ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [27] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ vasehi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
vasāni  bhesajjāni acchavasaṃ macchavasaṃ susukāvasaṃ 1- sūkaravasaṃ gadrabhavasaṃ
kāle paṭiggahitaṃ kāle nipakkaṃ 2- kāle saṃsaṭṭhaṃ 3- telaparibhogena
paribhuñjituṃ  .  vikāle  ce  bhikkhave  paṭiggahitaṃ  vikāle  nipakkaṃ
vikāle  saṃsaṭṭhaṃ  tañce  paribhuñjeyya  āpatti  tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ .
Kāle  ce  bhikkhave  paṭiggahitaṃ  vikāle  nipakkaṃ  vikāle saṃsaṭṭhaṃ
tañce  paribhuñjeyya  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  kāle  ce
bhikkhave  paṭiggahitaṃ  kāle  nipakkaṃ  vikāle  saṃsaṭṭhaṃ  tañce
paribhuñjeyya  āpatti  dukkaṭassa  .  kāle ce bhikkhave paṭiggahitaṃ
kāle nipakkaṃ kāle saṃsaṭṭhaṃ tañce paribhuñjeyya anāpattīti.
   [28] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ mūlehi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
mūlāni  bhesajjāni  haliddaṃ  siṅgiveraṃ vacaṃ vacatthaṃ ativisaṃ kaṭukarohiṇiṃ
usīraṃ  bhaddamuttakaṃ  yāni  vā  panaññānipi  atthi mūlāni bhesajjāni
neva khādanīye khādaniyatthaṃ 4- pharanti na bhojanīye bhojanīyatthaṃ 5- pharanti
tāni  paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati  paccaye  paribhuñjituṃ
asati  paccaye  paribhuñjantassa  āpatti  dukkaṭassāti  . tena kho
@Footnote: 1 Ma. susumārasaṃ. 2 Sī. nippakkaṃ. 3 Sī. Po. saṃsattaṃ. 4 Yu. khādanīyattaṃ.
@5 Yu. bhojanīyattaṃ.
Pana  samayena  gilānānaṃ  bhikkhūnaṃ  mūlehi bhesajjehi piṭṭhehi attho
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
nisadaṃ nisadapotanti 1-.
   [29] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ kasāvehi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
kasāvāni  bhesajjāni  nimbakasāvaṃ  kuṭajakasāvaṃ  paṭolakasāvaṃ  2-
paggavakasāvaṃ  nattamālakasāvaṃ  yāni  vā  panaññānipi atthi kasāvāni
bhesajjāni neva khādanīye khādanīyatthaṃ pharanti na bhojanīye bhojanīyatthaṃ
pharanti  tāni  paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati  paccaye
paribhuñjituṃ asati paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassāti.
   [30]  Tena  kho  pana  samayena  gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇehi
bhesajjehi attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave  paṇṇāni  bhesajjāni  nimbapaṇṇaṃ  kuṭajapaṇṇaṃ  paṭolapaṇṇaṃ
sulasipaṇṇaṃ  kappāsipaṇṇaṃ  3-  yāni  vā  panaññānipi  atthi
paṇṇāni  bhesajjāni  neva khādanīye khādanīyatthaṃ pharanti na bhojanīye
bhojanīyatthaṃ  pharanti  tāni  paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati
paccaye   paribhuñjituṃ   asati  paccaye  paribhuñjantassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   [31] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ phalehi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. nisadapotakanti. 2 Ma. Yu. paṭolakasāvanti pāṭho natthi. 3 Yu.
@kappāsikapaṇṇaṃ.
Phalāni bhesajjāni vilaṅgaṃ pipphaliṃ 1- maricaṃ harītakaṃ vibhītakaṃ 2- āmalakaṃ
goṭhaphalaṃ  3-  yāni  vā panaññānipi atthi phalāni bhesajjāni neva
khādanīye  khādanīyatthaṃ  pharanti  na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharanti tāni
paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati  paccaye  paribhuñjituṃ  asati
paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassāti.
