ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [199]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca yo nu kho bhante
samaggo  saṅgho  sammukhākaraṇīyaṃ  kammaṃ  asammukhā  karoti  dhammakammaṃ
nu  kho  taṃ  bhante vinayakammanti . adhammakammaṃ taṃ upāli avinaya-
kammanti . yo nu kho bhante samaggo saṅgho paṭipucchākaraṇīyaṃ kammaṃ
appaṭipucchā   karoti   paṭiññāya  karaṇīyaṃ  kammaṃ  appaṭiññāya
karoti   sativinayārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti  amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ     karoti     tassapāpiyasikākammārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa   niyassakammaṃ   4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Ma. Yu. āvuso. 3 Ma. āvuso. 4 Yu.
@nissayakammaṃ.
Karoti  niyassakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ karoti pabbājanīyakammārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīyakammārahassa   ukkhepanīyakammaṃ
karoti  ukkhepanīyakammārahassa  parivāsaṃ  deti  parivāsārahaṃ  mūlāya
paṭikassati  mūlāya  paṭikassanārahassa  mānattaṃ  deti  mānattārahaṃ
abbheti  abbhānārahaṃ  upasampādeti  dhammakammaṃ  nu  kho taṃ bhante
vinayakammanti.
   {199.1}  Adhammakammaṃ  taṃ upāli avinayakammaṃ yo kho upāli
samaggo  saṅgho  sammukhākaraṇīyaṃ  kammaṃ  asammukhā  karoti evaṃ kho
upāli  adhammakammaṃ  hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro
hoti yo kho upāli samaggo saṅgho paṭipucchākaraṇīyaṃ kammaṃ appaṭipucchā
karoti  paṭiññāya  karaṇīyaṃ  kammaṃ  appaṭiññāya karoti sativinayārahassa
amūḷhavinayaṃ  deti  amūḷhavinayārahassa  tassapāpiyasikākammaṃ  karoti
tassapāpiyasikākammārahassa  tajjanīyakammaṃ  karoti  tajjanīyakammārahassa
niyassakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ  karoti
pabbājanīyakammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīya-
kammārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa
parivāsaṃ  deti  parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati mūlāya paṭikassanārahassa
mānattaṃ  deti  mānattārahaṃ  abbheti  abbhānārahaṃ  upasampādeti
evaṃ  kho  upāli adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho
sātisāro hotīti.
   [200]  Yo  nu  kho  bhante samaggo saṅgho sammukhākaraṇīyaṃ
kammaṃ  sammukhā  karoti dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakammanti .
Dhammakammaṃ  taṃ  upāli  vinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo
saṅgho   paṭipucchākaraṇīyaṃ   kammaṃ  paṭipucchā  karoti  paṭiññāya
karaṇīyaṃ  kammaṃ  paṭiññāya  karoti  sativinayārahassa  sativinayaṃ  deti
amūḷhavinayārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti   tassapāpiyasikākammārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa   tajjanīyakammaṃ
karoti  niyassakammārahassa  niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa
pabbājanīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīyakammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ
karoti    ukkhepanīyakammārahassa    ukkhepanīyakammaṃ    karoti
parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya paṭikassati
mānattārahassa  mānattaṃ  deti  abbhānārahaṃ  abbheti  upasampadārahaṃ
upasampādeti dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakammanti.
   {200.1} Dhammakammaṃ taṃ upāli vinayakammaṃ yo kho upāli samaggo
saṅgho sammukhākaraṇīyaṃ kammaṃ sammukhā karoti evaṃ kho upāli dhammakammaṃ
hoti vinayakammaṃ evañca pana saṅgho anatisāro hoti yo kho upāli
samaggo  saṅgho  paṭipucchākaraṇīyaṃ  kammaṃ  paṭipucchā  karoti paṭiññāya
karaṇīyaṃ  kammaṃ  paṭiññāya  karoti  sativinayārahassa  sativinayaṃ  deti
amūḷhavinayārahassa    amūḷhavinayaṃ    deti    tassapāpiyasikā-
kammārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa
Tajjanīyakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa   niyassakammaṃ   karoti
pabbājanīyakammārahassa   pabbājanīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīya-
kammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa
ukkhepanīyakammaṃ  karoti  parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti  mūlāya
paṭikassanārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mānattārahassa  mānattaṃ  deti
abbhānārahaṃ  abbheti  upasampadārahaṃ  upasampādeti evaṃ kho upāli
dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho anatisāro hotīti.
