ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [197] Idha pana bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ cātuddaso hoti
āgantukānaṃ  paṇṇaraso  .  sace  āvāsikā  bahutarā  honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  samasamā  honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  . sace āgantukā bahutarā
honti āvāsikehi āgantukānaṃ anuvattitabbaṃ.
   {197.1} Idha pana bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti
āgantukānaṃ cātuddaso . sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi
āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  samasamā  honti  āgantukehi
āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  āgantukā  bahutarā  honti
āvāsikehi āgantukānaṃ anuvattitabbaṃ.
   {197.2}  Idha  pana  bhikkhave  āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ pāṭipado
hoti  āgantukānaṃ  paṇṇaraso  .  sace āvāsikā bahutarā honti
Āvāsikehi  āgantukānaṃ  nākāmā  dātabbā  sāmaggī āgantukehi
nissīmaṃ  gantvā  uposatho  kātabbo  .  sace  samasamā  honti
āvāsikehi  āgantukānaṃ  nākāmā  dātabbā  sāmaggī āgantukehi
nissīmaṃ  gantvā  uposatho  kātabbo  . sace āgantukā bahutarā
honti  āvāsikehi  āgantukānaṃ  sāmaggī  vā  dātabbā  nissīmaṃ
vā gantabbaṃ.
   {197.3}  Idha  pana  bhikkhave  āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso
hoti  āgantukānaṃ  pāṭipado  .  sace āvāsikā bahutarā honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  sāmaggī  vā  dātabbā  nissīmaṃ  vā
gantabbaṃ  .  sace samasamā honti āgantukehi āvāsikānaṃ sāmaggī
vā  dātabbā  nissīmaṃ  vā  gantabbaṃ . sace āgantukā bahutarā
honti  āgantukehi  āvāsikānaṃ  nākāmā  dātabbā  sāmaggī
āvāsikehi nissīmaṃ gantvā uposatho kātabbo.
   [198] Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsikānaṃ
bhikkhūnaṃ  āvāsikākāraṃ  āvāsikaliṅgaṃ  āvāsikanimittaṃ  āvāsikuddesaṃ
supaññattaṃ  mañcapīṭhaṃ  bhisibimbohanaṃ  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  supaṭṭhitaṃ  1-
pariveṇaṃ  susammaṭṭhaṃ  passitvā  vematikā  honti  atthi  nu  kho
āvāsikā bhikkhū natthi nu khoti . te vematikā na vicinanti avicinitvā
uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa  .  te  vematikā vicinanti
vicinitvā  na  passanti  apassitvā  uposathaṃ  karonti anāpatti .
Te   vematikā   vicinanti   vicinitvā   passanti   passitvā
@Footnote: 1 Ma. sūpaṭṭhitaṃ.
Ekato  uposathaṃ  karonti  anāpatti  .  te  vematikā vicinanti
vicinitvā  passanti  passitvā  pāṭekkaṃ  uposathaṃ  karonti āpatti
dukkaṭassa  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti passitvā
nassantete  vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhārā
uposathaṃ karonti āpatti thullaccayassa.
   {198.1} Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū suṇanti āvāsikānaṃ
bhikkhūnaṃ  āvāsikākāraṃ  āvāsikaliṅgaṃ  āvāsikanimittaṃ  āvāsikuddesaṃ
caṅkamantānaṃ  padasaddaṃ  sajjhāyasaddaṃ  ukkāsitasaddaṃ  khipitasaddaṃ  sutvā
vematikā honti atthi nu kho āvāsikā bhikkhū natthi nu khoti. Te
vematikā na vicinanti avicinitvā uposathaṃ karonti āpatti dukkaṭassa.
Te  vematikā  vicinanti  vicinitvā  na passanti apassitvā uposathaṃ
karonti  anāpatti  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti
passitvā  ekato  uposathaṃ  karonti  anāpatti  . te vematikā
vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā  pāṭekkaṃ  uposathaṃ karonti
āpatti  dukkaṭassa  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti
passitvā nassantete vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhārā
uposathaṃ karonti āpatti thullaccayassa.
