ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [245]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sāpattikā
pavārenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave sāpattikena
pavāretabbaṃ  yo  pavāreyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi
bhikkhave  yo  sāpattiko  pavāreti  tassa  okāsaṃ  kārāpetvā
āpattiyā  codetunti  . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
okāsaṃ  kārāpiyamānā  na  icchanti  okāsaṃ  kātuṃ  . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave okāsaṃ akarontassa
pavāraṇaṃ  ṭhapetuṃ 1- evañca pana bhikkhave ṭhapetabbā tadahupavāraṇāya
cātuddase  vā  paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe
udāharitabbaṃ  suṇātu  me  bhante  saṅgho  itthannāmo  puggalo
@Footnote: 1 Po. ṭhapetunti.
Sāpattiko  pavāreti  tassa  pavāraṇaṃ  ṭhapemi  na tasmiṃ sammukhībhūte
pavāretabbanti . ṭhapitā hoti pavāraṇāti . tena kho pana samayena
chabbaggiyā  bhikkhū  puramhākaṃ  pesalā  bhikkhū  pavāraṇaṃ  ṭhapentīti
paṭikacceva  suddhānaṃ  bhikkhūnaṃ  anāpattikānaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe
pavāraṇaṃ  ṭhapenti  pavāritānampi  pavāraṇaṃ  ṭhapenti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave suddhānaṃ bhikkhūnaṃ anāpattikānaṃ
avatthusmiṃ  akāraṇe  pavāraṇā  ṭhapetabbā  yo  ṭhapeyya  āpatti
dukkaṭassa  . na ca 1- bhikkhave pavāritānampi pavāraṇā ṭhapetabbā
yo ṭhapeyya āpatti dukkaṭassa.
   [246]  Evaṃ  kho  bhikkhave  ṭhapitā  hoti pavāraṇā evaṃ
aṭṭhapitā . kathañca bhikkhave aṭṭhapitā hoti pavāraṇā . Tevācikāya
ce  bhikkhave  pavāraṇāya  bhāsitāya  lapitāya  pariyositāya pavāraṇaṃ
ṭhapeti  aṭṭhapitā  hoti  pavāraṇā  dvevācikāya  ce  bhikkhave
ekavācikāya  ce  bhikkhave  samānavassikāya ce bhikkhave pavāraṇāya
bhāsitāya  lapitāya  pariyositāya  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  aṭṭhapitā  hoti
pavāraṇā. Evaṃ kho bhikkhave aṭṭhapitā hoti pavāraṇā.
   {246.1} Kathañca bhikkhave ṭhapitā hoti pavāraṇā. Tevācikāya
ce  bhikkhave  pavāraṇāya  bhāsitāya  lapitāya apariyositāya pavāraṇaṃ
ṭhapeti ṭhapitā hoti pavāraṇā . Dvevācikāya ce bhikkhave ekavācikāya
ce bhikkhave samānavassikāya ce bhikkhave pavāraṇāya bhāsitāya lapitāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Apariyositāya  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  ṭhapitā  hoti  pavāraṇā  . evaṃ
kho bhikkhave ṭhapitā hoti pavāraṇā.
   [247] Idha pana bhikkhave tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa pavāraṇaṃ
ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho āyasmā
aparisuddhakāyasamācāro    aparisuddhavacīsamācāro   aparisuddhaājīvo
bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti .
Alaṃ  bhikkhu  mā  bhaṇḍanaṃ  mā  kalahaṃ  mā  viggahaṃ mā vivādanti
omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā     parisuddhakāyasamācāro     aparisuddhavacīsamācāro
aparisuddhaājīvo  bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno
anuyogaṃ  dātunti  . alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ
mā vivādanti omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.2}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā  parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  aparisuddhaājīvo
bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti .
Alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā
saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.3}  Idha  pana bhikkhave tadahupavāraṇāya bhikkhussa pavāraṇaṃ
ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho āyasmā
Parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  parisuddhaājīvo  bālo
abyatto  na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti . alaṃ bhikkhu
mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena
pavāretabbaṃ.
