ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [77] Tena kho pana samayena bhikkhū anupajjhāyakā [2]- anovadiyamānā
ananusāsiyamānā  dunnivatthā  duppārutā  anākappasampannā  piṇḍāya
caranti  manussānaṃ  3-  bhuñjamānānaṃ  uparibhojanepi  uttiṭṭhapattaṃ
upanāmenti  uparikhādanīyepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti uparisāyanīyepi
uttiṭṭhapattaṃ    upanāmenti    uparipānīyepi    uttiṭṭhapattaṃ
upanāmenti  sāmaṃ  sūpampi  odanampi  viññāpetvā  bhuñjanti
bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharanti.
   {77.1}  Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
samaṇā   sakyaputtiyā  dunnivatthā  duppārutā  anākappasampannā
piṇḍāya   carissanti   manussānaṃ   bhuñjamānānaṃ   uparibhojanepi
uttiṭṭhapattaṃ    upanāmessanti   uparikhādanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ
upanāmessanti   uparisāyanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ   upanāmessanti
uparipānīyepi   uttiṭṭhapattaṃ   upanāmessanti   sāmaṃ   sūpampi
odanampi   viññāpetvā   bhuñjissanti  bhattaggepi  uccāsaddā
mahāsaddā viharissanti seyyathāpi brāhmaṇā brāhmaṇabhojaneti.
@Footnote: 1 Ma. pabbajākathā. 2 Ma. anācariyakā. 3 ito pure Ma. Yu. tesaddo dissati.
   [78] Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ
vipācentānaṃ  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  santuṭṭhā  lajjino
kukkuccakā  sikkhākāmā  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  dunnivatthā  duppārutā  anākappasampannā
piṇḍāya   carissanti   manussānaṃ   bhuñjamānānaṃ   uparibhojanepi
uttiṭṭhapattaṃ    upanāmessanti   uparikhādanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ
upanāmessanti   uparisāyanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ   upanāmessanti
uparipānīyepi   uttiṭṭhapattaṃ   upanāmessanti   sāmaṃ   sūpampi
odanampi   viññāpetvā   bhuñjissanti  bhattaggepi  uccāsaddā
mahāsaddā  viharissantīti  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ.
   [79] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  bhikkhū
dunnivatthā   duppārutā   anākappasampannā   piṇḍāya   caranti
manussānaṃ  bhuñjamānānaṃ  uparibhojanepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti
uparikhādanīyepi    uttiṭṭhapattaṃ   upanāmenti   uparisāyanīyepi
uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti  uparipānīyepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti
sāmaṃ   sūpampi  odanampi  viññāpetvā  bhuñjanti  bhattaggepi
uccāsaddā  mahāsaddā  viharantīti . saccaṃ bhagavāti 1- . vigarahi
@Footnote: 1 sabbattha itisaddo na paññāyati.
Buddho  bhagavā ananucchavikaṃ 1- bhikkhave tesaṃ moghapurisānaṃ ananulomikaṃ
appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  te
bhikkhave   moghapurisā  dunnivatthā  duppārutā  anākappasampannā
piṇḍāya   carissanti   manussānaṃ   bhuñjamānānaṃ   uparibhojanepi
uttiṭṭhapattaṃ    upanāmessanti   uparikhādanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ
upanāmessanti   uparisāyanīyepi   uttiṭṭhapattaṃ   upanāmessanti
uparipānīyepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmessanti  sāmaṃ  sūpampi  odanampi
viññāpetvā   bhuñjissanti  bhattaggepi  uccāsaddā  mahāsaddā
viharissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  athakhvetaṃ  2-  bhikkhave  appasannānañceva
appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyāti.
   [80]  Athakho  bhagavā  te bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya  dupposatāya  mahicchatāya  asantuṭṭhatāya  3-  saṅgaṇikāya
kosajjassa  avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena  subharatāya suposatāya
appicchassa  santuṭṭhassa  dhūtassa  sallekhassa  pāsādikassa appaccayassa
viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ  tadanulomikaṃ
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave
upajjhāyaṃ   upajjhāyo   bhikkhave   saddhivihārikamhi   puttacittaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. ananucchaviyaṃ. 2 Sī. Yu. Rā. athakho taṃ. 3 Sī. Yu. asantuṭṭhiyā.
@Ma. asantuṭṭhitāya.
Upaṭṭhapessati  saddhivihāriko  upajjhāyamhi  pitucittaṃ  upaṭṭhapessati
evante  aññamaññaṃ sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā 1- viharantā
imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissanti . evañca
pana  bhikkhave  upajjhāyo gahetabbo . ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa
vacanīyo  upajjhāyo  me  bhante  hohi  upajjhāyo  me  bhante
hohi  upajjhāyo  me  bhante  hohīti  . sāhūti vā lahūti vā
opāyikanti  vā  paṭirūpanti  vā  pāsādikena  sampādehīti  vā
kāyena   viññāpeti  vācāya  viññāpeti  kāyena  vācāya
viññāpeti  gahito  hoti  upajjhāyo  na  kāyena  viññāpeti
na  vācāya  viññāpeti  na  kāyena  vācāya  viññāpeti  na
gahito hoti upajjhāyo.
