ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [200] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya bhaṇḍanakārako
hoti   kalahakārako   vivādakārako   bhassakārako   saṅghe
Adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno
gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā
adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [201]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ kareyya
adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti
atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [202]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ kareyya
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  adassane ukkhepanīyakammaṃ
kareyya.
   [203]  Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya eko bhaṇḍanakārako hoti .pe.
Saṅghe   adhikaraṇakārako   eko   bālo   hoti  abyatto
āpattibahulo  anapadāno  eko  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi
Gihisaṃsaggehi  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno
saṅgho āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [204]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko  adhisīle
sīlavipanno  hoti  eko  ajjhācāre  ācāravipanno hoti eko
atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ
ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [205]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko  buddhassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno
saṅgho āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
     Āpattiyā adassane ukkhepanīyakamme ākaṅkhamānacchakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [206] Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammakatena bhikkhave bhikkhunā
sammā  vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ
na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na
bhikkhunovādakasammati   sāditabbā   sammatenapi   bhikkhuniyo   na
ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ hoti sā āpatti na āpajjitabbā aññā vā
tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ na garahitabbaṃ kammikā na
Garahitabbā  na  pakatattassa  bhikkhuno abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ   āsanābhihāro  seyyābhihāro  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  sāditabbaṃ
na  pakatatto  bhikkhu  sīlavipattiyā  anuddhaṃsitabbo na ācāravipattiyā
anuddhaṃsitabbo  na  diṭṭhivipattiyā  anuddhaṃsitabbo  na  ājīvavipattiyā
anuddhaṃsitabbo  na  bhikkhū  bhikkhūhi  bhedetabbā  1-  na  gihiddhajo
dhāretabbo  na  titthiyaddhajo  dhāretabbo  na  titthiyā sevitabbā
bhikkhū  sevitabbā  bhikkhusikkhā sikkhitabbā 2- na pakatattena bhikkhunā
saddhiṃ  ekacchanne  āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne anāvāse
vatthabbaṃ  na  ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  na  pakatatto  bhikkhu
āsādetabbo  anto  vā  bahi  vā  na  pakatattassa  bhikkhuno
uposatho  ṭhapetabbo  na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ
kātabbaṃ  na  anuvādo  paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo
na codetabbo na sāretabbo na bhikkhū bhikkhūhi sampayojetabbanti .
Āpattiyā adassane ukkhepanīyakamme tecattāḷīsavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [207] Atha kho saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammaṃ  akāsi asambhogaṃ saṅghena . so saṅghena āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammakato  tamhā  āvāsā  aññaṃ  āvāsaṃ
agamāsi  tattha bhikkhū neva abhivādesuṃ na  paccuṭṭhesuṃ na añjalikammaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. na bhikkhu bhikkhūhi bhedetabbo .  2 Ma. Yu. bhikkhusikkhāya
@sikkhitabbaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Na sāmīcikammaṃ akaṃsu na sakkariṃsu na garukariṃsu 1- na mānesuṃ na pūjesuṃ.
So  bhikkhūhi  asakkariyamāno agarukariyamāno amāniyamāno apūjiyamāno
asakkārakato  2-  tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ agamāsi tatthapi
bhikkhū  neva  abhivādesuṃ na paccuṭṭhesuṃ na añjalikammaṃ na sāmīcikammaṃ
akaṃsu na sakkariṃsu na garukariṃsu 1- na mānesuṃ na pūjesuṃ. So bhikkhūhi
asakkariyamāno agarukariyamāno amāniyamāno apūjiyamāno asakkārakato 2-
tamhāpi  āvāsā  aññaṃ  āvāsaṃ  agamāsi  tatthapi  bhikkhū  neva
abhivādesuṃ  na  paccuṭṭhesuṃ  na  añjalikammaṃ  na  sāmīcikammaṃ  akaṃsu
na sakkariṃsu na garukariṃsu 1- na mānesuṃ na pūjesuṃ.
   {207.1} So bhikkhūhi asakkariyamāno agarukariyamāno amāniyamāno
apūjiyamāno  asakkārakato  2-  punadeva  kosambiṃ  paccāgacchi so
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati bhikkhū upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeti  ahaṃ  āvuso  saṅghena  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi  netthāraṃ
vattāmi  kathannu  kho  mayā  paṭipajjitabbabanti  .  te 3- bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi bhikkhave saṅgho channassa
bhikkhuno āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetu.
   [208] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti
@Footnote: 1 Ma. garuṃ. kariṃsu. ito paraṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. asakkārapakato. ito
@paraṃsabbattha ñātabbaṃ .  3 Po. Ma. Yu. teti na dissati.
