ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [78]  Tena  kho pana samayena abhiññātā abhiññātā licchavī
santhāgāre  sannisinnā  sannipatitā  anekapariyāyena  buddhassa vaṇṇaṃ
bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti .
Tena  kho  pana  samayena  sīho  senāpati  nigaṇṭhasāvako  tassaṃ
parisāyaṃ  nisinno  hoti  .  athakho sīhassa senāpatissa etadahosi
nissaṃsayaṃ  kho  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  bhavissati  tathā
hīme  abhiññātā  abhiññātā  licchavī  santhāgāre  sannisinnā
sannipatitā  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  dhammassa
vaṇṇaṃ  bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  yannūnāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkameyyaṃ arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   {78.1}  Athakho  sīho  senāpati  yena nigaṇṭho nāṭaputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   nigaṇṭhaṃ   nāṭaputtaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho sīho senāpati nigaṇṭhaṃ
nāṭaputtaṃ  1-  etadavoca  icchāmahaṃ bhante samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamitunti  .  kiṃ  pana tvaṃ sīha kiriyavādo samāno akiriyavādaṃ
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissasi  samaṇo  hi  sīha  gotamo
akiriyavādo  akiriyāya  dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti .
Athakho sīhassa senāpatissa yo ahosi gamikābhisaṅkhāro 2-  bhagavantaṃ
dassanāya so paṭippassambhi . dutiyampi kho .pe. Tatiyampi kho abhiññātā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhivādetvā .pe. nāṭaputtanti pāṭhā na dissanti . 2 Po. gamiyā-.
Abhiññātā   licchavī   santhāgāre   sannisinnā   sannipatitā
anekapariyāyena   buddhassa   vaṇṇaṃ   bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  .  tatiyampi  kho  sīhassa
senāpatissa  etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  so  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho  bhavissati  tathā  hīme  abhiññātā  abhiññātā
licchavī   santhāgāre   sannisinnā  sannipatitā  anekapariyāyena
buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  saṅghassa
vaṇṇaṃ  bhāsanti  kiṃ  hi  me  karissanti  nigaṇṭhā  apalokitā vā
anapalokitā  vā  yannūnāhaṃ  anapaloketvā va nigaṇṭhe taṃ bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkameyyaṃ arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   {78.2} Athakho sīho senāpati pañcahi rathasatehi divā divassa
vesāliyā  niyyāsi  bhagavantaṃ  dassanāya  yāvatikā  yānassa  bhūmi
yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattiko va yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  sīho  senāpati  bhagavantaṃ
etadavoca   sutammetaṃ  bhante  akiriyavādo  samaṇo  gotamo
akiriyāya  dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti ye te bhante
evamāhaṃsu   akiriyavādo   samaṇo  gotamo  akiriyāya  dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake  vinetīti  kacci  te bhante bhagavato
vuttavādino   na   ca   bhagavantaṃ   abhūtena   abbhācikkhanti
dhammassa  ca  anudhammaṃ  byākaronti  na  ca  koci  sahadhammiko
Vādānuvādo   1-  gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchati  anabbhakkhātukāmā
hi mayaṃ bhante bhagavantanti.
   [79] Atthi sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya  akiriyavādo  samaṇo  gotamo  akiriyāya  dhammaṃ  deseti
tena  ca  sāvake  vinetīti  .  atthi  sīha  pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya  kiriyavādo  samaṇo gotamo
kiriyāya  dhammaṃ  deseti  tena  ca sāvake vinetīti . atthi sīha
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya ucchedavādo
samaṇo  gotamo  ucchedāya  dhammaṃ  deseti  tena  ca  sāvake
vinetīti  .  atthi  sīha  pariyāyo  yena  maṃ  pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  jegucchī  samaṇo  gotamo  jegucchitāya  dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.1}  Atthi  sīha  pariyāyo  yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  venayiko  samaṇo  gotamo  vinayāya  dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti . atthi sīha pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya  tapassī  samaṇo  gotamo
tapassitāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti. Atthi sīha pariyāyo
yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya apagabbho samaṇo
gotamo apagabbhatāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti. Atthi
@Footnote: 1 Sī. vādānupāto.
Sīha  pariyāyo  yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya
assattho  samaṇo  gotamo  assāsāya  dhammaṃ  deseti  tena  ca
sāvake vinetīti.
