ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [170] Tena kho pana samayena vassaṃ vutthā bhikkhū anuppanne
cīvare  pakkamantipi vibbhamantipi kālaṃpi karonti sāmaṇerāpi paṭijānanti
sikkhaṃ   paccakkhātakāpi   paṭijānanti  antimavatthuṃ  ajjhāpannakāpi
paṭijānanti   ummattakāpi   paṭijānanti  khittacittāpi  paṭijānanti
vedanaṭṭāpi  1-  paṭijānanti  āpattiyā  adassane  ukkhittakāpi
paṭijānanti  āpattiyā  appaṭikamme ukkhittakāpi paṭijānanti pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhittakāpi   paṭijānanti  paṇḍakāpi
paṭijānanti  theyyasaṃvāsakāpi  paṭijānanti  titthiyapakkantakāpi paṭijānanti
tiracchānagatāpi  paṭijānanti  mātughātakāpi  paṭijānanti  pitughātakāpi
paṭijānanti  arahantaghātakāpi  paṭijānanti  bhikkhunīdūsakāpi  paṭijānanti
saṅghabhedakāpi    paṭijānanti    lohituppādakāpi    paṭijānanti
ubhatobyañjanakāpi paṭijānanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {170.1} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu anuppanne cīvare
pakkamati. Sante paṭirūpe gāhake dātabbaṃ.
   {170.2} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu anuppanne cīvare
vibbhamati  kālaṃ  karoti  sāmaṇero  paṭijānāti  sikkhaṃ paccakkhātako
@Footnote: 1 Ma. vedanāṭṭāpi.
Paṭijānāti antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti. Saṅgho sāmī.
   {170.3} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu anuppanne cīvare
ummattako  paṭijānāti  khittacitto  paṭijānāti vedanaṭṭo paṭijānāti
āpattiyā  adassane  ukkhittako  paṭijānāti āpattiyā appaṭikamme
ukkhittako  paṭijānāti  pāpikāya  diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako
paṭijānāti. Sante paṭirūpe gāhake dātabbaṃ.
   {170.4} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu anuppanne cīvare
paṇḍako  paṭijānāti  .pe.  ubhatobyañjanako  paṭijānāti . saṅgho
sāmī.
   {170.5} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu uppanne cīvare abhājite
pakkamati. Sante paṭirūpe gāhake dātabbaṃ.
   {170.6} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu uppanne cīvare
abhājite  vibbhamati  kālaṃ  karoti  sāmaṇero  paṭijānāti  sikkhaṃ
paccakkhātako  paṭijānāti  antimavatthuṃ  ajjhāpannako  paṭijānāti .
Saṅgho sāmī.
   {170.7} Idha pana bhikkhave vassaṃ vuttho bhikkhu uppanne cīvare
abhājite   ummattako   paṭijānāti   khittacitto   paṭijānāti
vedanaṭṭo  paṭijānāti  āpattiyā  adassane  ukkhittako paṭijānāti
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittako  paṭijānāti  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhittako  paṭijānāti  .  sante paṭirūpe gāhake
dātabbaṃ.
   {170.8}  Idha  pana  bhikkhave  vassaṃ vuttho bhikkhu uppanne
cīvare  abhājite  paṇḍako  paṭijānāti  .pe.  ubhatobyañjanako
paṭijānāti   .   saṅgho  sāmī  .  idha  pana  bhikkhave
Vassaṃ  vutthānaṃ  bhikkhūnaṃ  anuppanne  cīvare  saṅgho  bhijjati .
Tattha  manussā  ekasmiṃ  pakkhe  udakaṃ  denti  ekasmiṃ  pakkhe
cīvaraṃ denti saṅghassa demāti. Saṅghassevetaṃ.
   {170.9}  Idha pana bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ anuppanne
cīvare saṅgho bhijjati . tattha manussā ekasmiṃ pakkhe udakaṃ denti
tasmiṃyeva pakkhe cīvaraṃ denti saṅghassa demāti. Saṅghassevetaṃ.
   {170.10} Idha pana bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ anuppanne
cīvare saṅgho bhijjati . tattha manussā ekasmiṃ pakkhe udakaṃ denti
ekasmiṃ pakkhe cīvaraṃ denti pakkhassa demāti. Pakkhassevetaṃ.
