ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [258]  Athakho  tassa  ukkhittakassa  bhikkhuno dhammañca vinayañca
paccavekkhantassa  etadahosi  āpatti  esā  nesā  anāpatti
āpannomhi  namhi  anāpanno  ukkhittomhi  namhi  anukkhitto
dhammikenamhi  kammena  ukkhitto  akuppena ṭhānārahenāti . athakho
so  ukkhittako  bhikkhu  yena  ukkhittānuvattakā  bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ukkhittānuvattake  bhikkhū  etadavoca  āpatti  esā
āvuso   nesā   anāpatti  āpannomhi  namhi  anāpanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  ṭhānārahena  etha  maṃ  āyasmanto  osārethāti .
Athakho  te  ukkhittānuvattakā  bhikkhū  taṃ  ukkhittakaṃ bhikkhuṃ ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  ayaṃ  bhante  ukkhittako  bhikkhu  evamāha  āpatti
@Footnote: 1 Ma. senāsane. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Esā  āvuso  nesā  anāpatti  āpannomhi  namhi  anāpanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  ṭhānārahena  etha  maṃ  āyasmanto  osārethāti  kathaṃ
nu  kho  bhante  paṭipajjitabbanti . āpatti esā bhikkhave nesā
anāpatti  āpanno  eso  bhikkhu  neso  bhikkhu  anāpanno
ukkhitto  eso  bhikkhu  neso bhikkhu anukkhitto dhammikena kammena
ukkhitto  akuppena  ṭhānārahena  yato ca kho so bhikkhave bhikkhu
āpanno  ca  ukkhitto  ca  passati  ca tenahi bhikkhave taṃ bhikkhuṃ
osārethāti.
   {258.1}  Athakho  te  ukkhittānuvattakā bhikkhū taṃ ukkhittakaṃ
bhikkhuṃ   osāretvā  yena  ukkhepakā  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  ukkhepake  bhikkhū  etadavocuṃ  yasmiṃ āvuso vatthusmiṃ
ahosi  saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto ca passi ca osārito ca handa mayaṃ āvuso tassa vatthussa
vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ karomāti.
   {258.2} Athakho te ukkhepakā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te ukkhepakā 1- bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ te bhante
ukkhittānuvattakā bhikkhū evamāhaṃsu yasmiṃ āvuso vatthusmiṃ ahosi saṅghassa
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo saṅghabhedo saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Saṅghanānākaraṇaṃ so eso bhikkhu āpanno ca ukkhitto ca passi ca
osārito  ca  handa  mayaṃ  āvuso  tassa  vatthussa  vūpasamāya
saṅghasāmaggiṃ  karomāti  kathaṃ  nu  kho  bhante  paṭipajjitabbanti .
Yato ca kho so bhikkhave bhikkhu āpanno ca ukkhitto ca passi ca
osārito  ca  tenahi  bhikkhave  saṅgho  tassa  vatthussa vūpasamāya
saṅghasāmaggiṃ karotu . evañca pana bhikkhave kātabbā . sabbeheva
ekajjhaṃ  sannipatitabbaṃ  gilānehi ca agilānehi ca na kehici chando
dātabbo  .  sannipatitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {258.3}  suṇātu  me  bhante saṅgho yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi
saṅghassa  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osārito ca . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  tassa  vatthussa  vūpasamāya  saṅghasāmaggiṃ  kareyya . esā
ñatti.
   {258.4}  Suṇātu  me  bhante saṅgho yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi
saṅghassa  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osārito  ca . saṅgho tassa vatthussa
vūpasamāya  saṅghasāmaggiṃ  karoti . yassāyasmato khamati tassa vatthussa
vūpasamāya  saṅghasāmaggiyā  karaṇaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {258.5}  Katā saṅghena tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggī
Nīhato  saṅghabhedo  nīhatā  saṅgharāji  nīhataṃ  saṅghavavatthānaṃ  nīhataṃ
saṅghanānākaraṇaṃ  1-  .  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti   .   tāvadeva  uposatho  kātabbo  pātimokkhaṃ
uddisitabbanti.
   [259]  Athakho  āyasmā  upāli  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca yasmiṃ bhante
vatthusmiṃ  hoti  saṅghassa  bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo
saṅgharāji   saṅghavavatthānaṃ   saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ
avinicchinitvā  amūlā  mūlaṃ  gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti dhammikā nu
kho sā bhante saṅghasāmaggīti.
   {259.1}  Yasmiṃ upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho
viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ
saṅgho taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti
adhammikā sā upāli saṅghasāmaggīti.
