ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [210]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikaṃ caramāno yena
@Footnote: 1 Ma. panāyyā.
Sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena kosalesu
janapadesu  udenena  upāsakena  saṅghaṃ  uddissa vihāro kārāpito
hoti  . so bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāheti 1- āgacchantu bhadantā
icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  bhagavatā  āvuso  paññattaṃ  na vassaṃ upagantvā
purimaṃ  vā  temāsaṃ  pacchimaṃ  vā  temāsaṃ  avasitvā  cārikā
pakkamitabbāti  āgametu  udeno upāsako yāva bhikkhū vassaṃ vasanti
vassaṃ  vutthā  gamissanti  sace  panassa  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ tattheva
āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  vihāraṃ  patiṭṭhāpetūti  .  udeno
upāsako  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ hi nāma bhadantā mayā
pahite  na āgacchissanti ahaṃ hi dāyako kārako saṅghupaṭṭhākoti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  udenassa  upāsakassa  ujjhāyantassa khīyantassa
vipācentassa.
   {210.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne [2]- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  pahite  gantuṃ  na
tveva  appahite  bhikkhussa  bhikkhuniyā  sikkhamānāya  sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  upāsakassa  upāsikāya  anujānāmi  bhikkhave  imesaṃ
sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  pahite  gantuṃ  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāhesi .  2 Ma. etasmiṃ pakaraṇe.
   {210.2} Idha pana bhikkhave upāsakena saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito
hoti . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu bhadantā
icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.3} Idha pana bhikkhave upāsakena saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo
kārāpito hoti .pe. pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ kārāpitaṃ
hoti . guhā kārāpitā hoti . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti . caṅkamo kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti.
Udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā kārāpitā hoti .
Jantāgharaṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  jantāgharasālā kārāpitā hoti .
Pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo  kārāpito  hoti .
Ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ kārāpitaṃ hoti . so
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu bhadantā icchāmi
dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.4}  Idha  pana  bhikkhave  upāsakena  sambahule  bhikkhū
uddissa  .pe.  ekaṃ  bhikkhuṃ  uddissa  vihāro  kārāpito
hoti  .  aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  .  pāsādo kārāpito
Hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ  hoti  . guhā kārāpitā hoti .
Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti. Upaṭṭhānasālā
kārāpitā  hoti  .  aggisālā  kārāpitā  hoti  . kappiyakuṭī
kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo kārāpito
hoti  .  caṅkamanasālā  kārāpitā  hoti . udapāno kārāpito
hoti  .  udapānasālā  kārāpitā  hoti  . jantāgharaṃ kārāpitaṃ
hoti  .  jantāgharasālā  kārāpitā hoti . pokkharaṇī kārāpitā
hoti . maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito hoti .
Ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  so  ce  bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  bhadantā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.5}  Idha  pana  bhikkhave upāsakena bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa
sambahulā  bhikkhuniyo  uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā
sikkhamānāyo   uddissa  ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule
sāmaṇere   uddissa   ekaṃ   sāmaṇeraṃ  uddissa  sambahulā
sāmaṇeriyo   uddissa   ekaṃ   sāmaṇeriṃ  uddissa  vihāro
kārāpito  hoti  .  aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  . pāsādo
kārāpito  hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā
hoti  . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti .
Upaṭṭhānasālā  kārāpitā  hoti  .  aggisālā  kārāpitā
Hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā hoti 1-.
Caṅkamo  kārāpito  hoti  .  caṅkamanasālā  kārāpitā hoti .
Udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā kārāpitā hoti .
Pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo  kārāpito  hoti .
Ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ kārāpitaṃ hoti . so
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu bhadantā icchāmi
dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.6}  Idha  pana  bhikkhave  upāsakena  attano atthāya
nivesanaṃ  kārāpitaṃ  hoti . sayanigharaṃ kārāpitaṃ hoti . uddosito
kārāpito  hoti  . aṭṭo kārāpito hoti . māḷo kārāpito
hoti  .  āpaṇo  kārāpito  hoti  .  āpaṇasālā kārāpitā
hoti  .  pāsādo kārāpito hoti . hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti .
Guhā  kārāpitā  hoti  .  pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā  hoti . rasavatī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti . caṅkamo kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti.
Udapāno kārāpito hoti . udapānasālā kārāpitā hoti. Jantāgharaṃ
kārāpitaṃ  hoti  .  jantāgharasālā  kārāpitā hoti . pokkharaṇī
kārāpitā hoti . maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito paraṃ kiriyāpadaṃ na dissati.
