ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [196] Idha pana bhikkhave bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā.
Tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ
tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ āpattinti . so evaṃ vadeti
natthi  me  āvuso  āpatti  yamahaṃ  passeyyanti  .  taṃ saṅgho
āpattiyā  adassane  ukkhipati  adhammakammaṃ  .  idha  pana bhikkhave
bhikkhussa  na  hoti  āpatti paṭikātabbā . tamenaṃ codeti saṅgho
vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ tamenaṃ āvuso āpanno
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīpadiko. 2 Ma. Yu. ime vuccanti bhikkhave puggalā appattā osāraṇaṃ
@te ce saṅgho osāreti sosāritā. 3 Yu. āsabhagāmabhāṇavāro niṭṭhito paṭhamo.
Paṭikarohi  taṃ  āpattinti  . so evaṃ vadeti natthi me āvuso
āpatti  yamahaṃ  paṭikareyyanti  . taṃ saṅgho āpattiyā appaṭikamme
ukkhipati  adhammakammaṃ . idha pana bhikkhave bhikkhussa na hoti pāpikā
diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā sambahulā
vā ekapuggalo vā pāpikā te āvuso diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ
diṭṭhinti . so evaṃ vadeti natthi me āvuso pāpikā diṭṭhi yamahaṃ
paṭinissajjeyyanti  .  taṃ  saṅgho  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhipati  adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  na  hoti
āpatti  daṭṭhabbā  na  hoti  āpatti  paṭikātabbā  .  tamenaṃ
codeti  saṅgho  vā  sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ tvaṃ
āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattiṃ  paṭikarohi taṃ āpattinti .
So  evaṃ vadeti natthi me āvuso āpatti yamahaṃ passeyyaṃ natthi
me  āvuso  āpatti  yamahaṃ paṭikareyyanti . taṃ saṅgho adassane
vā appaṭikamme vā ukkhipati adhammakammaṃ.
   {196.1} Idha pana bhikkhave bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā
na hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajjetā . tamenaṃ codeti saṅgho vā
sambahulā  vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ  tvaṃ āvuso āpanno
passasetaṃ āpattiṃ pāpikā te diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti.
So evaṃ vadeti natthi me āvuso āpatti yamahaṃ passeyyaṃ natthi me
pāpikā  diṭṭhi  yamahaṃ paṭinissajjeyyanti . taṃ saṅgho adassane vā
Appaṭinissagge  vā  ukkhipati  adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave
bhikkhussa  na  hoti  āpatti  paṭikātabbā  na hoti pāpikā diṭṭhi
paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā
ekapuggalo  vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno  paṭikarohi
taṃ  āpattiṃ  pāpikā  te  diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti .
So evaṃ vadeti natthi me āvuso āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ natthi
me  āvuso  pāpikā  diṭṭhi yamahaṃ paṭinissajjeyyanti . taṃ saṅgho
appaṭikamme vā appaṭinissagge vā ukkhipati adhammakammaṃ.
   {196.2}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  na  hoti āpatti
daṭṭhabbā  na  hoti  āpatti  paṭikātabbā  na  hoti  pāpikā
diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā sambahulā
vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso āpanno passasetaṃ
āpattiṃ  paṭikarohi  taṃ  āpattiṃ  pāpikā  te diṭṭhi paṭinissajjetaṃ
pāpikaṃ diṭṭhinti . so evaṃ vadeti natthi me āvuso āpatti yamahaṃ
passeyyaṃ  natthi  me  āvuso āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ natthi me
āvuso pāpikā diṭṭhi yamahaṃ paṭinissajjeyyanti . taṃ saṅgho adassane
vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā ukkhipati adhammakammaṃ.
   [197] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā .
Tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ
Tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ āpattinti . so evaṃ vadeti
āmāvuso  passāmīti  .  taṃ  saṅgho āpattiyā adassane ukkhipati
adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  hoti  āpatti
paṭikātabbā . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo
vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno paṭikarohi taṃ āpattinti .
So  evaṃ vadeti āmāvuso paṭikarissāmīti . taṃ saṅgho āpattiyā
appaṭikamme  ukkhipati  adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave bhikkhussa
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā pāpikā te āvuso diṭṭhi
paṭinissajjetaṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  so  evaṃ  vadeti āmāvuso
paṭinissajjissāmīti  .  taṃ  saṅgho  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhipati adhammakammaṃ.
   {197.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti  āpatti  paṭikātabbā  .  hoti  āpatti  daṭṭhabbā  hoti
pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti  āpatti  paṭikātabbā
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti  āpatti  paṭikātabbā  hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajjetā .
Tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā
āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattiṃ  paṭikarohi
taṃ  āpattiṃ  pāpikā  te  diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti .
So  evaṃ  vadeti  āmāvuso  passāmi  āma  paṭikarissāmi āma
Paṭinissajjissāmīti  .  taṃ  saṅgho  adassane  vā appaṭikamme vā
appaṭinissagge vā ukkhipati adhammakammaṃ.
   [198] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā .
Tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ
tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ āpattinti . so evaṃ vadeti
natthi  me  āvuso  āpatti  yamahaṃ  passeyyanti  .  taṃ saṅgho
āpattiyā  1-  adassane  ukkhipati dhammakammaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhussa  hoti  āpatti  paṭikātabbā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso
āpanno  paṭikarohi  taṃ  āpattinti  .  so  evaṃ vadeti natthi
me āvuso āpatti yamahaṃ paṭikareyyanti . taṃ saṅgho āpattiyā 2-
appaṭikamme  ukkhipati  dhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā pāpikā te āvuso diṭṭhi
paṭinissajjetaṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  so  evaṃ  vadeti natthi me
āvuso  pāpikā  diṭṭhi  yamahaṃ  paṭinissajjeyyanti  .  taṃ  saṅgho
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipati dhammakammaṃ.
   {198.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti āpatti paṭikātabbā . hoti āpatti daṭṭhabbā hoti pāpikā
diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti āpatti paṭikātabbā hoti pāpikā
@Footnote: 1-2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti  āpatti  daṭṭhabbā hoti āpatti
paṭikātabbā  hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ
codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ
tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattiṃ  paṭikarohi taṃ āpattiṃ
pāpikā  te  āvuso  1- diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti .
So  evaṃ  vadeti  natthi  me  āvuso  āpatti yamahaṃ passeyyaṃ
natthi me [2]- āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ natthi me [3]- pāpikā diṭṭhi
yamahaṃ  paṭinissajjeyyanti  .  taṃ  saṅgho adassane vā appaṭikamme
vā appaṭinissagge vā ukkhipati dhammakammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 265-270. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5502              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5502              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=196&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=53              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]