ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

           Campeyyakkhandhakaṃ
   [174] Tena samayena buddho bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya
pokkharaṇiyā  tīre  .  tena  kho  pana samayena kāsīsu janapadesu
vāsabhagāmo  nāma  hoti  .  tattha  kassapagotto  nāma  bhikkhu
āvāsiko  hoti  tantibaddho  ussukkaṃ  āpanno  kinti  anāgatā
ca  pesalā bhikkhū āgaccheyyuṃ āgatā ca pesalā bhikkhū phāsuṃ 1-
vihareyyuṃ  ayañca  āvāso vuḍḍhiṃ viruḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyāti .
Tena  kho  pana  samayena  sambahulā bhikkhū kāsīsu cārikaṃ caramānā
yena  vāsabhagāmo  tadavasariṃsu  2-  .  addasā kho kassapagotto
bhikkhu  te  bhikkhū dūrato va āgacchante disvāna āsanaṃ paññāpesi
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipi  paccuggantvā  pattacīvaraṃ
paṭiggahesi  pānīyena  āpucchi  nahāne  ussukkaṃ  akāsi ussukkaṃpi
akāsi yāguyā khādanīye bhattasmiṃ.
   {174.1} Athakho tesaṃ āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi bhaddako
kho ayaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu nahāne ussukkaṃ karoti ussukkaṃpi
karoti  yāguyā  khādanīye  bhattasmiṃ  handa  mayaṃ  āvuso  idheva
vāsabhagāme  nivāsaṃ  kappemāti  .  athakho  te āgantukā bhikkhū
tattheva vāsabhagāme nivāsaṃ kappesuṃ.
   {174.2}  Athakho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi yo kho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. phāsu. 2 Ma. Yu. tadavasaruṃ.
Imesaṃ  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ  āgantukakilamatho  so  paṭippassaddho
yepīme  gocare  appakataññuno  tedānīme  gocare  pakataññuno
dukkaraṃ  kho  pana  parakulesu  yāvajīvaṃ  ussukkaṃ  kātuṃ viññatti ca
manussānaṃ  amanāpā  yannūnāhaṃ  na  ussukkaṃ  kareyyaṃ  yāguyā
khādanīye  bhattasminti  . so na ussukkaṃ akāsi yāguyā khādanīye
bhattasmiṃ  .  athakho  tesaṃ  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi pubbe
khvāyaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu nahāne ussukkaṃ karoti 1- ussukkaṃpi
karoti 2- yāguyā khādanīye bhattasmiṃ sodānāyaṃ na ussukkaṃ karoti
yāguyā  khādanīye  bhattasmiṃ  duṭṭhodānāyaṃ  āvuso  āvāsiko
bhikkhu handa mayaṃ āvuso imaṃ 3- āvāsikaṃ bhikkhuṃ ukkhipāmāti.
   {174.3} Athakho te āgantukā bhikkhū sannipatitvā kassapagottaṃ
bhikkhuṃ  etadavocuṃ  pubbe kho tvaṃ āvuso nahāne ussukkaṃ karosi
ussukkaṃpi  karosi  yāguyā  khādanīye  bhattasmiṃ  sodāni  tvaṃ  na
ussukkaṃ  karosi  yāguyā  khādanīye  bhattasmiṃ āpattiṃ tvaṃ āvuso
āpanno  passasetaṃ  āpattinti  .  natthi  me  āvuso āpatti
yamahaṃ  passeyyanti  .  athakho  te  āgantukā bhikkhū kassapagottaṃ
bhikkhuṃ āpattiyā adassane ukkhipiṃsu.
   {174.4}   Athakho  kassapagottassa  bhikkhuno  etadahosi
ahaṃ  kho  etaṃ  na  jānāmi  āpatti  vā  esā  anāpatti
vā   āpanno   camhi   anāpanno   vā   ukkhitto
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. akāsi. 3 Sī. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti.
Camhi  anukkhitto  vā  dhammikena  vā  adhammikena  vā  kuppena
vā  akuppena  vā  ṭhānārahena vā aṭṭhānārahena vā yannūnāhaṃ
campaṃ  gantvā  bhagavantaṃ  etamatthaṃ  puccheyyanti  .  athakho
kassapagotto   bhikkhu   senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
yena  campā  tena  pakkāmi anupubbena yena campā yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ āgantukehi
bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ.