   {247.4}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā  parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  parisuddhaājīvo
paṇḍito  byatto  medhāvī  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ
dātunti . so evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno
pavāraṇaṃ ṭhapesi kimhi naṃ ṭhapesi sīlavipattiyā [1]- ṭhapesi ācāravipattiyā [2]-
ṭhapesi diṭṭhivipattiyā [3]- ṭhapesīti. So ce evaṃ vadeyya sīlavipattiyā [4]-
ṭhapemi ācāravipattiyā ṭhapemi diṭṭhivipattiyā ṭhapemīti.
   {247.5} So evamassa vacanīyo jānāti panāyasmā sīlavipattiṃ
jānāti  ācāravipattiṃ  jānāti  diṭṭhivipattinti  .  so ce evaṃ
vadeyya  jānāmi  kho ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ jānāmi ācāravipattiṃ
jānāmi  diṭṭhivipattinti  .  so evamassa vacanīyo katamā panāvuso
sīlavipatti  katamā  ācāravipatti  katamā  diṭṭhivipattīti  . so ce
evaṃ  vadeyya  cattāri  pārājikāni  terasa  saṅghādisesā  ayaṃ
sīlavipatti    thullaccayaṃ   pācittiyaṃ   pāṭidesanīyaṃ   dukkaṭaṃ
dubbhāsitaṃ   ayaṃ   ācāravipatti   micchādiṭṭhi   antaggāhikā
diṭṭhi  ayaṃ  diṭṭhivipattīti  .  so  evamassa  vacanīyo  yaṃ  kho
@Footnote:1-2-3 Ma. vā . 4 Ma. evamupari.
Tvaṃ  āvuso  imassa  bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  diṭṭhena  ṭhapesi
sutena  ṭhapesi  parisaṅkāya  ṭhapesīti  .  so  ce evaṃ vadeyya
diṭṭhena  vā ṭhapemi sutena vā ṭhapemi parisaṅkāya vā ṭhapemīti .
So  evamassa  vacanīyo  yaṃ  kho  tvaṃ  āvuso  imassa bhikkhuno
diṭṭhena  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kinte  diṭṭhaṃ  kinti  te  diṭṭhaṃ kadā
te  diṭṭhaṃ  kattha  te  diṭṭhaṃ  pārājikaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho
saṅghādisesaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ
dukkaṭaṃ   dubbhāsitaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  kattha  ca  tvaṃ
ahosi  kattha  cāyaṃ  bhikkhu  ahosi kiñci 1- tvaṃ karosi kiñcāyaṃ
bhikkhu karotīti.
   {247.6} So ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imassa
bhikkhuno  diṭṭhena  pavāraṇaṃ ṭhapemi apica sutena pavāraṇaṃ ṭhapemīti .
So  evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno sutena
pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kinte  sutaṃ kinti te sutaṃ kadā te sutaṃ kattha
te  sutaṃ  pārājikaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  saṅghādisesaṃ ajjhāpannoti
sutaṃ   thullaccayaṃ   pācittiyaṃ   pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ
ajjhāpannoti  sutaṃ  bhikkhussa  sutaṃ  bhikkhuniyā  sutaṃ  sikkhamānāya
sutaṃ  sāmaṇerassa  sutaṃ  sāmaṇeriyā  sutaṃ  upāsakassa  sutaṃ
upāsikāya  sutaṃ  rājūnaṃ  sutaṃ  rājamahāmattānaṃ  sutaṃ  titthiyānaṃ
sutaṃ  titthiyasāvakānaṃ sutanti . so ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ
āvuso    imassa    bhikkhuno    sutena    pavāraṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kiñca.