Hoti  .  ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti . puttassa vā vāreyyaṃ
hoti  dhītuyā  vā  vāreyyaṃ  hoti  gilāno vā hoti abhiññātaṃ
vā  suttantaṃ  bhaṇati  .  so  ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya
āgacchantu   bhadantā   imaṃ  suttantaṃ  pariyāpuṇissanti  purāyaṃ
suttanto  na  1-  palujjatīti  . aññataraṃ vā panassa kiccaṃ hoti
karaṇīyaṃ  vā  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
bhadantā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca
passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena pahite na tveva
appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.7} Idha pana bhikkhave upāsikāya saṅghaṃ uddissa vihāro
kārāpito hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
ayyā  icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.8} Idha pana bhikkhave upāsikāya saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo
kārāpito  hoti . pāsādo kārāpito hoti . hammiyaṃ kārāpitaṃ
hoti . guhā kārāpitā hoti . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti  .  caṅkamo  kārāpito  hoti  . caṅkamanasālā kārāpitā
hoti   .  udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Kārāpitā  hoti  .  jantāgharaṃ  kārāpitaṃ hoti . jantāgharasālā
kārāpitā  hoti  .  pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo
kārāpito  hoti  .  ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ
kārāpitaṃ hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
ayyā  icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.9} Idha pana bhikkhave upāsikāya sambahule bhikkhū uddissa
.pe.  ekaṃ  bhikkhuṃ uddissa bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa sambahulā bhikkhuniyo
uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā  sikkhamānāyo  uddissa
ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule  sāmaṇere  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeraṃ   uddissa   sambahulā  sāmaṇeriyo  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeriṃ  uddissa  .pe.  attano  atthāya  nivesanaṃ  kārāpitaṃ
hoti . sayanigharaṃ kārāpitaṃ hoti . uddosito kārāpito hoti .
Aṭṭo  kārāpito  hoti  .  māḷo kārāpito hoti . āpaṇo
kārāpito  hoti  .  āpaṇasālā  kārāpitā  hoti . pāsādo
kārāpito  hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā
hoti  . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti .
Upaṭṭhānasālā  kārāpitā  hoti . aggisālā kārāpitā hoti .
Rasavatī  kārāpitā  hoti  . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo
kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti. Udapāno kārāpito
Hoti . udapānasālā kārāpitā hoti . Pokkharaṇī kārāpitā hoti.
Maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthuṃ
kārāpitaṃ hoti . puttassa vā vāreyyaṃ hoti dhītuyā vā vāreyyaṃ
hoti  gilānā vā hoti abhiññātaṃ vā suttantaṃ bhaṇati . sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  imaṃ suttantaṃ
pariyāpuṇissanti  purāyaṃ  suttanto  na  1-  palujjatīti  . aññataraṃ
vā panassā kiccaṃ hoti karaṇīyaṃ vā . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.10} Idha pana bhikkhave bhikkhunā saṅghaṃ uddissa bhikkhuniyā
saṅghaṃ  uddissa  sikkhamānāya  saṅghaṃ  uddissa  sāmaṇerena  saṅghaṃ
uddissa  sāmaṇeriyā  saṅghaṃ  uddissa  sambahule  bhikkhū  uddissa
ekaṃ  bhikkhuṃ  uddissa  bhikkhunīsaṅghaṃ  uddissa  sambahulā  bhikkhuniyo
uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā  sikkhamānāyo  uddissa
ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule  sāmaṇere  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeraṃ  uddissa  sambahulā  sāmaṇeriyo  uddissa ekaṃ sāmaṇeriṃ
uddissa  .pe.  attano  atthāya  vihāro  kārāpito  hoti .
Aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  .  pāsādo  kārāpito  hoti .
Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā hoti . Pariveṇaṃ kārāpitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Hoti  .  koṭṭhako  kārāpito hoti . upaṭṭhānasālā kārāpitā
hoti  .  aggisālā  kārāpitā  hoti  .  kappiyakuṭī kārāpitā
hoti  . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo kārāpito hoti .
Caṅkamanasālā  kārāpitā  hoti  .  udapāno kārāpito hoti .
Udapānasālā  kārāpitā  hoti  .  pokkharaṇī kārāpitā hoti .
Maṇḍapo  kārāpito  hoti  .  ārāmo  kārāpito  hoti .
Ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  sā  ce  bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabboti.
