ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [788] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena sāvatthiyaṃ
aññataraṃ  kulaṃ  ubhato  pasannaṃ  hoti  saddhāya  vaḍḍhati  bhogena
hāyati . yaṃ tasmiṃ kule uppajjati purebhattaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
taṃ  sabbaṃ  bhikkhūnaṃ  vissajjetvā  appekadā  anasitā  acchanti .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
sakyaputtiyā  na  mattaṃ  jānitvā  paṭiggahessanti  ime  imesaṃ
datvā  appekadā  anasitā  acchantīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū
tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  . athakho
te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  yaṃ  kulaṃ  saddhāya  vaḍḍhati  bhogena  hāyati
evarūpassa  kulassa  ñattidutiyena  kammena sekkhasammatiṃ dātuṃ evañca
pana  bhikkhave  dātabbā  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena saṅgho
ñāpetabbo
   {788.1}  suṇātu me bhante saṅgho itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya
vaḍḍhati  bhogena  hāyati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmassa kulassa sekkhasammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {788.2} Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati
Bhogena hāyati . saṅgho itthannāmassa kulassa sekkhasammatiṃ deti .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  kulassa sekkhasammatiyā dānaṃ so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {788.3} Dinnā saṅghena itthannāmassa kulassa sekkhasammati .
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ dhārayāmīti . evañca pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {788.4} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana
bhikkhu  tathārūpesu  sekkhasammatesu  kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā paṭidesetabbaṃ tena
bhikkhunā  gārayhaṃ  āvuso  dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ
paṭidesemīti.
   {788.5} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [789]  Tena  kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti .
Manussā  bhikkhū  nimantetvā  bhojenti  .  taṃpi  kho  kulaṃ bhikkhū
nimantesi  .  bhikkhū  kukkuccāyantā nādhivāsenti paṭikkhittaṃ bhagavatā
sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
khādituṃ  bhuñjitunti  .  te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kinnu kho
nāma  amhākaṃ  jīvitena  yaṃ  ayyā  amhākaṃ na paṭiggaṇhantīti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ .
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  nimantitena  sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā
Bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā  khādituṃ  bhuñjituṃ evañca pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {789.1} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana
bhikkhu  tathārūpesu  sekkhasammatesu  kulesu pubbe animantito khādanīyaṃ
vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā
paṭidesetabbaṃ  tena  bhikkhunā  gārayhaṃ  āvuso  dhammaṃ  āpajjiṃ
asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   {789.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [790]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tassa kulassa
kulupako  hoti  .  athakho  so  bhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena  taṃ  kulaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho so bhikkhu gilāno hoti .
Athakho  te  manussā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ  bhuñjatha  bhanteti .
Athakho  so  bhikkhu  bhagavatā  paṭikkhittaṃ  animantitena sekkhasammatesu
kulesu  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ
bhuñjitunti   kukkuccāyanto  na  paṭiggahesi  nāsakkhi  piṇḍāya
carituṃ  chinnabhatto  ahosi  .  athakho  so bhikkhu ārāmaṃ gantvā
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū   āmantesi   anujānāmi  bhikkhave  gilānena  bhikkhunā
sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
Khādituṃ bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {790.1} yāni kho pana tāni sekkhasammatāni kulāni yo pana bhikkhu
tathārūpesu  sekkhasammatesu  kulesu  pubbe  animantito  agilāno
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā khādeyya vā
bhuñjeyya  vā  paṭidesetabbaṃ  tena  bhikkhunā  gārayhaṃ  āvuso
dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   [791]  Yāni  kho  pana  tāni  sekkhasammatāni  kulānīti
sekkhasammataṃ  nāma  kulaṃ  yaṃ  kulaṃ  saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati
evarūpassa  kulassa ñattidutiyena kammena sekkhasammati dinnā hoti .
Yo  panāti  yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto  bhikkhūti  . tathārūpesu sekkhasammatesu kulesūti evarūpesu
sekkhasammatesu kulesu . animantito nāma ajjatanāya vā svātanāya
vā  animantito  gharupacāraṃ okkamante nimantenti eso animantito
nāma  .  nimantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā nimantito
gharupacāraṃ anokkamante nimantenti eso nimantito nāma . Agilāno
nāma  sakkoti piṇḍāya carituṃ . gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya
carituṃ  .  khādanīyaṃ  nāma  pañca bhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ
yāvajīvikaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ  khādanīyaṃ  nāma  .  bhojanīyaṃ  nāma
pañca  bhojanāni  odano kummāso sattu maccho maṃsaṃ . animantito
agilāno   khādissāmi   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti
Dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   [792]  Sekkhasammate  sekkhasammatasaññī  animantito  agilāno
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā  khādati  vā
bhuñjati  vā  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  sekkhasammate  vematiko
animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
khādati  vā  bhuñjati  vā  āpatti pāṭidesanīyassa . sekkhasammate
asekkhasammatasaññī  animantito  agilāno  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ
vā  sahatthā  paṭiggahetvā  khādati  vā  bhuñjati  vā  āpatti
pāṭidesanīyassa  .  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya
paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre  ajjhohāre
āpatti  dukkaṭassa  .  asekkhasammate  sekkhasammatasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  asekkhasammate  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Asekkhasammate asekkhasammatasaññī anāpatti.
   [793]  Anāpatti  nimantitassa  gilānassa  nimantitassa  vā
gilānassa  vā  sesakaṃ  bhuñjati  aññesaṃ  bhikkhā  tattha  paññattā
hoti  gharato  nīharitvā  denti  niccabhatte  salākabhatte  pakkhike
uposathike  pāṭipadike  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  sati
paccaye paribhuñjāti deti ummattakassa ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 521-525. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9389              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9389              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=788&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=132              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=788              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10326              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10326              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]