ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [239] Idha pana bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ cātuddaso hoti
āgantukānaṃ paṇṇaraso . sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi
āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  samasamā  honti  āgantukehi
āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  āgantukā  bahutarā  honti
āvāsikehi āgantukānaṃ anuvattitabbaṃ.
   {239.1} Idha pana bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti
āgantukānaṃ  cātuddaso  .  sace  āvāsikā  bahutarā  honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  samasamā  honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  anuvattitabbaṃ  .  sace  āgantukā
bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ anuvattitabbaṃ.
   {239.2} Idha pana bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ pāṭipado hoti
āgantukānaṃ  paṇṇaraso  .  sace  āvāsikā  bahutarā  honti
āvāsikehi  āgantukānaṃ  nākāmā  dātabbā  sāmaggī āgantukehi
nissīmaṃ  gantvā  pavāretabbaṃ  . sace samasamā honti āvāsikehi
Āgantukānaṃ  nākāmā  dātabbā  sāmaggī  āgantukehi  nissīmaṃ
gantvā pavāretabbaṃ . sace āgantukā bahutarā honti āvāsikehi
āgantukānaṃ sāmaggī vā dātabbā nissīmaṃ vā gantabbaṃ.
   {239.3}  Idha  pana  bhikkhave  āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso
hoti  āgantukānaṃ  pāṭipado  .  sace āvāsikā bahutarā honti
āgantukehi  āvāsikānaṃ  sāmaggī  vā  dātabbā  nissīmaṃ  vā
gantabbaṃ  .  sace  samasamā  honti  āgantukehi  āvāsikānaṃ
sāmaggī  vā  dātabbā  nissīmaṃ  vā gantabbaṃ . sace āgantukā
bahutarā  honti  āgantukehi  āvāsikānaṃ  nākāmā  dātabbā
sāmaggī āvāsikehi nissīmaṃ gantvā pavāretabbaṃ.
   [240] Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsikānaṃ
bhikkhūnaṃ  āvāsikākāraṃ  āvāsikaliṅgaṃ  āvāsikanimittaṃ  āvāsikuddesaṃ
supaññattaṃ  mañcapīṭhaṃ  bhisibimbohanaṃ  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  supaṭṭhitaṃ
pariveṇaṃ  susammaṭṭhaṃ  .  passitvā  vematikā  honti atthi nu kho
āvāsikā bhikkhū natthi nu khoti . te vematikā na vicinanti avicinitvā
pavārenti  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  te  vematikā  vicinanti
vicinitvā  na  passanti  apassitvā  pavārenti  anāpatti  . te
vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti passitvā ekato pavārenti
anāpatti  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti passitvā
pāṭekkaṃ    pavārenti    āpatti    dukkaṭassa   .
Te  vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā nassantete
vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhārā  pavārenti
āpatti thullaccayassa.
   {240.1}  Idha  pana  bhikkhave  āgantukā  bhikkhū  suṇanti
āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  āvāsikākāraṃ  āvāsikaliṅgaṃ  āvāsikanimittaṃ
āvāsikuddesaṃ  caṅkamantānaṃ  padasaddaṃ  sajjhāyasaddaṃ  ukkāsitasaddaṃ
khipitasaddaṃ . sutvā vematikā honti atthi nu kho āvāsikā bhikkhū
natthi  nu khoti . te vematikā na vicinanti avicinitvā pavārenti
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  te  vematikā  vicinanti  vicinitvā na
passanti  apassitvā  pavārenti  anāpatti  .  te  vematikā
vicinanti   vicinitvā  passanti  passitvā  ekato  pavārenti
anāpatti  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti passitvā
pāṭekkaṃ  pavārenti  āpatti  dukkaṭassa . te vematikā vicinanti
vicinitvā  passanti  passitvā  nassantete  vinassantete  ko
tehi atthoti bhedapurekkhārā pavārenti āpatti thullaccayassa.