   [32] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ jatūhi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
jatūni  bhesajjāni  hiṅguṃ  hiṅgujatuṃ  4-  hiṅgusipātikaṃ  takaṃ takapattiṃ
takapaṇṇiṃ  sajjulasaṃ  yāni  vā  panaññānipi  atthi  jatūni bhesajjāni
neva  khādanīye  khādanīyatthaṃ  pharanti na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharanti
tāni  paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati  paccaye  paribhuñjituṃ
asati paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassāti.
   [33] Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ loṇehi bhesajjehi
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
loṇāni  bhesajjāni  sāmuddaṃ kāḷaloṇaṃ sindhavaṃ ubbhidaṃ 5- bilaṃ 6-
yāni  vā  panaññānipi  atthi  loṇāni  bhesajjāni neva khādanīye
khādanīyatthaṃ  pharanti  na  bhojanīye  bhojanīyatthaṃ  pharanti  tāni
paṭiggahetvā  yāvajīvaṃ  pariharituṃ  sati  paccaye  paribhuñjituṃ  asati
paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassāti.
   [34]  Tena  kho  pana  samayena  āyasmato  ānandassa
@Footnote: 1 Ma. pippaliṃ. Yu. pippalaṃ. 2 Po. Ma. vibhedagaṃ. 3 Po. Ma. koṭṭhaphalaṃ.
@4 Po. Yu. hiṅgujatu. 5 Ma. ubbhiraṃ. 6 Po. viḷahaṃ.
Upajjhāyassa  āyasmato  velaṭṭhasīsassa  thullakacchābādho  hoti .
Tassa  lasikāya  cīvarāni  kāye  lagganti  . tāni bhikkhū udakena
temetvā  temetvā  apakaḍḍhanti  .  addasā  kho  bhagavā
senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  te  bhikkhū  tāni  cīvarāni  udakena
temetvā  temetvā  apakaḍḍhante  disvāna  yena  te  bhikkhū
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  kimimassa
bhikkhave  bhikkhuno  ābādhoti  .  imassa  bhante  āyasmato
thullakacchābādho  lasikāya  cīvarāni  kāye  lagganti  tāni  mayaṃ
udakena  temetvā  temetvā  apakaḍḍhāmāti  . atha kho bhagavā
etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  yassa  kaṇḍu  vā  piḷakā  vā
assāvo  vā  thullakacchā  vā  ābādho  kāyo  vā duggandho
cuṇṇāni   bhesajjāni   agilānassa  chakanaṃ  mattikaṃ  rajananipakkaṃ
anujānāmi bhikkhave udukkhalaṃ musalanti.
   [35]  Tena  kho  pana  samayena  gilānānaṃ bhikkhūnaṃ cuṇṇehi
bhesajjehi cālitehi attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  cuṇṇacālaninti 1- . saṇhehi attho hoti .
Anujānāmi bhikkhave dussacālaninti.
   [36] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno amanussikābādho
hoti  .  taṃ  ācariyupajjhāyā  upaṭṭhahantā  nāsakkhiṃsu  arogaṃ
kātuṃ  .  so  sūkarasūnaṃ  gantvā  āmakamaṃsaṃ  khādi  āmakalohitaṃ
@Footnote: 1 Po. cuṇṇapālinanti. Ma. cuṇṇacālinanti.
Pivi  1-  .  tassa  so amanussikābādho paṭippassambhi . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  amanussikābādhe
āmakamaṃsaṃ āmakalohitanti 2-.
   [37] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogābādho
hoti . taṃ bhikkhū 3- pariggahetvā uccāraṃpi passāvaṃpi nikkhāmenti.
Addasā  kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ
pariggahetvā  uccāraṃpi  passāvaṃpi  nikkhāmente disvāna yena te
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  kimimassa
bhikkhave bhikkhuno ābādhoti . imassa bhante āyasmato cakkhurogābādho
imaṃ  mayaṃ  pariggahetvā uccāraṃpi passāvaṃpi nikkhāmemāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  añjanaṃ kāḷañjanaṃ rasañjanaṃ sotañjanaṃ
gerukaṃ  kapallanti  .  añjanupapiṃsanehi 4- attho hoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave candanaṃ tagaraṃ kāḷānusāriyaṃ
tālīsaṃ  5- bhaddamuttakanti . tena kho pana samayena bhikkhū piṭṭhāni
añjanāni  thālakesupi  6-  sarāvakesupi  nikkhipanti  tiṇacuṇṇehipi
paṃsukehipi  okiriyanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave añjaninti.
