ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [5] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi evaṃ kho bhikkhave kulaputtā
aññaṃ  byākaronti  attho  ca vutto attā ca anupanīto atha ca
panidhekacce  moghapurisā  hasamānakaṃ  maññe  aññaṃ  byākaronti
te  pacchā  vighātaṃ āpajjantīti . athakho bhagavā āyasmantaṃ soṇaṃ
āmantesi  tvaṃ  khosi  soṇa  sukhumālo  anujānāmi  te  soṇa
ekapalāsikaṃ upāhananti . ahaṃ kho bhante asītisakaṭavāhe hiraññaṃ 1-
ohāya  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito sattahatthikañca anīkaṃ [2]-
tassa  me  bhavissanti  vattāro  soṇo  koḷiviso  asītisakaṭavāhe
hiraññaṃ  3-  ohāya  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito sattahatthikañca
anīkaṃ  sodānāyaṃ  ekapalāsikāsu  upāhanāsu  sattoti sace bhagavā
bhikkhusaṅghassa  anujānissati  ahaṃpi  paribhuñjissāmi  no  ce  bhagavā
bhikkhusaṅghassa  anujānissati  ahaṃpi  na  paribhuñjissāmīti  .  athakho
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 4- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  ekapalāsikaṃ  upāhanaṃ  na bhikkhave
diguṇā  upāhanā  dhāretabbā  na tiguṇā upāhanā dhāretabbā na
gaṇaṅgaṇupāhanā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [6]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhū sabbanīlikā
upāhanāyo  dhārenti  .pe.  sabbapītikā upāhanāyo dhārenti .
@Footnote: 1-3 Ma. hiraññe. 2 Ma. athāhaṃ bhante ekapalāsikaṃ ce pariharissāmīti dissati.
@4 Yu. etasmiṃ pakaraṇeti ime pāṭhā na dissanti.
Sabbalohitikā  upāhanāyo  dhārenti  .  sabbamañjeṭṭhikā  1-
upāhanāyo  dhārenti  .  sabbakaṇhā  upāhanāyo  dhārenti .
Sabbamahāraṅgarattā  upāhanāyo  dhārenti  .  sabbamahānāmarattā
upāhanāyo  dhārenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti
seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  sabbanīlikā  upāhanā  dhāretabbā  na  sabbapītikā
upāhanā  dhāretabbā  na  sabbalohitikā  upāhanā  dhāretabbā
na   sabbamañjeṭṭhikā  upāhanā  dhāretabbā  na  sabbakaṇhā
upāhanā   dhāretabbā   na   sabbamahāraṅgarattā   upāhanā
dhāretabbā  na  sabbamahānāmarattā  upāhanā  dhāretabbā  yo
dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   {6.1}  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nīlakavaddhikā
upāhanāyo  dhārenti  .  pītakavaddhikā  upāhanāyo  dhārenti .
Lohitakavaddhikā   upāhanāyo   dhārenti  .  mañjeṭṭhikavaddhikā
upāhanāyo  dhārenti  .  kaṇhavaddhikā  upāhanāyo  dhārenti .
Mahāraṅgarattavaddhikā 2- upāhanāyo dhārenti . mahānāmarattavaddhikā
upāhanāyo   dhārenti   .   manussā   ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  nīlakavaddhikā  upāhanā  dhāretabbā
na   pītakavaddhikā  upāhanā  dhāretabbā  na  lohitakavaddhikā
upāhanā dhāretabbā na mañjiṭṭhikāvaddhikā *- upāhanā dhāretabbā
@Footnote: 1 Ma. mañceṭṭhikā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. sabbamahāraṅgarattavaddhikā.
@* gœdī‡thūka n‡ācaÃapeḌna mañjeṭṭhikavaddhikā
Na  kaṇhavaddhikā  upāhanā  dhāretabbā  na  mahāraṅgarattavaddhikā
upāhanā   dhāretabbā   na   mahānāmarattavaddhikā   upāhanā
dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   {6.2}  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khallakavaddhā
upāhanāyo  dhārenti  .  puṭavaddhā  upāhanāyo  dhārenti .
Pāliguṇṭhimā  upāhanāyo  dhārenti  .  tūlapuṇṇikā  upāhanāyo
dhārenti . tittirapattikā upāhanāyo dhārenti . Meṇḍavisāṇavaddhikā
upāhanāyo  dhārenti  . ajavisāṇavaddhikā upāhanāyo dhārenti .
