ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [253]  Assosi  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  .pe.
Assosi  kho  āyasmā  mahākassapo  assosi  kho  āyasmā
Mahākaccāno  assosi  kho  āyasmā  mahākoṭṭhito  assosi kho
āyasmā   mahākappino  assosi  kho  āyasmā  mahācundo
assosi  kho  āyasmā  anuruddho  assosi kho āyasmā revato
assosi  kho  āyasmā  upāli  assosi  kho āyasmā ānando
assosi  kho  āyasmā  rāhulo  te  kira  kosambikā  bhikkhū
bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe
adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantīti.
   {253.1}  Athakho āyasmā rāhulo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā rāhulo bhagavantaṃ etadavoca te kira bhante
kosambikā   bhikkhū   bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā  vivādakārakā
bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchanti  kathāhaṃ
bhante tesu bhikkhūsu paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ rāhula yathā dhammo
tathā  patiṭṭhāhīti 1- . kathāhaṃ bhante jāneyyaṃ dhammaṃ vā adhammaṃ
vāti . aṭṭhārasahi kho rāhula vatthūhi adhammavādī jānitabbo .pe.
Imehi kho rāhula aṭṭhārasahi vatthūhi adhammavādī jānitabbo aṭṭhārasahi
ca kho rāhula vatthūhi dhammavādī jānitabbo .pe. imehi kho rāhula
aṭṭhārasahi vatthūhi dhammavādī jānitabboti.
   [254]  Assosi  kho mahāpajāpatī gotamī te kira kosambikā
bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā saṅghe
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṭṭhāhīti.
Adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchantīti  . athakho mahāpajāpatī gotamī
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  mahāpajāpatī gotamī
bhagavantaṃ  etadavoca  te kira bhante kosambikā bhikkhū bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ
āgacchanti  kathāhaṃ  bhante tesu bhikkhūsu paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ
gotami  ubhayattha  dhammaṃ  suṇa  ubhayattha  dhammaṃ  sutvā  ye  tattha
bhikkhū  dhammavādino  tesaṃ  diṭṭhiñca  khantiñca  ruciñca  ādāyañca
rocehi  yaṃ  ca  kiñci bhikkhunīsaṅghena bhikkhusaṅghato paccāsiṃsitabbaṃ 1-
sabbantaṃ dhammavādito va paccāsiṃsitabbanti.
   [255]  Assosi kho anāthapiṇḍiko gahapati te kira kosambikā
bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā saṅghe
adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchantīti  .  athakho  anāthapiṇḍiko
gahapati   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho anāthapiṇḍiko
gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca  te  kira  bhante  kosambikā  bhikkhū
bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe
adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchanti  kathāhaṃ  bhante  tesu  bhikkhūsu
paṭipajjāmīti  .  tenahi  tvaṃ  gahapati ubhayattha dānaṃ dehi ubhayattha
dānaṃ  datvā  ubhayattha  dhammaṃ  suṇa  ubhayattha  dhammaṃ  sutvā  ye
@Footnote: 1 Po. Ma. paccāsīsitabbaṃ.
Tattha  bhikkhū  dhammavādino  tesaṃ  diṭṭhiñca  khantiñca  ruciñca
ādāyañca rocehīti.
   [256]  Assosi kho visākhā migāramātā te kira kosambikā
bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādākārakā bhassakārakā saṅghe
adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchantīti . athakho visākhā migāramātā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnā kho visākhā migāramātā bhagavantaṃ
etadavoca  te  kira  bhante  kosambikā  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ
āgacchanti  kathāhaṃ  bhante  tesu  bhikkhūsu  paṭipajjāmīti  . tenahi
tvaṃ  visākhe  ubhayattha  dānaṃ  dehi ubhayattha dānaṃ datvā ubhayattha
dhammaṃ  suṇa  ubhayattha  dhammaṃ  sutvā  ye  tattha bhikkhū dhammavādino
tesaṃ diṭṭhiñca khantiñca ruciñca ādāyañca rocehīti.
   [257]  Athakho  kosambikā  bhikkhū  anupubbena  yena sāvatthī
tadavasariṃsu  1-  .  athakho  āyasmā  sārīputto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca
te  kira  bhante  kosambikā  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā
vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ anuppattā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. tadavasaruṃ.
Kathaṃ nu kho bhante tesu bhikkhūsu senāsanaṃ 1- paṭipajjitabbanti. Tenahi
tayā 2- sārīputta vivittaṃ senāsanaṃ dātabbanti . sace pana bhante
vivittaṃ  na  hoti  kathaṃ  paṭipajjitabbanti . tenahi sārīputta vivittaṃ
katvāpi dātabbaṃ na tvevāhaṃ sārīputta kenaci pariyāyena vuḍḍhatarassa
bhikkhuno  senāsanaṃ  paṭibāhitabbanti  vadāmi  yo  paṭibāheyya
āpatti  dukkaṭassāti . āmise pana bhante kathaṃ paṭipajjitabbanti .
Āmisaṃ kho sārīputta sabbesaṃ samakaṃ bhājetabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 345-349. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=7179              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=7179              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=253&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=64              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]