ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [148] Tena kho pana samayena chabbaggiyā 1- bhikkhū acchinnakāni
cīvarāni 2- dhārenti dantakasāvāni 3- dhārenti. Manussā ujjhāyanti
khīyanti vipācenti 4- . bhikkhū 5- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na
bhikkhave  acchinnakāni  cīvarāni  dhāretabbāni yo dhāreyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [149] Athakho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena dakkhiṇāgiri
tena cārikaṃ pakkāmi . addasā 6- kho bhagavā māgadhakkhettaṃ 7-
accibaddhaṃ  pālibaddhaṃ  mariyādabaddhaṃ  siṅghāṭakabaddhaṃ  8-  disvāna
āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi passasi no tvaṃ ānanda māgadhakkhettaṃ
accibaddhaṃ pālibaddhaṃ mariyādabaddhaṃ siṅghāṭakabaddhanti . evaṃ bhanteti .
Ussahasi  tvaṃ  ānanda  bhikkhūnaṃ  evarūpāni  cīvarāni saṃvidahitunti .
Ussahāmi  bhagavāti  .  athakho  bhagavā  dakkhiṇāgirismiṃ  yathābhirantaṃ
viharitvā punadeva rājagahaṃ pacchāgacchi.
   {149.1}  Athakho  āyasmā  ānando  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ
cīvarāni  saṃvidahitvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  passatu  me  bhante  bhagavā  cīvarāni
saṃvidahitānīti  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Ma. Yu.
@dantakāsāvāni. 4 Ma. ito paraṃ seyyathāpi nāma gihī kāmabhoginoti dissati.
@5 tatthāyaṃ pāṭho na hoti. 6 Yu. addasa. 7 Ma. Yu. magadhakhettaṃ.
@8. Yu. accibandhaṃ pālibandhaṃ mariyādabandhaṃ siṅghāṭakabandhaṃ. Po. Ma. acchibandhaṃ.
Pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  paṇḍito  bhikkhave
ānando  mahāpañño  bhikkhave  ānando  yatra  hi  nāma  mayā
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānissati  kusimpi nāma
karissati  aḍḍhakusimpi  nāma  karissati  maṇḍalampi  nāma  karissati
aḍḍhamaṇḍalampi   nāma   karissati   vivaṭṭampi   nāma  karissati
anuvivaṭṭampi  nāma  karissati gīveyyakampi nāma karissati jaṅgheyyakampi
nāma  karissati  bāhantampi  nāma  karissati  chinnakañca 1- bhavissati
satthalūkhaṃ   samaṇasāruppaṃ   paccatthikānañca   anabhijjhitaṃ  anujānāmi
bhikkhave chinnakaṃ saṅghāṭiṃ chinnakaṃ uttarāsaṅgaṃ chinnakaṃ antaravāsakanti.
   [150]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī tena cārikaṃ pakkāmi . addasā kho bhagavā 2- antarā ca
rājagahaṃ  antarā  ca  vesāliṃ  addhānamaggapaṭipanno sambahule bhikkhū
cīvarehi  ubbhaṇḍīkate  3- sīsepi cīvarabhisiṃ karitvā khandhepi cīvarabhisiṃ
karitvā  kaṭiyāpi  cīvarabhisiṃ  karitvā  āgacchante  disvāna bhagavato
etadahosi  atilahuṃ kho ime moghapurisā cīvare bāhullāya āvaṭṭā
yannūnāhaṃ  bhikkhūnaṃ  cīvare  sīmaṃ  bandheyya  mariyādaṃ  ṭhapeyyanti .
Athakho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesālī tadavasari .
Tatra  sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye . tena kho
pana  samayena  bhagavā  sītāsu  hemantikāsu  rattīsu  antaraṭṭhakāsu
himapātasamaye   rattiṃ   ajjhokāse   ekacīvaro   nisīdi  na
@Footnote: 1 Po. Ma. chinnakaṃ. 2 Ma. addasa bhagavā. 3 Ma. Yu. ubbhaṇḍikate.
Bhagavantaṃ  sītaṃ  ahosi  1-  nikkhante  paṭhame yāme sītaṃ bhagavantaṃ
ahosi  dutiyaṃ  bhagavā  cīvaraṃ  pārupi  na  bhagavantaṃ  sītaṃ  ahosi
nikkhante  majjhime  yāme  sītaṃ bhagavantaṃ ahosi tatiyaṃ bhagavā cīvaraṃ
pārupi na bhagavantaṃ sītaṃ ahosi nikkhante pacchime yāme uddhate 2-
aruṇe  nandimukhiyā  rattiyā  sītaṃ  bhagavantaṃ  ahosi  catutthaṃ
bhagavā  cīvaraṃ  pārupi  na  bhagavantaṃ sītaṃ ahosi . athakho bhagavato
etadahosi  yepi  kho  te  kulaputtā imasmiṃ dhammavinaye sītālukā
sītabhīrukā  tepi  sakkonti  ticīvarena  yāpetuṃ  yannūnāhaṃ  bhikkhūnaṃ
cīvare sīmaṃ bandheyyaṃ mariyādaṃ ṭhapeyyaṃ ticīvaraṃ anujāneyyanti.
