ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

            Cīvarakkhandhakaṃ
   [128] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena vesālī iddhā ceva hoti phītā
ca  bahujanā  ākiṇṇamanussā  subhikkhā  ca satta ca pāsādasahassāni
satta ca pāsādasatāni satta ca pāsādā satta ca kūṭāgārasahassāni
satta ca kūṭāgārasatāni satta ca kūṭāgārāni satta ca ārāmasahassāni
satta ca ārāmasatāni satta ca ārāmā 1- satta ca pokkharaṇīsahassāni
satta  ca  pokkharaṇīsatāni satta ca pokkharaṇiyo ambapālī ca gaṇikā
abhirūpā  hoti  dassanīyā  pāsādikā  paramāya  vaṇṇapokkharatāya
samannāgatā padakkhā 2- nacce ca gīte ca vādite ca abhisaṭā atthikānaṃ
atthikānaṃ manussānaṃ paññāsāya ca rattiṃ gacchati . tāya ca vesālī
bhiyyoso mattāya upasobhati.
   {128.1} Athakho rājagahako negamo vesāliṃ agamāsi kenacideva
karaṇīyena . addasā kho rājagahako negamo vesāliṃ iddhañca phītañca bahujanaṃ
ākiṇṇamanussaṃ subhikkhañca satta ca pāsādasahassāni satta ca pāsādasatāni
satta ca pāsāde satta ca kūṭāgārasahassāni satta ca kūṭāgārasatāni satta
ca kūṭāgārāni satta ca ārāmasahassāni satta ca ārāmasatāni satta ca
ārāme satta ca pokkharaṇīsahassāni satta ca pokkharaṇīsatāni satta ca
@Footnote: 1 Po. ārāmāni. 2 Ma. Yu. padakkhiṇā. aññattha īdisameva.
Pokkharaṇiyo   ambapāliñca  gaṇikaṃ  abhirūpaṃ  dassanīyaṃ  pāsādikaṃ
paramāya  vaṇṇapokkharatāya samannāgataṃ padakkhaṃ 1- nacce ca gīte ca
vādite ca abhisaṭaṃ atthikānaṃ atthikānaṃ manussānaṃ paññāsāya ca rattiṃ
gacchantiṃ tāya ca vesāliṃ bhiyyoso mattāya upasobhantiṃ 2-.
   {128.2} Athakho rājagahako negamo vesāliyaṃ taṃ karaṇīyaṃ tīretvā
punadeva rājagahaṃ pacchāgacchi yena rājā māgadho seniyo bimbisāro
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca
vesālī deva iddhā ceva phītā ca bahujanā ākiṇṇamanussā subhikkhā
ca  satta  ca  pāsādasahassāni  satta  ca  pāsādasatāni satta ca
pāsādā satta ca kūṭāgārasahassāni satta ca kūṭāgārasatāni satta ca
kūṭāgārā satta ca ārāmasahassāni satta ca ārāmasatāni satta ca
ārāmā satta ca pokkharaṇīsahassāni satta ca pokkharaṇīsatāni satta ca
pokkharaṇiyo ambapālī ca gaṇikā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paramāya
vaṇṇapokkharatāya samannāgatā padakkhā nacce ca gīte ca vādite ca
abhisaṭā  atthikānaṃ  atthikānaṃ  manussānaṃ paññāsāya ca rattiṃ gacchati
tāya ca vesālī bhiyyoso mattāya upasobhati sādhu deva mayaṃpi gaṇikaṃ
vuṭṭhāpeyyāmāti . tenahi bhaṇe tādisiṃ kumāriṃ jānātha 3- yaṃ tumhe
gaṇikaṃ vuṭṭhāpeyyāthāti . tena kho pana samayena rājagahe sālavatī
@Footnote: 1 Ma. Yu. padakkhiṇaṃ. 2 Yu. upasobhitanti. 3 Yu. jānāhi.
