ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [100]  Tena  kho  pana  samayena yo so aññatitthiyapubbo
upajjhāyena  sahadhammikaṃ  vuccamāno  upajjhāyassa  vādaṃ āropetvā
taṃyeva titthāyatanaṃ saṅkami . so puna 1- paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ
yāci . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Yo so bhikkhave aññatitthiyapubbo
upajjhāyena  sahadhammikaṃ  vuccamāno  upajjhāyassa  vādaṃ āropetvā
taṃyeva  titthāyatanaṃ  saṅkanto  so āgato na upasampādetabbo .
Yo  [2]-  bhikkhave  aññopi  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  tassa  cattāro  māse
parivāso  dātabbo  .  evañca  pana bhikkhave dātabbo . paṭhamaṃ
kesamassuṃ  ohārāpetvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādāpetvā
ekaṃsaṃ    uttarāsaṅgaṃ    kārāpetvā   bhikkhūnaṃ   pāde
@Footnote: 1 Sī. ayaṃ pāṭho na hoti .   2 Po. Ma. so.
Vandāpetvā   ukkuṭikaṃ  nisīdāpetvā  añjaliṃ  paggaṇhāpetvā
evaṃ  vadehīti  vattabbo  buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
saṅghaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dutiyampi  buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dutiyampi
dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dutiyampi  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi
buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi
saṅghaṃ  saraṇaṃ  gacchāmīti  .  tena [1]- bhikkhave aññatitthiyapubbena
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhikkhūnaṃ  pāde
vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo
ahaṃ  bhante  itthannāmo  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ  dhammavinaye
ākaṅkhāmi  upasampadaṃ  sohaṃ  bhante saṅghaṃ cattāro māse parivāsaṃ
yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbo tatiyampi yācitabbo . byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {100.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
aññatitthiyapubbo   imasmiṃ   dhammavinaye   ākaṅkhati   upasampadaṃ
so  saṅghaṃ  cattāro  māse  parivāsaṃ  yācati  .  yadi saṅghassa
pattakallaṃ    saṅgho    itthannāmassa    aññatitthiyapubbassa
cattāro māse parivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {100.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
aññatitthiyapubbo  imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhati upasampadaṃ . so saṅghaṃ
cattāro māse parivāsaṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa aññatitthiyapubbassa
cattāro  māse parivāsaṃ deti . yassāyasmato khamati itthannāmassa
@Footnote: 1 Yu. kho.
Aññatitthiyapubbassa   cattāro  māse  parivāsassa  dānaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {100.3}  Dinno  saṅghena  itthannāmassa  aññatitthiyapubbassa
cattāro māse parivāso . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ
dhārayāmīti . evaṃ kho bhikkhave aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.
Evaṃ anārādhako.
   {100.4} Kathañca bhikkhave aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.
Idha  bhikkhave  aññatitthiyapubbo  atikālena  gāmaṃ  pavisati  atidivā
paṭikkamati. Evaṃpi bhikkhave aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.
   {100.5} Puna caparaṃ bhikkhave aññatitthiyapubbo vesiyagocaro vā
hoti vidhavagocaro vā hoti thullakumārikagocaro vā hoti paṇḍakagocaro
vā hoti bhikkhunīgocaro vā hoti . evaṃpi bhikkhave aññatitthiyapubbo
anārādhako hoti.
   {100.6}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  aññatitthiyapubbo yāni tāni
sabrahmacārīnaṃ  uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  1-  tattha na dakkho hoti
na  analaso  na  tatrupāyāya  vīmaṃsāya  samannāgato na alaṃ kātuṃ
na  alaṃ  saṃvidhātuṃ  .  evaṃ  bhikkhave aññatitthiyapubbo anārādhako
hoti.
   {100.7}  Puna caparaṃ bhikkhave aññatitthiyapubbo na tibbacchando
hoti  uddese  paripucchāya  adhisīle  adhicitte  adhipaññāya .
Evaṃpi bhikkhave aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.
   {100.8} Puna caparaṃ bhikkhave aññatitthiyapubbo yassa titthāyatanā
saṅkanto hoti tassa satthuno tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. karaṇīyāni. ito paraṃ īdisameva.