   {174.5}  Athakho  bhagavā  kassapagottaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca
kacci  bhikkhu khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kaccisi 1- appakilamathena addhānaṃ
āgato  kuto  ca tvaṃ bhikkhu āgacchasīti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ
bhagavā  appakilamathena  cāhaṃ  bhante  addhānaṃ āgato atthi bhante
kāsīsu  janapadesu  vāsabhagāmo  nāma  tatthāhaṃ  [2]-  āvāsiko
tantibaddho  ussukkaṃ  āpanno  kinti  anāgatā  ca pesalā bhikkhū
āgaccheyyuṃ  āgatā  ca  pesalā  bhikkhū  phāsuṃ  vihareyyuṃ ayañca
āvāso  vuḍḍhiṃ  viruḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjeyyāti  athakho  bhante
sambahulā  bhikkhū  kāsīsu  cārikaṃ  caramānā  yena  vāsabhagāmo
tadavasariṃsu 3- addasaṃ kho ahaṃ bhante te bhikkhū dūrato va āgacchante
disvāna   āsanaṃ  paññāpesiṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
upanikkhipiṃ  paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahesiṃ  pānīyena  āpucchiṃ
nahāne  ussukkaṃ  akāsiṃ  ussukkaṃpi  akāsiṃ  yāguyā  khādanīye
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kacci. 2 Ma. Yu. bhagavā. 3 Ma. Yu. tadavasaruṃ.
Bhattasmiṃ  athakho  tesaṃ  bhante  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi
bhaddako  kho ayaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu nahāne ussukkaṃ karoti
ussukkaṃpi  karoti  yāguyā  khādanīye  bhattasmiṃ  handa mayaṃ āvuso
idheva  vāsabhagāme nivāsaṃ kappemāti athakho te bhante āgantukā
bhikkhū  tattheva  vāsabhagāme  nivāsaṃ  kappesuṃ  tassa  mayhaṃ bhante
etadahosi  yo  kho  imesaṃ  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ āgantukakilamatho
so  paṭippassaddho  yepīme  gocare  appakataññuno  tedānīme
gocare  pakataññuno  dukkaraṃ  kho  pana  parakulesu yāvajīvaṃ ussukkaṃ
kātuṃ  viññatti  ca  manussānaṃ  amanāpā  yannūnāhaṃ  na  ussukkaṃ
kareyyaṃ yāguyā khādanīye bhattasmiṃ 1- so kho ahaṃ bhante na ussukkaṃ
akāsiṃ  yāguyā  khādanīye  bhattasminti  2-  athakho  tesaṃ bhante
āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  pubbe  khvāyaṃ āvuso āvāsiko
bhikkhu  nahāne  ussukkaṃ  karoti ussukkaṃpi karoti yāguyā khādanīye
bhattasmiṃ  sodānāyaṃ  na  ussukkaṃ  karoti  yāguyā  khādanīye
bhattasmiṃ  duṭṭhodānāyaṃ  āvuso  āvāsiko  bhikkhu  handa  mayaṃ
āvuso  imaṃ  3-  āvāsikaṃ bhikkhuṃ ukkhipāmāti athakho te bhante
āgantukā  bhikkhū  sannipatitvā  maṃ  etadavocuṃ  pubbe  kho  tvaṃ
āvuso  nahāne  ussukkaṃ  karosi  ussukkaṃpi  karosi  yāguyā
khādanīye  bhattasmiṃ  sodāni  tvaṃ  na  ussukkaṃ  karosi  yāguyā
khādanīye  bhattasmiṃ  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhattasminti. 2 Ma. bhattasmiṃ. 3 Po. Ma. ayaṃ pāṭho na hoti.