Nāma kumārī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgatā  .  athakho  rājagahako  negamo sālavatiṃ kumāriṃ gaṇikaṃ
vuṭṭhāpesi . athakho sālavatī gaṇikā nacirasseva padakkhā ahosi nacce
ca gīte ca vādite ca abhisaṭā atthikānaṃ atthikānaṃ manussānaṃ paṭisatena
ca rattiṃ gacchati. Athakho sālavatī gaṇikā nacirasseva gabbhinī ahosi.
   {128.3} Athakho sālavatiyā gaṇikāya etadahosi itthī kho gabbhinī
purisānaṃ  amanāpā sace maṃ koci jānissati sālavatī gaṇikā gabbhinīti
sabbo me sakkāro parihāyissati 1- yannūnāhaṃ gilānaṃ 2- paṭivedeyyanti.
Athakho sālavatī gaṇikā dovārikaṃ āṇāpesi mā bhaṇe dovārika koci
puriso pāvisi yo ca maṃ pucchati gilānāti paṭivedehīti. Evaṃ ayyeti
kho so dovāriko sālavatiyā gaṇikāya paccassosi.
   {128.4} Athakho sālavatī gaṇikā tassa gabbhassa paripākamanvāya
puttaṃ vijāyi . athakho sālavatī gaṇikā dāsiṃ āṇāpesi handa je imaṃ
dārakaṃ  kattarasuppe  pakkhipitvā  nīharitvā saṅkārakūṭe chaḍḍehīti .
Evaṃ ayyeti kho sā dāsī sālavatiyā gaṇikāya paṭissuṇitvā taṃ dārakaṃ
kattarasuppe pakkhipitvā nīharitvā saṅkārakūṭe chaḍḍesi.
   {128.5}  Tena  kho pana samayena abhayo nāma rājakumāro
kālasseva  rājupaṭṭhānaṃ  gacchanto  addasa  taṃ  dārakaṃ  kākehi
@Footnote: 1 bhijjissatītipi pāṭho. 2 Yu. gilānāti.
Samparikiṇṇaṃ  disvāna  manusse  pucchi  kimetaṃ  bhaṇe  kākehi
samparikiṇṇanti . dārako devāti . jīvati bhaṇeti . Jīvati devāti.
Tenahi  bhaṇe  taṃ  dārakaṃ  amhākaṃ antepuraṃ netvā dhātīnaṃ detha
posetunti . evaṃ devāti kho te manussā abhayassa rājakumārassa
paṭissuṇitvā  taṃ  dārakaṃ  abhayassa  rājakumārassa  antepuraṃ netvā
dhātīnaṃ  adaṃsu  posethāti . tassa jīvatīti 1- jīvakoti nāmaṃ akaṃsu
kumārena  posāpitoti  komārabhaccoti nāmaṃ akaṃsu . athakho jīvako
komārabhacco nacirasseva viññutaṃ pāpuṇi.
   {128.6} Athakho  jīvako komārabhacco yena abhayo rājakumāro
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  abhayaṃ  rājakumāraṃ  etadavoca  kā me
deva mātā ko pitāti . ahaṃpi kho te bhaṇe jīvaka mātaraṃ na jānāmi
apicāhaṃ  te pitā tvaṃ 2- mayāpi posāpitoti . athakho jīvakassa
komārabhaccassa etadahosi imāni kho rājakulāni na sukarāni asippena
upajīvituṃ yannūnāhaṃ sippaṃ sikkheyyanti.
   [129]  Tena  kho  pana  samayena takkasilāyaṃ disāpāmokkho
vejjo  paṭivasati  .  athakho jīvako komārabhacco abhayaṃ rājakumāraṃ
anāpucchā  yena  takkasilā  tena  pakkāmi  anupubbena  yena
takkasilā  yena  so  vejjo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ
vejjaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  ācariya  sippaṃ  sikkhitunti . tenahi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho nadissati. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Bhaṇe jīvaka sikkhassūti . athakho jīvako komārabhacco bahuñca gaṇhāti
lahuñca  gaṇhāti suṭṭhu 1- ca upadhāreti gahitañcassa na pamussati .
