ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [113] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati . So bahisīmagato
taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati. Tassa evaṃ
hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti.
Tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino
cīvarāsāya  pakkamati  .  so  bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ payirupāsati
anāsāya labhati āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ  na  paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro.
   {113.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati. So bahisīmagato
taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati. Tassa evaṃ
hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti.
Tassa  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ  nassati  . tassa bhikkhuno nāsanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati . tassa
bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsissaṃ  na
paccessanti  . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa sā cīvarāsā
Upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   [114] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati na paccessanti.
So  bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  anāsāya  labhati
āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  na  paccessanti  . so
bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  anāsāya  labhati  āsāya na
labhati  . tassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressanti 1- . tassa
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {114.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati na paccessanti.
So bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati.
Tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa
taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  na  paccessanti . tassa
bahisīmagatassa  evaṃ hoti idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissanti . so taṃ
cīvarāsaṃ  payirupāsati  .  tassa  sā cīvarāsā upacchijjati . tassa
bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   [115]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati anadhiṭṭhitena
nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti na paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  anāsāya labhati āsāya
@Footnote: 1 Po. Ma. kāressaṃ na paccessanti.
Na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa
hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . so bahisīmagato
taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati . tassa
evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {115.1}  Bhikkhu  atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati anadhiṭṭhitena
nevassa  hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . so
bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  anāsāya  labhati  āsāya
na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa
bhikkhuno   nāsanantiko   kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino
cīvarāsāya  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na
panassa  hoti  na  paccessanti  .  tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti
idhevimaṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsissaṃ  na paccessanti . so taṃ cīvarāsaṃ
payirupāsati  .  tassa  sā  cīvarāsā upacchijjati . tassa bhikkhuno
āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
          Anāsādoḷasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [116]  Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  āsāya labhati anāsāya
na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  paccessanti  .  so
bahisīmagato  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  āsāya  labhati  anāsāya na
labhati . tassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {116.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti.
So  bahisīmagato  taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya labhati anāsāya na
labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti.
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno
nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti idhevimaṃ cīvarāsaṃ
payirupāsissaṃ na paccessanti . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa
sā  cīvarāsā  upacchijjati  .  tassa  bhikkhuno  āsāvacchediko
kaṭhinuddhāro.
   [117]  Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti .
So  bahisīmagato  suṇāti  ubbhataṃ  kira  tasmiṃ āvāse kaṭhinanti .
Tassa  evaṃ  hoti  yato  tasmiṃ  āvāse  ubbhataṃ kaṭhinaṃ idhevimaṃ
cīvarāsaṃ  payirupāsissanti  .  so  taṃ  cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya
Labhati anāsāya na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na
paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti .
So bahisīmagato suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa
evaṃ hoti yato tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissanti.
So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya labhati anāsāya na labhati. Tassa
evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {117.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti.
So bahisīmagato suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa
evaṃ  hoti  yato  tasmiṃ  āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ idhevimaṃ cīvarāsaṃ
payirupāsissanti  .  so  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  āsāya  labhati
anāsāya na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na
paccessanti  . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ
nassati  .  tassa  bhikkhuno  nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu
atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  paccessanti  .  so bahisīmagato
suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa evaṃ hoti yato
tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ na paccessanti.
So  taṃ  cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa sā cīvarāsā upacchijjati .
Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   [118]  Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya labhati anāsāya na
labhati . so taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira
tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvarāsāya  pakkamati  paccessanti  .  tassa
bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsissaṃ  na
paccessanti  . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa sā cīvarāsā
upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   {118.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti.
So  bahisīmagato  taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya labhati anāsāya na
labhati . so taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti
bahiddhā  kaṭhinuddhāraṃ  vītināmeti  .  tassa  bhikkhuno sīmātikkantiko
kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati āsāya labhati anāsāya na
labhati . so taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
          Āsādoḷasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [119]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva karaṇīyena pakkamati .
Tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati  .  so  taṃ  cīvarāsaṃ
payirupāsati  anāsāya  labhati āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti
idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa
bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva
karaṇīyena  pakkamati  .  tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā uppajjati .
So  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati .
