ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [218] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  adhammena  vaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho vivadati adhammena
vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  [1]-  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna
kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave  ye  te bhikkhū evamāhaṃsu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. dhammena vaggakammaṃ.
Adhammena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  ime  tattha
bhikkhū dhammavādino.
   [219] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  adhammena  samaggā  .  tatraṭṭho saṅgho vivadati adhammena
vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ puna kātabbaṃ kammanti . tatra bhikkhave ye te bhikkhū evamāhaṃsu
adhammena  samaggakammanti  ye  ca te bhikkhū evamāhaṃsu akataṃ kammaṃ
dukkaṭaṃ kammaṃ puna kātabbaṃ kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [220] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
Karonti  dhammena  vaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati adhammena
vaggakammaṃ  dhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū evamāhaṃsu
akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti . ime tattha
bhikkhū dhammavādino.
   [221] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  dhammapaṭirūpakena vaggā . tatraṭṭho saṅgho vivadati adhammena
vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [222] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
Vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho āvuso bhikkhu bhaṇḍanakārako [1]-
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati
adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna
kātabbaṃ kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [223]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  bālo  hoti abyatto
āpattibahulo   anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
bālo  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati
ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  handassa  mayaṃ  niyassakammaṃ  karomāti .
Te  tassa  niyassakammaṃ  karonti  adhammena vaggā .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
@Footnote: 1 Ma. hoti.
Vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   [224] Idha pana bhikkhave bhikkhu kuladūsako hoti pāpasamācāro.
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu kuladūsako
pāpasamācāro  handassa  mayaṃ  pabbājanīyakammaṃ  karomāti  .  te
tassa  pabbājanīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   [225]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu gihī akkosati paribhāsati .
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu gihī
akkosati  paribhāsati  handassa  mayaṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  karomāti .
Te  tassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .pe.
Adhammena  samaggā  . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena
vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   [226] Idha pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati
āpattiṃ  passituṃ  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchati  āpattiṃ passituṃ
handassa  mayaṃ  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  karomāti .
Te  tassa  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena
vaggā .pe. dhammena 1- samaggā . Dhammena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho vivadati
adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. adhammena.
Ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna
kātabbaṃ  kammanti  .  ime  tattha  bhikkhū  dhammavādino  . ime
pañca vārā saṅkhittā.
   {226.1}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na
icchati  āpattiṃ paṭikātuṃ . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchati āpattiṃ paṭikātuṃ
handassa  mayaṃ  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ karomāti .
Te  tassa  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  karonti
adhammena  vaggā  .pe.  adhammena samaggā . dhammena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho
saṅgho   vivadati   adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ
dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Tatra bhikkhave ye te bhikkhū evamāhaṃsu dhammapaṭirūpakena samaggakammanti
ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu akataṃ kammaṃ dukkaṭaṃ kammaṃ puna kātabbaṃ
kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   {226.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ.
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu na icchati
pāpikaṃ  diṭṭhiṃ  paṭinissajjituṃ  handassa  mayaṃ  pāpikāya  diṭṭhiyā
Appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā
.pe.  adhammena  samaggā  .  dhammena  vaggā . dhammapaṭirūpakena
vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho vivadati
adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna
kātabbaṃ  kammanti  .  ime  tattha  bhikkhū  dhammavādino  . ime
pañca vārā saṅkhittā.
   [227]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā . tatraṭṭho saṅgho
vivadati   adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena
vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ
Akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra
bhikkhave  ye  te  bhikkhū evamāhaṃsu adhammena vaggakammanti ye ca
te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna kātabbaṃ
kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [228]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati lomaṃ pāteti
netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  adhammena  samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati
adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  adhammena  samaggakammanti ye ca te
bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ
kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [229]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
Āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  dhammena  vaggā  . tatraṭṭho saṅgho
vivadati   adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena
vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  1- samaggakammaṃ
akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra
bhikkhave  ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  adhammena  1- vaggakammanti
ye  ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ
puna kātabbaṃ kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [230]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemāti . te tassa tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho
vivadati   adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena
vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena  samaggakammaṃ
akataṃ   kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .
@Footnote: 1 Po. Ma. dhammena.
Tatra  bhikkhave  ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena
vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ kammaṃ dukkaṭaṃ
kammaṃ puna kātabbaṃ kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [231] Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ vattati tajjanīyakammassa paṭippassaddhiṃ
yācati  .  tatra  ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ
vattati   tajjanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa  mayaṃ
tajjanīyakammaṃ   paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  dhammapaṭirūpakena  samaggā . tatraṭṭho saṅgho vivadati
adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ  dhammena  vaggakammaṃ
dhammapaṭirūpakena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ
kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna
kātabbaṃ kammanti. Ime tattha bhikkhū dhammavādino.
   [232] Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati niyassakammassa paṭippassaddhiṃ
yācati  .  tatra  ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena  niyassakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ
Vattati  niyassakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa mayaṃ niyassakammaṃ
paṭippassambhemāti  .  te  tassa  niyassakammaṃ  paṭippassambhenti
adhammena  vaggā  .pe.  adhammena  samaggā  .  dhammena vaggā
dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  tatraṭṭho
saṅgho   vivadati   adhammena  vaggakammaṃ  adhammena  samaggakammaṃ
dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena  vaggakammaṃ  dhammapaṭirūpakena
samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Tatra  bhikkhave  ye  te  bhikkhū  evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena
samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū  evamāhaṃsu akataṃ kammaṃ dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti . ime tattha bhikkhū dhammavādino .
Ime 1- pañca vārā saṅkhittā.
   [233]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati pabbājanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  pabbājanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  pabbājanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
@Footnote: 1 Ma. imepi.
Adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime 1- pañca vārā saṅkhittā.
   [234]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati paṭisāraṇīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  paṭisāraṇīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
@Footnote: 1 Ma. imepi.
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   [235]  Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati .
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati handassa mayaṃ āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhemāti.
   {235.1}  Te  tassa  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe.  adhammena  samaggā .
Dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   {235.2}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena  āpattiyā
appaṭikamme     ukkhepanīyakammakato     sammā    vattati
lomaṃ    pāteti    netthāraṃ    vattati    āpattiyā
Appaṭikamme ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiṃ
yācati  .  tatra  ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena   āpattiyā   appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ   yācati   handassa   mayaṃ
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemāti.
   {235.3}  Te  tassa  āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe.  adhammena  samaggā .
Dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.
   [236]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ yācati . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato
Sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhemāti  .  te  tassa  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā  .  tatraṭṭho  saṅgho  vivadati  adhammena  vaggakammaṃ
adhammena   samaggakammaṃ   dhammena   vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena
vaggakammaṃ   dhammapaṭirūpakena   samaggakammaṃ  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ
kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhū
evamāhaṃsu  dhammapaṭirūpakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhū
evamāhaṃsu  akataṃ  kammaṃ  dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ kammanti .
Ime tattha bhikkhū dhammavādinoti 1- imepi pañca vārā saṅkhittā.
         Campeyyakkhandhakaṃ navamaṃ 2-.
        Imamhi khandhake vatthūni chattiṃsa.
         ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 291-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=6036              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=6036              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=218&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=56              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]