Athakho  jīvakassa komārabhaccassa sattannaṃ vassānaṃ accayena etadahosi
ahaṃ kho bahuñca gaṇhāmi lahuñca gaṇhāmi suṭṭhu ca upadhāremi gahitañca
me  na pamussati satta ca me vassāni adhīyantassa nayimassa sippassa
anto paññāyati kadā imassa sippassa anto paññāyissatīti.
   {129.1} Athakho jīvako komārabhacco yena so vejjo tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā taṃ vejjaṃ etadavoca ahaṃ kho ācariya bahuñca gaṇhāmi
lahuñca  gaṇhāmi suṭṭhu ca upadhāremi gahitañca me na pamussati satta
ca  me vassāni adhīyantassa nayimassa sippassa anto paññāyati kadā
imassa  sippassa  anto paññāyissatīti . tenahi bhaṇe jīvaka khanittiṃ
ādāya  takkasilāya  samantā  yojanaṃ  āhiṇḍitvā  2-  yaṅkiñci
abhesajjaṃ  passeyyāsi taṃ āharāti . evaṃ ācariyāti kho jīvako
komārabhacco  tassa  vejjassa  paṭissuṇitvā  khanittiṃ  ādāya
takkasilāya samantā yojanaṃ āhiṇḍanto na kiñci abhesajjaṃ addasa.
   {129.2} Athakho jīvako komārabhacco yena so vejjo tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  taṃ  vejjaṃ  etadavoca  āhiṇḍantomhi  ācariya
takkasilāya  samanatā  yojanaṃ  na  kiñci  abhesajjaṃ  addasanti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. suṭṭhuṃ. 2 Ma. Yu. āhiṇḍanto.
Sikkhitosi  1-  bhaṇe  jīvaka  alante  ettakaṃ jīvikāyāti jīvakassa
komārabhaccassa  parittaṃ  pātheyyaṃ  pādāsi  .  athakho  jīvako
komārabhacco  taṃ  parittaṃ  pātheyyaṃ  ādāya  yena rājagahaṃ tena
pakkāmi  .  athakho  jīvakassa  komārabhaccassa  taṃ parittaṃ pātheyyaṃ
antarāmagge  sākete  parikkhayaṃ  agamāsi  .  athakho  jīvakassa
komārabhaccassa  etadahosi  ime  kho  maggā kantārā appodakā
appabhakkhā  na  sukarā  apātheyyena  gantuṃ  yannūnāhaṃ  pātheyyaṃ
pariyeseyyanti.
   [130] Tena kho pana samayena sākete seṭṭhibhariyāya sattavassiko
sīsābādho  hoti  .  bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjā
āgantvā  tikicchantā  2-  nāsakkhiṃsu  arogaṃ  kātuṃ  bahuṃ hiraññaṃ
ādāya  agamaṃsu  .  athakho jīvako komārabhacco sāketaṃ pavisitvā
manusse  pucchi  ko  bhaṇe  gilāno  kaṃ  tikicchāmīti . etissā
ācariya  seṭṭhibhariyāya  sattavassiko  sīsābādho  gaccha  ācariya
seṭṭhibhariyaṃ  tikicchāhīti  .  athakho  jīvako  komārabhacco  yena
seṭṭhissa   gahapatissa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
dovārikaṃ  āṇāpesi  gaccha  bhaṇe  dovārika  seṭṭhibhariyāya pāvada
vejjo  ayye  āgato  so  taṃ  daṭṭhukāmoti . evamācariyāti
kho  so  dovāriko  jīvakassa  komārabhaccassa  paṭissuṇitvā  yena
seṭṭhibhariyā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  seṭṭhibhariyaṃ  etadavoca
@Footnote: 1 Ma. susikkhitosi. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Vejjo ayye āgato so taṃ daṭṭhukāmoti . kīdiso bhaṇe dovārika
vejjoti . daharako ayyeti . alaṃ bhaṇe dovārika kiṃ me daharako
vejjo  karissati  bahū  mahantā  mahantā  disāpāmokkhā  vejjā
āgantvā  tikicchantā  1-  nāsakkhiṃsu  arogaṃ  kātuṃ  bahuṃ hiraññaṃ
ādāya agamaṃsūti.
