisatha bhanteti . athakho
so  bhikkhu  bhagavatā  paṭikkhittaṃ  anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisitunti
kukkuccāyanto  na  pāvisi . corā taṃ bhikkhuṃ acchindiṃsu . athakho
so  bhikkhu  sāvatthiṃ  gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave  santaṃ  bhikkhuṃ  āpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ evañca pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {746.1} yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ
paviseyya pācittiyanti.
   {746.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [747] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahinā daṭṭho
hoti  .  aññataro  bhikkhu  aggiṃ  āharissāmīti  gāmaṃ gacchati .
Athakho  so bhikkhu bhagavatā paṭikkhittaṃ santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle
gāmaṃ  pavisitunti  kukkuccāyanto  na  pāvisi  . bhagavato etamatthaṃ
Ārocesi . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave tathārūpe accāyike
karaṇīye  santaṃ  bhikkhuṃ  anāpucchā  vikāle  gāmaṃ  pavisituṃ evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {747.1} yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ
paviseyya aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā pācittiyanti.
   [748] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe adhippeto bhikkhūti . santo nāma bhikkhu sakkā hoti āpucchā
pavisituṃ . asanto nāma bhikkhu na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ .
Vikālo  nāma  majjhantike  vītivatte  yāva  aruṇuggamanā . gāmaṃ
paviseyyāti   parikkhittassa   gāmassa   parikkhepaṃ  atikkamantassa
āpatti   pācittiyassa   .  aparikkhittassa  gāmassa  upacāraṃ
okkamantassa   āpatti  pācittiyassa  .  aññatra  tathārūpā
accāyikā karaṇīyāti ṭhapetvā tathārūpaṃ accāyikaṃ karaṇīyaṃ.
   [749]  Vikāle  vikālasaññī  santaṃ  bhikkhuṃ  anāpucchā gāmaṃ
pavisati   aññatra   tathārūpā   accāyikā  karaṇīyā  āpatti
pācittiyassa . vikāle vematiko santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati
aññatra  tathārūpā  accāyikā  karaṇīyā  āpatti  pācittiyassa .
Vikāle  kālasaññī  santaṃ  bhikkhuṃ  anāpucchā  gāmaṃ pavisati aññatra
tathārūpā  accāyikā  karaṇīyā  āpatti  pācittiyassa  .  kāle
Vikālasaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  kāle  vematiko  āpatti
dukkaṭassa. Kāle kālasaññī anāpatti.
   [750]  Anāpatti  tathārūpe  accāyike karaṇīye santaṃ bhikkhuṃ
āpucchā  pavisati  asantaṃ  bhikkhuṃ anāpucchā pavisati antarārāmaṃ 1-
gacchati   bhikkhunūpassayaṃ  gacchati  titthiyaseyyaṃ  gacchati  paṭikkamanaṃ
gacchati   gāmena   maggo   hoti   āpadāsu   ummattakassa
ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------
@Footnote: 1 Yu. antarāgāmaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 493-497. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8886              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8886              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=744&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=121              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=744              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10207              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10207              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่