Tassa  evaṃ  hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti .
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {119.1}  Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati .
Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati
anāsāya labhati āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ
nassati  .  tassa  bhikkhuno  nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu
atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena  pakkamati  .  tassa bahisīmagatassa
cīvarāsā uppajjati . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ
na paccessanti . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa sā cīvarāsā
upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   [120]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena  pakkamati
na  paccessanti  .  tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati . so
Taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati  anāsāya  labhati  āsāya  na  labhati .
Tassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu
atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena  pakkamati  na  paccessanti .
Tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati  .  so  taṃ  cīvarāsaṃ
payirupāsati  anāsāya  labhati āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti
nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro.
   {120.1}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena pakkamati
na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati .
So  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati .
Tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . So taṃ cīvaraṃ kāreti.
Tassa  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ  nassati  . tassa bhikkhuno nāsanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena pakkamati
na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati .
Tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissanti . so taṃ cīvarāsaṃ
payirupāsati  .  tassa  sā  cīvarāsā upacchijjati . tassa bhikkhuno
āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
   [121]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena  pakkamati
anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti  na
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati  . so
Taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati . tassa
evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu
atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa
hoti  paccessanti  na  panassa  hoti  na  paccessanti  . tassa
bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati  .  so  taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati
anāsāya labhati āsāya na labhati . tassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ  na  paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro.
   {121.1}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  kenacideva  karaṇīyena pakkamati
anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti
na  paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  cīvarāsā  uppajjati .
So  taṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsati anāsāya labhati āsāya na labhati .
Tassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na paccessanti .
So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa
bhikkhuno  nāsanantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva
karaṇīyena  pakkamati  anadhiṭṭhitena  nevassa  hoti  paccessanti
na  panassa  hoti  na  paccessanti . tassa bahisīmagatassa cīvarāsā
uppajjati  .  tassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvarāsaṃ  payirupāsissaṃ
na paccessanti . so taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati . tassa sā cīvarāsā
upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.
          Karaṇīyadoḷasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [122]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko  pakkamati  cīvarapaṭivisaṃ
apavilāyamāno  1-  tamenaṃ  disaṅgataṃ  2- bhikkhū pucchanti kahaṃ tvaṃ
āvuso vassaṃ vuttho kattha ca te cīvarapaṭivisoti . so evaṃ vadeti
amukasmiṃ āvāse vassaṃ vutthomhi tattha ca me cīvarapaṭivisoti . Te
evaṃ vadenti gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara mayante idha cīvaraṃ karissāmāti.
So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati kahaṃ me āvuso cīvarapaṭivisoti.
Te evaṃ vadenti ayante āvuso cīvarapaṭiviso kahaṃ gamissasīti. So
evaṃ  vadeti amukaṃ [3]- nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha me bhikkhū
cīvaraṃ karissantīti . te evaṃ  vadenti alaṃ āvuso mā [4]- agamāsi
mayante  idha cīvaraṃ karissāmāti . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno
niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko
pakkamati  .pe.  tassa  bhikkhuno  sanniṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko  pakkamati  .pe.  tassa  bhikkhuno
nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [123]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko  pakkamati  cīvarapaṭivisaṃ
apavilāyamāno  .  tamenaṃ disaṅgataṃ bhikkhū pucchanti kahaṃ tvaṃ āvuso
@Footnote: 1 Sī. apavīṇāyamāno. Po. Yu. apacinayamāno. 2 Po. disaṅgamikaṃ. 3 Ma. ca.
@4 Po. tvaṃ.
Vassaṃ  vuttho kattha ca 1- te cīvarapaṭivisoti . so evaṃ vadeti
amukasmiṃ  āvāse  vassaṃ  vutthomhi tattha ca me cīvarapaṭivisoti .
Te  evaṃ  vadenti  gacchāvuso  taṃ  cīvaraṃ  āhara  mayante idha
cīvaraṃ  karissāmāti  .  so taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati kahaṃ
me  āvuso  cīvarapaṭivisoti . te evaṃ vadenti ayante āvuso
cīvarapaṭivisoti  .  so  taṃ  cīvaraṃ  ādāya taṃ āvāsaṃ gacchati .
