ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [115] Tena kho pana samayena bhagavā tattheva rājagahe vassaṃ
vasi  tattha  hemantaṃ  tattha  gimhaṃ  .  manussā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  āhundarikā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  disā  andhakārā
na  imesaṃ disā pakkhāyantīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
gacchānanda  avāpuraṇaṃ  1-  ādāya  anupariveṇiyaṃ bhikkhūnaṃ ārocehi
icchātāvuso  bhagavā  dakkhiṇāgiriṃ  cārikaṃ  pakkamituṃ  yassāyasmato
attho  so  āgacchatūti  . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paṭissutvā  2- avāpuraṇaṃ 3- ādāya anupariveṇiyaṃ bhikkhūnaṃ
ārocesi  icchatāvuso  bhagavā  dakkhiṇāgiriṃ  cārikaṃ  pakkamituṃ
yassāyasmato  attho  so  āgacchatūti  .  bhikkhū  evamāhaṃsu
bhagavatā  āvuso  ānanda  paññattaṃ  dasa  vassāni  nissāya vatthuṃ
@Footnote: 1-3 apāpuraṇantipi pāṭho .  2 Ma. paṭissuṇitvā.
Dasavassena  nissayaṃ  dātuṃ  tattha  ca no gantabbaṃ bhavissati nissayo
ca  gahetabbo  bhavissati  ittaro  ca  vāso  bhavissati  puna  ca
paccāgantabbaṃ  bhavissati  puna  ca  nissayo  gahetabbo  bhavissati
sace  amhākaṃ  ācariyupajjhāyā  gamissanti  mayampi  gamissāma  no
ce  amhākaṃ  ācariyupajjhāyā  gamissanti  mayampi  na  gamissāma
lahucittakatā no āvuso ānanda paññāyissatīti.
   {115.1}  Athakho  bhagavā  ogaṇena  bhikkhusaṅghena dakkhiṇāgiriṃ
cārikaṃ pakkāmi.
   {115.2}  Athakho  bhagavā  dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā
punadeva  rājagahaṃ  paccāgacchi  . athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  kinnu  kho  ānanda  tathāgato  ogaṇena  bhikkhusaṅghena
dakkhiṇāgiriṃ  cārikaṃ pakkantoti . athakho āyasmā ānando bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave byattena
bhikkhunā  paṭibalena  pañca  vassāni  nissāya  vatthuṃ  abyattena
yāvajīvaṃ.
   [116]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena bhikkhunā na
anissitena  vatthabbaṃ 1- na asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti
na  asekhena  samādhikkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena
paññākkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato   hoti   na   asekhena   vimuttiñāṇadassanakkhandhena
@Footnote: 1 Po. sabbattha vaṭṭhabbaṃ.
Samannāgato  hoti  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {116.1}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena  samādhikkhandhena  samannāgato hoti asekhena paññākkhandhena
samannāgato  hoti  asekhena  vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena  samannāgato  hoti  imehi  kho
bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {116.2}  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  anissitena  vatthabbaṃ  assaddho  hoti  ahiriko hoti
anottāpī  hoti  kusīto hoti muṭṭhassati hoti imehi kho bhikkhave
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {116.3}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  saddho  hoti  hirimā  hoti  ottāpī hoti
āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitassati  hoti  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {116.4}  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ adhisīle sīlavipanno hoti ajjhācāre
ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  appassuto
hoti  duppañño hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {116.5}   Pañcahi   bhikkhave   aṅgehi   samannāgatena
Bhikkhunā  anissitena  vatthabbaṃ  na  adhisīle  sīlavipanno  hoti  na
ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  bahussuto  hoti  paññavā  hoti  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {116.6}  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  na  jānāti anāpattiṃ
na  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ na jānāti garukaṃ āpattiṃ na jānāti
ubhayāni  kho  panassa pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti
na  suvibhattāni  na suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso
imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na
anissitena vatthabbaṃ.
   {116.7}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho  panassa
pātimokkhāni  vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni suppavattīni
suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {116.8} Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ na jānāti anāpattiṃ na jānāti
lahukaṃ  āpattiṃ  na jānāti garukaṃ āpattiṃ na jānāti ūnapañcavasso
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na
anissitena vatthabbaṃ.
   {116.9}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  pañcavasso  vā hoti
atirekapañcavasso  vā imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   [117]  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na
anissitena  vatthabbaṃ  na  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  na
asekhena   samādhikkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena
paññākkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato   hoti   na   asekhena   vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.1}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena   samādhikkhandhena   samannāgato   hoti   asekhena
paññākkhandhena   samannāgato   hoti  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato    hoti    asekhena    vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  pañcavasso  vā  hoti  atirekapañcavasso  vā
imehi  kho  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ.
   {117.2}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na anissitena vatthabbaṃ assaddho hoti ahiriko hoti anottāpī hoti
Kusīto hoti muṭṭhassati hoti ūnapañcavasso hoti imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.3}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  .  saddho hoti hirimā hoti ottāpī hoti
āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitassati  hoti  pañcavasso  vā  hoti
atirekapañcavasso  vā  imehi  kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {117.4}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  anissitena  vatthabbaṃ  adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre
ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  appassuto
hoti  duppañño  hoti  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.5} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ  na adhisīle sīlavipanno hoti na ajjhācāre ācāravipanno
hoti  na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  bahussuto hoti paññavā
hoti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {117.6}   Aparehipi  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  na  jānāti anāpattiṃ
na  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  na
jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena  na
Svāgatāni  honti  na  suvibhattāni  na  suppavattīni na suvinicchitāni
suttaso  anubyañjanaso  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.7} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ
jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni
vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni
suttaso  anubyañjanaso  pañcavasso  vā  hoti  atirekapañcavasso
vā  imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbanti.
         Abhayūvarabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 161-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3308              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3308              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=115&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1471              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1471              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]