   {130.1}  Athakho  so dovāriko yena jīvako komārabhacco
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   jīvakaṃ   komārabhaccaṃ   etadavoca
seṭṭhibhariyā  ācariya evamāha alaṃ bhaṇe dovārika kiṃ me daharako
vejjo  karissati  bahū  mahantā  mahantā  disāpāmokkhā  vejjā
āgantvā  tikicchantā  2-  nāsakkhiṃsu  arogaṃ  kātuṃ  bahuṃ hiraññaṃ
ādāya  agamaṃsūti  .  gaccha  bhaṇe  dovārika seṭṭhibhariyāya pāvada
vejjo  ayye evamāha mā kira ayye pure kiñci adāsi yadā
arogā  ahosi  tadā  yaṃ  iccheyyāsi taṃ dajjeyyāsīti . evaṃ
ācariyāti   kho   so  dovāriko  jīvakassa  komārabhaccassa
paṭissuṇitvā   yena   seṭṭhibhariyā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
seṭṭhibhariyaṃ  etadavoca  vejjo  ayye  evamāha mā kira ayye
pure  kiñci  adāsi yadā arogā ahosi tadā yaṃ iccheyyāsi taṃ
dajjeyyāsīti  .  tenahi  bhaṇe  dovārika  vejjo āgacchatūti .
Evaṃ  ayyeti  kho  so  dovāriko  seṭṭhibhariyāya  paṭissuṇitvā
yena   jīvako   komārabhacco   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
jīvakaṃ   komārabhaccaṃ   etadavoca   seṭṭhibhariyā  taṃ  ācariya
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Pakkosatīti  .  athakho  jīvako  komārabhacco  yena  seṭṭhibhariyā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  seṭṭhibhariyāya  vikāraṃ  sallakkhetvā
seṭṭhibhariyaṃ  etadavoca  pasatena  me  ayye  sappinā atthoti .
Athakho  seṭṭhibhariyā  jīvakassa komārabhaccassa pasataṃ sappiṃ dāpesi .
Athakho  jīvako  komārabhacco  taṃ  pasataṃ  sappiṃ  nānābhesajjehi
nippacitvā  seṭṭhibhariyaṃ  mañcake  uttānaṃ  nipajjāpetvā  1-
natthuto  adāsi  .  athakho  taṃ  sappiṃ 2- natthuto dinnaṃ mukhato
uggacchi  .  athakho  seṭṭhibhariyā taṃ 3- paṭiggahe nuṭṭhuhitvā 4-
dāsiṃ āṇāpesi handa je imaṃ sappiṃ picunā gaṇhāhīti.
   {130.2}  Athakho  jīvakassa komārabhaccassa etadahosi acchariyaṃ
vata  bho  5- yāva lūkhāyaṃ gharaṇī yatra hi nāma imaṃ chaḍḍanīyadhammaṃ
sappiṃ  picunā  gāhāpessati  bahukāni  ca  me mahagghāni mahagghāni
bhesajjāni  upagatāni  kimpimāyaṃ  kañci  deyyadhammaṃ  dassatīti .
Athakho  [6]-  seṭṭhibhariyā  jīvakassa  komārabhaccassa  vikāraṃ
sallakkhetvā  jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  kissa  tvaṃ  ācariya
vimanosīti . idha me etadahosi acchariyaṃ vata bho 5- yāva lūkhāyaṃ
gharaṇī  yatra  hi  nāma  imaṃ  chaḍḍanīyadhammaṃ  sappiṃ  picunā
gāhāpessati  bahukāni  ca  me  mahagghāni  mahagghāni  bhesajjāni
upagatāni   kimpimāyaṃ   kañci   deyyadhammaṃ   dassatīti  .
@Footnote: 1 Po. Ma. nipātetvā. 2 Ma. Yu. sappi. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. niṭṭhuhitvā. 5 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 6 Po. sā.