Ṭhapemi  apica parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemīti . so evamassa vacanīyo
yaṃ  kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapesi kiṃ
parisaṅkasi  kinti  parisaṅkasi kadā parisaṅkasi kattha parisaṅkasi pārājikaṃ
ajjhāpannoti   parisaṅkasi  saṅghādisesaṃ  ajjhāpannoti  parisaṅkasi
thullaccayaṃ  pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti
parisaṅkasi  bhikkhussa  sutvā  parisaṅkasi  bhikkhuniyā  sutvā  parisaṅkasi
sikkhamānāya  sutvā  parisaṅkasi  sāmaṇerassa  sutvā  parisaṅkasi
sāmaṇeriyā  sutvā  parisaṅkasi  upāsakassa  sutvā  parisaṅkasi
upāsikāya   sutvā   parisaṅkasi   rājūnaṃ   sutvā  parisaṅkasi
rājamahāmattānaṃ  sutvā  parisaṅkasi  titthiyānaṃ  sutvā  parisaṅkasi
titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasīti.
   {247.7} So ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno
parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemi apica ahampi 1- na jānāmi kenapāhaṃ 2-
imassa bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapemīti . so ce bhikkhave codako bhikkhu
anuyogena  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  cittaṃ  na  ārādheti ananuvādo
cudito bhikkhūti alaṃ vacanāya . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  cittaṃ  ārādheti  sānuvādo  cudito bhikkhūti
alaṃ vacanāya . so ce bhikkhave codako bhikkhu amūlakena pārājikena
anuddhaṃsitaṃ paṭijānāti saṅghādisesaṃ āropetvā saṅghena pavāretabbaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ahaṃ . 2 Sī. Ma. Yu. kena ahaṃ. Sī. Ma. Yu. kenapahaṃ.
@Sī. Ma. Yu. kena panāhaṃ.
So  ce  bhikkhave codako bhikkhu amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsitaṃ
paṭijānāti  yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghena  pavāretabbaṃ  . so
ce  bhikkhave  codako  bhikkhu  amūlakena  thullaccayena  pācittiyena
pāṭidesanīyena   dukkaṭena   dubbhāsitena  anuddhaṃsitaṃ  paṭijānāti
yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabbaṃ . so ce bhikkhave cudito
bhikkhu  pārājikaṃ  ajjhāpannoti  paṭijānāti  nāsetvā  saṅghena
pavāretabbaṃ  .  so  ce  bhikkhave  cudito  bhikkhu  saṅghādisesaṃ
ajjhāpannoti   paṭijānāti  saṅghādisesaṃ  āropetvā  saṅghena
pavāretabbaṃ  .  so ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayaṃ pācittiyaṃ
pāṭidesanīyaṃ   dukkaṭaṃ   dubbhāsitaṃ   ajjhāpannoti   paṭijānāti
yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabbaṃ.
   [248]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavāraṇāya thullaccayaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino  honti
ekacce bhikkhū saṅghādisesadiṭṭhino honti . ye te bhikkhave bhikkhū
thullaccayadiṭṭhino  tehi  so  bhikkhave  bhikkhu  ekamantaṃ  apanetvā
yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ
kho  so  āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno  sāssa  yathādhammaṃ
paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.
   {248.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya thullaccayaṃ ajjhāpanno
hoti  .  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino honti ekacce bhikkhū
Pācittiyadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino  honti
ekacce  bhikkhū  pāṭidesanīyadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  dukkaṭadiṭṭhino  honti
ekacce   bhikkhū   thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
dubbhāsitadiṭṭhino  honti  . ye te bhikkhave bhikkhū thullaccayadiṭṭhino
tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo yaṃ kho so āvuso bhikkhu
āpattiṃ  āpanno  sāssa yathādhammaṃ paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho pavāreyyāti.
   {248.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya pācittiyaṃ
ajjhāpanno   hoti  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpanno  hoti  dukkaṭaṃ
ajjhāpanno  hoti  dubbhāsitaṃ  ajjhāpanno  hoti  .  ekacce
bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  saṅghādisesadiṭṭhino
honti . ye te bhikkhave bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino tehi so bhikkhave
bhikkhu   ekamantaṃ  apanetvā  yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ
upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ kho so āvuso bhikkhu āpattiṃ
āpanno  sāssa  yathādhammaṃ  paṭikatā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
saṅgho pavāreyyāti.