   {259.2}  Yasmiṃ  pana  bhante vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ  vinicchinitvā  mūlā mūlaṃ gantvā
saṅghasāmaggiṃ  karoti  dhammikā  nu kho sā bhante saṅghasāmaggīti .
@Footnote: 1 Sī. Yu. katā saṅghena tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggī nīhatā saṅgharāji
@nīhato saṅghabhedo.
Yasmiṃ  upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ saṅgho taṃ vatthuṃ
vinicchinitvā  mūlā  mūlaṃ  gantvā  saṅghasāmaggiṃ karoti dhammikā sā
upāli saṅghasāmaggīti.
   {259.3} Kati nu kho bhante saṅghasāmaggiyoti. Dve 1- upāli
saṅghasāmaggiyo  atthi  upāli  saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā
atthi upāli saṅghasāmaggī atthupetā ca byañjanupetā ca . Katamā ca
upāli saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā.
   {259.4}  Yasmiṃ upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho
viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ
saṅgho taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti
ayaṃ  vuccati upāli saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā . katamā
ca upāli saṅghasāmaggī atthupetā ca byañjanupetā ca . Yasmiṃ upāli
vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ  vinicchinitvā mūlā
mūlaṃ  gantvā  saṅghasāmaggiṃ  karoti  ayaṃ vuccati upāli saṅghasāmaggī
atthupetā ca byañjanupetā ca. Imā kho upāli dve saṅghasāmaggiyoti.
   {259.5} Athakho āyasmā upāli uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
@Footnote: 1 Ma. dvemā.
   [260] Saṅghassa kiccesu ca mantanāsu ca
      atthesu jātesu vinicchayesu ca
      kathampakārodha naro mahatthiko
      bhikkhu kathaṃ hotidha paggahārahoti.
      Anānuvajjo paṭhamena sīlato
      avekkhitācārasusaṃvutindriyo
      paccatthikā nopavadanti dhammato
      na hissa taṃ hoti vadeyyu yena naṃ 1-.
      So tādiso sīlavisuddhiyā ṭhito
      visārado hoti visayha bhāsati
      nacchambhati parisagato na vedhati
      atthaṃ na hāpeti anuyyutaṃ bhaṇaṃ
      tatheva pañhaṃ parisāsu pucchito
      na cāpi 2- pajjhāyati na maṅku hoti.
      So kālāgataṃ byākaraṇārahaṃ vaco
      rañjeti viññūparisaṃ vicakkhaṇo
      sagāravo vuḍḍhataresu bhikkhusu
      ācerakamhi 3- ca sake visārado
      alaṃ pametuṃ paguṇo kathetave
      paccatthikānañca viraddhikovido 4-
@Footnote: 1 Po. taṃ. 2 Ma. Yu. ceva. 3 Po. ācārakamhi. 4 Po. visaṇdhikovido.
      Paccatthikā yena vajanti niggahaṃ
      mahājano paññāpanañca 1- gacchati
      sakañca ādāyamayaṃ na riñcati
      veyyākaraṃ 2- pañhamanūpaghātikaṃ
      dūteyyakammesu alaṃ samuggaho
      saṅghassa kiccesu ca āhunaṃ yathā
      karaṃvaco bhikkhugaṇena pesito
      ahaṃ karomīti na tena maññati
      āpajjati yāvatakesu vatthusu
      āpattiyā hoti yathā ca vuṭṭhiti 3-
      ete vibhaṅgā ubhayassa sāgatā 4-
      āpattivuṭṭhānapadassa kovido
      nissāraṇaṃ gacchati yāni cācaraṃ
      nissārito hoti yathā ca vatthunā 5-
      osāraṇaṃ taṃvusitassa jantuno
      etaṃpi jānāti vibhaṅgakovido
      sagāravo vuḍḍhataresu bhikkhusu
      navesu theresu ca majjhimesu ca
      mahājanassatthacarodha paṇḍito
      so tādiso bhikkhu idha paggahārahoti.
@Footnote: 1 Ma. saññapanañca. 2 Po. veyyānaṃ karaṃ. 2 Ma. viyākaraṃ. Sī. so byākaraṃ.
@Yu. vayākaraṇaṃ. 3 Yu. vuṭṭhāti. 4 Ma. svāgatā. 5 Po. Ma. vattanā.
             Kosambikkhandhakaṃ dasamaṃ 1-.
                   ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 349-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=7250              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=7250              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=258&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=65              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]