ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [99] Kathañca bhikkhave ubbhataṃ hoti kaṭhinaṃ . aṭṭhimā bhikkhave
mātikā   kaṭhinassa   ubbhārāya   pakkamanantikā   niṭṭhānantikā
sanniṭṭhānantikā   nāsanantikā   savanantikā   āsāvacchedikā
sīmātikkantikā sahubbhārāti.
   [100]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  katacīvaraṃ  ādāya  pakkamati  na
paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  pakkamanantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  . tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu
atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  .  tassa bahisīmagatassa evaṃ
hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko   kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ
ādāya  pakkamati  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ
cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . Tassa taṃ
cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ  cīvaraṃ  kāreti  .  so  katacīvaro  suṇāti
ubbhataṃ  kira  tasmiṃ  āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati
Paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro
paccessaṃ  paccessanti  bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ  vītināmeti  .  tassa
bhikkhuno  sīmātikkantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino
cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  so  katacīvaro  paccessaṃ  paccessanti  sambhuṇāti
kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Ādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
   [101]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  katacīvaraṃ  samādāya  pakkamati na
paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  pakkamanantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  samādāya  pakkamati . tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu
atthatakaṭhino  cīvaraṃ  samādāya  pakkamati  .  tassa  bahisīmagatassa
evaṃ  hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti  . tassa
bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino
cīvaraṃ  samādāya  pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ
cīvaraṃ  kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa
bhikkhuno  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  samādāya  pakkamati
paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro
Suṇāti  ubbhataṃ  kira  tasmiṃ  āvāse  kaṭhinanti  . tassa bhikkhuno
savanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  samādāya
pakkamati  paccessanti  .  so  bahisīmagato  taṃ  cīvaraṃ kāreti .
So   katacīvaro  paccessaṃ  paccessanti  bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ
vītināmeti  .  tassa  bhikkhuno  sīmātikkantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  samādāya  pakkamati  paccessanti . so
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Samādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
   [102] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa
bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ
cīvaraṃ  kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu
atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  ādāya  pakkamati  .  tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu  atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya
pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na
paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati.
Tassa  bhikkhuno  nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino
vippakatacīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti  . so bahisīmagato taṃ
Cīvaraṃ  kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse
kaṭhinanti  .  tassa  bhikkhuno  savanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu
atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti  .  so
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti
bahiddhā  1- kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  ādāya pakkamati
paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro
paccessaṃ  paccessanti  sambhuṇāti  kaṭhinuddhāraṃ  .  tassa  bhikkhuno
saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Ādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
   [103]  Bhikkhu  atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati .
Tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na
paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro   .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya
pakkamati  .  tassa  bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ
na  paccessanti  .  tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati  .  tassa
bahisīmagatassa  evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti .
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno
nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
@Footnote: 1 Po. bahisīmāya.
Samādāya  pakkamati  paccessanti  .  so  bahisīmagato  taṃ  cīvaraṃ
kāreti  .  so  katacīvaro  suṇāti  ubbhataṃ  kira tasmiṃ āvāse
kaṭhinanti  .  tassa  bhikkhuno  savanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu
atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati  paccessanti .
So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . So katacīvaro paccessaṃ paccessanti
bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ  vītināmeti  .  tassa  bhikkhuno sīmātikkantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati
paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro
paccessaṃ  paccessanti  sambhuṇāti  kaṭhinuddhāraṃ  .  tassa  bhikkhuno
saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Samādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
   [104]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa
bahisīmagatassa  evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti .
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  . tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko   kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ
ādāya  pakkamati  . tassa  bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [105]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  na
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  na
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ
kāressanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  na  paccessanti .
Tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so
taṃ  cīvaraṃ  kāreti  .  tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [106]  Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena
nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti na paccessanti .
Tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na
paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati
anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti
na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ  na  paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati
anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti
Na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [107] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti.
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti . tassa
bahisīmagatassa  evaṃ  hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti .
Tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu atthatakaṭhino
cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti
idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ
cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   {107.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti.
So  bahisīmagato  taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ
kira  tasmiṃ  āvāse  kaṭhinanti  .  tassa  bhikkhuno  savanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati
paccessanti  . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro
paccessaṃ  paccessanti  bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ  vītināmeti  .  tassa
bhikkhuno  sīmātikkantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino cīvaraṃ
Ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti.
So  katacīvaro  paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ . tassa
bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
   [108] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. (ādāya-
vārasadisaṃ  evaṃ  vitthāretabbaṃ  .) bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ
ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ
na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro. (samādāyavārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ .)
   [109]  Bhikkhu  atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati .
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. Bhikkhu
atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati  . tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ
nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [110]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati
Na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati
na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ
kāressanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati na paccessanti .
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so taṃ
cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno
nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [111]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati
anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti  na
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno
niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti
na  panassa  hoti  na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa evaṃ
hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti
na  panassa  hoti  na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa evaṃ
Hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno
nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [112]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ  samādāya  pakkamati
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno
niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ
hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  paccessanti  .  tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti
idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti.
Tassa  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ  nassati  . tassa bhikkhuno nāsanantiko
kaṭhinuddhāro.
   {112.1}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati
paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti
ubbhataṃ  kira  tasmiṃ  āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati
paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro paccessaṃ
paccessanti  bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ  vītināmeti  .  tassa  bhikkhuno
Sīmātikkantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  vippakatacīvaraṃ
samādāya  pakkamati  paccessanti  .  so  bahisīmagato  taṃ  cīvaraṃ
kāreti  .  so  katacīvaro  paccessaṃ  paccessanti  sambhuṇāti
kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Ādāyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 139-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2884              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2884              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=99&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=29              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่