Mayaṃ  kho  ācariya  āgārikā  nāma  upajānāmetassa  saññamassa
varametaṃ  sappi  dāsānaṃ  vā  kammakarānaṃ  vā  pādabbhañjanaṃ  vā
padīpakaraṇe  vā  āsittaṃ  mā tvaṃ ācariya vimano ahosi na te
deyyadhammo  hāyissatīti . athakho jīvako komārabhacco seṭṭhibhariyāya
sattavassikaṃ  sīsābādhaṃ  ekeneva  natthukammena  apakaḍḍhi  . athakho
seṭṭhibhariyā  arogā  samānā  jīvakassa  komārabhaccassa  cattāri
sahassāni  pādāsi  .  putto mātā me arogā ṭhitāti cattāri
sahassāni  pādāsi  .  suṇisā  sassū me arogā ṭhitāti cattāri
sahassāni pādāsi . seṭṭhī gahapati bhariyā me arogā ṭhitāti cattāri
sahassāni pādāsi dāsañca dāsiñca assarathañca adāsi 1-.
   {130.3}  Athakho  jīvako  komārabhacco tāni soḷasasahassāni
ādāya  dāsañca  dāsiñca  assarathañca  yena  rājagahaṃ  tena
pakkāmi  anupubbena  yena  rājagahaṃ  yena  abhayo  rājakumāro
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  abhayaṃ  rājakumāraṃ  etadavoca  idaṃ
me  deva  paṭhamakammaṃ  soḷasasahassāni dāso ca dāsī ca assaratho
ca  paṭiggaṇhātu  me  devo  posāvanikanti  .  alaṃ bhaṇe jīvaka
tuyhaṃyeva 2- hotu amhākañca 3- antepure nivesanaṃ māpehīti .
Evaṃ  devāti  kho  jīvako  komārabhacco  abhayassa  rājakumārassa
paṭissuṇitvā abhayassa rājakumārassa antepure nivesanaṃ māpesi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. tuyheva. 3 amhākaññeva.
   [131]  Tena  kho  pana samayena rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  bhagandalābādho hoti . sāṭakā lohitena makkhiyanti .
Deviyo  disvā  upphaṇḍenti  utunīdāni  devo  pupphaṃ  devassa
uppannaṃ  nacirasseva  1- devo vijāyissatīti . tena rājā maṅku
hoti . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro abhayaṃ rājakumāraṃ
etadavoca mayhaṃ kho bhaṇe abhaya tādiso ābādho sāṭakā lohitena
makkhiyanti  deviyo  disvā  upphaṇḍenti  utunīdāni  devo  pupphaṃ
devassa  uppannaṃ  nacirasseva  2-  devo vijāyissatīti iṅgha bhaṇe
abhaya  tādisaṃ  vejjaṃ  jānāhi yo maṃ tikiccheyyāti . ayaṃ deva
amhākaṃ  jīvako  vejjo taruṇo bhadrako so devaṃ tikicchissatīti .
Tenahi bhaṇe abhaya jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpehi so maṃ tikicchissatīti.
   {131.1} Athakho abhayo rājakumāro jīvakaṃ komārabhaccaṃ āṇāpesi
gaccha  bhaṇe jīvaka rājānaṃ tikicchāhīti . evaṃ devāti kho jīvako
komārabhacco   abhayassa   rājakumārassa   paṭissuṇitvā   nakhena
bhesajjaṃ  ādāya  yena  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ
etadavoca  ābādhaṃ  te  deva  passāmīti  3- . athakho jīvako
komārabhacco   rañño   māgadhassa   seniyassa   bimbisārassa
bhagandalābādhaṃ  ekeneva  ālepena  apakaḍḍhi  .  athakho  rājā
@Footnote: 1-2 Po. Ma. nacīraṃ. 3 Yu. ābādhaṃ deva passāmāti.