   [81] Saddhivihārikena bhikkhave upajjhāyamhi sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  . kālasseva uṭṭhāya upāhanā omuñcitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ dātabbaṃ
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace  yāgu  hoti  bhājanaṃ  dhovitvā yāgu
upanāmetabbā  yāguṃ  pītassa  udakaṃ  datvā  bhājanaṃ  paṭiggahetvā
nīcaṃ   katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā  paṭisāmetabbaṃ
upajjhāyamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so deso uklāpo
hoti so deso sammajjitabbo.
   {81.1}      Sace     upajjhāyo     gāmaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhāgavuttino.
Pavisitukāmo  hoti  nivāsanaṃ  dātabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ
kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ  katvā  saṅghāṭiyo  dātabbā dhovitvā
patto  saudako  dātabbo  sace  upajjhāyo  pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati
timaṇḍalaṃ   paṭicchādentena   parimaṇḍalaṃ  nivāsetvā  kāyabandhanaṃ
bandhitvā  saguṇaṃ  katvā  saṅghāṭiyo  pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā
dhovitvā  pattaṃ  gahetvā  upajjhāyassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ
nātidūre   gantabbaṃ   nāccāsanne   gantabbaṃ   pattapariyāpannaṃ
paṭiggahetabbaṃ  na  upajjhāyassa  bhaṇamānassa  antarantarā  kathā
opātetabbā  upajjhāyo  āpattisāmantā  bhaṇamāno  nivāretabbo
nivattantena   paṭhamataraṃ   āgantvā   āsanaṃ   paññāpetabbaṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ  paccuggantvā
pattacīvaraṃ   paṭiggahetabbaṃ   paṭinivāsanaṃ   dātabbaṃ   nivāsanaṃ
paṭiggahetabbaṃ . sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ
na ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabbaṃ cīvaraṃ saṃharitabbaṃ 1- cīvaraṃ saṃharantena 2-
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā 3- cīvaraṃ saṃharitabbaṃ mā majjhe bhaṅgo
ahosīti obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.
   {81.2} Sace piṇḍapāto hoti upajjhāyo ca bhuñjitukāmo hoti udakaṃ
datvā  piṇḍapāto  upanāmetabbo  upajjhāyo  pānīyena pucchitabbo
@Footnote: 1 Sī. Ma. Rā. saṅgharitabbaṃ. 2 Sī. Rā. saṅgharantena. 3 Yu. Rā. ussāretvā.
Bhuttāvissa  udakaṃ  datvā  pattaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ  katvā
sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā  vodakaṃ  katvā  muhuttaṃ  uṇhe
otāpetabbo  na  ca  uṇhe  patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ
nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā
ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā
patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā  patto
nikkhipitabbo cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena
hatthena  cīvaravaṃsaṃ  vā  cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato antaṃ
orato  bhogaṃ  katvā  cīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  upajjhāyamhi  vuṭṭhite
āsanaṃ  uddharitabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmetabbaṃ
sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.
   {81.3} Sace upajjhāyo nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ
sace sītena attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace uṇhena attho hoti
uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.
   {81.4} Sace upajjhāyo jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti cuṇṇaṃ sannetabbaṃ
mattikā temetabbā jantāgharapīṭhaṃ ādāya upajjhāyassa piṭṭhito gantvā
jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ  paṭiggahetvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ cuṇṇaṃ
dātabbaṃ  mattikā  dātabbā  sace  ussahati  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ
jantāgharaṃ pavisantena mattikāya sukhaṃ makkhetvā purato ca pacchato ca
paṭicchādetvā jantāgharaṃ pavisitabbaṃ na there bhikkhū anūpakhajja nisīditabbaṃ
Na  navā  bhikkhū  āsanena  paṭibāhetabbā  jantāghare upajjhāyassa
parikammaṃ  kātabbaṃ  jantāgharā  nikkhamantena  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya
purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ
   {81.5} udakepi upajjhāyassa parikammaṃ kātabbaṃ nahātena paṭhamataraṃ
uttaritvā  attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā nivāsetvā upajjhāyassa
gattato  udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ  saṅghāṭi  dātabbā
jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ  upajjhāyo  pānīyena
pucchitabbo  .  sace  uddisāpetukāmo  hoti  uddisāpetabbo
sace paripucchitukāmo hoti paripucchitabbo.
