ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [404]  So mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  .  so  bhikkhūnaṃ  ārocesi
ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ
pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa
me  saṅgho  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ   adāsi  sohaṃ  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā
Ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ sohaṃ
saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  tissannaṃ  āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  sohaṃ  mānattaṃ  caranto  antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  kathaṃnu
kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassitvā chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [405]  Evañca  pana bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo . tena
bhikkhave  udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ
Yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .
Sohaṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  .  taṃ maṃ
saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {405.1} Sohaṃ parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ sohaṃ saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi . sohaṃ parivutthaparivāso
saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  yāciṃ  . tassa me
saṅgho  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  sohaṃ
mānattaṃ  caranto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ yācāmīti. Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [406] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {406.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
Āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
ekissā    āpattiyā    sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ   yāci   .   saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
mūlāya paṭikassi.
   {406.2}  So  parivutthaparivāso  mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā   ekissā   āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya   mūlāya   paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso
saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ mānattaṃ adāsi .
So  mānattaṃ  caranto  antarā  ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
Yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.
   {406.3}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi.
   {406.4} So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭīkassanaṃ
yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {406.5}  So  parivutthaparivāso  mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {406.6}  So  parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ
āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so  mānattaṃ  caranto
Antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassati  . yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya paṭikassanā so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {406.7}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  paṭikassito  saṅghena udāyi bhikkhu antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [407] Evañca pana bhikkhave chārattaṃ mānattaṃ dātabbaṃ. Tena
bhikkhave  udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .pe.  sohaṃ
parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ yāciṃ
tassa me saṅgho tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi . Sohaṃ
mānattaṃ  caranto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
Sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya paṭikassi . sohaṃ bhante saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācāmīti  .  dutiyampi yācitabbaṃ
tatiyampi yācitabbaṃ.
   [408] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {408.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .pe.  so
parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yāci .
Saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ
adāsi  .  so  mānattaṃ  caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi .
So  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yācati.
   {408.2}  Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho udāyissa bhikkhuno
antarā   ekissā   āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya   chārattaṃ   mānattaṃ   dadeyya   .  esā
Ñatti.
   {408.3}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .pe.
So  parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ chārattaṃ
mānattaṃ adāsi . so mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi .
So  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati
udāyissa  bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattassa  dānaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {408.4}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  dinnaṃ saṅghena udāyissa bhikkhuno antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
chārattaṃ mānattaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [409]  So  ciṇṇamānatto  abbhānāraho  antarā  ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ . so bhikkhūnaṃ
ārocesi  ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ   pañcāhapaṭicchannaṃ   .pe.   sohaṃ   ciṇṇamānatto
abbhānāraho   antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu kho mayā paṭipajjitabbanti . te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave saṅgho
udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassitvā chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [410] Evañca bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo .pe.
   [411] Evañca pana bhikkhave chārattaṃ mānattaṃ dātabbaṃ .pe.
Deti  .pe.  dinnaṃ  saṅghena  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 188-196. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3828              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3828              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=404&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=26              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่