   [201]  Yo  nu  kho bhante samaggo saṅgho sativinayārahassa
amūḷhavinayaṃ  deti  amūḷhavinayārahassa  sativinayaṃ  deti  dhammakammaṃ
nu  kho  taṃ  bhante  vinayakammanti  .  adhammakammaṃ  taṃ  upāli
avinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ     karoti     tassapāpiyasikākammārahassa
amūḷhavinayaṃ  deti  tassapāpiyasikākammārahassa  tajjanīyakammaṃ  karoti
tajjanīyakammārahassa  tassapāpiyasikākammaṃ  karoti  tajjanīyakammārahassa
niyassakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa   tajjanīyakammaṃ   karoti
niyassakammārahassa   pabbājanīyakammaṃ   karoti  pabbājanīyakammārahassa
niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
paṭisāraṇīyakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ  karoti  paṭisāraṇīyakammārahassa
ukkhepanīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ
karoti   ukkhepanīyakammārahassa   parivāsaṃ  deti  parivāsārahassa
Ukkhepanīyakammaṃ  karoti  parivāsārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mūlāya
paṭikassanārahassa   parivāsaṃ   deti   mūlāya   paṭikassanārahassa
mānattaṃ   deti  mānattārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mānattārahaṃ
abbheti  abbhānārahassa  mānattaṃ  deti  abbhānārahaṃ  upasampādeti
upasampadārahaṃ  abbheti  dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakammanti .
Adhammakammaṃ taṃ upāli avinayakammaṃ.
   {201.1}  Yo  kho  upāli  samaggo saṅgho sativinayārahassa
amūḷhavinayaṃ   deti   amūḷhavinayārahassa  sativinayaṃ  deti  evaṃ
kho  upāli  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana  saṅgho
sātisāro hoti.
   {201.2}  Yo  kho upāli samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ   karoti  tassapāpiyasikākammārahassa  amūḷhavinayaṃ
deti  tassapāpiyasikākammārahassa  tajjanīyakammaṃ  karoti  tajjanīya-
kammārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa
niyassakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa   tajjanīyakammaṃ   karoti
niyassakammārahassa   pabbājanīyakammaṃ   karoti  pabbājanīyakammārahassa
niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
paṭisāraṇīyakammārahassa   pabbājanīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīya-
kammārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ    karoti    ukkhepanīyakammārahassa    parivāsaṃ
deti   parivāsārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   parivāsārahaṃ
mūlāya     paṭikassati     mūlāya     paṭikassanārahassa
Parivāsaṃ  deti  mūlāya  paṭikassanārahassa  mānattaṃ deti mānattārahaṃ
mūlāya  paṭikassati  mānattārahaṃ  abbheti  abbhānārahassa  mānattaṃ
deti  abbhānārahaṃ  upasampādeti  upasampadārahaṃ  abbheti  evaṃ
kho  upāli  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ . evañca pana saṅgho
sātisāro hotīti.
   [202]  Yo  nu  kho bhante samaggo saṅgho sativinayārahassa
sativinayaṃ  deti  amūḷhavinayārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti  dhammakammaṃ
nu kho taṃ bhante vinayakammanti . dhammakammaṃ taṃ upāli vinayakammanti.
Yo  nu  kho  bhante  samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa amūḷhavinayaṃ
deti   tassapāpiyasikākammārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti
tajjanīyakammārahassa   tajjanīyakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa
niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ  karoti
paṭisāraṇīyakammārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti  ukkhepanīyakammārahassa
ukkhepanīyakammaṃ  karoti  parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti  mūlāya
paṭikassanārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mānattārahassa  nānattaṃ  deti
abbhānārahaṃ   abbheti   upasampadārahaṃ  upasampādeti  dhammakammaṃ
nu kho taṃ bhante vinayakammanti. Dhammakammaṃ taṃ upāli vinayakammaṃ.
