ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [229]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi sannipatatha bhikkhave
saṅgho  pavāressatīti  .  evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca atthi bhante bhikkhu gilāno so anāgatoti . anujānāmi
bhikkhave  gilānena  bhikkhunā pavāraṇaṃ dātuṃ . evañca pana bhikkhave
dātabbā   .   tena   gilānena   bhikkhunā  ekaṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavāraṇakammānīti. 2 Ma. Yu. sabbattha pavāraṇakammāni-kammaṃ.
@3 Ma. casaddo natthi. 4 Ma. evarūpañca.
Upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  pavāraṇaṃ  dammi  pavāraṇaṃ
me  hara  [1]-  mamatthāya pavārehīti kāyena viññāpeti vācāya
viññāpeti  kāyena  vācāya  viññāpeti dinnā hoti pavāraṇā .
Na  kāyena  viññāpeti na vācāya viññāpeti na kāyena vācāya
viññāpeti  na dinnā hoti pavāraṇā . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ
kusalaṃ no ce labhetha so bhikkhave gilāno bhikkhu mañcena vā pīṭhena
vā saṅghamajjhe ānetvā pavāretabbaṃ . Sace bhikkhave gilānupaṭṭhākānaṃ
bhikkhūnaṃ  evaṃ  2- hoti sace kho mayaṃ gilānaṃ ṭhānā cāvessāma
ābādho  vā abhivaḍḍhissati kālakiriyā vā bhavissatīti . na bhikkhave
gilāno [3]- ṭhānā cāvetabbo saṅghena tattha gantvā pavāretabbaṃ
na  tveva  vaggena  saṅghena pavāretabbaṃ pavāreyya ce āpatti
dukkaṭassa.
   {229.1}  Pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave dinnāya pavāraṇāya
tattheva  pakkamati  aññassa  dātabbā  pavāraṇā . pavāraṇāhārako
ce bhikkhave dinnāya pavāraṇāya tattheva vibbhamati .pe. kālaṃ karoti
sāmaṇero  paṭijānāti  sikkhaṃ  paccakkhātako  paṭijānāti  antimavatthuṃ
ajjhāpannako   paṭijānāti   ummattako  paṭijānāti  khittacitto
paṭijānāti  vedanaṭṭo  paṭijānāti  āpattiyā  adassane ukkhittako
paṭijānāti   āpattiyā   appaṭikamme   ukkhittako  paṭijānāti
pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhittako   paṭijānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. pavāraṇaṃ me ārocehi. 2 Ma. etadahosi. 3 Ma. bhikkhu.
Paṇḍako  paṭijānāti  theyyasaṃvāsako  paṭijānāti  titthiyapakkantako
paṭijānāti   tiracchānagato  paṭijānāti  mātughātako  paṭijānāti
pitughātako  paṭijānāti  arahantaghātako  paṭijānāti  bhikkhunīdūsako
paṭijānāti  saṅghabhedako  paṭijānāti  lohituppādako  paṭijānāti
ubhatobyañjanako paṭijānāti aññassa dātabbā pavāraṇā.
   {229.2}  Pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave dinnāya pavāraṇāya
antarāmagge  pakkamati  anāhaṭā hoti pavāraṇā . pavāraṇāhārako
ce  bhikkhave  dinnāya  pavāraṇāya  antarāmagge  vibbhamati  kālaṃ
karoti .pe. ubhatobyañjanako paṭijānāti anāhaṭā hoti pavāraṇā.
Pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave  dinnāya  pavāraṇāya  saṅghappatto
pakkamati  āhaṭā  hoti  pavāraṇā . pavāraṇāhārako ce bhikkhave
dinnāya  pavāraṇāya  saṅghappatto  vibbhamati  kālaṃ  karoti  .pe.
Ubhatobyañjanako paṭijānāti āhaṭā hoti pavāraṇā.
   {229.3}  Pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave dinnāya pavāraṇāya
saṅghappatto  sutto  na  āroceti  āhaṭā  hoti  pavāraṇā
pavāraṇāhārakassa  anāpatti  .  pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave
dinnāya  pavāraṇāya  saṅghappatto  samāpanno  na  āroceti
āhaṭā   hoti   pavāraṇā  pavāraṇāhārakassa  anāpatti  .
Pavāraṇāhārako  ce  bhikkhave  dinnāya  pavāraṇāya  saṅghappatto
pamatto  na  āroceti  āhaṭā  hoti pavāraṇā pavāraṇāhārakassa
anāpatti.
   {229.4} Pavāraṇāhārako ce bhikkhave dinnāya pavāraṇāya saṅghappatto
sañcicca na āroceti āhaṭā hoti pavāraṇā pavāraṇāhārakassa āpatti
dukkaṭassa . anujānāmi bhikkhave tadahupavāraṇāya pavāraṇaṃ dentena chandampi
dātuṃ santi saṅghassa karaṇīyanti.