   {170.11} Idha pana bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ anuppanne
cīvare saṅgho bhijjati . tattha manussā ekasmiṃ pakkhe udakaṃ denti
tasmiṃyeva pakkhe cīvaraṃ denti pakkhassa demāti. Pakkhassevetaṃ.
   {170.12}  Idha pana bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ uppanne
cīvare abhājite saṅgho bhijjati. Sabbesaṃ samakaṃ bhājetabbanti.
   [171]  Tena kho pana samayena āyasmā revato aññatarassa
bhikkhuno  hatthe  āyasmato  sārīputtassa  cīvaraṃ pāhesi imaṃ cīvaraṃ
therassa  dehīti  .  athakho  so  bhikkhu  antarāmagge āyasmato
revatassa  vissāsā taṃ cīvaraṃ aggahesi . athakho āyasmā revato
āyasmatā  sārīputtena  samāgantvā  pucchi  ahaṃ  bhante  therassa
cīvaraṃ  pāhesiṃ  sampattaṃ  taṃ  cīvaranti  .  nāhantaṃ āvuso cīvaraṃ
passāmīti  .  athakho  āyasmā  revato taṃ bhikkhuṃ etadavoca ahaṃ
Āvuso āyasmato hatthe therassa cīvaraṃ pāhesiṃ kahantaṃ cīvaranti .
Ahaṃ  bhante  āyasmato vissāsā taṃ cīvaraṃ aggahesinti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {171.1}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhussa hatthe cīvaraṃ
pahiṇati  imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  dehīti  .  so  antarāmagge
yo  pahiṇati  tassa  vissāsā  gaṇhāti  suggahitaṃ  . yassa pahīyati
tassa vissāsā gaṇhāti duggahitaṃ.
   {171.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa dehīti . so antarāmagge yassa pahīyati
tassa  vissāsā  gaṇhāti  duggahitaṃ  . yo pahiṇati tassa vissāsā
gaṇhāti suggahitaṃ.
   {171.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  dehīti  .  so  antarāmagge  suṇāti
yo pahiṇati so kālakatoti tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti svadhiṭṭhitaṃ 1-.
Yassa pahīyati tassa vissāsā gaṇhāti duggahitaṃ.
   {171.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa dehīti . so antarāmagge suṇāti yassa
pahīyati  so  kālakatoti  tassa  matakacīvaraṃ  adhiṭṭhāti  dvadhiṭṭhitaṃ .
Yo pahiṇati tassa vissāsā gaṇhāti suggahitaṃ.
   {171.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa dehīti . so antarāmagge suṇāti ubho
kālakatāti yo pahiṇati tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti svadhiṭṭhitaṃ 2-. Yassa
@Footnote: 1-2 Po. Ma. Yu. svādhiṭṭhitaṃ.
Pahīyati tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti dvadhiṭṭhitaṃ.
   {171.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  dammīti . so antarāmagge yo pahiṇati
tassa  vissāsā  gaṇhāti  duggahitaṃ . yassa pahīyati tassa vissāsā
gaṇhāti suggahitaṃ.
   {171.7} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa dammīti . so antarāmagge yassa pahīyati
tassa  vissāsā  gaṇhāti  suggahitaṃ  . yo pahiṇati tassa vissāsā
gaṇhāti duggahitaṃ.
   {171.8} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  dammīti . so antarāmagge suṇāti yo
pahiṇati  so  kālakatoti  tassa  matakacīvaraṃ  adhiṭṭhāti  dvadhiṭṭhitaṃ .
Yassa pahīyati tassa vissāsā gaṇhāti suggahitaṃ.
   {171.9} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa dammīti . so antarāmagge suṇāti yassa
pahīyati  so  kālakatoti tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti svadhiṭṭhitaṃ . yo
pahiṇati tassa vissāsā gaṇhāti duggahitaṃ.
   {171.10} Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhussa hatthe cīvaraṃ pahiṇati
imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  dammīti  .  so  antarāmagge  suṇāti
ubho  kālakatāti yo pahiṇati tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti dvadhiṭṭhitaṃ .
Yassa pahīyati tassa matakacīvaraṃ adhiṭṭhāti svadhiṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 235-239. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4880              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4880              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=170&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=170              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5094              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5094              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]