Māgadho  seniyo  bimbisāro  arogo  samāno  pañca  itthīsatāni
sabbālaṅkāraṃ   vibhūsāpetvā   1-   omuñcāpetvā   puñjaṃ
kārāpetvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca etaṃ bhaṇe jīvaka pañcannaṃ
itthīsatānaṃ  sabbālaṅkāraṃ  tuyhaṃ  hotūti . alaṃ deva adhikāraṃ me
devo  saratūti . tenahi bhaṇe jīvaka maṃ upaṭṭhaha 2- itthāgārañca
buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghañcāti . evaṃ devāti kho jīvako komārabhacco
rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa paccassosi.
   [132] Tena kho pana samayena rājagahakassa seṭṭhissa sattavassiko
sīsābādho  hoti  .  bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjā
āgantvā  tikicchantā  nāsakkhiṃsu  arogaṃ kātuṃ bahuṃ hiraññaṃ ādāya
agamaṃsu  .  apica vejjehi paccakkhāto hoti . ekacce vejjā
evamāhaṃsu  pañcamaṃ divasaṃ seṭṭhī gahapati kālaṃ karissatīti . ekacce
vejjā evamāhaṃsu sattamaṃ divasaṃ seṭṭhī gahapati kālaṃ karissatīti.
   {132.1}  Athakho  rājagahakassa negamassa etadahosi ayaṃ kho
seṭṭhī  gahapati bahūpakāro rañño ceva negamassa ca apica vejjehi
paccakkhāto  ekacce  vejjā  evamāhaṃsu  pañcamaṃ  divasaṃ  seṭṭhī
gahapati  kālaṃ  karissatīti  ekacce vejjā evamāhaṃsu sattamaṃ divasaṃ
seṭṭhī gahapati kālaṃ karissatīti ayaṃ ca rañño jīvako vejjo taruṇo
bhadrako  yannūna  mayaṃ  rājānaṃ  jīvakaṃ  vejjaṃ  yāceyyāma seṭṭhiṃ
@Footnote: 1 Yu. bhūsāpetvā. 2 Po. Ma. upaṭṭhāhi.
Gahapatiṃ  tikicchitunti  .  athakho  rājagahako  negamo  yena rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ
māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ  etadavoca  ayaṃ  deva  seṭṭhī  gahapati
bahūpakāro  devassa  ceva negamassa ca apica vejjehi paccakkhāto
[1]-  Ekacce  vejjā  evamāhaṃsu  pañcamaṃ divasaṃ seṭṭhī gahapati
kālaṃ  karissatīti  ekacce  vejjā evamāhaṃsu sattamaṃ divasaṃ seṭṭhī
gahapati  kālaṃ  karissatīti  sādhu  devo  jīvakaṃ  vejjaṃ  āṇāpetu
seṭṭhiṃ gahapatiṃ tikicchitunti.
   {132.2}  Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro jīvakaṃ
komārabhaccaṃ āṇāpesi gaccha bhaṇe jīvaka seṭṭhiṃ gahapatiṃ tikicchāhīti.
Evaṃ  devāti  kho jīvako komārabhacco rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  paṭissuṇitvā  yena  seṭṭhī  gahapati  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  seṭṭhissa  gahapatissa  vikāraṃ  sallakkhetvā  seṭṭhiṃ
gahapatiṃ etadavoca sacāhantaṃ gahapati arogaṃ kareyyaṃ 2- kiṃ me assa
deyyadhammoti  . sabbaṃ sāpateyyañca te ācariya hotu ahañca te
dāsoti  .  sakkhasi pana tvaṃ gahapati ekena passena satta māse
nipajjitunti  .  sakkomahaṃ  ācariya  ekena  passena satta māse
nipajjitunti . sakkhasi pana tvaṃ gahapati dutiyena passena satta māse
nipajjitunti  .  sakkomahaṃ  ācariya  dutiyena  passena satta māse
@Footnote: 1 Po. hoti. 2 Yu. arogāpeyyaṃ.
Nipajjitunti  .  sakkhasi 1- pana tvaṃ gahapati uttāno satta māse
nipajjitunti. Sakkomahaṃ ācariya uttāno satta māse nipajjitunti.