Vicchikāḷikā upāhanāyo dhārenti . Morapiñjaparisibbitā 1- upāhanāyo
dhārenti . citrā upāhanāyo dhārenti . Manussā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti seyyathāpi gihī kāmabhoginoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Na  bhikkhave  khallakavaddhā  upāhanā  dhāretabbā  na  puṭavaddhā
upāhanā  dhāretabbā  na  pāliguṇṭhimā  upāhanā  dhāretabbā
na  tūlapuṇṇikā  upāhanā  dhāretabbā  na  tittirapattikā upāhanā
dhāretabbā  na  meṇḍavisāṇavaddhikā  upāhanā  dhāretabbā  na
ajavisāṇavaddhikā  upāhanā  dhāretabbā  na  vicchikāḷikā  upāhanā
dhāretabbā  na  morapiñjaparisibbitā  upāhanā  dhāretabbā  na
citrā upāhanā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   {6.3} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīhacammaparikkhaṭā
upāhanāyo   dhārenti   .   byagghacammaparikkhaṭā  upāhanāyo
@Footnote: 1 Yu. -pijjha-. Ma. -piñcha-.
Dhārenti   .   dīpicammaparikkhaṭā  upāhanāyo  dhārenti  .
Ajinacammaparikkhaṭā  upāhanāyo  dhārenti  .  uddacammaparikkhaṭā
upāhanāyo  dhārenti  .  majjāricammaparikkhaṭā  1-  upāhanāyo
dhārenti  .  kāḷakacammaparikkhaṭā  upāhanāyo  dhārenti  .
Ulūkacammaparikkhaṭā  2-  upāhanāyo dhārenti . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  sīhacammaparikkhaṭā  upāhanā
dhāretabbā   na   byagghacammaparikkhaṭā  upāhanā  dhāretabbā
na  dīpicammaparikkhaṭā  upāhanā  dhāretabbā  na  ajinacammaparikkhaṭā
upāhanā  dhāretabbā  na  uddacammaparikkhaṭā  upāhanā dhāretabbā
na  majjāricammaparikkhaṭā  upāhanā dhāretabbā na kāḷakacammaparikkhaṭā
upāhanā  dhāretabbā  na  ulūkacammaparikkhaṭā  upāhanā dhāretabbā
yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [7]  Athakho  bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  aññatarena  bhikkhunā  pacchāsamaṇena .
Athakho  so  bhikkhu khañjamāno bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi .
Addasā  kho  aññataro  upāsako  gaṇaṅgaṇupāhanaṃ  ārohitvā
bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  upāhanā  orohitvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
yena   so   bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Ma. mañjāri-. 2 Ma. uvaka-.
Abhivādetvā etadavoca kissa bhante ayyo khañjatīti . pādā me
āvuso phālitāti . gaṇha 1- bhante upāhanāyoti . alaṃ āvuso
paṭikkhittā  bhagavatā  gaṇaṅgaṇupāhanāti  .  gaṇhāhetā  bhikkhu
upāhanāyoti  .  athakho  bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi bhikkhave omukkaṃ
gaṇaṅgaṇupāhanaṃ  na  bhikkhave  navā  gaṇaṅgaṇupāhanā  dhāretabbā
yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [8]  Tena  kho pana samayena bhagavā ajjhokāse anupāhano
caṅkamati  .  satthā  anupāhano  caṅkamatīti therā bhikkhū anupāhanā
caṅkamanti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  satthari  anupāhane  caṅkamamāne
theresupi  bhikkhūsu  anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā caṅkamanti .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū satthari anupāhane caṅkamamāne theresupi
bhikkhūsu anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā caṅkamissantīti.
   {8.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ kira
bhikkhave  chabbaggiyā  bhikkhū  satthari anupāhane caṅkamamāne theresupi
bhikkhūsu  anupāhanesu  caṅkamamānesu  saupāhanā  caṅkamantīti . saccaṃ
bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā
satthari  anupāhane  caṅkamamāne  theresupi  bhikkhūsu  anupāhanesu
caṅkamamānesu   saupāhanā   caṅkamissanti   ime   hi  nāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. handa.