Nissayaṃ  deti  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
   [209]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  yāya
āpattiyā  saṅghena  āpattiyā  adassane ukkhepanīyakammaṃ kataṃ hoti
taṃ  āpattiṃ  āpajjati  aññaṃ  vā  tādisikaṃ tato vā pāpiṭṭhataraṃ
kammaṃ  garahati  kammike  garahati  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
   [210]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   na  paṭippassambhetabbaṃ
pakatattassa  bhikkhuno  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ
āsanābhihāraṃ   sādiyati   imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
   [211]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   na  paṭippassambhetabbaṃ
pakatattassa  bhikkhuno  seyyābhihāraṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
Pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  sādiyati  imehi  kho
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [212]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ pakatattaṃ
bhikkhuṃ sīlavipattiyā anuddhaṃseti ācāravipattiyā anuddhaṃseti diṭṭhivipattiyā
anuddhaṃseti   ājīvavipattiyā   anuddhaṃseti  bhikkhū  1-  bhikkhūhi
bhedeti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [213]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ gihiddhajaṃ
dhāreti titthiyaddhajaṃ dhāreti titthiye sevati bhikkhū na sevati bhikkhusikkhāya
na  sikkhati  imehi  kho  bhikkhave pañcaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [214]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   na  paṭippassambhetabbaṃ
pakatattena  bhikkhunā  saddhiṃ  ekacchanne āvāse vasati ekacchanne
anāvāse  vasati  ekacchanne  āvāse vā anāvāse vā vasati
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  na  vuṭṭhāti  pakatattaṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuṃ. ito paraṃ īdisameva.
Āsādeti  anto  vā  bahi vā imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
   [215] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  pakatattassa bhikkhuno
uposakaṃ  ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti savacanīyaṃ karoti anuvādaṃ paṭṭhapeti
okāsaṃ kāreti codeti sāreti bhikkhū bhikkhūhi sampayojeti imehi kho
bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   Āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakamme  na  paṭippassambhetabba-
tecattāḷīsakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [216] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na  upasampādeti
na  nissayaṃ  deti  na  sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti na bhikkhunovādakasammatiṃ
sādiyati  sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi   samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā   adassane
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [217]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  yāya
āpattiyā  saṅghena  āpattiyā  adassane ukkhepanīyakammaṃ kataṃ hoti
Taṃ  āpattiṃ  na āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ tato vā pāpiṭṭhataraṃ
kammaṃ  na  garahati  kammike  na  garahati  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi   samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā   adassane
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [218]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ  na
pakatattassa  bhikkhuno  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ
āsanābhihāraṃ   sādiyati   imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [219]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ  na
pakatattassa  bhikkhuno  seyyābhihāraṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  sādiyati  imehi  kho
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [220]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ na pakatattaṃ
bhikkhuṃ  sīlavipattiyā  anuddhaṃseti  na  ācāravipattiyā  anuddhaṃseti
na  diṭṭhivipattiyā  anuddhaṃseti  na  ājīvavipattiyā  anuddhaṃseti  na
Bhikkhū  bhikkhūhi  bhedeti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [221]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na gihiddhajaṃ
dhāreti  na  titthiyaddhajaṃ  dhāreti  na titthiye sevati bhikkhū sevati
bhikkhusikkhāya   sikkhati   imehi   kho   bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [222]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ  na
pakatattena bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne āvāse vasati na ekacchanne
anāvāse vasati na ekacchanne āvāse vā anāvāse vā vasati
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhāti  na  pakatattaṃ  bhikkhuṃ
āsādeti  anto  vā  bahi vā imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [223] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ   na  pakatattassa
bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  na  pavāraṇaṃ  ṭhapeti na savacanīyaṃ karoti
Na  anuvādaṃ  paṭṭhapeti na okāsaṃ kāreti na codeti na sāreti
na  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave aṭṭhahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   Āpattiyā   adassane  ukkhepanīyakamme  paṭippassambhetabba-
tecattāḷīsakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [224]  Evañca  pana  bhikkhave  paṭippassambhetabbaṃ  . tena
bhikkhave  channena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  saṅghena
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ
pātemi  netthāraṃ  vattāmi  āpattiyā  adassane ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi
yācitabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {224.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho channassa
bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheyya .
Esā ñatti.
   {224.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammakato
Sammā  vattati  lomaṃ pāteti netthāraṃ vattati āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  channassa
bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti .
Yassāyasmato  khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhi  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {224.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .  suṇātu  me  bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  channassa  bhikkhuno  āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti  yassāyasmato  khamati
channassa   bhikkhuno   āpattiyā   adassane   ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {224.4}  Paṭippassaddhaṃ  saṅghena  channassa bhikkhuno āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammaṃ  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti.
   Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ pañcamaṃ niṭṭhitaṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 80-91. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=200&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=10              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่