Tamenaṃ  antarāmagge  bhikkhū  pucchanti  āvuso  kahaṃ  gamissasīti .
So  evaṃ  vadeti  amukaṃ  nāma  āvāsaṃ  gamissāmi  tattha  me
bhikkhū  cīvaraṃ  karissantīti  .  te evaṃ vadenti alaṃ āvuso mā
agamāsi  mayante  idha  cīvaraṃ  karissāmāti  .  tassa evaṃ hoti
idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti.
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {123.1}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko pakkamati cīvarapaṭivisaṃ
apavilāyamāno  .  tamenaṃ disaṅgataṃ bhikkhū pucchanti kahaṃ tvaṃ āvuso
vassaṃ vuttho kattha ca te cīvarapaṭivisoti . so evaṃ vadeti amukasmiṃ
āvāse  vassaṃ vutthomhi tattha ca me cīvarapaṭivisoti . te evaṃ
vadenti gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara mayante idha cīvaraṃ karissāmāti.
So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati kahaṃ me āvuso cīvarapaṭivisoti.
Te  evaṃ vadenti ayante āvuso cīvarapaṭivisoti . so taṃ cīvaraṃ
ādāya   taṃ   āvāsaṃ  gacchati  .  tamenaṃ  antarāmagge
@Footnote: 1 Po. katthaci casaddo natthi.
Bhikkhū  pucchanti  āvuso  kahaṃ gamissasīti . so evaṃ vadeti amukaṃ
nāma  āvāsaṃ  gamissāmi  tattha  me  bhikkhū  cīvaraṃ karissantīti .
Te  evaṃ  vadenti  alaṃ āvuso mā agamāsi mayante idha cīvaraṃ
karissāmāti  .  tassa  evaṃ  hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ
na paccessanti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {123.2}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko pakkamati cīvarapaṭivisaṃ
apavilāyamāno  .  tamenaṃ disaṅgataṃ bhikkhū pucchanti kahaṃ tvaṃ āvuso
vassaṃ vuttho kattha ca te cīvarapaṭivisoti . so evaṃ vadeti amukasmiṃ
āvāse  vassaṃ vutthomhi tattha ca me cīvarapaṭivisoti . te evaṃ
vadenti gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara mayante idha cīvaraṃ karissāmāti.
So taṃ  āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati kahaṃ me āvuso cīvarapaṭivisoti.
Te evaṃ vadenti ayante āvuso cīvarapaṭivisoti. So taṃ cīvaraṃ ādāya
taṃ  āvāsaṃ  gacchati . tamenaṃ antarāmagge bhikkhū pucchanti āvuso
kahaṃ  gamissasīti  . so evaṃ vadeti amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi
tattha me bhikkhū cīvaraṃ karissantīti . te evaṃ vadenti alaṃ āvuso mā
agamāsi mayante idha cīvaraṃ karissāmāti . tassa evaṃ hoti idhevimaṃ
cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   [124]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  disaṅgamiko  pakkamati  cīvarapaṭivisaṃ
apavilāyamāno  .  tamenaṃ disaṅgataṃ bhikkhū pucchanti kahaṃ tvaṃ āvuso
vassaṃ vuttho kattha ca te cīvarapaṭivisoti . so evaṃ vadeti amukasmiṃ
āvāse vassaṃ vutthomhi tattha ca me cīvarapaṭivisoti .  te evaṃ
vadenti gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara mayante idha cīvaraṃ karissāmāti.
So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati kahaṃ me āvuso cīvarapaṭivisoti.
Te evaṃ vadenti ayante āvuso cīvarapaṭivisoti. So taṃ cīvaraṃ ādāya
taṃ āvāsaṃ gacchati . tassa taṃ āvāsaṃ gatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ
kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno
niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {124.1} Bhikkhu atthatakaṭhino disaṅgamiko pakkamati .pe. nevimaṃ
cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko
kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino disaṅgamiko pakkamati .pe. idhevimaṃ
cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
          Apavilāyananavakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [125] Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati
amukaṃ  nāma  āvāsaṃ  gamissāmi tattha ce me 1- phāsu bhavissati
@Footnote: 1 Sī. tattha ca me. Ma. Yu. tattha me.