Bhikkhave  gihino odātavasanā 1- abhijīvanikassa 2- sippassa kāraṇā
ācariyesu  sagāravā  sappatissā  sabhāgavuttikā  viharissanti  idha
kho  taṃ  bhikkhave  sobhetha yaṃ tumhe evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitā   samānā   ācariyesu   ācariyamattesu  upajjhāyesu
upajjhāyamattesu  sagāravā  sappatissā  sabhāgavuttikā  vihareyyātha
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi na bhikkhave ācariyesu ācariyamattesu
upajjhāyesu    upajjhāyamattesu   anupāhanesu   caṅkamamānesu
saupāhanena  caṅkamitabbaṃ yo caṅkameyya āpatti dukkaṭassa na [3]-
bhikkhave  ajjhārāme  upāhanā  dhāretabbā yo dhāreyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [9] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pādakhīlābādho
hoti  .  bhikkhū  taṃ  bhikkhuṃ  pariggahetvā  uccāraṃpi  passāvaṃpi
nikkhāmenti  . addasā kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te
bhikkhū  taṃ  bhikkhuṃ  pariggahetvā  uccāraṃpi  passāvaṃpi  nikkhāmente
disvāna  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te bhikkhū
etadavoca  kiṃ  imassa  bhikkhave  bhikkhuno  ābādhoti  .  imassa
bhante  āyasmato  pādakhīlābādho  imaṃ mayaṃ pariggahetvā uccāraṃpi
passāvaṃpi nikkhāmemāti.
   [10]  Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
@Footnote: 1 Ma. odātavatthavasanakā. 2 Ma. abhijīvinikassa. 3 Ma. Yu. ca.
Kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  yassa pādā
vā  dukkhā  pādā  vā  phālitā  pādakhīlābādho  vā  upāhanaṃ
dhāretunti  .  tena  kho  pana  samayena bhikkhū adhotehi pādehi
mañcaṃpi  pīṭhaṃpi  abhirūhanti  cīvarampi  senāsanampi  dussati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  idāni  mañcaṃ vā
pīṭhaṃ vā abhirūhissāmīti upāhanaṃ dhāretunti.
   {10.1} Tena kho pana samayena bhikkhū rattiyā 1- [1]- uposathaggaṃpi
sannisajjaṃpi  gacchantā  andhakāre  khāṇuṃpi  kaṇṭakaṃpi akkamanti pādā
dukkhā honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
ajjhārāme upāhanaṃ dhāretuṃ ukkaṃ padīpaṃ kattaradaṇḍanti.
   {10.2}  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  kaṭṭhapādukāyo  abhirūhitvā  ajjhokāse
caṅkamanti   uccāsaddā   mahāsaddā   khaṭakhaṭasaddā  anekavihitaṃ
tiracchānakathaṃ  kathentā  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ
senākathaṃ  bhayakathaṃ  2-  yuddhakathaṃ  annakathaṃ pānakathaṃ vatthakathaṃ sayanakathaṃ
mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ
janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  purisakathaṃ  sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ
pubbapetakathaṃ    nānattakathaṃ    lokakkhāyikaṃ    samuddakkhāyikaṃ
itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  kīṭakaṃpi  akkamitvā  mārenti  bhikkhūpi
samādhimhā  cāventi  .  ye  te  bhikkhū  appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū
@Footnote: 1 Po. Ma. rattiyo. 2 Ma. sabhākathaṃ.
Rattiyā   paccūsasamayaṃ   paccuṭṭhāya   kaṭṭhapādukāyo  abhirūhitvā
ajjhokāse  caṅkamissanti  uccāsaddā  mahāsaddā  khaṭakhaṭasaddā
anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathentā  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ
.pe.  itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  kīṭakaṃpi  akkamitvā  māressanti
bhikkhūpi samādhimhā cāvessantīti.
   {10.3}  Athakho  te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Saccaṃ  kira  bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya
kaṭṭhapādukāyo  abhirūhitvā  ajjhokāse  caṅkamanti  uccāsaddā
mahāsaddā   khaṭakhaṭasaddā   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ  kathentā
seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ  .pe.  itibhavābhavakathaṃ iti vā kīṭakaṃpi
akkamitvā  mārenti  bhikkhūpi  samādhimhā  cāventīti  .  saccaṃ
bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  kaṭṭhapādukā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [11]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
bārāṇasī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  bārāṇasī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane  migadāye  .  tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
bhagavatā   kaṭṭhapādukā   paṭikkhittāti  tālataruṇe  chedāpetvā
tālapattapādukāyo  dhārenti tāni tālataruṇāni chinnāni milāyanti .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
Sakyaputtiyā   tālataruṇe   chedāpetvā   tālapattapādukāyo
dhāressanti  [1]- tālataruṇāni chinnāni milāyanti ekindriyaṃ samaṇā
sakyaputtiyā  jīvaṃ viheṭhentīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.
   {11.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ
kira   bhikkhave   chabbaggiyā  bhikkhū  tālataruṇe  chedāpetvā
tālapattapādukāyo   dhārenti   tāni   tālataruṇāni   chinnāni
milāyantīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
te  bhikkhave  moghapurisā tālataruṇe chedāpetvā tālapattapādukāyo
dhāressanti  tāni  tālataruṇāni  chinnāni  milāyanti  jīvasaññino
hi  bhikkhave  manussā  rukkhasmiṃ  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  tālapattapādukā  dhāretabbā  yo  dhāreyya āpatti
dukkaṭassāti.