   {81.6} Yasmiṃ vihāre upajjhāyo viharati sace so vihāro uklāpo
hoti  sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ
nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   nisīdanapaccattharaṇaṃ  nīharitvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
mañco   nīcaṃ   katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbo  pīṭhaṃ  nīcaṃ  katvā
sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ   mañcapaṭipādakā   nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbā
kheḷamallako   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbo  apassenaphalakaṃ
nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ   yathāpaññattaṃ
Sallakkhetvā  nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ sace vihāre santānakaṃ
hoti   ullokā   paṭhamaṃ   ohāretabbaṃ  ālokasandhikaṇṇabhāgā
pamajjitabbā  sace  gerukaparikammakatā  bhitti  kaṇṇakitā  hoti
coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā  pamajjitabbā  sace  kāḷavaṇṇakatā
bhūmi  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā  pamajjitabbā
sace  akatā  hoti  bhūmi udakena paripphosetvā sammajjitabbā mā
vihāro rajena ūhaññīti saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
   {81.7} bhummattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā 1-
atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ    mañcapaṭipādakā
otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbā mañco
otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 2-
asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbo
pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 3-
asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ
bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ
paññāpetabbaṃ  nisīdanapaccattharaṇaṃ  otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā
atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  kheḷamallako  otāpetvā
pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo apassenaphalakaṃ otāpetvā
@Footnote: 1 pappoṭhetvātipi pāṭho. 2-3 Ma. apaṭighaṃsantena.
Pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ
pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena
hatthena  heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā  patto
nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā  patto  nikkhipitabbo
cīvaraṃ  nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena
cīvaravaṃsaṃ  vā  cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ orato
bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.
   {81.8} Sace puratthimā sarajā vātā vāyanti puratthimā vātapānā
thaketabbā  sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātapānā
thaketabbā  sace uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā
thaketabbā  sace dakkhiṇā sarajā vātā vāyanti dakkhiṇā vātapānā
thaketabbā  sace  sītakālo hoti divā vātapānā vivaritabbā rattiṃ
thaketabbā  sace uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ
vivaritabbā.
   {81.9}  Sace  pariveṇaṃ  uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ
sace  koṭṭhako  uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace
upaṭṭhānasālā   uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā
sace  aggisālā  uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā sace
vaccakuṭī  uklāpā  hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace  pānīyaṃ
na  hoti  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ  na  hoti
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ  na  hoti
Ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.
   {81.10}  Sace  upajjhāyassa  anabhirati  uppannā  hoti
saddhivihārikena   vūpakāsetabbo   vūpakāsāpetabbo   dhammakathā
vāssa  kātabbā  sace  upajjhāyassa  kukkuccaṃ  uppannaṃ  hoti
saddhivihārikena    vinodetabbaṃ    vinodāpetabbaṃ    dhammakathā
vāssa  kātabbā  sace  upajjhāyassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti
saddhivihārikena   vivecetabbaṃ  vivecāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa
kātabbā  .  sace  upajjhāyo  garudhammaṃ  ajjhāpanno  hoti
parivāsāraho  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho
saṅgho  upajjhāyassa  parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  upajjhāyo mūlāya
paṭikassanāraho  hoti  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saṅgho  upajjhāyaṃ  mūlāya paṭikasseyyāti sace upajjhāyo
mānattāraho  hoti  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saṅgho  upajjhāyassa  mānattaṃ dadeyyāti sace upajjhāyo
abbhānāraho  hoti  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saṅgho upajjhāyaṃ abbheyyāti . sace saṅgho upajjhāyassa
kammaṃ  kattukāmo  hoti  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ
vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  saddhivihārikena  ussukkaṃ
kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho  upajjhāyassa  kammaṃ  na kareyya
lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti  kataṃ  vā  panassa  hoti  saṅghena
kammaṃ  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
Ukkhepanīyaṃ  vā  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho
upajjhāyo  sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya  netthāraṃ  vatteyya
saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti.
   {81.11} Sace upajjhāyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti saddhivihārikena
dhovitabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
dhoviyethāti  sace  upajjhāyassa  cīvaraṃ kātabbaṃ hoti saddhivihārikena
kātabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
kariyethāti sace upajjhāyassa rajanaṃ pacitabbaṃ 1- hoti saddhivihārikena
pacitabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho upajjhāyassa rajanaṃ
paciyethāti sace upajjhāyassa cīvaraṃ rajetabbaṃ 1- hoti saddhivihārikena
rajetabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
rajiyethāti  cīvaraṃ  rajentena  2-  sādhukaṃ samparivattakaṃ samparivattakaṃ
rajetabbaṃ na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ.
   {81.12} Na upajjhāyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo
na ekaccassa patto paṭiggahetabbo na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ na
ekaccassa cīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ na ekaccassa parikkhāro dātabbo na
ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo na ekaccassa kesā chedetabbā
na  ekaccena kesā chedāpetabbā na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ
na  ekaccena  parikammaṃ  kārāpetabbaṃ  na ekaccassa veyyāvacco
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. rajitabbaṃ. 2 Ma. Yu. Rā. rajantena.
Kātabbo   na  ekaccena  veyyāvacco  kārāpetabbo  na
ekaccassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  na  ekacco  pacchāsamaṇo
ādātabbo  na  ekaccassa  piṇḍapāto  nīharitabbo  na ekaccena
piṇḍapāto  nīharāpetabbo  .  na  upajjhāyaṃ  anāpucchā  gāmo
pavisitabbo  na  susānaṃ  gantabbaṃ  na  disā  pakkamitabbā . sace
upajjhāyo  gilāno  hoti  yāvajīvaṃ  upaṭṭhātabbo  vuṭṭhānassa
āgametabbanti.
          Upajjhāyavattaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 80-91. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1619              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1619              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=77&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=698              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=698              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]