   [211] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
So  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pāhesi  ahaṃ  hi gilāno āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  pañcannaṃ  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  gantuṃ
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniyā  sikkhamānāya  sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  anujānāmi  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  sattāhakaraṇīyena
appahitepi gantuṃ pageva pahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu gilāno hoti. So ce bhikkhūnaṃ
santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilāno āgacchantu bhikkhū icchāmi
bhikkhūnaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena appahitepi
Pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ
vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ  vā  pariyesissāmi  pucchissāmi
vā upaṭṭhahissāmi vāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa anabhirati uppannā hoti.
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya anabhirati me uppannā
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  anabhiratiṃ vūpakāsessāmi
vā  vūpakāsāpessāmi  vā  dhammakathaṃ  vāssa  karissāmīti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo  kātabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  kukkuccaṃ
uppannaṃ  hoti  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya kukkuccaṃ
me  uppannaṃ  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
kukkuccaṃ  vinodessāmi  vā  vinodāpessāmi  vā  dhammakathaṃ vāssa
karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya diṭṭhigataṃ me uppannaṃ āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva pahite diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā vivecāpessāmi
vā  dhammakathaṃ  vāssa  karissāmīti  sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo .
Idha  pana bhikkhave bhikkhu garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho .
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi  garudhammaṃ
ajjhāpanno  parivāsāraho  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva
pahite  parivāsadānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā  anussāvessāmi vā
gaṇapūrako vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ 1- hi mūlāya paṭikassanāraho
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  mūlāya  paṭikassanaṃ
ussukkaṃ karissāmi vā anussāvessāmi vā gaṇapūrako vā bhavissāmīti
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattāraho hoti. So ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi mānattāraho āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  mānattadānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho hoti. So ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi abbhānāraho āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  abbhānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
@Footnote: 1 Po. ahañcamhi. ito paraṃ īdisameva.
Anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.7}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa saṅgho kammaṃ kattukāmo
hoti  tajjanīyaṃ vā niyassaṃ 1- vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
ukkhepanīyaṃ  vā  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho
me  kammaṃ  kattukāmo  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho saṅgho kammaṃ na kareyya lahukāya vā
pariṇāmeyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.8}  Kataṃ vā panassa hoti saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā
niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā ukkhepanīyaṃ vā .
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho me kammaṃ akāsi
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu  kho
sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya  netthāraṃ  vatteyya  saṅgho  taṃ
kammaṃ paṭippassambheyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.9} Idha pana bhikkhave bhikkhunī gilānā hoti . sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi 2- gilānā āgacchantu
ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā
pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ
@Footnote: 1 Yu. Rā. nissayaṃ .  2 Ma. hisaddo natthi.
Vā  pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā anabhirati uppannā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya anabhirati me uppannā āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi pageva pahite anabhiratiṃ vūpakāsessāmi vā vūpakāsāpessāmi
vā dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.11} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā kukkuccaṃ uppannaṃ hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya kukkuccaṃ me uppannaṃ āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi pageva pahite kukkuccaṃ vinodessāmi vā vinodāpessāmi vā
dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.12} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya diṭṭhigataṃ me uppannaṃ āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva pahite diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā vivecāpessāmi
vā dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.13} Idha pana bhikkhave bhikkhunī garudhammaṃ ajjhāpannā hoti mānattārahā.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi garudhammaṃ ajjhāpannā
Mānattārahā  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
mānattadānaṃ ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.14} Idha pana bhikkhave bhikkhunī mūlāya paṭikassanārahā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi mūlāya paṭikassanārahā
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  mūlāya  paṭikassanaṃ
ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.15}  Idha  pana bhikkhave bhikkhunī abbhānārahā hoti .
Sā  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi abbhānārahā
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  abbhānaṃ
ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.16} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā saṅgho kammaṃ kattukāmo
hoti  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
ukkhepanīyaṃ  vā  . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho
me  kammaṃ  kattukāmo  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho saṅgho kammaṃ na kareyya lahukāya 1-
vā   pariṇāmeyyāti   sattāhaṃ   sannivaṭṭo  kātabbo  .
Kataṃ   vā   panassā   hoti   saṅghena   kammaṃ   tajjanīyaṃ
@Footnote: 1 Po. lahutāya.
Vā  niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā .
Sā  ce  bhikkhūnaṃ  santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho me kammaṃ akāsi
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu
kho  sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya  netthāraṃ  vatteyya  saṅgho
taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.17} Idha pana bhikkhave sikkhamānā gilānā hoti . Sā
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilānā āgacchantu
ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā
pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ
vā  pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.18}  Idha  pana bhikkhave sikkhamānāya anabhirati uppannā
hoti  .pe.  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti .
Sikkhā kupitā hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya sikkhā
me  kupitā  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
sikkhāsamādānaṃ   ussukkaṃ   karissāmīti   sattāhaṃ   sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.19} Idha pana bhikkhave sikkhamānā upasampajjitukāmā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi upasampajjitukāmā āgacchantu
Ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.20} Idha pana bhikkhave sāmaṇero gilāno hoti . So
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilāno āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi   pageva   pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi
gilānupaṭṭhākabhattaṃ   vā   pariyesissāmi   gilānabhesajjaṃ   vā
pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.21}  Idha  pana bhikkhave sāmaṇerassa anabhirati uppannā
hoti  .pe.  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti .
Sāmaṇero vassaṃ pucchitukāmo hoti . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  ahaṃ  hi  vassaṃ  pucchitukāmo  āgacchantu  bhikkhū icchāmi
bhikkhūnaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena appahitepi
pageva  pahite  pucchissāmi  vā  ācikkhissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.22} Idha pana bhikkhave sāmaṇero upasampajjitukāmo hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi upasampajjitukāmo āgacchantu
bhikkhū icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
Anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.23} Idha pana bhikkhave sāmaṇerī gilānā hoti. Sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya ahaṃ hi gilānā āgacchantu ayyā
icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi   pageva   pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi
gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi
pucchissāmi vā upaṭṭhahissāmi vāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.24} Idha pana bhikkhave sāmaṇeriyā anabhirati uppannā hoti.
Kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti . sāmaṇerī vassaṃ
pucchitukāmā hoti . sikkhaṃ samādayitukāmā hoti . sā ce bhikkhūnaṃ
santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi  sikkhaṃ samādayitukāmā āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  .  sikkhāsamādānaṃ  ussukkaṃ karissāmīti
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabboti.
   [212] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mātā gilānā
hoti . sā puttassa santike dūtaṃ pāhesi ahaṃ hi gilānā [1]- icchāmi
puttassa  āgatanti  .  athakho  tassa  bhikkhuno etadahosi bhagavatā
paññattaṃ  sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  pahite  gantuṃ  na  tveva
appahite   pañcannaṃ   sattāhakaraṇīyena   appahitepi   gantuṃ
pageva  pahite  ayañca  me  mātā  gilānā  sā ca anupāsikā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. agacchatu me putto.
Kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  gantuṃ
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniyā  sikkhamānāya  sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  mātuyā  ca  pitussa  ca  anujānāmi  bhikkhave imesaṃ
sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  gantuṃ  pageva pahite sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {212.1} Idha pana bhikkhave bhikkhussa mātā gilānā hoti .
Sā  ce puttassa santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi gilānā āgacchatu
me  putto  icchāmi  puttassa  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā
pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ
vā  pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {212.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa pitā gilāno hoti. So ce
puttassa santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi gilāno āgacchatu me putto
icchāmi  puttassa  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi   pageva   pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi
gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi
pucchissāmi vā upaṭṭhahissāmi vāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {212.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa bhātā gilāno hoti .
So  ce  bhātuno  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi  gilāno
āgacchatu  me  bhātā  icchāmi  bhātuno  āgatanti  .  gantabbaṃ
Bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo  kātabbo  .  idha pana bhikkhave bhikkhussa bhaginī gilānā
hoti . sā ce bhikkhussa 1- santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi gilānā
āgacchatu me bhātā icchāmi bhātuno āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {212.4} Idha pana bhikkhave bhikkhussa ñātako gilāno hoti.
So  ce bhikkhussa santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi gilāno āgacchatu
bhadanto  icchāmi  bhadantassa  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo . idha pana bhikkhave bhikkhussa 2- bhatiko gilāno hoti.
So  ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi gilāno āgacchantu
bhikkhū  3-  icchāmi  bhikkhūnaṃ  4-  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabboti.
   [213] Tena kho pana samayena saṅghassa mahāvihāro 5- udriyati 6-
aññatarena  upāsakena  araññe  bhaṇḍaṃ  chedāpitaṃ  hoti  .  so
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi sace bhadantā taṃ bhaṇḍaṃ avahāpeyyuṃ 7-
dajjāhaṃ  taṃ bhaṇḍanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave saṅghakaraṇīyena gantuṃ sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabboti.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhātuno . 2 Ma. Yu. bhikkhugatiko . 3 Ma. bhadantā. 4 Ma. bhadantānaṃ.
@5 Ma. Yu. vihāro. 6 Po. Ma. undriyati. 7 Po. Ma. āvahāpeyyuṃ. Yu.
@avahareyyuṃ.
        Vassāvāsabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 273-292. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5630              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5630              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=210&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่