Āpattinti  natthi  me  āvuso  āpatti  yamahaṃ  passeyyanti
athakho  te  bhante  āgantukā  bhikkhū  maṃ  āpattiyā  adassane
ukkhipiṃsu  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  ahaṃ  kho  etaṃ  na
jānāmi  āpatti  vā  esā  anāpatti  vā  āpanno  camhi
anāpanno  vā  ukkhitto  camhi  anukkhitto  vā  dhammikena
vā  adhammikena  vā  kuppena  vā  akuppena  vā  ṭhānārahena
vā  aṭṭhānārahena  vā  yannūnāhaṃ  campaṃ  gantvā  bhagavantaṃ
etamatthaṃ puccheyyanti tato ahaṃ bhagavā āgacchāmīti.
   {174.6}  Anāpatti esā bhikkhu nesā āpatti anāpannosi
nasi  āpanno  anukkhittosi  nasi  ukkhitto  adhammikenāsi kammena
ukkhitto kuppena aṭṭhānārahena gaccha tvaṃ bhikkhu tattheva vāsabhagāme
nivāsaṃ kappehīti 1- . evaṃ bhanteti kho kassapagotto bhikkhu bhagavato
paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yena vāsabhagāmo tena pakkāmi.
   {174.7}  Athakho  tesaṃ āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ ahudeva kukkuccaṃ
ahu vippaṭisāro alābhā vata no na vata no lābhā dulladdhaṃ vata
no  na vata no suladdhaṃ ye mayaṃ suddhaṃ bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ
akāraṇe  ukkhipimhā  handa  mayaṃ  āvuso  campaṃ gantvā bhagavato
santike accayaṃ accayato desemāti . athakho te āgantukā bhikkhū
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena campā tena pakkamiṃsu
@Footnote: 1 Po. kappesīti.
Anupubbena  yena  campā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  āciṇṇaṃ kho panetaṃ
buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ .
Athakho  bhagavā  te  bhikkhū  etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ  kaccittha  1-  appakilamathena  addhānaṃ  āgatā  kuto
ca  tumhe  bhikkhave  āgacchathāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā
appakilamathena  ca  mayaṃ  bhante  addhānaṃ  āgatā  atthi  bhante
kāsīsu janapadesu vāsabhagāmo nāma tato mayaṃ bhagavā āgacchāmāti.
Tumhe bhikkhave āvāsikaṃ bhikkhuṃ ukkhipitthāti 2-.
   {174.8} Evaṃ bhanteti . kismiṃ bhikkhave vatthusmiṃ kismiṃ 3-
kāraṇeti  .  avatthusmiṃ  bhagavā  akāraṇeti  .  vigarahi  buddho
bhagavā  ananucchavikaṃ  4-  bhikkhave  5-  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā
suddhaṃ  bhikkhuṃ  anāpattikaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe  ukkhipissatha  netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi na bhikkhave suddho bhikkhu anāpattiko
avatthusmiṃ   akāraṇe  ukkhipitabbo  yo  ukkhipeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   {174.9}  Athakho te bhikkhū uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā   bhagavato   pādesu   sirasā   nipatitvā   bhagavantaṃ
etadavocuṃ   accayo   no   bhante   accagamā  yathābāle
@Footnote: 1 Yu. kacci. 2 Po. ukkhipitvāti. 3 Sī. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti.
@4 Yu. anucchaviyaṃ. 5 Ma. moghapurisā.
Yathāmūḷhe  yathāakusale  ye  mayaṃ suddhaṃ bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ
akāraṇe  ukkhipimhā  tesaṃ  no  bhante  bhagavā accayaṃ accayato
paṭiggaṇhātu  āyatiṃ  saṃvarāyāti  .  taggha tumhe bhikkhave accayo
accagamā  yathābāle  yathāmūḷhe  yathāakusale  ye  tumhe  suddhaṃ
bhikkhuṃ  anāpattikaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe  ukkhipittha  yato  ca  kho
tumhe  bhikkhave  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ paṭikarotha taṃ
vo  mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  bhikkhave  ariyassa  vinaye
yo  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikaroti  āyatiṃ saṃvaraṃ
āpajjatīti.