   {37.1}  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
añjaniyo   dhārenti   sovaṇṇamayaṃ   rūpiyamayaṃ   .   manussā
@Footnote: 1 Po. āmakamaṃsañca khādi āmakalohitañca pivi. 2 Po. ... amussikābādhena āmakamaṃsaṃ
@khādituṃ pivituṃ āmakalohitanti. 3 Po. Yu. bhikkhuṃ. 4 Po. -padhiṃsanehi. Ma. Yu.
@papisanehi. 5 Po. tālisapattaṃ. 6 Ma. carukesu. Yu. thālikesu.
Ujjhāyanti khīyanti vipācenti seyyathāpi nāma 1- gihī kāmabhoginoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave uccāvacā añjanī 2- dhāretabbā
yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave aṭṭhimayaṃ dantamayaṃ
visāṇamayaṃ naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayanti.
Tena  kho  pana  samayena añjanī 3- apārutā honti tiṇacuṇṇehipi
paṃsukehipi  okiriyanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave apidhānanti . apidhānaṃ nipatati . anujānāmi bhikkhave suttakena
bandhitvā  añjaniyā  bandhitunti  . añjanī phalati 4- . anujānāmi
bhikkhave suttakena sibbetunti . tena kho pana samayena bhikkhū aṅguliyā
añjanti  akkhīni dukkhāni honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave añjanīsalākanti.
   {37.2}  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
añjanīsalākāyo  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave uccāvacā añjanīsalākā
dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave
aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ visāṇamayaṃ .pe. saṅkhanābhimayanti . tena kho pana
samayena añjanīsalākā bhūmiyaṃ patati 5- pharusā hoti. Bhagavato etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2-3 Po. Ma. añjanīyo. 4 Po. añjanīyo
@phālanti. Ma. Yu. añjanī nipatati. 5 Yu. patitā.
Ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave salākodhāniyanti 1- . tena kho
pana  samayena  bhikkhū  añjaniṃpi  añjanīsalākaṃpi  hatthena pariharanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave añjanitthavikanti.
Aṃsavaddhako 2- na hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.
   [38] Tena kho pana samayena āyasmato pilindavacchassa sīsābhitāpo
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave muddhani telakanti.
Nakkhamanīyo hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave
natthukammanti . natthu galati . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave natthukaraṇinti.
   {38.1}  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
natthukaraṇiyo  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  uccāvacā  natthukaraṇī
dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave
aṭṭhimayaṃ  .pe.  saṅkhanābhimayanti  .  natthu  visamaṃ  āsiñciyati .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  yamakaṃ
natthukaraṇinti 3- . nakkhamanīyo hoti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  dhūmaṃ  pātunti  . taññeva vaṭṭiṃ ālimpetvā
@Footnote: 1 Ma. salākāṭhāniyanti. Po. salākādhāniyanti. 2 Sī. aṃsavaḍḍhako.
@Yu. aṃsabandhako. 3 Po. Ma. Yu. yamaka natthukaraṇinti.
Pivanti  kaṇṭho  1-  dahati  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave dhūmanettanti.
   {38.2} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni
dhūmanettāni  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  . manussā ujjhāyanti
khīyanti vipācenti seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . na bhikkhave uccāvacāni dhūmanettāni dhāretabbāni yo
dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  aṭṭhimayaṃ .pe.
Saṅkhanābhimayanti.
   {38.3} Tena kho pana samayena dhūmanettāni apārutāni honti
pāṇakā  pavisanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  apidhānanti  .  tena kho pana samayena bhikkhū dhūmanettāni
hatthena  pariharanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  dhūmanettatthavikanti . ekato ghaṃsiyanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  yamakatthavikanti  .  aṃsavaddhako
na  hoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 41-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=838              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=838              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=27&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=8              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]