   {198.2} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū passanti āgantukānaṃ
bhikkhūnaṃ  āgantukākāraṃ  āgantukaliṅgaṃ  āgantukanimittaṃ  āgantukuddesaṃ
aññātakaṃ  pattaṃ  aññātakaṃ  cīvaraṃ  aññātakaṃ  nisīdanaṃ pādānaṃ dhotaṃ
udakanissekaṃ
Passitvā  vematikā  honti  atthi  nu kho āgantukā bhikkhū natthi
nu  khoti . te vematikā na vicinanti avicinitvā uposathaṃ karonti
āpatti  dukkaṭassa  . te vematikā vicinanti vicinitvā na passanti
apassitvā  uposathaṃ  karonti  anāpatti  . te vematikā vicinanti
vicinitvā  passanti  passitvā ekato uposathaṃ karonti anāpatti .
Te  vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā  pāṭekkaṃ
uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa  .  te  vematikā vicinanti
vicinitvā  passanti  passitvā  nassantete  vinassantete  ko
tehi atthoti bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti āpatti thullaccayassa.
   {198.3} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū suṇanti āgantukānaṃ
bhikkhūnaṃ  āgantukākāraṃ  āgantukaliṅgaṃ  āgantukanimittaṃ  āgantukuddesaṃ
āgacchantānaṃ   padasaddaṃ   upāhanāpappoṭhanasaddaṃ   ukkāsitasaddaṃ
khipitasaddaṃ  sutvā  vematikā  honti atthi nu kho āgantukā bhikkhū
natthi  nu  khoti  . te vematikā na vicinanti avicinitvā uposathaṃ
karonti  āpatti  dukkaṭassa  .  te  vematikā vicinanti vicinitvā
na  passanti  apassitvā  uposathaṃ  karonti  anāpatti  .  te
vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā  ekato uposathaṃ
karonti  anāpatti  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti
passitvā  pāṭekkaṃ  uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa . te
vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā  nassantete
Vinassantete  ko  tehi  atthoti bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti
āpatti thullaccayassa.
   [199] Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsike
bhikkhū   nānāsaṃvāsake   te   samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ   paṭilabhanti
samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhitvā  na  pucchanti  apucchitvā  ekato
uposathaṃ  karonti  anāpatti  . te pucchanti pucchitvā nābhivitaranti
anabhivitaritvā  ekato  uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa .
Te  pucchanti  pucchitvā  nābhivitaranti  anabhivitaritvā  pāṭekkaṃ
uposathaṃ karonti anāpatti.
   {199.1} Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsike
bhikkhū   samānasaṃvāsake   te   nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ   paṭilabhanti
nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ   paṭilabhitvā   na   pucchanti   apucchitvā
ekato  uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa  .  te  pucchanti
pucchitvā  abhivitaranti  abhivitaritvā  pāṭekkaṃ  uposathaṃ  karonti
āpatti  dukkaṭassa  .  te  pucchanti  pucchitvā  abhivitaranti
abhivitaritvā ekato uposathaṃ karonti anāpatti.
   {199.2}  Idha  pana  bhikkhave  āvāsikā  bhikkhū  passanti
āgantuke   bhikkhū   nānāsaṃvāsake   te   samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ
paṭilabhanti  samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhitvā  na  pucchanti  apucchitvā
ekato  uposathaṃ  karonti  anāpatti  .  te  pucchanti pucchitvā
nābhivitaranti   anabhivitaritvā   ekato   uposathaṃ   karonti
āpatti   dukkaṭassa   .   te   pucchanti   pucchitvā
Nābhivitaranti anabhivitaritvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti anāpatti.