   {240.2} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū passanti āgantukānaṃ
bhikkhūnaṃ  āgantukākāraṃ  āgantukaliṅgaṃ  āgantukanimittaṃ  āgantukuddesaṃ
aññātakaṃ  pattaṃ  aññātakaṃ  cīvaraṃ  aññātakaṃ  nisīdanaṃ  pādānaṃ
dhotaṃ  udakanissekaṃ  .  passitvā  vematikā  honti  atthi
nu  kho  āgantukā  bhikkhū  natthi  nu  khoti  .  te vematikā
na  vicinanti  avicinitvā  pavārenti  āpatti dukkaṭassa .pe. te
Vematikā  vicinanti  vicinitvā  na  passanti  apassitvā  pavārenti
anāpatti  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti passitvā
ekato  pavārenti  anāpatti  . te vematikā vicinanti vicinitvā
passanti  passitvā  pāṭekkaṃ  pavārenti  āpatti  dukkaṭassa .
Te  vematikā  vicinanti  vicinitvā  passanti  passitvā nassantete
vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhārā  pavārenti
āpatti thullaccayassa.
   {240.3} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū suṇanti āgantukānaṃ
bhikkhūnaṃ  āgantukākāraṃ  āgantukaliṅgaṃ  āgantukanimittaṃ  āgantukuddesaṃ
āgacchantānaṃ   padasaddaṃ   upāhanāppoṭhanasaddaṃ   ukkāsitasaddaṃ
khipitasaddaṃ . sutvā vematikā honti atthi nu kho āgantukā bhikkhū
natthi  nu khoti . te vematikā na vicinanti avicinitvā pavārenti
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  te  vematikā  vicinanti  vicinitvā na
passanti  apassitvā  pavārenti anāpatti . te vematikā vicinanti
vicinitvā  passanti  passitvā  ekato pavārenti anāpatti . te
vematikā  vicinanti  vicinitvā passanti passitvā pāṭekkaṃ pavārenti
āpatti  dukkaṭassa  .  te  vematikā  vicinanti vicinitvā passanti
passitvā nassantete vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhārā
pavārenti āpatti thullaccayassa.
   [241] Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsike bhikkhū
nānāsaṃvāsake  .  te samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ
Paṭilabhitvā  na  pucchanti  apucchitvā  ekato  pavārenti anāpatti
.pe.  te  pucchanti  pucchitvā  nābhivitaranti anabhivitaritvā ekato
pavārenti  āpatti  dukkaṭassa  .  te  pucchanti  pucchitvā
nābhivitaranti anabhivitaritvā pāṭekkaṃ pavārenti anāpatti.
   {241.1} Idha pana bhikkhave āgantukā bhikkhū passanti āvāsike
bhikkhū   samānasaṃvāsake  .  te  nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhanti
nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhitvā  na  pucchanti  apucchitvā  ekato
pavārenti  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  te  pucchanti  pucchitvā
abhivitaranti  abhivitaritvā  pāṭekkaṃ  pavārenti āpatti dukkaṭassa .
Te  pucchanti  pucchitvā  abhivitaranti abhivitaritvā ekato pavārenti
anāpatti  .  te  pucchanti  pucchitvā  nābhivitaranti  anabhivitaritvā
pāṭekkaṃ pavārenti anāpatti.
   {241.2} Idha pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke
bhikkhū   nānāsaṃvāsake  .  te  samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhanti
samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ  paṭilabhitvā  na  pucchanti  apucchitvā  ekato
pavārenti  anāpatti  .pe.  te  pucchanti  pucchitvā nābhivitaranti
anabhivitaritvā  ekato pavārenti āpatti dukkaṭassa . te pucchanti
pucchitvā nābhivitaranti anabhivitaritvā pāṭekkaṃ pavārenti anāpatti.
   {241.3}  Idha  pana  bhikkhave  āvāsikā  bhikkhū  passanti
āgantuke  bhikkhū  samānasaṃvāsake  .  te  nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ
paṭilabhanti   nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ   paṭilabhitvā   na   pucchanti
Apucchitvā  ekato  pavārenti  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  te
pucchanti  pucchitvā  abhivitaranti  abhivitaritvā  pāṭekkaṃ  pavārenti
āpatti  dukkaṭassa  .  te  pucchanti  pucchitvā  abhivitaranti
abhivitaritvā ekato pavārenti anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 335-340. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6945              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6945              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=239&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=74              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่