ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

            Tassuddānaṃ.
   [237] Campāyaṃ bhagavā āsi      vatthu vāsabhagāmake
    āgantukānaṃ ussukkaṃ        akāsi icchitabbake 3-
    pakataññunoti ñatvā        ussukkaṃ na karī tadā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati. 2 Ma. campeyyakkhandhako navamo. 3 Po. icchitabbako.
    Ukkhitto na karotīti         agamā 1- jinasantike.
    Adhammena vaggakammaṃ         samaggaṃ adhammena ca
    dhammena vaggakammaṃ ca         paṭirūpakena vaggikaṃ
    paṭirūpakena samaggaṃ          eko ukkhipatekakaṃ
    eko ca dve sambahule        saṅghaṃ ukkhipatekato 2-
    duvepi sambahulāpi          saṅgho saṅghaṃ ca ukkhipi
    sabbaññū pavaro sutvā       adhammanti paṭikkhipi.
    Ñattivipannaṃ yaṃ kammaṃ         sampannaṃ anusāvanaṃ
    anussāvanavipannaṃ           sampannaṃ ñattiyā ca yaṃ
    ubhayena vipannañca          aññatra dhammameva ca
    vinayaṃ 3- satthu paṭikuṭṭhaṃ       kuppaṃ aṭṭhānarūpakaṃ 4-
    adhammavaggasamaggaṃ          paṭirūpena ye duve 5-
    dhammeneva ca sāmaggiṃ        anuññāsi tathāgato.
    Catuvaggo pañcavaggo        dasavaggo ca vīsati
    atirekavīsativaggo 6-        saṅgho pañcavidho tathā.
    Ṭhapetvā upasampadaṃ         yañca kammaṃ pavāraṇaṃ
    abbhānakammena saha         catuvaggehi kammiko.
    Duve kamme ṭhapetvāna        majjhadesupasampadaṃ 7-
    abbhānaṃ pañcavaggiko        sabbakammesu kammiko.
    Abbhānekaṃ ṭhapetvāna        ye bhikkhū dasavaggikā.
@Footnote: 1 Ma. sāgamā. 2 Po. ukkhipasegakako. Ma. ukkhipatekako. 3 Yu. vinā.
@4 Ma. Yu. uṭṭhānārahikaṃ. 5 Ma. dhammapaṭirūpāni ye duve. Yu. paṭirūpāni ye duve.
@6 Ma. Yu. parovisativaggo ca. 7 Yu. majjhe desupasampadā.
    Sabbakammakaro saṅgho        vīso sabbattha kammiko.
    Bhikkhunī sikkhamānā ca         sāmaṇero sāmaṇerikā 1-
    paccakkhātantimavatthū 2-      ukkhittāpattidassane
    appaṭikammadiṭṭhiyā         paṇḍakatheyyasaṃvāsakaṃ 3-
    titthiyatiracchānagataṃ          mātu pitu ca ghātakaṃ
    arahaṃ bhikkhunīdūsiṃ            bhedakaṃ lohitupādakaṃ 4-
    byañjanaṃ nānāsaṃvāsaṃ 5-     nānāsīmāya iddhiyā
    yassa saṅgho kare kammaṃ        honti 6- te catuvīsati
    sambuddhena paṭikkhittā       na hete gaṇapūrakā
    pārivāsikacatuttho          parivāsaṃ dadeyya vā
    mūlamānattamabbheyya 7-      akammaṃ na ca karaṇaṃ
    mūlaarahamānattaṃ            abbhānārahameva ca
    akammakārakā 8- pañca      sambuddhena pakāsitā.
    Bhikkhunī sikkhamānā ca         sāmaṇero sāmaṇerikā
    paccakkhantimaummattā       khittavedanadassane
    appaṭikammadiṭṭhiyā         paṇḍakatheyyasaṃvāsakaṃ 9-
    titthiyatiracchānagataṃ          mātā pitu ca ghātakaṃ
    arahaṃ bhikkhunīdūsiṃ            bhedakaṃ lohitupādakaṃ
    ubhatobyañjanañceva        nānāsaṃvāsakaṃpica 10-
    nānāsīmāya ṭhitakaṃ 11-       vehāsaṃ yassa kamma ca
@Footnote: 1 Ma. sāmaṇerī. 2 Yu. paccakkhātantimavatthuṃ. 3. Po. paṇḍakaṃ theyyasaṃvāsakaṃ.
@Ma. paṇḍako theyyasaṃvāsakaṃ. 4 Ma. Yu. lohituppādaṃ. 5 Yu. nānāsaṃvāsako ceva.
@6 honte te. 7 Ma. Yu. mūlā. 8 Ma. Yu. na kammakārakā. 9 Ma. Yu. paṇḍakāpica
@byañjanā. 10 Ma. Yu. titthiyatiracchānagataṃ .pe. nānāsaṃvāsakaṃpicāti diyaḍḍhagāthā
@na dissati. 11 Ma. Yu. nānāsaṃvāsakā sīmā.
    Sattavīsānametesaṃ 1-        paṭikosaṃ na rūhati.
