ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [251] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho  āpattiyā  appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ kareyya bhaṇḍanakārako
hoti  kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako
bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo anapadāno gihisaṃsaṭṭho viharati
ananulomikehi   gihisaṃsaggehi  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [252]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno   saṅgho  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
Kareyya  adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre  ācāravipanno
hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti   imehi  kho  bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [253]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno   saṅgho  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
kareyya  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno  ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
kareyya.
   [254]  Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā
appaṭikamme   ukkhepanīyakammaṃ   kareyya   eko  bhaṇḍanakārako
hoti  kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako
eko  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  eko
gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [255]  Aparesaṃpi  bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko  adhisīle
sīlavipanno  hoti  eko  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti
Eko  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave
tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [256]  Aparesaṃpi  bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko  buddhassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno
saṅgho āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [257]  Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammakatena bhikkhave
bhikkhunā  sammā  vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ  sammāvattanā  na
upasampādetabbaṃ   na   nissayo   dātabbo   na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo na bhikkhunovādakasammati sāditabbā sammatenapi bhikkhuniyo
na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  sā  āpatti  na  āpajjitabbā
aññā  vā  tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ  na
garahitabbaṃ  kammikā  na  garahitabbā  na  pakatattassa  bhikkhuno
abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāro
seyyābhihāro   pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ
nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  sāditabbaṃ  na  pakatatto  bhikkhu  sīlavipattiyā
Anuddhaṃsetabbo  na  ācāravipattiyā  anuddhaṃsetabbo na diṭṭhivipattiyā
anuddhaṃsetabbo  na  ājīvavipattiyā  anuddhaṃsetabbo  na  bhikkhū
bhikkhūhi  bhedetabbā  na  gihiddhajo  dhāretabbo  na  titthiyaddhajo
dhāretabbo  na  titthiyā  sevitabbā  bhikkhū  sevitabbā bhikkhusikkhā
sikkhitabbā  na  pakatattena  bhikkhunā  saddhiṃ  ekacchanne  āvāse
vatthabbaṃ  na  ekacchanne  anāvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne
āvāse  vā  anāvāse  vā  vatthabbaṃ  pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā
āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  na  pakatatto  bhikkhu  āsādetabbo  anto
vā  bahi  vā  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na
sāretabbo   na   bhikkhū   bhikkhūhi   sampayojetabbanti  .
Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakamme tecattāḷīsavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [258] Athakho saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  akāsi asambhogaṃ saṅghena . so saṅghena āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  tamhā  āvāsā  aññaṃ  āvāsaṃ
agamāsi . tattha bhikkhū neva abhivādesuṃ na paccuṭṭhesuṃ na añjalikammaṃ
na sāmīcikammaṃ akaṃsu na sakkariṃsu na garukariṃsu na mānesuṃ na pūjesuṃ.
So   bhikkhūhi   asakkariyamāno   agarukariyamāno   amāniyamāno
apūjiyamāno   asakkārakato   tamhāpi   āvāsā   aññaṃ
Āvāsaṃ  agamāsi  .  tatthapi bhikkhū neva abhivādesuṃ na paccuṭṭhesuṃ
na  añjalikammaṃ  na  sāmīcikammaṃ  akaṃsu  na sakkariṃsu na garukariṃsu na
mānesuṃ  na  pūjesuṃ  .  so bhikkhūhi asakkariyamāno agarukariyamāno
amāniyamāno  apūjiyamāno  asakkārakato  tamhāpi  āvāsā  aññaṃ
āvāsaṃ  agamāsi  .  tatthapi bhikkhū neva abhivādesuṃ na paccuṭṭhesuṃ
na  añjalikammaṃ  na  sāmīcikammaṃ  akaṃsu  na sakkariṃsu na garukariṃsu na
mānesuṃ  na  pūjesuṃ  .  so bhikkhūhi asakkariyamāno agarukariyamāno
amāniyamāno apūjiyamāno asakkārakato punadeva kosambiṃ paccāgacchi.
So  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  bhikkhū
upasaṅkamitvā evaṃ vadeti ahaṃ āvuso saṅghena āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi  netthāraṃ
vattāmi  kathaṃ  nu  kho mayā paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave saṅgho channassa bhikkhuno
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetu.
   [259] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti
nissayaṃ   deti   sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti   bhikkhunovādakasammatiṃ
sādiyati  sammatopi  bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave
pañcahaṅgehi   samannāgatassa   bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [260]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā   appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ
yāya  āpattiyā  saṅghena  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati  aññaṃ  vā  tādisikaṃ  tato
vā pāpiṭṭhataraṃ kammaṃ garahati kammike garahati .pe.