Ādāyassa  avaṇṇe  bhaññamāne  kupito hoti anattamano anabhiraddho
buddhassa  vā  dhammassa  vā  saṅghassa  vā  avaṇṇe  bhaññamāne
attamano  hoti  udaggo  abhiraddho  yassa  vā  pana titthāyatanā
saṅkanto  hoti  tassa  satthuno tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa
ruciyā  tassa  ādāyassa  vaṇṇe  bhaññamāne  attamano  hoti
udaggo  abhiraddho  buddhassa  vā dhammassa vā saṅghassa vā vaṇṇe
bhaññamāne  kupito  hoti  anattamano  anabhiraddho  . idaṃ bhikkhave
saṅghātanikaṃ  aññatitthiyapubbassa  anārādhanīyasmiṃ  .  evaṃ  kho
bhikkhave  aññatitthiyapubbo  anārādhako  hoti  . evaṃ anārādhako
kho bhikkhave aññatitthiyapubbo āgato na upasampādetabbo.
   {100.9} Kathañca bhikkhave aññatitthiyapubbo ārādhako hoti .
Idha  bhikkhave  aññatitthiyapubbo  nātikālena  gāmaṃ pavisati nātidivā
paṭikkamati. Evaṃpi bhikkhave aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.
   {100.10} Puna caparaṃ bhikkhave aññatitthiyapubbo na vesiyagocaro
hoti na vidhavagocaro hoti na thullakumārikagocaro hoti na paṇḍakagocaro
hoti  na  bhikkhunīgocaro  hoti  . evaṃpi bhikkhave aññatitthiyapubbo
ārādhako hoti.
   {100.11}  Puna  caparaṃ  bhikkhave aññatitthiyapubbo yāni tāni
sabrahmacārīnaṃ  uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho hoti analaso
tatrupāyāya  vīmaṃsāya samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ . evaṃpi
bhikkhave aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.
   {100.12} Puna caparaṃ bhikkhave aññatitthiyapubbo tibbacchando hoti
uddese paripucchāya adhisīle adhicitte adhipaññāya . evaṃpi bhikkhave
aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.
   {100.13}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  aññatitthiyapubbo  yassa
titthāyatanā  saṅkanto  hoti  tassa  satthuno  tassa  diṭṭhiyā
tassa  khantiyā  tassa  ruciyā  tassa ādāyassa avaṇṇe bhaññamāne
attamano  hoti  udaggo  abhiraddho  buddhassa  vā  dhammassa  vā
saṅghassa  vā  avaṇṇe  bhaññamāne  kupito  hoti  anattamano
anabhiraddho  yassa  vā  pana  titthāyatanā  saṅkanto  hoti  tassa
satthuno  tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa ādāyassa
vaṇṇe  bhaññamāne  kupito  hoti  anattamano  anabhiraddho  buddhassa
vā  dhammassa  vā  saṅghassa vā vaṇṇe bhaññamāne attamano hoti
udaggo  abhiraddho  .  idaṃ  bhikkhave  saṅghātanikaṃ aññatitthiyapubbassa
ārādhanīyasmiṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  aññatitthiyapubbo ārādhako
hoti  .  evaṃ  ārādhako kho  bhikkhave aññatitthiyapubbo āgato
upasampādetabbo.
   {100.14}  Sace  bhikkhave  aññatitthiyapubbo naggo āgacchati
upajjhāyamūlakaṃ  cīvaraṃ  pariyesitabbaṃ  sace  acchinnakeso  āgacchati
saṅgho  apaloketabbo  bhaṇḍukammāya  .  ye te bhikkhave aggikā
jaṭilakā te āgatā upasampādetabbā na tesaṃ parivāso dātabbo.
Taṃ  kissa  hetu  .  kammavādino  ete bhikkhave kiriyavādino .
Sace   bhikkhave   jātiyā   sākiyo  aññatitthiyapubbako  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. -pubbo.
Āgacchati  so  āgato  upasampādetabbo  na  tassa  parivāso
dātabbo. Imāhaṃ bhikkhave ñātīnaṃ āveṇikaṃ parihāraṃ dammīti.
          Aññatitthiyapubbakathā.
           Sattamaṃ bhāṇavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 143-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2930              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2930              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=100&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1107              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1107              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]