   {199.3} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke bhikkhū
samānasaṃvāsake  te  nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhanti  nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ
paṭilabhitvā  na pucchanti apucchitvā ekato uposathaṃ karonti āpatti
dukkaṭassa  .  te  pucchanti  pucchitvā  abhivitaranti  abhivitaritvā
pāṭekkaṃ  uposathaṃ  karonti  āpatti  dukkaṭassa  .  te pucchanti
pucchitvā   abhivitaranti   abhivitaritvā   ekato   uposathaṃ
karonti anāpatti.
   [200]  Na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko
āvāso  gantabbo  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā . na
bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhukā  āvāsā  abhikkhuko  anāvāso
gantabbo  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  .  na bhikkhave
tadahuposathe  sabhikkhukā  āvāsā abhikkhuko āvāso vā anāvāso
vā  gantabbo  aññatra saṅghena aññatra antarāyā . na bhikkhave
tadahuposathe  sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko āvāso ... abhikkhuko
anāvāso  ...  abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  . na bhikkhave tadahuposathe
sabhikkhukā  āvāsā  vā  anāvāsā vā abhikkhuko āvāso ...
Abhikkhuko  anāvāso  ... abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā
gantabbo  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  .  na bhikkhave
Tadahuposathe  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  āvāso  gantabbo
yatthassu   bhikkhū   nānāsaṃvāsakā  aññatra  saṅghena  aññatra
antarāyā  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko
anāvāso  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra
saṅghena  aññatra  antarāyā  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhukā
āvāsā  sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu
bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.
   {200.1} Na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko
āvāso ... Sabhikkhuko anāvāso ... Sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā
gantabbo   yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  saṅghena
aññatra  antarāyā  . na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā
vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso ... Sabhikkhuko anāvāso ...
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo yatthassu bhikkhū
nānāsaṃvāsakā  aññatra  saṅghena  aññatra antarāyā  . gantabbo
bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  āvāso
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhukā  āvāsā
sabhikkhuko  anāvāso  ... sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe  sabhikkhukā anāvāsā
Sabhikkhuko āvāso ... sabhikkhuko anāvāso ... Sabhikkhuko āvāso
vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā
sakkomi  ajjeva  gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahuposathe
sabhikkhukā  āvāsā  vā  anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso ...
Sabhikkhuko  anāvāso  ... sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva
gantunti.
   [201]  Na  bhikkhave  bhikkhuniyā  nisinnaparisāya  pātimokkhaṃ
uddisitabbaṃ  yo  uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa  .  na  bhikkhave
sikkhamānāya ... na sāmaṇerassa ... Na sāmaṇeriyā 1- ... Na sikkhaṃ
paccakkhātakassa  ...  na  antimavatthuṃ  ajjhāpannakassa  nisinnaparisāya
pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  yo  uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa . na
āpattiyā   adassane   ukkhittakassa  nisinnaparisāya  pātimokkhaṃ
uddisitabbaṃ  yo uddiseyya yathādhammo kāretabbo . na āpattiyā
appaṭikkamme  ukkhittakassa  nisinnaparisāya ... na pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhittakassa  nisinnaparisāya  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ
yo uddiseyya yathādhammo kāretabbo . na paṇḍakassa nisinnaparisāya
pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  yo  uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa . na
theyyasaṃvāsakassa  ...  na titthiyapakkantakassa ... na tiracchānagatassa
@Footnote: 1 sāmaṇerāyātipi pāṭho.
... Na mātughātakassa ... Na pitughātakassa ... Na arahantaghātakassa ...
Na bhikkhunīdūsakassa ... na saṅghabhedakassa ... na lohituppādakassa ...
Na  ubhatobyañjanakassa  nisinnaparisāya  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  yo
uddiseyya āpatti dukkaṭassa.
   [202] Na bhikkhave pārivāsikapārisuddhidānena uposatho kātabbo
aññatra avuṭṭhitāya parisāya.
   [203] Na ca bhikkhave anuposathe uposatho kātabbo aññatra
saṅghasāmaggiyāti.
        Uposathakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ. Tatiyaṃ bhāṇavāraṃ.
          Imamhi khandhake vatthu chaasīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 261-269. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5372              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5372              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=197&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=65              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่