   {248.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya dubbhāsitaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti
ekacce   bhikkhū   thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
dubbhāsitadiṭṭhino   honti   ekacce   bhikkhū   pācittiyadiṭṭhino
Honti  ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
pāṭidesanīyadiṭṭhino   honti   ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino
honti  ekacce  bhikkhū  dukkaṭadiṭṭhino honti . ye te bhikkhave
bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ apanetvā
yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ
kho  so  āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno  sāssa  yathādhammaṃ
paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.
   [249]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu tadahupavāraṇāya saṅghamajjhe
udāhareyya  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idaṃ  vatthuṃ  paññāyati
na  puggalo  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  vatthuṃ  ṭhapetvā  saṅgho
pavāreyyāti  .  so  evamassa  vacanīyo  bhagavatā  kho āvuso
visuddhānaṃ  pavāraṇā  paññattā  sace  vatthuṃ  paññāyati na puggalo
idāneva naṃ vadehīti.
   {249.1}  Idha  pana bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya saṅghamajjhe
udāhareyya  suṇātu  me  bhante saṅgho ayaṃ puggalo paññāyati na
vatthuṃ yadi saṅghassa pattakallaṃ puggalaṃ ṭhapetvā saṅgho pavāreyyāti.
So  evamassa  vacanīyo  bhagavatā  kho āvuso samaggānaṃ pavāraṇā
paññattā sace puggalo paññāyati na vatthuṃ idāneva naṃ vadehīti.
   {249.2}   Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavāraṇāya
saṅghamajjhe  udāhareyya  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idaṃ
vatthuñca   puggalo  ca  paññāyati  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
Vatthuñca  puggalañca  ṭhapetvā saṅgho pavāreyyāti . so evamassa
vacanīyo  bhagavatā  kho  āvuso  visuddhānañca samaggānañca pavāraṇā
paññattā  sace  vatthuñca  puggalo  ca  paññāyati  idāneva  naṃ
vadehīti  .  pubbe ce bhikkhave pavāraṇāya vatthuṃ paññāyati pacchā
puggalo  kallaṃ  vacanāya . pubbe ce bhikkhave pavāraṇāya puggalo
paññāyati  pacchā  vatthuṃ  kallaṃ  vacanāya  .  pubbe ce bhikkhave
pavāraṇāya  vatthuñca  puggalo  ca  paññāyati  tañce  katāya
pavāraṇāya ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyanti.
   [250]  Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  kosalesu  janapadesu  aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchiṃsu .
Tesaṃ  samantā  aññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā
bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā  vassaṃ  upagacchiṃsu  mayaṃ  tesaṃ
bhikkhūnaṃ vassaṃ vutthānaṃ pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmāti.
   {250.1} Assosuṃ kho te bhikkhū amhākaṃ kira samantā aññe
bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā saṅghe
adhikaraṇakārakā  vassaṃ  upagatā  mayaṃ  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  vassaṃ vutthānaṃ
pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmāti kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {250.2}  Idha  pana  bhikkhave  sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ  upagacchanti  . tesaṃ sāmantā
aññe   bhikkhū   bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā   vivādakārakā
Bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā  vassaṃ  upagacchanti  mayaṃ  tesaṃ
bhikkhūnaṃ vassaṃ vutthānaṃ pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmāti . anujānāmi
bhikkhave  tehi  bhikkhūhi dve tayo uposathe cātuddasike kātuṃ kathaṃ
mayaṃ tehi bhikkhūhi paṭhamataraṃ pavāreyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū
bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe
adhikaraṇakārakā  [1]- āvāsaṃ āgacchanti tehi bhikkhave āvāsikehi
bhikkhūhi  lahuṃ  lahuṃ  sannipatitvā  pavāretabbaṃ  pavāretvā vattabbā
pavāritā  kho  mayaṃ  āvuso yathā āyasmanto 2- maññanti tathā
karontūti.
   {250.3}  Te  ce bhikkhave bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā
vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā  asaṃvihitā  taṃ
āvāsaṃ  āgacchanti  tehi  bhikkhave  āvāsikehi  bhikkhūhi  āsanaṃ
paññāpetabbaṃ   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  pānīyena pucchitabbā 3- .