Vasissāmi  no  ce  me  phāsu  bhavissati  amukaṃ  nāma  āvāsaṃ
gamissāmi  tattha  ce  me  phāsu  bhavissati  vasissāmi  no  ce
me  phāsu  bhavissati  amukaṃ  nāma  āvāsaṃ  gamissāmi  tattha ce
me  phāsu  bhavissati  vasissāmi  no  ce  me  phāsu  bhavissati
paccessanti  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ
kāressaṃ  na  paccessanti  .  so  taṃ  cīvaraṃ kāreti . tassa
bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {125.1} Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati
amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati vasissāmi
no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me
phāsu bhavissati vasissāmi no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ
gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati vasissāmi no ce me phāsu bhavissati
paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na
paccessanti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.
   {125.2} Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati
amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati vasissāmi
no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me
phāsu  bhavissati  vasissāmi  no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma
āvāsaṃ  gamissāmi  tattha  ce  me  phāsu  bhavissati  vasissāmi
No  ce  me  phāsu  bhavissati  paccessanti . tassa bahisīmagatassa
evaṃ  hoti  idhevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti  . so
taṃ  cīvaraṃ  kāreti  .  tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.
   {125.3}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  phāsuvihāriko  cīvaraṃ  ādāya
pakkamati  amukaṃ  nāma  āvāsaṃ  gamissāmi  tattha  ce  me phāsu
bhavissati  vasissāmi no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ
gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati vasissāmi no ce me phāsu
bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati
vasissāmi no ce me phāsu bhavissati paccessanti . so bahisīmagato
taṃ  cīvaraṃ  kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā
kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro.
   {125.4}  Bhikkhu  atthatakaṭhino  phāsuvihāriko  cīvaraṃ  ādāya
pakkamati amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi tattha ce me phāsu bhavissati
vasissāmi no ce me phāsu bhavissati amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi
tattha ce me phāsu bhavissati vasissāmi no ce me phāsu bhavissati
amukaṃ  nāma  āvāsaṃ  gamissāmi  tattha  ce  me  phāsu bhavissati
vasissāmi  no  ce  me  phāsu  bhavissati  paccessanti  .  so
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.
         Phāsuvihārapañcakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [126] Dveme bhikkhave kaṭhinassa palibodhā dve apalibodhā.
Katame  ca  bhikkhave  dve  kaṭhinassa  palibodhā . āvāsapalibodho
ca  cīvarapalibodho  ca  . kathañca bhikkhave āvāsapalibodho hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu vasati vā tasmiṃ āvāse sāpekkho 1- vā
pakkamati  paccessanti  .  evaṃ  kho  bhikkhave  āvāsapalibodho
hoti . kathañca bhikkhave cīvarapalibodho hoti . idha [2]- bhikkhave
bhikkhuno  cīvaraṃ  akataṃ  vā  hoti  vippakataṃ  vā  cīvarāsā  vā
anupacchinnā  .  evaṃ  kho  bhikkhave cīvarapalibodho hoti . ime
kho bhikkhave dve kaṭhinassa palibodhā.
   {126.1}  Katame  ca  bhikkhave dve kaṭhinassa apalibodhā .
Āvāsāpalibodho  ca  cīvarāpalibodho  ca  .  kathañca  bhikkhave
āvāsāpalibodho  hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  pakkamati tamhā
āvāsā  cattena  vantena muttena anapekkhena na paccessanti .
Evaṃ  kho  bhikkhave  āvāsāpalibodho  hoti  .  kathañca bhikkhave
cīvarāpalibodho  hoti . idha bhikkhave bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hoti
naṭṭhaṃ  vā  vinaṭṭhaṃ  vā  daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā uppacchinnā .
Evaṃ kho bhikkhave cīvarāpalibodho hoti . ime kho bhikkhave dve
kaṭhinassa apalibodhāti.
         Kaṭhinakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
@Footnote: 1 Po. Sī. sāpekho. 2 Po. pana.
Imamhi khandhake vatthū doḷasa 1- peyyālamukhāni ekaṃ sataṃ aṭṭhārasa 2-.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 149-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3085              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3085              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=113&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=30              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]