   [230]  Tena kho pana samayena aññataraṃ bhakkhuṃ tadahupavāraṇāya
ñātakā  gaṇhiṃsu  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . idha pana
bhikkhave  bhikkhuṃ  tadahupavāraṇāya  ñātakā  gaṇhanti  . te ñātakā
bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  imaṃ bhikkhuṃ
muhuttaṃ  muñcatha  yāvāyaṃ  bhikkhu  pavāretīti  .  evañcetaṃ labhetha
iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  labhetha  te  ñātakā bhikkhūhi evamassu
vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto muhuttaṃ ekamantaṃ hotha yāvāyaṃ
bhikkhu  pavāraṇaṃ  detīti  .  evañcetaṃ  labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ
no  ce  labhetha  te  ñātakā  bhikkhūhi  evamassu vacanīyā iṅgha
tumhe  āyasmanto  imaṃ  bhikkhuṃ  muhuttaṃ nissīmaṃ netha yāva saṅgho
pavāretīti  .  evañcetaṃ  labhetha  iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha
na  tveva  vaggena  saṅghena  pavāretabbaṃ pavāreyya ce āpatti
dukkaṭassa.
   {230.1}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhuṃ tadahupavāraṇāya rājāno
gaṇhanti   corā   gaṇhanti  dhuttā  gaṇhanti  bhikkhupaccatthikā
gaṇhanti  .  te  bhikkhupaccatthikā  bhikkhūhi  evamassu vacanīyā iṅgha
tumhe  āyasmanto  imaṃ  bhikkhuṃ  muhuttaṃ  muñcatha  yāvāyaṃ  bhikkhu
Pavāretīti . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha te
bhikkhupaccatthikā  bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā iṅgha tumhe āyasmanto
muhuttaṃ  ekamantaṃ hotha yāvāyaṃ bhikkhu pavāraṇaṃ detīti . evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ  no ce labhetha te bhikkhupaccatthikā bhikkhūhi
evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  imaṃ  bhikkhuṃ muhuttaṃ
nissīmaṃ  netha yāva saṅgho pavāretīti . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ
kusalaṃ no ce labhetha na tveva vaggena saṅghena pavāretabbaṃ pavāreyya
ce āpatti dukkaṭassāti.
   [231] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
pañca  bhikkhū  viharanti  .  athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi bhagavatā
paññattaṃ  saṅghena  pavāretabbanti  mayañcamha  pañca  janā  kathaṃ nu
kho  amhehi  pavāretabbanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave pañcannaṃ saṅghena 1- pavāretunti . tena kho
pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahupavāraṇāya cattāro bhikkhū
viharanti  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā anuññātaṃ
pañcannaṃ  saṅghena  pavāretuṃ  mayañcamha cattāro janā kathaṃ nu kho
amhehi  pavāretabbanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  catunnaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  . evañca pana
bhikkhave  pavāretabbaṃ  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena te bhikkhū
ñāpetabbā
   {231.1}  suṇantu  me  āyasmanto  ajja  pavāraṇā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅghe. ito paraṃ īdisameva.
Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ mayaṃ aññamaññaṃ pavāreyyāmāti.
   {231.2} Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  te  bhikkhū  evamassu vacanīyā ahaṃ
āvuso  āyasmante  pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya
vā  vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmi
dutiyampi  āvuso  āyasmante  pavāremi  diṭṭhena vā sutena vā
parisaṅkāya  vā  vadantu  maṃ  āyasmanto  anukampaṃ  upādāya
passanto  paṭikarissāmi  tatiyampi  āvuso  āyasmante  pavāremi
diṭṭhena  vā  sutena  vā  parisaṅkāya vā vadantu maṃ āyasmanto
anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {231.3}  Navakena  bhikkhunā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  te  bhikkhū  evamassu
vacanīyā  ahaṃ  bhante  āyasmante  pavāremi  diṭṭhena vā sutena
vā  parisaṅkāya  vā  vadantu  maṃ  āyasmanto  anukampaṃ upādāya
passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi  bhante  āyasmante  pavāremi
diṭṭhena  vā  sutena  vā  parisaṅkāya vā vadantu maṃ āyasmanto
anukampaṃ   upādāya  passanto  paṭikarissāmi  tatiyampi  bhante
āyasmante  pavāremi  diṭṭhena  vā  sutena  vā parisaṅkāya vā
vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {231.4}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahupavāraṇāya   tayo   bhikkhū  viharanti  .  athakho  tesaṃ
Bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā  anuññātaṃ  pañcannaṃ  saṅghena pavāretuṃ
catunnaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  mayañcamha  tayo  janā  kathaṃ  nu
kho  amhehi  pavāretabbanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  tiṇṇannaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  .  evañca
pana  bhikkhave  pavāretabbaṃ  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena te
bhikkhū ñāpetabbā
   {231.5}  suṇantu  me  āyasmantā  ajja  pavāraṇā .
Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ mayaṃ aññamaññaṃ pavāreyyāmāti.