   {202.1}  Yo  kho  upāli  samaggo saṅgho sativinayārahassa
sativinayaṃ  deti  amūḷhavinayārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti  evaṃ  kho
upāli  dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ . evañca pana saṅgho anatisāro
Hoti . yo kho upāli samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa amūḷhavinayaṃ
deti   tassapāpiyasikākammārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti
tajjanīyakammārahassa   tajjanīyakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa
niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ  karoti
paṭisāraṇīyakammārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti  ukkhepanīyakammārahassa
ukkhepanīyakammaṃ  karoti  parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti  mūlāya
paṭikassanārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mānattārahassa  mānattaṃ  deti
abbhānārahaṃ  abbheti  upasampadārahaṃ  upasampādeti evaṃ kho upāli
dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho anatisāro hotīti.
   [203]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi yo kho bhikkhave
samaggo  saṅgho  sativinayārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti  evaṃ  kho
bhikkhave  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana  saṅgho
sātisāro hoti . yo kho bhikkhave samaggo saṅgho sativinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ    karoti    sativinayārahassa   tajjanīyakammaṃ
karoti   sativinayārahassa   niyassakammaṃ   karoti   sativinayārahassa
pabbājanīyakammaṃ   karoti  sativinayārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
sativinayārahassa  ukkhepanīyakammaṃ  karoti  sativinayārahassa  parivāsaṃ
deti  sativinayārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  sativinayārahassa  mānattaṃ
deti  sativinayārahaṃ  abbheti  sativinayārahaṃ  upasampādeti  evaṃ
Kho  bhikkhave  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana saṅgho
sātisāro hoti.
   {203.1}  Yo kho bhikkhave samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ   karoti  evaṃ  kho  bhikkhave  adhammakammaṃ
hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana  saṅgho  sātisāro hoti . yo
kho  bhikkhave  samaggo  saṅgho  amūḷhavinayārahassa  tajjanīyakammaṃ
karoti  amūḷhavinayārahassa  niyassakammaṃ  karoti  amūḷhavinayārahassa
pabbājanīyakammaṃ  karoti  amūḷhavinayārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
amūḷhavinayārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   amūḷhavinayārahassa
parivāsaṃ  deti  amūḷhavinayārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  amūḷhavinayārahassa
mānattaṃ   deti   amūḷhavinayārahaṃ   abbheti   amūḷhavinayārahaṃ
upasampādeti  amūḷhavinayārahassa  sativinayaṃ  deti  evaṃ kho bhikkhave
adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro hoti .
Yo  kho  bhikkhave  samaggo  saṅgho  tassapāpiyasikākammārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   tassapāpiyasikākammārahassa   niyassakammaṃ
karoti      tassapāpiyasikākammārahassa      pabbājanīyakammaṃ
karoti    tassapāpiyasikākammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti
tassapāpiyasikākammārahassa      ukkhepanīyakammaṃ      karoti
tassapāpiyasikākammārahassa     parivāsaṃ    deti    .pe.
Tassapāpiyasikākammārahassa sativinayaṃ deti
tassapāpiyasikākammārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti   evaṃ   kho
bhikkhave   adhammakammaṃ   hoti   avinayakammaṃ   evañca   pana
Saṅgho sātisāro hoti.
   {203.2} Yo kho bhikkhave samaggo saṅgho tajjanīyakammārahassa
.pe.   niyassakammārahassa   pabbājanīyakammārahassa   paṭisāraṇīya-
kammārahassa  ukkhepanīyakammārahassa  parivāsārahassa  1-  mūlāya
paṭikassanārahassa   mānattārahassa   2-   abbhānārahassa   3-
upasampadārahassa  sativinayaṃ  deti  upasampadārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti
upasampadārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   upasampadārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   upasampadārahassa   niyassakammaṃ   karoti
upasampadārahassa    pabbājanīyakammaṃ   karoti   upasampadārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti  upasampadārahassa  ukkhepanīyakammaṃ  karoti
upasampadārahassa  parivāsaṃ  deti  upasampadārahaṃ  mūlāya  paṭikassati
upasampadārahassa  mānattaṃ  deti  upasampadārahaṃ  abbheti  evaṃ kho
bhikkhave  adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro
hotīti.
        Upālipucchābhāṇavāraṃ 4- dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 270-278. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5601              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5601              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=199&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=54              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]