   [175]  Tena  kho  pana  samayena campāyaṃ bhikkhū evarūpāni
kammāni  karonti  adhammena  vaggakammaṃ  1-  karonti  adhammena
samaggakammaṃ  2-  karonti  dhammena vaggakammaṃ karonti dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ  karonti  dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ  karonti  ekopi
ekaṃ  ukkhipati  ekopi  dve  ukkhipati ekopi sambahule ukkhipati
ekopi  saṅghaṃ  ukkhipati  dvepi  ekaṃ  ukkhipanti  dvepi  dve
ukkhipanti  dvepi  sambahule  ukkhipanti  dvepi  saṅghaṃ  ukkhipanti
@Footnote: 1-2 sabbattha vaggakammanti ca samaggakammanti ca disusanti. tāni pana uposathakkhandhake
@pāliyā na samenti. tattha hi cattārīmāni bhikkhave uposathakammāni
@adhammena vaggaṃ uposathakammantyādikā pāli dissati.
Sambahulāpi  ekaṃ  ukkhipanti  sambahulāpi  dve ukkhipanti sambahulāpi
sambahule  ukkhipanti  sambahulāpi  saṅghaṃ  ukkhipanti  saṅghopi  saṅghaṃ
ukkhipati  . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  campāyaṃ  bhikkhū  evarūpāni  kammāni
karissanti  adhammena  vaggakammaṃ  karissanti  .pe.  saṅghopi  saṅghaṃ
ukkhipissatīti  .  athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Saccaṃ  kira  bhikkhave  campāyaṃ  bhikkhū  evarūpāni  kammāni karonti
adhammena vaggakammaṃ karonti .pe. saṅghopi saṅghaṃ ukkhipatīti . saccaṃ
bhagavāti  1- . vigarahi buddho bhagavā .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi.
   [176] Dhammena 2- ce bhikkhave vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
Adhammena ce bhikkhave 3- samaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammena
ce bhikkhave 4- vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammapaṭirūpakena ce
bhikkhave  5- vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ . dhammapaṭirūpakena ce
bhikkhave 6- samaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ . Ekopi ekaṃ ukkhipati
akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ  .  ekopi dve ukkhipati akammaṃ na ca
karaṇīyaṃ  .  ekopi  sambahule  ukkhipati  akammaṃ na ca karaṇīyaṃ .
Ekopi  saṅghaṃ  ukkhipati  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ . dvepi ekaṃ
ukkhipanti  akammaṃ  na  ca karaṇīyaṃ . dvepi dve ukkhipanti akammaṃ
na ca karaṇīyaṃ . dvepi sambahule ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati. 2 Po. Ma. adhammena. 3-4-5-6 Ma. ce bhikkhaveti
@na dissati.
Dvepi  saṅghaṃ  ukkhipanti  akammaṃ na ca karaṇīyaṃ . sambahulāpi ekaṃ
ukkhipanti  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ  .  sambahulāpi dve ukkhipanti
akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ  .  sambahulāpi sambahule ukkhipanti akammaṃ
na ca karaṇīyaṃ . sambahulāpi saṅghaṃ ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
Saṅghopi saṅghaṃ ukkhipati akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
   [177]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena  samaggakammaṃ  dhammena vaggakammaṃ dhammena samaggakammaṃ 1- .
Tatra  bhikkhave  yadidaṃ  2-  adhammena vaggakammaṃ idaṃ bhikkhave kammaṃ
adhammattā  vaggattā  kuppaṃ  aṭṭhānārahaṃ  na  bhikkhave  evarūpaṃ
kammaṃ  kātabbaṃ  na  ca  mayā  evarūpaṃ  kammaṃ anuññātaṃ . tatra
bhikkhave  yadidaṃ  adhammena  samaggakammaṃ idaṃ bhikkhave kammaṃ adhammattā
kuppaṃ  aṭṭhānārahaṃ  na  bhikkhave  evarūpaṃ  kammaṃ  kātabbaṃ  na ca
mayā  evarūpaṃ  kammaṃ  anuññātaṃ  .  tatra bhikkhave yadidaṃ dhammena
vaggakammaṃ  idaṃ  bhikkhave  kammaṃ  vaggattā  kuppaṃ  aṭṭhānārahaṃ  na
bhikkhave  evarūpaṃ  kammaṃ  kātabbaṃ  na  ca  mayā  evarūpaṃ  kammaṃ
anuññātaṃ  .  tatra bhikkhave yadidaṃ dhammena samaggakammaṃ idaṃ bhikkhave
kammaṃ  dhammattā  samaggattā  akuppaṃ  ṭhānārahaṃ  evarūpaṃ  bhikkhave
kammaṃ  kātabbaṃ  evarūpañca  mayā  kammaṃ  anuññātaṃ  .  tasmātiha
bhikkhave  evarūpaṃ  kammaṃ  karissāma  yadidaṃ  dhammena  samagganti
@Footnote: 1 Po. samaggakammanti. 2 Sī. Po. Yu. yamidaṃ.
Evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [178]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū evarūpāni
kammāni   karonti   adhammena  vaggakammaṃ  karonti  adhammena
samaggakammaṃ  karonti  dhammena  vaggakammaṃ  karonti  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   karonti   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ   karonti
ñattivipannaṃpi  kammaṃ  karonti  anussāvanasampannaṃ  anussāvanavipannaṃpi
kammaṃ   karonti   ñattisampannaṃ   ñattivipannaṃpi  anussāvanavipannaṃpi
kammaṃ  karonti  aññatrāpi  dhammā  kammaṃ  karonti  aññatrāpi
vinayā  kammaṃ  karonti  aññatrāpi  satthu  sāsanā  kammaṃ karonti
paṭikuṭṭhakataṃpi kammaṃ karonti adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ.
   {178.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  evarūpāni kammāni
karissanti  adhammena  vaggakammaṃ  karissanti  .pe.  paṭikuṭṭhakataṃpi
kammaṃ  karissanti  adhammikaṃ  kuppaṃ  aṭṭhānārahanti  .  athakho  te
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā
bhikkhū evarūpāni kammāni karonti adhammena vaggakammaṃ karonti .pe.
Paṭikuṭṭhakataṃpi  kammaṃ  karonti  adhammikaṃ  kuppaṃ  aṭṭhānārahanti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho bhagavā .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi.
   [179]  Adhammena  ce  bhikkhave  vaggakammaṃ  akammaṃ  na ca
Karaṇīyaṃ . adhammena ce bhikkhave samaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
Dhammena ce bhikkhave vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammapaṭirūpakena
ce  bhikkhave vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ . dhammapaṭirūpakena ce
bhikkhave  samaggakammaṃ  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ  .  ñattivipannañce
bhikkhave  kammaṃ  anusāvanasampannaṃ  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ .
Anusāvanavipannañce   bhikkhave   kammaṃ   ñattisampannaṃ   akammaṃ
na  ca  karaṇīyaṃ  .  ñattivipannañce  bhikkhave kammaṃ anussāvanavipannaṃ
akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ . aññatrāpi bhikkhave dhammā kammaṃ akammaṃ
na ca karaṇīyaṃ . aññatrāpi bhikkhave 1- vinayā kammaṃ akammaṃ na ca
karaṇīyaṃ  .  aññatrāpi  bhikkhave satthu sāsanā kammaṃ akammaṃ na ca
karaṇīyaṃ  . paṭikuṭṭhakataṃ ce bhikkhave kammaṃ adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
   [180]  Chayimāni  bhikkhave  kammāni  adhammakammaṃ  vaggakammaṃ
samaggakammaṃ    dhammapaṭirūpakena    vaggakammaṃ    dhammapaṭirūpakena
samaggakammaṃ dhammena samaggakammaṃ.
   [181] Katamañca bhikkhave adhammakammaṃ . ñattidutiye ce bhikkhave
kamme  ekāya  ñattiyā kammaṃ karoti na ca kammavācaṃ anussāveti
adhammakammaṃ  .  ñattidutiye  ce bhikkhave kamme dvīhi ñattīhi kammaṃ
karoti  na  ca  kammavācaṃ  anussāveti  adhammakammaṃ  . ñattidutiye
ce  bhikkhave kamme ekāya kammavācāya kammaṃ karoti na ca ñattiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Ṭhapeti  adhammakammaṃ  .  ñattidutiye  ce  bhikkhave  kamme  dvīhi
kammavācāhi  kammaṃ  karoti  na  ca  ñattiṃ  ṭhapeti  adhammakammaṃ .
Ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme  ekāya  ñattiyā kammaṃ karoti
na  ca  kammavācaṃ  anussāveti  adhammakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce
bhikkhave  kamme  dvīhi  ñattīhi  tīhi  ñattīhi  catūhi  ñattīhi kammaṃ
karoti  na  ca  kammavācaṃ  anussāveti  adhammakammaṃ . ñatticatutthe
ce  bhikkhave kamme ekāya kammavācāya kammaṃ karoti na ca ñattiṃ
ṭhapeti  adhammakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme  dvīhi
kammavācāhi   tīhi   kammavācāhi   catūhi  kammavācāhi  kammaṃ
karoti  na  ca  ñattiṃ  ṭhapeti  adhammakammaṃ . idaṃ vuccati bhikkhave
adhammakammaṃ.
   [182] Katamañca bhikkhave vaggakammaṃ . ñattidutiye ce bhikkhave
kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  anāgatā  honti
chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
vaggakammaṃ  .  ñattidutiye  ce  bhikkhave  kamme  yāvatikā  bhikkhū
kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo
hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti  vaggakammaṃ  .  ñattidutiye  ce
bhikkhave  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā te āgatā honti
chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme  yāvatikā bhikkhū
Kammappattā  te  anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando anāhaṭo
hoti   sammukhībhūtā   paṭikkosanti  vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe
ce  bhikkhave  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te āgatā
honti   chandārahānaṃ   chando   anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā
paṭikkosanti  vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme
yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ
chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti  vaggakammaṃ .
Idaṃ vuccati bhikkhave vaggakammaṃ.
   [183] Katamañca bhikkhave samaggakammaṃ . ñattidutiye ce bhikkhave
kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti
chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  nappaṭikkosanti
samaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme yāvatikā bhikkhū
kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  āhaṭo
hoti  sammukhībhūtā  nappaṭikkosanti  samaggakammaṃ  .  idaṃ  vuccati
bhikkhave samaggakammaṃ.
   [184]  Katamañca  bhikkhave  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ .
Ñattidutiye  ce  bhikkhave kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anussāveti pacchā
ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te anāgatā honti
chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  .  ñattidutiye ce bhikkhave kamme paṭhamaṃ
Kammavācaṃ  anussāveti  pacchā  ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā  bhikkhū
kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo
hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  .
Ñattidutiye  ce  bhikkhave kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anussāveti pacchā
ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā honti
chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme
paṭhamaṃ  kammavācaṃ  anussāveti  pacchā  ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
anāhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   paṭikkosanti   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme  paṭhamaṃ kammavācaṃ
anussāveti  pacchā  ñattiṃ  ṭhapeti yāvatikā bhikkhū kammappattā te
āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā
paṭikkosanti  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce
bhikkhave  kamme  paṭhamaṃ  kammavācaṃ  anussāveti pacchā ñattiṃ ṭhapeti
yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ
chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave dhammapaṭirūpakena vaggakammaṃ.
   [185]  Katamañca  bhikkhave  dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ .
Ñattidutiye  ce  bhikkhave kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anussāveti pacchā
Ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā honti
chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  nappaṭikkosanti
dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme
paṭhamaṃ  kammavācaṃ  anussāveti  pacchā  ñattiṃ  ṭhapeti  yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
āhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   nappaṭikkosanti   dhammapaṭirūpakena
samaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave dhammapaṭirūpakena samaggakammaṃ.
   [186]  Katamañca  bhikkhave  dhammena samaggakammaṃ . ñattidutiye
ce  bhikkhave kamme paṭhamaṃ ñattiṃ ṭhapeti pacchā ekāya kammavācāya
kammaṃ  karoti  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā honti
chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  nappaṭikkosanti
dhammena  samaggakammaṃ  .  ñatticatutthe  ce  bhikkhave  kamme paṭhamaṃ
ñattiṃ  ṭhapeti  pacchā  tīhi  kammavācāhi  kammaṃ  karoti  yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
āhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   nappaṭikkosanti   .  dhammena
samaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave dhammena samaggakammaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 244-258. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5054              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5054              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=174&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=174              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5395              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5395              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]