   [261]  Aparehipi  .pe.  pakatattassa  bhikkhuno  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ sādiyati .pe.
   [262]  Aparehipi  .pe.  pakatattassa  bhikkhuno seyyābhihāraṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ   nahāne
piṭṭhiparikammaṃ sādiyati .pe.
   [263] Aparehipi .pe. pakatattaṃ bhikkhuṃ sīlavipattiyā anuddhaṃseti
ācāravipattiyā  anuddhaṃseti  diṭṭhivipattiyā  anuddhaṃseti ājīvavipattiyā
anuddhaṃseti bhikkhū bhikkhūhi bhedeti .pe.
   [264]  Aparehipi .pe. gihiddhajaṃ dhāreti titthiyaddhajaṃ dhāreti
titthiye sevati na bhikkhū sevati bhikkhusikkhāya na sikkhati .pe.
   [265] Aparehipi .pe. pakattatena bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne
āvāse  vasati  ekacchanne anāvāse vasati ekacchanne āvāse
vā  anāvāse  vā  vasati  pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā na
vuṭṭhāti  pakatattaṃ  bhikkhuṃ  āsādeti  anto  vā bahi vā imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā
Appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [266] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno āpattiyā
appaṭikamme   ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  pakatattassa
bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  savacanīyaṃ  karoti
anuvādaṃ  paṭṭhapeti  okāsaṃ  kāreti  codeti  sāreti  bhikkhū
bhikkhūhi   sampayojeti   imehi   kho   bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
na paṭippassambhetabbaṃ.
   Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakamme na paṭippassambhetabba-
tecattāḷīsakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [267]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
āpattiyā   appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na
upasampādeti  na  nissayaṃ  deti  na  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  na
bhikkhunovādakasammatiṃ sādiyati sammatopi bhikkhuniyo na ovadati imehi kho
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [268]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  yāya
āpattiyā  saṅghena  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ
hoti  taṃ  āpattiṃ  nāpajjati  aññaṃ  vā  tādisikaṃ  tato  vā
Pāpiṭṭhataraṃ kammaṃ na garahati kammike na garahati .pe.
   [269]  Aparehipi  .pe.  na  pakatattassa bhikkhuno abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ sādiyati .pe.
   [270]  Aparehipi .pe. na pakatattassa bhikkhuno seyyābhihāraṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ   nahāne
piṭṭhiparikammaṃ sādiyati .pe.
   [271]  Aparehipi  .pe.  na  pakatattaṃ  bhikkhuṃ  sīlavipattiyā
anuddhaṃseti  na  ācāravipattiyā  anuddhaṃseti  na  diṭṭhivipattiyā
anuddhaṃseti  na  ājīvavipattiyā  anuddhaṃseti  na  bhikkhū  bhikkhūhi
bhedeti .pe.
   [272]  Aparehipi  .pe. na gihiddhajaṃ dhāreti na titthiyaddhajaṃ
dhāreti   na  titthiye  sevati  bhikkhū  sevati  bhikkhusikkhāya
sikkhati .pe.
   [273] Aparehipi .pe. na pakatattena bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne
āvāse   vasati   na  ekacchanne  anāvāse  vasati  na
ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse  vā  vasati pakatattaṃ bhikkhuṃ
disvā  āsanā  vuṭṭhāti  na pakatattaṃ bhikkhuṃ āsādeti anto vā
bahi  vā  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [274]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
Āpattiyā   appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na
pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  na  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  na
savacanīyaṃ  karoti  na  anuvādaṃ  paṭṭhapeti  na  okāsaṃ kāreti na
codeti  na  sāreti  na  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti imehi kho
bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakamme  paṭippassambhetabba-
tecattāḷīsakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [275] Evañca pana bhikkhave paṭippassambhetabbaṃ . tena [1]-
bhikkhave  channena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  saṅghena
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ
pātemi  netthāraṃ  vattāmi āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi
yācitabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {275.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho channassa
@Footnote: 1 Ma. hi.
Bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambheyya .
Esā ñatti.
   {275.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena
āpattiyā   appaṭikamme   ukkhepanīyakammakato   sammā  vattati
lomaṃ   pāteti   netthāraṃ  vattati  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  channassa
bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti .
Yassāyasmato  khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhi  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {275.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghena āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ   vattati   āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho  channassa  bhikkhuno  āpattiyā
appaṭikamme   ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti  .  yassāyasmato
khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {275.4}  Paṭippassaddhaṃ  saṅghena  channassa bhikkhuno āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ chaṭṭhaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 97-106. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1987              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1987              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=251&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=12              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่