    Bhikkhussa pakatattassa         rūhati paṭikosanā
    suddhassa dunnisārito        bālo hi sunisārito
    paṇḍako theyyasaṃvāso 2-     pakkanto tiracchānago 3-
    mātāpituarahanto 4-       dūsako saṅghabhedako
    lohituppādako ceva         ubhatobyañjano ca yo
    ekādasannametesaṃ 5-       osāraṇaṃ na yujjati.
    Hatthapādā 6- tadubbhayaṃ      kaṇṇanāsā 7- tadubbhayaṃ 8-
    aṅgulīaḷakaṇḍaraṃ           phaṇaṃ khujjo ca vāmano
    gaṇḍilakkhaṇakāsā 9- ca      likhitako ca sīpadī
    pāpaparisakāṇo 10- ca       kuṇi khañjo hatopi 11- ca
    iriyāpathadubbalo           andho mūgo ca bādhiro 12-
    andhamūgandhabādhiro          mūgabādhīrameva ca
    andhamūgabadhīro 13- ca        dvattiṃsete anūnakā
    tesaṃ osāraṇaṃ hoti          sambuddhena pakāsitaṃ.
    Daṭṭhabbā paṭikātabbā      nissajjetā 14- na vijjati
    tassa ukkhepanā kammā       satta honti adhammikā
    āpannaṃ anuvattanti 15-     satta tepi adhammikā
    āpannaṃ anuvattanti 15-     satta kammā sudhammikā
    sammukhā paṭipucchā ca        paṭiññāya ca kārakā 16-
@Footnote: 1 Po. sattavīsonametesaṃ. Ma. Yu. aṭṭhārasannametesaṃ. 2 Yu. theyyasaṃvāsaṃ.
@3 Po. tiracchānako. Ma. Yu. tiracchānagato. 4 Ma. Yu. mātupituarahanta.
@5 Po. Yu. ekādasannaṃ etesaṃ. 6 Ma. hatthapādaṃ. 7 Ma. kaṇṇanāsā
@8 Yu. tadubbhayā. 9 Ma. Yu. lakkhaṇakasā. 10 Ma. pāpā-. 11 Po. hatenaca.
@12 Ma. Yu. badhiro. 13 Yu. andhabadhiramūgo. 14 Po. nissajjetvā.
@Yu. nissajjetaṃ. 15 Po. Ma. Yu. anuvattantaṃ. 16 Po. Ma. kāraṇā.
    Satiamūḷhapāpikā          tajjanīniyasena ca
    pabbājanīyapaṭisārā 1-      ukkhepaparivāsa ca
    mūlamānattaabbhānā        tatheva upasampadā
    aññaṃ kareyya aññassa      soḷasete adhammikā
    tantaṃ kareyya tantassa        soḷasete sudhammikā
    paccāropeyya aññoññaṃ 2-  soḷasete adhammikā
    dve dve mūlā katā 3- tassa   tepi soḷasa dhammikā.
    Ekekamūlakaṃ cakkaṃ           adhammanti jino bravi
    akāsi tajjanīyaṃ kammaṃ        saṅgho bhaṇḍanakārako
    adhammena vaggakammaṃ         aññaṃ āvāsa gacchi so
    tatthādhammena samaggā       tassa tajjaniyaṃ karuṃ
    aññattha vaggadhammena       tassa tajjaniyaṃ karuṃ
    paṭirūpakena 4- vaggāpi       samaggāpi tathā karuṃ
    adhammena samaggā ca         dhammena vaggameva ca
    paṭirūpakena vaggā ca         samaggā ca ime padā
    ekekaṃ mūlakaṃ katvā          cakkaṃ bandhe vicakkhaṇo.
    Bālāpyattassa niyassaṃ 5-    pabbāje kuladūsakaṃ
    paṭisāraṇīyaṃ kammaṃ           kare akkosakassa ca
    adassanāpaṭikkamme         yo ca diṭṭhiṃ na nissaje
    tesaṃ ukkhepanaṃ kammaṃ 6-       satthavāhena bhāsitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pabbājanīya paṭisāro. 2 Po. aññamaññaṃ. Ma. aññaññaṃ.
@Yu. aññañño. 3 Po. dosa mūlā katā. Ma. Yu. dve dve tamūlakaṃ. 4 Ma. paṭirūpena.
@5 Yu. nissayaṃ. 6 Ma. Yu. ukkhepanīyakammaṃ.
    Upavinayakammānaṃ 1-         pañño tajjaniyaṃ naye
    tesaṃyeva anulomaṃ            sammā vattati yācati 2-
    passaddhiṃ tesaṃ kammānaṃ        heṭṭhā kammanayena ca
    tasmiṃ tasmiṃ hi 3- kammesu      tatraṭṭho ca vivādati 4-
    akataṃ dukkaṭañceva          puna kātabbakanti ca
    kamme passaddhiyā cāpi       te bhikkhū dhammavādino
    vipattibyādhite disvā        kammappatte mahāmuni
    paṭippassaddhimakkhāsi        sallakattova osadhanti 5-.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. upari-. Yu. ukkhepaniyakammānaṃ. 2 Ma. Yu. yācite. 3 Ma. Yu. tu. 4 Ma.
@Yu. vivadati. 5 idaṃ uddānaṃ Yu. Sī. potthakehi yebhuyyena visadisanti ñātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 306-311. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=6348              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=6348              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=237&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=57              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]