ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [159] Pañcahaṅgehi bhikkhave samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho   paṭisāraṇīyakammaṃ  kareyya  gihīnaṃ  alābhāya  parisakkati
gihīnaṃ  anatthāya  parisakkati  gihīnaṃ  anāvāsāya  1- parisakkati gihī
akkosati  paribhāsati  gihī  gihīhi  bhedeti  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi   samannāgatassa   bhikkhuno   ākaṅkhamāno   saṅgho
paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya.
   [160]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  paṭisāraṇīyakammaṃ  kareyya  gihīnaṃ  buddhassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  gihīnaṃ  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  gihīnaṃ  saṅghassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  gihī  hīnena khuṃseti gihī 2- hīnena vambheti gihīnaṃ
dhammikaṃ  paṭissavaṃ  na  saccāpeti  imehi  kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   ākaṅkhamāno  saṅgho  paṭisāraṇīyakammaṃ
kareyya.
   [161] Pañcannaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ
kareyya   eko   gihīnaṃ   alābhāya   parisakkati   eko
@Footnote: 1 Yu. avāsāya .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Gihīnaṃ  anatthāya  parisakkati  eko  gihīnaṃ  anāvāsāya  parisakkati
eko  gihī  akkosati  paribhāsati  eko  gihī  gihīhi  bhedeti
imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho
paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya.
   [162] Aparesaṃpi bhikkhave pañcannaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
paṭisāraṇīyakammaṃ  kareyya  eko  gihīnaṃ  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
eko  gihīnaṃ  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  gihīnaṃ  saṅghassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  gihī  hīnena  khuṃseti  gihī hīnena vambheti
eko  gihīnaṃ  dhammikaṃ  paṭissavaṃ  na saccāpeti imesaṃ kho bhikkhave
pañcannaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya.
       Ākaṅkhamānacatupañcakaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [163] Paṭisāraṇīyakammakatena bhikkhave bhikkhunā sammā vattitabbaṃ.
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena
paṭisāraṇīyakammaṃ  kataṃ  hoti  sā  āpatti  na āpajjitabbā aññā
vā  tādisikā  tato  vā pāpiṭṭhatarā kammaṃ na garahitabbaṃ kammikā
na  garahitabbā  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo na
pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo na okāso
@Footnote: 1 Ma. ākaṅkhamānacatukkaṃ.
Kāretabbo  na  codetabbo  na  sāretabbo  na  bhikkhū  bhikkhūhi
sampayojetabbanti.
      Paṭisāraṇīyakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [164]  Atha  kho  saṅgho  sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ
akāsi  citto  te  gahapati  khamāpetabboti  .  so  saṅghena
paṭisāraṇīyakammakato   macchikāsaṇḍaṃ   gantvā  maṅkubhūto  nāsakkhi
cittaṃ  gahapatiṃ khamāpetuṃ . so 1- punadeva sāvatthiṃ paccāgacchi .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  khamāpito  tayā āvuso sudhammacitto gahapatīti .
Idhāhaṃ  āvuso  macchikāsaṇḍaṃ  gantvā  maṅkubhūto  nāsakkhiṃ  cittaṃ
gahapatiṃ khamāpetunti . te bhikkhū 2- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Tenahi  bhikkhave  saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno  anudūtaṃ  detu  cittaṃ
gahapatiṃ  khamāpetuṃ  .  evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . paṭhamaṃ
bhikkhu  yācitabbo  yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {164.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  sudhammassa  bhikkhuno  anudūtaṃ  dadeyya
cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ. Esā ñatti.
   {164.2}  Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho inthannāmaṃ bhikkhuṃ
sudhammassa  bhikkhuno  anudūtaṃ  deti  cittaṃ  gahapatiṃ  khamāpetuṃ .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  sudhammassa  bhikkhuno
anudūtassa    dānaṃ    cittaṃ   gahapatiṃ   khamāpetuṃ   .
@Footnote: 1 Ma. Yu. soti na dissati. Ma. teti na dissati.
So tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {164.3}  Dinno  saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  sudhammassa
bhikkhuno  anudūto  cittaṃ  gahapatiṃ  khamāpetuṃ  khamati  saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [165] Tena [1]-  bhikkhave sudhammena bhikkhunā anudūtena bhikkhunā
saddhiṃ  macchikāsaṇḍaṃ  gantvā  citto  gahapati  khamāpetabbo  khama
gahapati  pasādemi  tanti  evañce  vuccamāno  khamati  iccetaṃ
kusalaṃ  .  no  ce khamati anudūtena bhikkhunā vattabbo khama gahapati
imassa  bhikkhuno  pasādeti tanti evañce vuccamāno khamati iccetaṃ
kusalaṃ  .  no  ce khamati anudūtena bhikkhunā vattabbo khama gahapati
imassa  bhikkhuno  ahantaṃ  pasādemīti  evañce  vuccamāno  khamati
iccetaṃ  kusalaṃ  . no ce khamati anudūtena bhikkhunā vattabbo khama
gahapati  imassa  bhikkhuno  saṅghassa  vacanenāti  evañce vuccamāno
khamati iccetaṃ kusalaṃ . no ce khamati anudūtena bhikkhunā sudhammaṃ bhikkhuṃ 2-
cittassa   gahapatino   dassanupacāraṃ   avijahāpetvā  savanupacāraṃ
avijahāpetvā   ekaṃsaṃ   uttarāsaṅgaṃ   kārāpetvā  ukkuṭikaṃ
nisīdāpetvā   añjaliṃ   paggaṇhāpetvā   sā   āpatti
desāpetabbāti 3-.
   [166]  Atha  kho āyasmā sudhammo anudūtena bhikkhunā saddhiṃ
macchikāsaṇḍaṃ  gantvā  cittaṃ  gahapatiṃ  khamāpesi  .  so  sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ
@Footnote: 1 Ma. hi .  2 Ma. Yu. sudhammo bhikkhu .  3 Ma. taṃ āpattiṃ desāpetabboti.
Vadeti  ahaṃ  āvuso  saṅghena  paṭisāraṇīyakammakato  sammā vattāmi
lomaṃ pātemi netthāraṃ vattāmi kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti.
Te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetu.
   [167]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti  nissayaṃ  deti
sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [168]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena
paṭisāraṇīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati  aññaṃ  vā
tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  garahati  kammike  garahati
imehi   kho   bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [169]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ   na   paṭippassambhetabbaṃ   pakatattassa   bhikkhuno
uposathaṃ  ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti savacanīyaṃ karoti anuvādaṃ paṭṭhapeti
okāsaṃ  kāreti  codeti  sāreti  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti
imehi kho bhikkhave aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ
Na paṭippassambhetabbaṃ.
     Paṭisāraṇīyakamme na paṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [170]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na  upasampādeti  na  nissayaṃ
deti  na  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  na  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [171]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ   yāya  āpattiyā  saṅghena
paṭisāraṇīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  na  āpajjati  aññaṃ
vā  tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  na  garahati kammike
na  garahati  imehi  kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [172]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ   na   pakatattassa   bhikkhuno
uposathaṃ  ṭhapeti  na pavāraṇaṃ ṭhapeti na savacanīyaṃ karoti na anuvādaṃ
paṭṭhapeti  na  okāsaṃ  kāreti  na codeti na sāreti na bhikkhū
bhikkhūhi  sampayojeti  imehi  kho bhikkhave aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   Paṭisāraṇīyakamme paṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [173]  Evañca  pana  bhikkhave  paṭippassambhetabbaṃ . tenahi
bhikkhave  sudhammena  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  saṅghena
paṭisāraṇīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi  netthāraṃ
vattāmi  paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi
yācitabbā  .  tatiyampi  yācitabbā . byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {173.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sudhammo bhikkhu saṅghena
paṭisāraṇīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati
paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambheyya .
Esā ñatti.
   {173.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sudhammo bhikkhu saṅghena
paṭisāraṇīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati
paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  . saṅgho sudhammassa bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambheti  .  yassāyasmato  khamati  sudhammassa
bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhi  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {173.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi . suṇātu me bhante
saṅgho  ayaṃ  sudhammo  bhikkhu  saṅghena  paṭisāraṇīyakammakato  sammā
vattati   lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  paṭisāraṇīyakammassa
Paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ
paṭippassambheti   .  yassāyasmato  khamati  sudhammassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhi  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {173.4}  Tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi . suṇātu me bhante
saṅgho  ayaṃ  sudhammo  bhikkhu  saṅghena  paṭisāraṇīyakammakato  sammā
vattati   lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  paṭisāraṇīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ
paṭippassambheti  .  yassāyasmato  khamati   sudhammassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhi  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {173.5}   Paṭippassaddhaṃ   saṅghena   sudhammassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
       Paṭisāraṇīyakammaṃ catutthaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 68-75. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1378              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1378              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=159&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=8              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]