   {11.2}  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā
tālapattapādukā    paṭikkhittāti    veḷutaruṇe   chedāpetvā
veḷupattapādukāyo   dhārenti   tāni   veḷutaruṇāni   chinnāni
milāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma   samaṇā   sakyaputtiyā   veḷutaruṇe   chedāpetvā
veḷupattapādukāyo    dhāressanti    tāni    veḷutaruṇāni
chinnāni   milāyanti   ekindriyaṃ   samaṇā  sakyaputtiyā  jīvaṃ
viheṭhentīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tāni.
Khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  veḷupattapādukā  dhāretabbā yo
dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [12]  Athakho  bhagavā  bārāṇasiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
bhaddiyaṃ  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  bhaddiyaṃ  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  bhaddiye  viharati
jātiyāvane  .  tena  kho pana samayena bhaddiyā bhikkhū anekavihitaṃ
pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā    viharanti   tiṇapādukaṃ   karontipi
kārāpentipi  muñjapādukaṃ  karontipi  kārāpentipi  pabbajapādukaṃ
karontipi  kārāpentipi  hintālapādukaṃ  karontipi  kārāpentipi
kamalapādukaṃ   karontipi   kārāpentipi   kambalapādukaṃ  karontipi
kārāpentipi   riñcanti   uddesaṃ  paripucchaṃ  adhisīlaṃ  adhicittaṃ
adhipaññaṃ.
   {12.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi nāma bhaddiyā bhikkhū anekavihitaṃ pādukamaṇḍanānu-
yogamanuyuttā  viharissanti  tiṇapādukaṃ  karissantipi  kārāpessantipi
muñjapādukaṃ  karissantipi  kārāpessantipi  pabbajapādukaṃ  karissantipi
kārāpessantipi   hintālapādukaṃ   karissantipi   kārāpessantipi
kamalapādukaṃ    karissantipi    kārāpessantipi    kambalapādukaṃ
karissantipi     kārāpessantipi    riñcissanti    uddesaṃ
paripucchaṃ  adhisīlaṃ  adhicittaṃ  adhipaññanti  .  athakho  te  bhikkhū
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . saccaṃ kira bhikkhave bhaddiyā bhikkhū
anekavihitaṃ   pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā   viharanti   tiṇapādukaṃ
karontipi   kārāpentipi   muñjapādukaṃ  karontipi  kārāpentipi
pabbajapādukaṃ   karontipi  kārāpentipi  hintālapādukaṃ  karontipi
kārāpentipi  kamalapādukaṃ  karontipi  kārāpentipi  kambalapādukaṃ
karontipi  kārāpentipi  riñcanti  uddesaṃ  paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ
adhipaññanti. Saccaṃ bhagavāti.
   {12.2} Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā
anekavihitaṃ   pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā   viharissanti   tiṇapādukaṃ
karissantipi  kārāpessantipi  muñjapādukaṃ  karissantipi  kārāpessantipi
pabbajapādukaṃ  karissantipi  kārāpessantipi  hintālapādukaṃ  karissantipi
kārāpessantipi    kamalapādukaṃ   karissantipi   kārāpessantipi
kambalapādukaṃ   karissantipi  kārāpessantipi  riñcissanti  uddesaṃ
paripucchaṃ  adhisīlaṃ  adhicittaṃ  adhipaññaṃ  netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na
bhikkhave  tiṇapādukā  dhāretabbā  na  muñjapādukā  dhāretabbā na
pabbajapādukā  dhāretabbā  na  hintālapādukā  dhāretabbā  na
kamalapādukā  dhāretabbā  na  kambalapādukā  dhāretabbā  na
sovaṇṇamayā  pādukā  dhāretabbā na rūpiyamayā pādukā dhāretabbā
na maṇimayā pādukā dhāretabbā na veḷuriyamayā pādukā dhāretabbā
Na  phalikamayā  pādukā dhāretabbā na kaṃsamayā pādukā dhāretabbā
na  kācamayā  pādukā dhāretabbā na tipumayā pādukā dhāretabbā
na  sīsamayā  pādukā  dhāretabbā  na  tambalohamayā  pādukā
dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave
kāci  saṅkamanīyā  pādukā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tisso  pādukāyo  dhuvaṭṭhāniyā
asaṅkamanīyāyo vaccapādukaṃ passāvapādukaṃ ācamanapādukanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 12-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=233              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=233              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=5&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=5              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3718              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3718              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]