   {132.3}  Athakho jīvako komārabhacco seṭṭhiṃ gahapatiṃ mañcake
nipajjāpetvā  2-  mañcake sambandhitvā sīsacchaviṃ uppāṭetvā 3-
sibbiniṃ vināmetvā dve pāṇake nīharitvā janassa dassesi passatha 4-
ime  dve pāṇake ekaṃ khuddakaṃ ekaṃ mahallakaṃ ye te ācariyā
evamāhaṃsu  pañcamaṃ  divasaṃ  seṭṭhī  gahapati  kālaṃ karissatīti tehāyaṃ
mahallako  pāṇako  diṭṭho  pañcamaṃ  divasaṃ  seṭṭhissa  gahapatissa
matthaluṅgaṃ   pariyādayissati   matthaluṅgassa   pariyādānā   seṭṭhī
gahapati  kālaṃ karissati sudiṭṭho tehi ācariyehi yepi te ācariyā
evamāhaṃsu  sattamaṃ  divasaṃ  seṭṭhī  gahapati  kālaṃ karissatīti tehāyaṃ
khuddako  pāṇako  diṭṭho  sattamaṃ  divasaṃ  seṭṭhissa  gahapatissa
matthaluṅgaṃ   pariyādayissati   matthaluṅgassa   pariyādānā   seṭṭhī
gahapati  kālaṃ  karissati  sudiṭṭho  tehipi  5-  ācariyehīti sibbiniṃ
sampaṭicchādetvā 6- sīsacchaviṃ sibbetvā ālepaṃ adāsi.
   {132.4}  Athakho  seṭṭhī  gahapati  sattāhassa  accayena
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  nāhaṃ  ācariya  sakkomi  ekena
passena  satta  māse  nipajjitunti  .  nanu  me  tvaṃ  gahapati
paṭissuṇi    sakkomahaṃ    ācariya    ekena    passena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkhissasi. 2 Po. nipātetvā. 3 Yu. upphāletvā. 4 Yu.
@passathayyo. 5 Ma. Yu. pisaddo na dissati. 6 Yu. sampādetvā.
Satta  māse  nipajjitunti  .  saccāhaṃ  ācariya  paṭissuṇiṃ  apāhaṃ
marissāmi nāhaṃ sakkomi ekena passena satta māse nipajjitunti .
Tenahi tvaṃ gahapati dutiyena passena satta māse nipajjāhīti.
   {132.5}  Athakho  seṭṭhī  gahapati sattāhassa accayena jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  etadavoca  nāhaṃ  ācariya  sakkomi  dutiyena passena
satta  māse nipajjitunti . nanu me tvaṃ gahapati paṭissuṇi sakkomahaṃ
ācariya dutiyena passena satta māse nipajjitunti . saccāhaṃ ācariya
paṭissuṇiṃ  apāhaṃ  marissāmi  nāhaṃ  sakkomi  dutiyena  passena
satta  māse  nipajjitunti  .  tenahi  tvaṃ gahapati uttāno satta
māse nipajjāhīti.
   {132.6}  Athakho  seṭṭhī  gahapati sattāhassa accayena jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  etadavoca  nāhaṃ  ācariya  sakkomi  uttāno  satta
māse  nipajjitunti  .  nanu  me  tvaṃ  gahapati paṭissuṇī sakkomahaṃ
ācariya  uttāno  satta  māse  nipajjitunti  . saccāhaṃ ācariya
paṭissuṇiṃ  apāhaṃ  marissāmi  nāhaṃ  sakkomi  uttāno  satta
māse  nipajjitunti  .  ahañce  taṃ  gahapati na vadeyyaṃ ettakaṃpi
tvaṃ  na  nipajjeyyāsi  apica  paṭikaccevāsi 1- mayā ñāto tīhi
sattāhehi  seṭṭhī  gahapati  arogo  bhavissatīti  uṭṭhehi  gahapati
arogosi  jānāhi  kiṃ  me  deyyadhammoti  . sabbaṃ sāpateyyañca
te  ācariya  hotu  ahañca  te  dāsoti  .  alaṃ gahapati mā
@Footnote: 1 Yu. paṭigacceva.