Tesaṃ vikkhitvā nissīmaṃ gantvā pavāretabbaṃ . pavāretvā vattabbā
pavāritā  kho  mayaṃ  āvuso  yathā  āyasmanto  maññanti  tathā
karontūti  .  evañcetaṃ  labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ no ce labhetha
āvāsikena bhikkhunā byattena paṭibalena āvāsikā bhikkhū ñāpetabbā
   {250.4}  suṇantu  me āyasmanto āvāsikā yadāyasmantānaṃ
pattakallaṃ  idāni  uposathaṃ  kareyyāma  pātimokkhaṃ  uddiseyyāma
āgame kāḷe pavāreyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū bhaṇḍanakārakā
@Footnote: 1 Ma. taṃ . 2 Ma. Yu. āyasmantā. evamupari . 3 Ma. paripucchitabbā.
Kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā
te bhikkhū evaṃ vadeyyuṃ sādhu āvuso idāneva no pavārethāti.
Te  evamassu  vacanīyā  anissarā  kho  tumhe  āvuso amhākaṃ
pavāraṇāya  na tāva mayaṃ pavāressāmāti 1- . te ce bhikkhave
bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā saṅghe
adhikaraṇakārakā taṃ kāḷaṃ anuvaseyyuṃ āvāsikena [2]- bhikkhunā byattena
paṭibalena āvāsikā bhikkhū ñāpetabbā
   {250.5}  suṇantu  me āyasmanto āvāsikā yadāyasmantānaṃ
pattakallaṃ  idāni  uposathaṃ  kareyyāma  pātimokkhaṃ  uddiseyyāma
āgame juṇhe pavāreyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā te
bhikkhū evaṃ vadeyyuṃ sādhu āvuso idāneva no pavārethāti 3-. Te
evamassu  vacanīyā anissarā kho tumhe āvuso amhākaṃ pavāraṇāya
na tāva mayaṃ pavāressāmāti 4-. Te ce bhikkhave bhikkhū bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe adhikaraṇakārakā tampi
juṇhaṃ  anuvaseyyuṃ  tehi  bhikkhave bhikkhūhi sabbeheva āgame juṇhe
komudiyā  cātumāsiniyā  akāmā pavāretabbaṃ . tehi ce bhikkhave
bhikkhūhi  pavāriyamāne  gilāno  agilānassa  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  so
evamassa  vacanīyo āyasmā kho gilāno gilāno ca ananuyogakkhamo
vutto  bhagavatā  āgamehi  āvuso  yāva  arogo hosi arogo
@Footnote: 1 Ma. pavāreyyāmāti. 2 Ma. Yu. bhikkhave. 3 Ma. pavāreyyāthāti.
@4 Ma. pavāreyyāmāti.
Ākaṅkhamāno  codessasīti  .  evañca  vuccamāno  codeti
anādariye  pācittiyaṃ  .  tehi  ce bhikkhave bhikkhūhi pavāriyamāne
agilāno  gilānassa pavāraṇaṃ ṭhapeti so evamassa vacanīyo ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  gilāno  gilāno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavatā
āgamehi  āvuso yāvāyaṃ bhikkhu arogo hoti arogaṃ ākaṅkhamāno
codessasīti . evañce vuccamāno codeti anādariye pācittiyaṃ .
Tehi  ce  bhikkhave bhikkhūhi pavāriyamāne gilāno gilānassa pavāraṇaṃ
ṭhapeti  so  evamassa  vacanīyo  āyasmantā kho gilānā gilāno
ca  ananuyogakkhamo  vutto  bhagavatā  āgamehi  āvuso  yāva
arogā hotha arogo arogaṃ ākaṅkhamāno codessasīti . evañce
vuccamāno  codeti  anādariye  pācittiyaṃ  .  tehi ce bhikkhave
bhikkhūhi  pavāriyamāne  agilāno agilānassa pavāraṇaṃ ṭhapeti . ubho
saṅghena  samanuyuñjitvā samanuggāhitvā yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena
pavāretabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 346-358. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7177              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7177              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=245&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=77              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]