ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [139]  Tena  kho  pana  samayena  āyasmato mahākassapassa
upasampadāpekkho  hoti  . athakho āyasmā mahākassapo āyasmato
ānandassa  santike  dūtaṃ  pāhesi  āgacchatu  ānando  imaṃ
Anussāvessatīti 1- . āyasmā ānando evamāha nāhaṃ ussahāmi
therassa nāmaṃ gahetuṃ garu me theroti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave gottenapi anussāvetunti.
   [140] Tena kho pana samayena āyasmato mahākassapassa dve
upasampadāpekkhā  honti . te vivadanti ahaṃ paṭhamaṃ upasampajjissāmi
ahaṃ  paṭhamaṃ  upasampajjissāmīti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave dve ekānussāvane kātunti . tena kho pana
samayena  sambahulānaṃ  therānaṃ  upasampadāpekkhā  honti  .  te
vivadanti  ahaṃ  paṭhamaṃ upasampajjissāmi ahaṃ paṭhamaṃ upasampajjissāmīti .
Therā evamāhaṃsu handa mayaṃ āvuso sabbe va ekānussāvane karomāti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave dve tayo
ekānussāvane  kātuṃ  tañca  kho  ekena upajjhāyena na tveva
nānupajjhāyenāti.
   [141] Tena kho pana samayena āyasmā kumārakassapo gabbhavīso
upasampanno  hoti  .  athakho āyasmato kumārakassapassa etadahosi
bhagavatā  paññattaṃ  na  ūnavīsativasso  puggalo  upasampādetabboti
ahañcamhi   gabbhavīso   upasampanno  upasampanno  nu  khomhi
na  nu  kho  upasampannoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . yaṃ
bhikkhave  mātu  kucchismiṃ  paṭhamaṃ  cittaṃ  uppannaṃ  paṭhamaṃ  viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. anusāvessatūti.
Pātubhūtaṃ  tadupādāya  sāvassa  jāti  anujānāmi  bhikkhave  gabbhavīsaṃ
upasampādetunti.
   [142] Tena kho pana samayena [1]- upasampannā dissanti kuṭṭhikāpi
gaṇḍikāpi  kilāsikāpi  sosikāpi  apamārikāpi  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  upasampādentena  terasa 2-
antarāyike  dhamme  pucchituṃ  .  evañca  pana bhikkhave pucchitabbo
santi  te  evarūpā  ābādhā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo  kilāso  soso
apamāro  manussosi  purisosi  bhujissosi  anaṇosi  nasi  rājabhaṭo
anuññātosi    mātāpitūhi   paripuṇṇavīsativassosi   paripuṇṇante
pattacīvaraṃ kinnāmosi 3- konāmo 4- te upajjhāyoti.
   {142.1} Tena kho pana samayena bhikkhū ananusiṭṭhe upasampadāpekkhe
antarāyike  dhamme  pucchanti  . upasampadāpekkhā vitthāyanti maṅkū
honti na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {142.2}  Anujānāmi  bhikkhave  paṭhamaṃ  anusāsitvā  pacchā
antarāyike  dhamme  pucchitunti . tattheva saṅghamajjhe anusāsanti .
Upasampadāpekkhā  tatheva  vitthāyanti  maṅkū  honti  na  sakkonti
vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {142.3}   Anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ  anusāsitvā
saṅghamajjhe  antarāyike  dhamme  pucchituṃ  .  evañca  pana
bhikkhave  anusāsitabbo  .  paṭhamaṃ  upajjhaṃ gāhāpetabbo . upajjhaṃ
@Footnote: 1 Po. bhikkhū. 2 Yu. tassa. 3 Ma. Yu. kiṃnāmo so. 4 ko nāmāti amhākaṃ ruci.
Gāhāpetvā  pattacīvaraṃ  ācikkhitabbaṃ  ayante  patto ayaṃ saṅghāṭi
ayaṃ uttarāsaṅgo ayaṃ antaravāsako gaccha amumhi okāse tiṭṭhāhīti.
Bālā   abyattā   anusāsanti   duranusiṭṭhā  upasampadāpekkhā
vitthāyanti  maṅkū  honti  na  sakkonti  vissajjetuṃ  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave bālena abyattena anusāsitabbo
yo anusāseyya āpatti dukkaṭassa.
   {142.4}  Anujānāmi  bhikkhave  byattena  bhikkhunā paṭibalena
anusāsitunti  .  asammatā  anusāsanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . na bhikkhave asammatena anusāsitabbo yo anusāseyya
āpatti dukkaṭassa.
   {142.5}  Anujānāmi bhikkhave sammatena anusāsituṃ . evañca
pana  bhikkhave  sammannitabbo  .  attanā  va attānaṃ sammannitabbaṃ
parena  vā  paro  sammannitabbo  .  kathañca attanā va attānaṃ
sammannitabbaṃ. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {142.6} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo itthannāmassa
āyasmato upasampadāpekkho . yadi saṅghassa pattakallaṃ ahaṃ itthannāmaṃ
anusāseyyanti  . evaṃ attanā va attānaṃ sammannitabbaṃ . kathañca
parena  paro  sammannitabbo  . byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
ñāpetabbo
   {142.7} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo itthannāmassa āyasmato
upasampadāpekkho  1- yadi saṅghassa pattakallaṃ itthannāmo itthannāmaṃ
@Footnote: 1 upasampadāpekhoti vā pāṭho.