Me  tvaṃ  sabbaṃ  sāpateyyaṃ  adāsi  mā  ca me dāso rañño
satasahassaṃ  dehi  mayhaṃ  satasahassanti  .  athakho  seṭṭhī  gahapati
arogo  samāno  rañño  satasahassaṃ  adāsi jīvakassa komārabhaccassa
satasahassaṃ.
   [133] Tena kho pana samayena bārāṇaseyyakassa seṭṭhiputtassa
mokkhacikāya  kīḷantassa  antagaṇṭhābādho  hoti . tena 1- yāgupi
pītā  na  sammāpariṇāmaṃ  gacchati  bhattaṃpi  bhuttaṃ  na  sammāpariṇāmaṃ
gacchati  uccāropi  passāvopi na paguṇo . so tena kiso hoti
lūkho   dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagatto  .
Athakho  bārāṇaseyyakassa  seṭṭhissa  etadahosi  mayhaṃ kho puttassa
tādiso  ābādho  yāgupi  pītā  na  sammāpariṇāmaṃ gacchati bhattaṃpi
bhuttaṃ  na  sammāpariṇāmaṃ  gacchati  uccāropi  passāvopi na paguṇo
so   tena   kiso   lūkho   dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto
dhamanisanthatagatto  yannūnāhaṃ  rājagahaṃ  gantvā  rājānaṃ  jīvakaṃ
vejjaṃ yāceyyaṃ puttaṃ me tikicchitunti.
   {133.1} Atha kho bārāṇaseyyako seṭṭhī rājagahaṃ gantvā yena
rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rājānaṃ
māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca mayhaṃ kho deva puttassa tādiso
ābādho  yāgupi  pitā  na  sammāpariṇāmaṃ gacchati bhattaṃpi bhuttaṃ na
sammāpariṇāmaṃ gacchati uccāropi passāvopi na paguṇo so tena kiso
@Footnote: 1 Ma. Yu. yena.
Lūkho   dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  sādhu
devo jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpetu puttaṃ me tikicchitunti.
   {133.2}  Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  āṇāpesi  gaccha  bhaṇe  jīvaka  bārāṇasiṃ  gantvā
bārāṇaseyyakaṃ  seṭṭhiputtaṃ  tikicchāhīti . evaṃ devāti kho jīvako
komārabhacco  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa paṭissuṇitvā
bārāṇasiṃ  gantvā  yena  bārāṇaseyyako  seṭṭhiputto tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bārāṇaseyyakassa  seṭṭhiputtassa  vikāraṃ  sallakkhetvā
janaṃ  ussāretvā  tirokaraṇiṃ  parikkhipitvā thambhe upanibandhitvā 1-
bhariyaṃ purato ṭhapetvā udaracchaviṃ uppāṭetvā 2- antagaṇṭhiṃ nīharitvā
bhariyāya  dassesi  passa te sāmikassa ābādhaṃ iminā yāgupi pītā
na  sammāpariṇāmaṃ  gacchati  bhattaṃpi  bhuttaṃ  na  sammāpariṇāmaṃ gacchati
uccāropi  passāvopi  na  paguṇo  imināyaṃ  kiso lūkho dubbaṇṇo
uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagattoti   antagaṇṭhiṃ  viniveṭhetvā
antāni paṭipavesetvā udaracchaviṃ sibbetvā ālepaṃ adāsi.
   {133.3} Athakho bārāṇaseyyako seṭṭhiputto nacirasseva arogo
ahosi . athakho bārāṇaseyyako seṭṭhī putto me arogo ṭhitoti
jīvakassa  komārabhaccassa  soḷasa sahassāni pādāsi . athakho jīvako
komārabhacco  tāni  soḷasa  sahassāni  ādāya  punadeva  rājagahaṃ
@Footnote: 1 Yu. ubbandhitvā. 2 Yu. upphāletvā.
Paccāgacchi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 168-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3465              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3465              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=128&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=128              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4520              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4520              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]