   {231.6} Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  te  bhikkhū  evamassu vacanīyā ahaṃ
āvuso āyasmante pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā
vadantu  maṃ  āyasmantā  anukampaṃ  upādāya  passanto paṭikarissāmi
dutiyampi  āvuso  āyasmante  pavāremi  diṭṭhena vā sutena vā
parisaṅkāya  vā  vadantu  maṃ  āyasmantā  anukampaṃ  upādāya
passanto  paṭikarissāmi  tatiyampi  āvuso  āyasmante  pavāremi
diṭṭhena  vā  sutena  vā  parisaṅkāya vā vadantu maṃ āyasmantā
anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {231.7}  Navakena  bhikkhunā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  te  bhikkhū  evamassu
vacanīyā  ahaṃ  bhante  āyasmante  pavāremi  diṭṭhena  vā
sutena   vā   parisaṅkāya   vā  vadantu  maṃ  āyasmantā
anukampaṃ   upādāya  passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi  bhante
Āyasmante  pavāremi  diṭṭhena  vā  sutena  vā parisaṅkāya vā
vadantu  maṃ  āyasmantā  anukampaṃ  upādāya  passanto paṭikarissāmi
tatiyampi  bhante  āyasmante  pavāremi  diṭṭhena  vā sutena vā
parisaṅkāya  vā  vadantu  maṃ  āyasmantā  anukampaṃ  upādāya
passanto paṭikarissāmīti.
   {231.8}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahupavāraṇāya  dve  bhikkhū viharanti athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi
bhagavatā  anuññātaṃ  pañcannaṃ  saṅghena  pavāretuṃ  catunnaṃ  aññamaññaṃ
pavāretuṃ  tiṇṇannaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  mayañcamha  dve  janā
kathaṃ nu kho amhehi pavāretabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  dvinnaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  . evañca pana
bhikkhave pavāretabbaṃ . therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā añjaliṃ paggahetvā navo bhikkhu evamassa vacanīyo
ahaṃ āvuso āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya
vā  vadatu  maṃ  āyasmā  anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmi
dutiyampi  āvuso  āyasmantaṃ  pavāremi  diṭṭhena  vā sutena vā
parisaṅkāya  vā  vadatu  maṃ  āyasmā  anukampaṃ upādāya passanto
paṭikarissāmi  tatiyampi  āvuso  āyasmantaṃ  pavāremi  diṭṭhena
vā  sutena  vā  parisaṅkāya  vā  vadatu  maṃ  āyasmā anukampaṃ
upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {231.9} Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
Nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  thero  bhikkhu  evamassa  vacanīyo
ahaṃ bhante āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya
vā  vadatu  maṃ  āyasmā  anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmi
dutiyampi  bhante  āyasmantaṃ  pavāremi  diṭṭhena  vā  sutena vā
parisaṅkāya  vā  vadatu  maṃ  āyasmā  anukampaṃ upādāya passanto
paṭikarissāmi  tatiyampi  bhante  āyasmantaṃ  pavāremi  diṭṭhena  vā
sutena  vā  parisaṅkāya  vā vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya
passanto paṭikarissāmīti.
   {231.10}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ āvāse
tadahupavāraṇāya  eko  bhikkhu  viharati  .  athakho  tassa  bhikkhuno
etadahosi   bhagavatā  anuññātaṃ  pañcannaṃ  saṅghena  pavāretuṃ
catunnaṃ   aññamaññaṃ   pavāretuṃ  tiṇṇannaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ
dvinnaṃ  aññamaññaṃ  pavāretuṃ  ahañcamhi  ekako  kathaṃ  nu  kho
mayā pavāretabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {231.11}  Idha  pana  bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahupavāraṇāya  eko  bhikkhu  viharati  .  tena  bhikkhave bhikkhunā
yattha  bhikkhū  paṭikkamanti  upaṭṭhānasālāya  vā  maṇḍape  vā
rukkhamūle  vā  so  deso  sammajjitvā  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpetvā  āsanaṃ  paññāpetvā  padīpaṃ  katvā  nisīditabbaṃ .
Sace  aññe  bhikkhū  āgacchanti  tehi saddhiṃ pavāretabbaṃ no ce
āgacchanti  ajja  me  pavāraṇāti  adhiṭṭhātabbaṃ  no  ce
adhiṭṭhaheyya  āpatti  dukkaṭassa  .  tatra  bhikkhave  yattha
Pañca  bhikkhū  viharanti  na  ekassa  pavāraṇaṃ  āharitvā  catūhi
saṅghena  pavāretabbaṃ  pavāreyyuṃ  ce  āpatti  dukkaṭassa .
Tatra  bhikkhave  yattha  cattāro bhikkhū viharanti na ekassa pavāraṇaṃ
āharitvā  tīhi  aññamaññaṃ  pavāretabbaṃ  pavāreyyuṃ  ce  āpatti
dukkaṭassa  .  tatra bhikkhave yattha tayo bhikkhū viharanti na ekassa
pavāraṇaṃ  āharitvā  dvīhi  aññamaññaṃ  pavāretabbaṃ  pavāreyyuṃ
ce  āpatti  dukkaṭassa  .  tatra  bhikkhave  yattha  dve  bhikkhū
viharanti  na  ekassa  pavāraṇaṃ  āharitvā  ekena  adhiṭṭhātabbaṃ
adhiṭṭhaheyya ce āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 316-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6549              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6549              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=229&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=71              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]