Anusāseyyāti . evaṃ parena paro sammannitabbo . tena sammatena
bhikkhunā   upasampadāpekkho   upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo
suṇasi  itthannāma  ayante  saccakālo  bhūtakālo  yaṃ  jātaṃ  taṃ
saṅghamajjhe  pucchante  santaṃ  atthīti  vattabbaṃ  asantaṃ  natthīti
vattabbaṃ  mā  kho  vitthāsi  mā  kho  maṅku  ahosi  evantaṃ
pucchissanti  santi  te  evarūpā  ābādhā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo
kilāso  soso  apamāro  manussosi  purisosi  bhujissosi  anaṇosi
nasi   rājabhaṭo   anuññātosi   mātāpitūhi  paripuṇṇavīsativassosi
paripuṇṇante  pattacīvaraṃ  kinnāmosi  konāmo  te  upajjhāyoti .
Ekato āgacchanti 1-. Na [2]- ekato āgantabbaṃ.
   {142.8}  Anusāsakena paṭhamataraṃ āgantvā saṅgho ñāpetabbo
suṇātu  me  bhante  saṅgho  itthannāmo  itthannāmassa āyasmato
upasampadāpekkho  . anusiṭṭho so mayā . yadi saṅghassa pattakallaṃ
itthannāmo āgaccheyyāti . Āgacchāhīti vattabbo. Ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
kārāpetvā  bhikkhūnaṃ  pāde  vandāpetvā  ukkuṭikaṃ  nisīdāpetvā
añjaliṃ  paggaṇhāpetvā  upasampadaṃ  yācāpetabbo  saṅghambhante
upasampadaṃ  yācāmi ullumpatu maṃ bhante saṅgho anukampaṃ upādāya .
Dutiyampi  bhante saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi ullumpatu maṃ bhante saṅgho
anukampaṃ upādāya . tatiyampi bhante saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi ullumpatu
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhadvayaṃ antarā pakkhittaṃ viya khāyati . 2 Ma. bhikkhave.
Maṃ  bhante  saṅgho  anukampaṃ  upādāyāti  .  byattena  bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {142.9} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo itthannāmassa
āyasmato upasampadāpekkho . yadi saṅghassa pattakallaṃ ahaṃ itthannāmaṃ
antarāyike dhamme puccheyyanti . suṇasi itthannāma ayante saccakālo
bhūtakālo  yaṃ jātaṃ taṃ pucchāmi santaṃ atthīti vattabbaṃ asantaṃ natthīti
vattabbaṃ  santi te evarūpā ābādhā kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso soso
apamāro  manussosi  purisosi  bhujissosi  anaṇosi  nasi  rājabhaṭo
anuññātosi    mātāpitūhi   paripuṇṇavīsativassosi   paripuṇṇante
pattacīvaraṃ  kinnāmosi  konāmo  te  upajjhāyoti  .  byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {142.10}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
itthannāmassa    āyasmato    upasampadāpekkho    parisuddho
antarāyikehi  dhammehi  .  paripuṇṇassa  pattacīvaraṃ  .  itthannāmo
saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmena  upajjhāyena  .  yadi
saṅghassa   pattakallaṃ   saṅgho   itthannāmaṃ   upasampādeyya
itthannāmena upajjhāyena. Esā ñatti.
   {142.11}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
itthannāmassa    āyasmato    upasampadāpekkho    parisuddho
antarāyikehi  dhammehi  .  paripuṇṇassa  pattacīvaraṃ  .  itthannāmo
saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmena  upajjhāyena  .  saṅgho
itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmena
Upajjhāyena  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  upasampadā
itthannāmena  upajjhāyena  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya. Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi.
   {142.12}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
itthannāmassa    āyasmato    upasampadāpekkho    parisuddho
antarāyikehi  dhammehi  .  paripuṇṇassa  pattacīvaraṃ  .  itthannāmo
saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati  itthannāmena  upajjhāyena  .  saṅgho
itthannāmaṃ   upasampādeti   itthannāmena   upajjhāyena  .
Yassāyasmato   khamati   itthannāmassa  upasampadā  itthannāmena
upajjhāyena  so  tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya . tatiyampi
etamatthaṃ vadāmi.
   {142.13}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
itthannāmassa  āyasmato  upasampadāpekkho  parisuddho  antarāyikehi
dhammehi  .  paripuṇṇassa  pattacīvaraṃ  . itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ
yācati  itthannāmena upajjhāyena . saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti
itthannāmena  upajjhāyena  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
upasampadā  itthannāmena  upajjhāyena  so  tuṇhassa yassa nakkhamati
so bhāseyya.
   {142.14}  Upasampanno  saṅghena  itthannāmo  itthannāmena
upajjhāyena. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
          Upasampadākammaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 186-192. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=139&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=2313              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=2313              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]