   {150.1}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi idhāhaṃ bhikkhave antarā ca rājagahaṃ
antarā  ca  vesāliṃ  addhānamaggapaṭipanno  addasaṃ  sambahule bhikkhū
cīvarehi ubbhaṇḍīkate sīsepi cīvarabhisiṃ karitvā khandhepi cīvarabhisiṃ karitvā
kaṭiyāpi  cīvarabhisiṃ  karitvā  āgacchante  disvāna  me  etadahosi
atilahuṃ  kho  ime moghapurisā cīvare bāhullāya āvaṭṭā yannūnāhaṃ
bhikkhūnaṃ  cīvare sīmaṃ bandheyyaṃ mariyādaṃ ṭhapeyyanti . idhāhaṃ bhikkhave
sītāsu   hemantikāsu   rattīsu   antaraṭṭhakāsu   himapātasamaye
rattiṃ  ajjhokāse  ekacīvaro  nisīdiṃ  na maṃ sītaṃ ahosi nikkhante
paṭhame  yāme  sītaṃ  maṃ  ahosi  dutiyāhaṃ  cīvaraṃ  pārupiṃ  na maṃ
@Footnote: 1 na bhagavantaṃ sītaṃ ahosīti bhagavato sītaṃ nāhosīti aṭṭhakathā. 2 Po. Ma. uddassate.
Sītaṃ  ahosi  nikkhante  majjhime  yāme  sītaṃ  maṃ ahosi tatiyāhaṃ
cīvaraṃ  pārupiṃ  na maṃ sītaṃ ahosi nikkhante pacchime yāme uddhate
aruṇe  nandimukhiyā  rattiyā  sītaṃ  maṃ  ahosi  catutthāhaṃ  cīvaraṃ
pārupiṃ  na  maṃ  sītaṃ  ahosi tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi yepi
kho  te  kulaputtā  imasmiṃ  dhammavinaye  sītālukā sītabhīrukā tepi
sakkonti  ticīvarena  yāpetuṃ yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ cīvare sīmaṃ bandheyyaṃ
mariyādaṃ  ṭhapeyyaṃ  ticīvaraṃ  anujāneyyanti  anujānāmi  bhikkhave
ticīvaraṃ  dviguṇaṃ  1-  saṅghāṭiṃ  ekacciyaṃ  uttarāsaṅgaṃ  ekacciyaṃ
antaravāsakanti.
   [151] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā ticīvaraṃ
anuññātanti  aññeneva  ticīvarena  gāmaṃ  pavisanti  aññeneva 2-
ticīvarena  ārāme  acchanti  aññeneva  2-  ticīvarena  nahānaṃ
otaranti  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū atirekacīvaraṃ
dhāressantīti. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {151.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ yo
dhāreyya yathādhammo kāretabboti . tena kho pana samayena āyasmato
ānandassa  atirekacīvaraṃ  uppannaṃ  hoti  . āyasmā ca ānando
taṃ  cīvaraṃ  āyasmato  sārīputtassa  dātukāmo  hoti . āyasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. diguṇaṃ. 2 Ma. Yu. aññena.
Ca  sārīputto  sākete  viharati  . athakho āyasmato ānandassa
etadahosi  bhagavatā  [1]-  paññattaṃ  na atirekacīvaraṃ dhāretabbanti
idañca  me  atirekacīvaraṃ  uppannaṃ  ahañcimaṃ  cīvaraṃ  āyasmato
sārīputtassa  dātukāmo  āyasmā  ca  sārīputto sākete viharati
kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti . athakho āyasmā ānando
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  kīvaciraṃ  panānanda  sārīputto
āgacchissatīti. Navamaṃ vā bhagavā divasaṃ dasamaṃ vāti.
   {151.2}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave dasāhaparamaṃ
atirekacīvaraṃ dhāretunti . tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ atirekacīvaraṃ
uppannaṃ hoti 2- . athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kathaṃ nu kho amhehi 3-
atirekacīvare  paṭipajjitabbanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave atirekacīvaraṃ vikappetunti.
   [152]  Athakho  bhagavā  vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
bārāṇasī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  bārāṇasī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane  migadāye  . tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno
antaravāsako  chiddo  hoti  .  athakho  tassa bhikkhuno etadahosi
bhagavatā   ticīvaraṃ   anuññātaṃ   dviguṇā  saṅghāṭi  ekacciyo
@Footnote: 1 Ma. sikkhāpadaṃ. 2 Yu. atirekacīvaraṃ uppajjati. 3 Yu. ayaṃ pāṭho na hoti.
Uttarāsaṅgo  ekacciyo  antaravāsako  ayañca  me  antaravāsako
chiddo   yannūnāhaṃ   aggaḷaṃ   acchupeyyaṃ   samantato  dupaṭṭaṃ
bhavissati  majjhe  ekacciyanti  .  athakho  so  bhikkhu  aggaḷaṃ
acchupesi  .  addasā  kho  bhagavā  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto
taṃ  bhikkhuṃ  aggaḷaṃ  acchupentaṃ  disvāna  yena  so  bhikkhu
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  kiṃ  tvaṃ  bhikkhu
karosīti  .  aggaḷaṃ  bhagavā acchupemīti . sādhu sādhu bhikkhu sādhu
kho tvaṃ bhikkhu aggaḷaṃ acchupesīti.
   {152.1}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi bhikkhave ahatānaṃ
dussānaṃ  ahatakappānaṃ  dviguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  ekacciyaṃ  uttarāsaṅgaṃ
ekacciyaṃ  antaravāsakaṃ  utuddhatānaṃ  dussānaṃ  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ
dviguṇaṃ  uttarāsaṅgaṃ  dviguṇaṃ  antaravāsakaṃ  paṃsukūle  yāvadatthaṃ
pāpaṇike  ussāho  karaṇīyo  anujānāmi  bhikkhave  aggaḷaṃ  tunnaṃ
ovaṭṭikaṃ kaṇḍusakaṃ daḷhīkammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 202-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4176              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4176              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=148&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=148              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4867              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4867              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]