   {79.2} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyye  akiriyavādo  samaṇo  gotamo  akiriyāya dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake vinetīti . ahañhi sīha akiriyaṃ vadāmi
kāyaduccaritassa   vacīduccaritassa   manoduccaritassa   anekavihitānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  akiriyaṃ  vadāmi  ayaṃ  kho  sīha
pariyāyo  yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo
samaṇo gotamo akiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.3} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  kiriyavādo  samaṇo  gotamo  kiriyāya  dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake  vinetīti . ahañhi sīha kiriyaṃ vadāmi
kāyasucaritassa  vacīsucaritassa  manosucaritassa  anekavihitānaṃ  kusalānaṃ
dhammānaṃ  kiriyaṃ  vadāmi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya  kiriyavādo  samaṇo  gotamo  kiriyāya
dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.4} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamo ucchedāya dhammaṃ deseti tena
ca sāvake vinetīti . Ahañhi sīha ucchedaṃ vadāmi rāgassa dosassa mohassa
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ucchedaṃ  vadāmi  ayaṃ
Kho  sīha  pariyāyo  yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
ucchedavādo  samaṇo  gotamo  ucchedāya  dhammaṃ  deseti  tena
ca sāvake vinetīti.
   {79.5} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  jegucchī  samaṇo  gotamo  jegucchitāya  dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake  vinetīti  .  ahañhi  sīha jigucchāmi
kāyaduccaritena   vacīduccaritena   manoduccaritena   anekavihitānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  jigucchitāya  dhammaṃ
desemi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya  jegucchī  samaṇo  gotamo jegucchitāya dhammaṃ deseti tena
ca sāvake vinetīti.
   {79.6} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  venayiko samaṇo gotamo vinayāya dhammaṃ deseti
tena  ca  sāvake  vinetīti . ahañhi sīha vinayāya dhammaṃ desemi
rāgassa  dosassa  mohassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ  vinayāya  dhammaṃ  desemi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya  venayiko  samaṇo  gotamo
vinayāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.7}  Katamo  ca  sīha  pariyāyo  yena  maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya  tapassī  samaṇo  gotamo  tapassitāya
dhammaṃ  deseti  tena  ca  sāvake  vinetīti  .  tapanīyāhaṃ  sīha
pāpake   akusale   dhamme  vadāmi  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   yassa  kho  sīha  tapanīyā  pāpakā  akusalā
Dhammā   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā
āyatiṃ   anuppādadhammā   tamahaṃ  tapassīti  vadāmi  tathāgatassa
kho  sīha  tapanīyā  pāpakā  akusalā  dhammā  pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā  ayaṃ  kho
sīha  pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī
samaṇo gotamo tapassitāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.8} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  apagabbho  samaṇo  gotamo  apagabbhatāya  dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti . yassa kho sīha āyatiṃ gabbhaseyyā
punabbhavābhinibbatti  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ
katā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tamahaṃ  apagabbhoti  vadāmi tathāgatassa
kho  sīha  āyatiṃ  gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ anuppādadhammā ayaṃ kho sīha
pariyāyo  yena  maṃ  pariyāyena sammā vadamāno vadeyya apagabbho
samaṇo gotamo apagabbhatāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {79.9} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya assattho samaṇo gotamo assāsāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake
vinetīti . ahañhi sīha assattho paramena assāsena assāsāya ca dhammaṃ
desemi tena ca sāvake vinemi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena
Sammā  vadamāno vadeyya assattho samaṇo gotamo assāsāya dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti.
   [80] Evaṃ vutte sīho senāpati bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ
bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti . anuviccakāraṃ 1- kho sīha karohi
anuviccakāro tumhādisānaṃ ñātamanussānaṃ sādhu hotīti.
   {80.1}  Imināpāhaṃ  bhante  bhagavato vacanena 2- bhiyyoso
mattāya  attamano  abhiraddho  yaṃ  maṃ bhagavā evamāha anuviccakāraṃ
kho sīha karohi anuviccakāro tumhādisānaṃ ñātamanussānaṃ sādhu hotīti
maṃ 3- hi bhante aññatitthiyā sāvakaṃ labhitvā kevalakappaṃ vesāliṃ 4-
paṭākaṃ  parihareyyuṃ  sīho kho amhākaṃ senāpati sāvakattaṃ upagatoti
atha ca pana maṃ bhagavā evamāha anuviccakāraṃ kho sīha karohi anuviccakāro
tumhādisānaṃ  ñātamanussānaṃ  sādhu  hotīti  esāhaṃ  bhante dutiyampi
bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ
@Footnote: 1 Yu. anuvijja- .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Ma. Yu. mamaṃ .  4 Po. vesāliyaṃ.
Bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   {80.2} Dīgharattaṃ kho te sīha nigaṇṭhānaṃ opānabhūtaṃ kulaṃ yena
nesaṃ  upagatānaṃ  piṇḍakaṃ  1-  dātabbaṃ maññeyyāsīti . imināpāhaṃ
bhante  bhagavato  vacanena  bhiyyoso  mattāya  attamano  abhiraddho
yaṃ  maṃ bhagavā evamāha dīgharattaṃ kho te sīha nigaṇṭhānaṃ opānabhūtaṃ
kulaṃ  yena  nesaṃ  upagatānaṃ  piṇḍakaṃ  dātabbaṃ  maññeyyāsīti
sutammetaṃ  bhante  samaṇo  gotamo  evamāha  mayhameva  dānaṃ
dātabbaṃ  na  aññesaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ  mayhameva  sāvakānaṃ  dānaṃ
dātabbaṃ  na  aññesaṃ  sāvakānaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ  mayhameva  dinnaṃ
mahapphalaṃ  na  aññesaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  mayhameva  sāvakānaṃ  dinnaṃ
mahapphalaṃ  na  aññesaṃ  sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalanti  atha  ca pana
maṃ  bhagavā  nigaṇṭhesupi  dāne  samādapeti  apica bhante mayamettha
kālaṃ  jānissāma  esāhaṃ  bhante  tatiyampi bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   {80.3}  Athakho  bhagavā  sīhassa  senāpatissa  anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ
okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā
bhagavā  aññāsi  sīhaṃ  senāpatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ
udaggacittaṃ   pasannacittaṃ   atha   yā   buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā
@Footnote: 1 Yu. piṇḍapātaṃ.
Dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva  sīhassa  senāpatissa tasmiṃyevāsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  athakho
sīho  senāpati  diṭṭhadhammo  pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo
tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho   vesārajjappatto   aparappaccayo
satthu  sāsane  bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu me bhante bhagavā
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  sīho senāpati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   {80.4}  Athakho  sīho  senāpati  aññataraṃ purisaṃ āṇāpesi
gaccha  bhaṇe  pavattamaṃsaṃ  jānāhīti . athakho sīho senāpati tassā
rattiyā  accayena  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā
bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti .
Athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena
sīhassa   senāpatissa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.
   {80.5}  Tena kho pana samayena sambahulā nigaṇṭhā vesāliyaṃ
rathiyāya   rathiyaṃ   siṅghāṭakena   siṅghāṭakaṃ   bāhā  paggayha
kandanti   ajja  sīhena  senāpatinā  thullaṃ  pasuṃ  vadhitvā
samaṇassa   gotamassa   bhattaṃ   kataṃ   taṃ   samaṇo  gotamo
Jānaṃ  uddissa  kataṃ  maṃsaṃ  paribhuñjati  paṭiccakammanti  .  athakho
aññataro  puriso  yena  sīho  senāpati tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
sīhassa   senāpatissa  upakaṇṇake  ārocesi  yagghe  bhante
jāneyyāsi  ete  sambahulā  nigaṇṭhā  vesāliyaṃ  rathiyāya  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  bāhā  paggayha  kandanti  ajja  sīhena
senāpatinā  thullaṃ  pasuṃ  vadhitvā  samaṇassa  gotamassa  bhattaṃ  kataṃ
taṃ samaṇo gotamo jānaṃ uddissa kataṃ maṃsaṃ paribhuñjati paṭiccakammanti.
Alaṃ  ayya  1-  dīgharattaṃpi  te  āyasmantā avaṇṇakāmā buddhassa
avaṇṇakāmā  dhammassa  avaṇṇakāmā  saṅghassa  na  ca  pana  te
āyasmantā  kīranti  2-  taṃ  bhagavantaṃ asatā tucchā musā [3]-
abhūtena  abbhācikkhantā  na  ca mayaṃ jīvitahetupi 4- sañcicca pāṇaṃ
jīvitā voropeyyāmāti.
   {80.6}  Athakho sīho senāpati buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena
khādanīyena   bhojanīyena  sahatthā  santappetvā  sampavāretvā
bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  sīhaṃ  senāpatiṃ  bhagavā  dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā   uṭṭhāyāsanā
pakkāmi  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  jānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ayyo. 2 Po. Yu. jīranti. Ma. jīridanti. 3 Ma. Yu. va.
@4 Sī. jīvitahetumpi.
Uddissa  kataṃ  maṃsaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tikoṭiparisuddhaṃ  macchamaṃsaṃ  adiṭṭhaṃ
assutaṃ aparisaṅkitanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 98-108. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2041              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2041              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=78&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4045              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4045              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่